Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

O čem jednaly samosprávné orgány města - Rada města 12. září 2002

Datum: 07.03. 2005

O čem jednaly samosprávné orgány města

Rada města 12. září 2002Rada města schválila:

- likvidaci nedobytné pohledávky za nájem a služby spojené s užíváním bytu ve výši Kč 19 379,-- po zemřelé pí. A. Babičové, Horní nám č. 250, Odolena Voda

- Řád veřejného pohřebiště ve městě Odolena Voda a smlouvu o nájmu hrobového místa

- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ProTel Praha s.r.o. na umístění optického kabelu ( nová přípojka ke sportovní hale)

- navrhované výškopisné řešení zóny "Za humny" pro výstavbu rodinných domů

- podnájem bytu v ul. Komenského 275, Odolena Voda z důvodu dlouhodobého pobytu nájemce v zahraničí

- projektovou dokumentaci na komunikaci v lokalitě "Malý" za předpokladu dořešení těchto nedostatků:

- dořešit odvod dešťových vod

- vyznačit prostorové uspořádání inženýrských sítí (NN rozvody, slaboproud, veřejné osvětlení, rozhlas)

- vyznačit stání na kontejnery a nádoby na komunální odpad

- zajistit minimálně dvě stání pro osobní automobily na pozemku stavebníka

- připojení pozemků v k.ú. Odolena Voda, Dolínek a Čenkov ve vlastnictví města Odolena Voda k honitbě Odolena Voda - Postřižín od 1. 4. 2003

- přemístění primerního drtiče technologické linky kamenolomu Čenkov na dno lomu

- odpuštění příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ z důvodu splnění podmínky pro osvobození rodiny dítěte

- přidělení 81 bytů dle schválených kritérií v nové výstavbě "373 bytů - zóna Cukrovar"

- výstavbu RD dle projektu manželů Krčkových na pozemku v lokalitě "Pode vsí"

 

Rada města bere na vědomí

- připravený návrh vyhlášky o místním poplatku ze psů

 

Jana Blahnová

místostarostka


Vítejte v Odoleně Vodě