Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání 01/2002 městské rady města Odolena Voda

Datum: 10.01. 2002

U S N E S E N Í

z jednání Rady města Odolena Voda

č. 1 / 2002 ze dne 10. ledna 2002Rada města - schvaluje :

1. Přílohu č. 1 k vyhlášce č. 4/2001 s úpravami a doporučuje ji ke schválení v ZM

- viz příloha č. 1 usnesení .

2. Zařazení zpevnění ploch místních komunikací v lokalitách 12 RD Dolínek,

RD Višňovka, RD Malý -Dolínek, RD bezejmenná " Pode vsí� do záměru města se na těchto místních komunikacích podílet (pomocí TS Odolena Voda a smluvní pomocí firmy Colas CZ, a.s., Jihlava).

3. Zařazení regulace rozvodů TUV v č. p. 247-250, 252-255 do projektu rekonstrukce rozvodů SV a TUV v těchto domech s podmínkou, že bude zaregulován i objekt čp. 251 v majetku AERO Vodochody a.s. na jeho náklady.

4. Princip rozpočtového provizória do schválení rozpočtu města na r. 2002 podle kterého je finanční prostředky města možno používat pouze na :

a) jeho nejnutnější běžné provozní výdaje

b) pro řešení havarijních situací

c) k naplnění smluvních vztahů, řádně uzavřených před 1. 1. 2002 a doporučuje je projednat na nejbližším zasedání ZM.

5. Zvýšení těžby kamene v lomu Čenkov firmou COLAS CZ, a. s., Jihlava, na 150 000 tun ročně za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci s městem, ve které bude vyjádřena účast firmy na opravě a výstavbě místních komunikací a splnění dalších podmínek. RM doporučuje schválit toto zvýšení těžby ZM.

6. Plán jednání RM na I. pololetí r. 2002 - viz příloha č. 2 usnesení.

7. Uzavření mandátní smlouvy s firmou Tender Group plus, s. r. o., se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 25, na přípravu veřejné soutěže "373 bytových jednotek - Odolena Voda� v souladu se zákonem č. 119/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek s tím, že úhrada ve výši cca 100.000,- Kč bude provedena firmou CZ Stavební Holding, a. s., Pardubice, a bude rozpuštěna do ceny bytů.

8. Prodej pozemku parc.č. 228/24 v k.ú. Dolínek o výměře 613 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m2 a sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí manželům paní Jany Kaščákové, bytem Spojovací 92, Odolena Voda a panu Jánu Kaščákovi, bytem Železničná 839/6, Gelnica, okr. Gelnica, SR . Náklady spojené s převodem hradí město.RM doporučuje prodej pozemku projednat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda.

9. Prodej pozemku parc.č. 228/21 v k.ú. Dolínek o výměře 1162 m2 z majetku města Odolena Voda za kupní cenu 300,- Kč/m2 a sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí panu Miroslavu Vysušilovi, bytem Stavbařů 1784, Roudnice n L.,41301 a paní Michaele Holasové, bytem Záveská 836/6, Praha 10. Náklady spojené s převodem hradí město. RM doporučuje prodej pozemku projednat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda.

10. Zvýšení ceny stravného v Mateřské škole v Odoleně Vodě s účinností od 1. února 2002 z původních 22,- Kč na 24,- Kč.

11. Program jednání ZM na termín 28. ledna 2002 :

1) Kontrola usnesení ZM

2) Zprávy z jednání RM

3) Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 4/2001 (poplatek za odpady)

4) I. část veřejné diskuse

5) Přijetí principu rozpočtového provizória na r. 2002

6) Zvýšení těžby lomu Čenkov

7) Sestavení provozních hlídek krytů civilní ochrany obyvatel

8) Prodej majetku města

9) Měsíční a další odměny členům ZM, předsedům komisí a výborům

10) Žádost občanského sdružení ODOLEN I

11) II. část veřejné diskuse.

 

Rada města - neschvaluje :

1. Odprodej části pozemku parc. č. 198 v k. ú. Čenkov paní Martě Bízkové, bytem Čenkov 208, Odolena Voda, z důvodu , že pozemek se nachází dle schválené územně plánovací dokumentace sídelního útvaru obce Odolena Voda v koridoru ekologické stability.

 

Rada města - bere na vědomí :

1. Vyjádření bytové komise k žádosti p. Oldřicha Bárty o podnájmu obecního bytu v ulici Kpt. Jaroše 268, Odolena Voda, panu Jaroslavu Veselému.

2. Odstoupení Ing. Petra Vacíka, bytem Dolní náměstí 384, Odolena Voda, z funkce předsedy stavební komise ke dni 31. 12. 2001.

 

Rada města - jmenuje :

1. Ing. Miloše Hladíka, bytem Komenského 277, Odolena Voda, do funkce předsedy stavební komise s měsíční a další odměnou 1.200,- Kč s účinností od 11. 1. 2002.

Usnesení zapsala : PhDr. Martináková Libuše

Usnesení odsouhlaseno :

 

............................................................... ...................................................

B l a h n o v á Jana N e d o m a Jiří

místostarostka města Odolena Voda starosta města Odolena Voda

 

Příloha č. 1 usnesení RM č. 1/2001

Příloha č. 1 - pro rok 2002 list č. 1

 

Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 4 / 2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vydané Zastupitelstvem města Odolena Voda dne 3.12.2001 kterou se stanoví:

 

1. Sazba poplatku dle Čl. 3 této vyhlášky pro rok 2002

Pro poplatníka

podle Čl. 2 písm. a) � fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt

podle Čl. 2. písm. b) � fyzická osoba, která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba tvoří pro rok 2002 sazbu poplatku součet

a) částky za osobu a kalendářní rok využívající provoz uvedeného systému (stanoveno dle zák. č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů - §10b odst.3, písm. a) ve výši 170,- Kč a

b) částky stanovené na základě skutečných nákladů města vynaložených v předchozím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok (stanoveno dle zák. č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů - §10b odst.3, písm. b) ve výši 250,- Kč.

Celková výše poplatku na osobu a rok dle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky je stanovena pro r. 2002 částkou 420,- Kč.

 

list č. 2

2. Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu za rok 2000 dle zák. č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů - § 10b, odst. 3, písm. b) :

1) Zbytkový odpad po vytřídění (popelnice) 1.037.905,60 Kč

2) Velkoobjemový odpad 285.358,70 Kč

3) Černé skládky 14.320,-- Kč

Skutečné náklady celkem : 1.337.584,30 Kč

Počet trvale bydlících osob ke dni rozúčtování nákladů : 4.366

Skutečné náklady na osobu a rok : 306 Kč 40 hal.

Stanovená částka 250,- Kč na osobu a rok je tedy nižší, než skutečné náklady na osobu za rok 2000.

Stanovením částky 170,- Kč za osobu a rok, využívající systému dle této vyhlášky, dochází k vyrovnání předpokládaných nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu ve městě v roce 2002.

3. Podrobnosti platby dle Čl. 5 této vyhlášky

Poplatník je na základě bodu 3 Čl. 6 (ohlašovací povinnost) této vyhlášky povinen oznámit městu jména a data narození osob, za které poplatek odvádí. K těmto účelům obdrží všechny domácnosti a osoby vlastnící rekreační zařízení ve smyslu této vyhlášky formulář "Prohlášení poplatníka o způsobu platby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů�. (Viz list č. 3 této přílohy). vyplněním tohoto formuláře si poplatník zároveň vybere v souladu s Čl. 5 této vyhlášky způsob platby, který mu nejlépe vyhovuje a společně s platbou nebo její první splátkou jej odevzdá nebo zašle Městskému úřadu v Odoleně Vodě, a to nejpozději do 20. 2. 2002.

.................................................. ...............................................

místostarostka města Odolena Voda starosta města Odolena Voda

 

list č. 3

Prohlášení poplatníka o způsobu platby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Odolena Voda

1. Poplatník, případně společný zástupce domácnosti

(vyplňte hůlkovým písmem nebo strojem)

Jméno a příjmení: ���������������������������

Adresa trvalého bydliště: ������������������������..

������������������������..

2. Poplatníci, za které je poplatek ve výši 420,- Kč/osobu hrazen, způsob platby a splatnost poplatku:

 

 

Jméno a příjmení

Datum narození

Celková částka odváděných poplatků

(počet poplatníků x 420,- Kč) �����..

1.

 

 

Způsob platby *)

Splatnost poplatku **)

2.

 

 

a)

 

a)

 

3.

 

 

b)

 

b)

 

4.

 

 

c)

bankovním převodem zúčtu č.:

���������.

 

c)

ve 12 měsíčních

splátkách

 

5.

 

 

6.

 

 

Jméno a příjmení Datum narození Celková částka odváděných poplatků (počet poplatníků x 420,- Kč) �����..

1. Způsob platby *) Splatnost poplatku **)

2. a) v hotovosti a) jednorázově

3. b) složenkou b) ve 2 splátkách

4. c) bankovním převodem c) ve 12 měsíčních

5. z účtu č.: splátkách

6. ���������.

 

*) Způsob platby

(Ve výše uvedené tabulce zakroužkujte jednu z uvedených variant, v případě varianty c) vyplňte číslo Vašeho bankovního účtu)

a) v hotovosti � v areálu Technických služeb Odolena Voda, Úžická 33,

pondělí, úterý, čtvrtek 8.00 � 11.00 12.00 - 15.00 hodin

středa 8.00 � 11.00 12.00 - 17.00 hodin

b) složenkou � na kterékoliv poště. Složenka je doručena s tímto formulářem, dále je možno si ji vyzvednout v podatelně Městského úřadu Odolena Voda, Dolní nám. 14 nebo na služebně Městské policie Odolena Voda, Ke Stadionu 314

c) bankovním převodem � z účtu poplatníka na účet města Odolena Voda

� č. 19-28129-201/0100 s variabilním symbolem tvořeným číslem popisným domu trvalého bydliště poplatníka lomeným číslem 1337.

**) Splatnost poplatku

(Ve výše uvedené tabulce zakroužkujte jednu z uvedených variant)

a) jednorázově � do 20. února 2002

b) ve 2 stejných splátkách (první do 20. února 2002, druhá do 20. srpna 2002)

c) ve 12-ti měsíčních splátkách ve výši 1/12 poplatku hrazených městu prostřednictvím vlastníka nebo správce bytového domu za podmínek sjednaných mezi ním a poplatníkem a to společně s nájmem z bytu nejpozději do konce každého kalendářního měsíce.

 

Datum: �������������. ����������������..

p o d p i s p o p l a t n í k a

případně společného zástupce domácnosti

 

Příloha č. 2 usnesení RM č. 1/2002

Plán jednání Rady města Odolena Voda na I. pololetí roku 2002

1. 10. 1. č. 1/2002

2. 7. 2. č. 2/2002

3. 28. 2. č. 3/2002

4. 28. 3. č. 4/2002

5. 18. 4. č. 5/2002

6. 16. 5. č. 6/2002

7. 6. 6. č. 7/2002

8. 18. 7. č. 8/2002

 

 

Projednávaná témata

číslo jednání RM

návaznost na jednání ZM pozn.

a

Rozpočtové provizórium na r. 2002

1/2002

leden 2002

b

Vyúčtování tepla za rok 2001

3/2002

 

c

Rozpočet města za rok 2002

3/2002

březen 2002

d

Plán oprav bytového fondu

2/2002

 

e

Rozbor hospodaření (závěrečný účet r. 2001)

6/2002

červen 2002

f

Pořadník na byty

2/2002

 

g

Úprava koeficientu nájmu obytných domů

6/2002

 

h

Plán jednání RM na II. pololetí r. 2002

7/2002

 

Projednávaná témata číslo jednání RM návaznost na jednání ZM pozn.

a Rozpočtové provizórium na r. 2002 1/2002 leden 2002

b Vyúčtování tepla za rok 2001 3/2002

c Rozpočet města za rok 2002 3/2002 březen 2002

d Plán oprav bytového fondu r. 2002 2/2002

e Rozbor hospodaření (závěrečný účet r. 2001) 6/2002 červen 2002

f Pořadník na byty 2/2002

g Úprava koeficientu nájmu obytných domů 6/2002

h Plán jednání RM na II. pololetí r. 2002 7/2002

 

 

Rada města u k l á d á p l n ě n í ú k o l ů :

1/02/1 - Projednat na nejbližším zasedání ZM přílohu č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2001 o místním poplatku za likvidaci odpadů.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

1/02/2 - Připravit návrh pomoci při výstavbě nových místních komunikací dle rozhodnutí RM.

O : p. Haluza

T : 25.1.2002

 

1/02/3 - Projednat na zasedání ZM návrh rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města pro rok 2002.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

 

1/02/4 - Projednat na zasedání ZM návrh na zvýšení těžby kamene v lomu Čenkov na 150.000 tun ročně počínaje rokem 2002.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

1/02/5 - Předat členům RM plán jednání RM na I. pololetí roku 2002.

O : ing. Sochůrek

T : 7.2.2002

 

1/02/6 - Uzavřít mandátní smlouvu na přípravu veřejné soutěže "373 bytových jednotek - Odolena Voda�.

O : p. starosta

T : 31.1.2002

 

1/02/7 - Projednat na nejbližším zasedání ZM prodej pozemků na výstavbu RD v Dolínku.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

1/02/8 - Informovat ředitelku MŠ Odolena Voda o zvýšení ceny stravného.

O : ing. Sochůrek

T : 31.1.2002

 

1/02/9 - Zajistit sál a pozvánky na zasedání ZM.

O : ing. Sochůrek

T : 18.1.2002

 

1/02/10 - Informovat pí Bízkovou o zamítnutí žádosti na odprodej části pozemku parc. č. 198 v k.ú. Čenkov.

O : ing. Sochůrek

T : 7.2.2002

 

1/02/11 - Jmenovat předsedu stavební komise.

O : p. starosta

T : 11.1.2002

 

 

1/02/12 - Informovat firmu CENTRA v.o.s. o zařazení regulace rozvodů TUV do projektu rekonstrunkce rozvodů studené a TUV na Horním náměstí.

O : ing. Sochůrek

T : 7.2.2002

 

1/02/13 - Zpracovat návrh zimní údržby chodníků společnými prostředky TS města Odolena Voda a AERO a.s. Vodochody včetně financování.

O : p. Král + ved. TS

T : 7.2.2002

 

 

1/02/14 - Informovat předsedkyni bytové komise o možných neschválených podnájmech za účelem prošetření situace bytovou komisí v terénu.

O : ing. Sochůrek

T : 7.2.2002

 

ÚKOLY Z MINULÝCH RAD :

18/01/4 - Projednat vyplácení měsíční odměny a další odměny v roce 2002 pro členy ZM, předsedy komisí a výborů dle rozhodnutí RM na nejbližším zasedání ZM.

O : p. starosta

T : 28.1.2002

 

18/01/13 - Projednat na nejbližším zasedání ZM spor o nájem nebytových prostor "Potraviny V Podloubí� na Horním náměstí.

O : p. starosta

T : nejbližší zasedání ZM

 

18/01/14 - Projednat na ZM doručování korespondence členům RM za kalendářní rok 2001.

O : Rada města Odolena Voda

T : nejbližším zasedání ZM

 

18/01/15 - Informovat firmu CENTRA v.o.s. o doložení návrhu výše investic na opravu bytu č. 6 na Horním nám. v čp. 250 po zesnulém panu Janu Babičovi včetně výše nájemného.

O : odbor samosprávy

T : 20.1.2002

 

17/01/2 - Zavést do praxe způsob finančního vyrovnání za vybudované inženýrské sítě.

O : odbor samosprávy

T : průběžně

 

16/01/7 - Připravit novou nájemní smlouvu s TJ AERO Odolena Voda dle schválených podmínek RM.

O : odbor samosprávy

T : 15.12.2001

 

15/01/18 - Řešit možnost budoucí spolupráce s TJ AERO a vlastnictví k pozemku parc. č. 187/11 v k.ú. Odolena Voda (volejbalové hřiště V Malém háji).

O : p. starosta + odbor samosprávy

T : 30.11.2001

 

10/01/11 - Jednat se sponzorem Český volejbalový svaz o možnosti dalšího využití sportovní haly a úhrady nákladů pro rok 2002 a dále.

O : p. starosta

T : 31.12.2001

 

10/01/12 - Prověřit možnosti zvýšení příjmů u MěP.

O : p. starosta

T : průběžně

 

6/01/18 - Oslovit specializované firmy na zakládání staveb k vypracování cenové nabídky injektáže opěrné zdi u pí Kudrnové.

O : ing. Sochůrek

T : 15.12.2001

 

6/01/19 - Účastnit se jednání škodní a likvidační komise a předložit jí zbývající majetek k vyřazení.

O : ing. Sochůrek

T : 31.11.2001

 

2/01/6 - Připravit s ostatními odběrateli nový návrh kupní smlouvy o dodávkách tepla s firmou HARPEN ČR s.r.o., Praha 1.

O : ing. Sochůrek

T : 30.9.2001

 

2/01/10 - Připravit žádost na výsadbu lesů dle schválené územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Odolena Voda.

O : ing. Sankotová

T : 31. 12.2001

 

16/00/8 - Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pod garážemi v ulici Seifertova.

O : ing. Sochůrek

T : 31.12.2001


Vítejte v Odoleně Vodě