Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 01/2006 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 27.03. 2006

Upravená verze dle zák. 106/2000 Sb

Zápis č . 1 / 2006 z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda konaného dne 27. února 2006 v ZK AERO od 17.00 hodin

Členů zastupitelstva - přítomno : 13
pozdější příchod : p. Mikoláš Jaroslav - v 17.40 hod.
p. Hanžl Antonín - v 17.55 hod.
PhDr. Měchurová Miroslava � v 18.15 hod.
omluven : 2
neomluven : 0
občanů přítomno : 4

Pracovníci MěÚ Odolena Voda : tajemník MěÚ, vedoucí SO, OS, právník MěÚ
omluvena � vedoucí FO � nemoc
omluvena � vedoucí SÚ � dovolená
za Technické služby OdolenaVoda : p. Haluza Petr
za Městskou policii Odolena Voda : p. Sirotek Petr
zapisovatel : pracovnice MěÚ - pí DoležalováProgram :
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda
2) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
3) Zadání změny č. I územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda
4) I. část veřejné diskuse
5) Převody pozemků
6) Změna v rejstříku ulic v Dolínku
7) Volba přísedících u Okresního soudu Praha � východ
8) Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Odolena Voda
9) Jmenování člena kontrolního výboru
10) Připojení města Odolena Voda ke kampani "Vlajka pro Tibet"
11) Převod hospodářského výsledku Mateřské školy a Základní školy do rezervního fondu
12) Navýšení odměn členům zastupitelstva města, předsedům komisí a výborů
13) II. část veřejné diskuse

Ověřovatelé z minulého jednání : pí Blahnová Jana, p. Mikoláš Jaroslav

Ověřovatelé z dnešního jednání:

starostka města: Odehnalová Eva, v.r.
ověřovatel zápisu: JUDr. Hoťová Jaroslava, v.r.
ověřovatel zápisu: Nedoma Jiří, v.r.

Jednání Zastupitelstva města Odolena Voda zahájila starostka města paní Eva Odehnalová v 17.15 hodin a konstatovala, že jednání bylo řádně svoláno.
Přivítala členy ZM, přítomné občany a zaměstnance Městského úřadu Odolena Voda.
Paní starostka se ujala řízení jednání zastupitelstva města. Konstatovala, že dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 zápisu, je počet přítomných usnášení schopných členů ZM 10, řádně omluven je Ing. Hladík Miloš, p. Král Jiří, pozdější příchod předem ohlásili - PhDr. Měchurová, p. Mikoláš, p. Hanžl

Počet přítomných členů při zahájení ZM - 10

Dále paní starostka provedla kontrolu ověření minulého zápisu Zastupitelstva města Odolena Voda č. 7/2005 ze dne 28.11.2005.
Zápis a usnesení bylo odsouhlaseno a podepsáno osobami k tomu určenými, z nichž p. Mikoláš, vzhledem ke svému předem ohlášenému pozdějšímu příchodu, doručil písemné potvrzení o provedení ověření zápisu.

Dále paní starostka ustanovila ověřovatele dnešního jednání :
- paní Judr. Hoťovou a pana Nedomu.
Paní starostka podala návrh na složení návrhové komise :
Mgr. Predigerová Jitka, p. Straka Roman a p. Klement Lumír.

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení
- 10 hlasů pro
- návrh byl schválen jednomyslně

Následně paní starostka seznámila ZM s programem dnešního zasedání tak, jak jej obdrželi členové ZM v písemných podkladech. Program konání ZM byl řádně zveřejněn na úřední desce a ve vývěskách města, oznámen vyhlášením v místním rozhlase a na internetových stránkách města.
Po té paní starostka podala návrh na úpravu programu, a to rozšíření o bod navýšení odměn členům zastupitelstva města, předsedům komisí a výborů, na základě vládního nařízení o odměnách členů zastupitelstva � tento bod bude zařazen do programu jako bod č. 12 a bod II. část veřejné diskuse bude bodem číslo 13.
Mgr. Predigerová vznesla otázku - jak se tato úprava dotkne rozpočtu města pro rok 2006.
Paní starostka města odpovídá - projeví se zvýšením v kapitole odměny zastupitelům.

Hlasování : o schválení programu ZM dle pozvánek a o rozšíření programu o bod o bod č. 12 � Navýšení odměn členům zastupitelstva města, předsedům komisí a výborů, přesunutí II. části diskuze z bodu č. 12 na bod č. 13.
- 10 hlasů pro
- návrh byl schválen jednomyslně.

- V 17.40 hodin se na zasedání dostavil p. Mikoláš - počet zastupitelů = 11

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM Odolena Voda č. 7/2005
Místostarostka paní Blahnová přečetla písemnou kontrolu usnesení ZM č. 7/2005 ze dne 28.11. 2005 - nebyl uložen žádný úkol. Dále informovala o splnění úkolu z usnesení ZM č. 6/2005 - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci ze dne 1.2.2002 se společností Colas CZ, a.s..

Hlasování : Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM Odolena Voda č. 7/2005
- 11 hlasů pro
- návrh byl schválen jednomyslně.

2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
Členové ZM obdrželi předem usnesení Rady města Odolena Voda č. 15/2005 ze dne 12.12.2005, RM 1/2006 ze dne 12.1.2006, RM 2/2006 ze dne 2.2.2006 a RM 3/2006 ze dne 16.2.2006.
K usnesení RM 15/2006 v diskusi vystoupili:
JUDr. Hoťová s otázkou - zda dar od firmy Spolana a.s. Neratovice je specifikován pro úpravu dětského hřiště na Dolním náměstí.
Paní starostka odpovídá � ano a smlouva bude uzavřena v měsíci březnu 2006. JUDr. Hoťová otázka - pronájem požární zbrojnice v Dolínku � autoškola pan Báša Paní starostka odpovídá - bod nebyl naplněn k dnešnímu dni, vzhledem k tomu, že objekt zbrojnice není zapsán v KN a není dořešeno vlastnictví k pozemku pod zbrojnicí.
Ing. Ledvinka otázka - pronájmy a úhrada nákladů za pronájem části sportovní haly dále SH � TJ Aero, zda jsou hrazeny všechny náklady. Pan Nedoma odpovídá - v té době byl pronájem SH pro TJ Aero symbolický � 1,- Kč město hradilo většinu nákladů, TJ Aero jenom 55% z cca 5% nákladů, byla to forma dotace sportu v Odoleně Vodě ze strany města.
Ing. Ledvinka otázka - měla by se doplnit úhrada spotřebovaných médií v plné výši. Ing. Sochůrek odpovídá - od 1.1.2006 je smlouva uzavřena tak, že jsou osazena poměrová měřidla médií, TJ Aero je platí v plné výši a dostane příspěvek od města na činnost.
Ing. Ledvinka otázka � zda platí tato smlouva i pro restauraci "Domeček".
Paní Hofmanová odpovídá - platí.
Pan Mikoláš otázka - zda za provoz areálu odpovídá pouze jeden správce SH - město.
Paní starostka odpovídá � ano, od 1.1.2006 je pouze jeden správce SH. Pan Nedoma otázka - přidělení a zrušení přidělení bytu ve výstavbě 373 b.j., zda se mění pouze rodinní příslušníci a zda uvolněné byty jsou zveřejňovány na úřední desce.
Paní starostka odpovídá - byty jsou přidělovány dle schválených kritérií města, byty zvláštního určení jsou přidělovány se souhlasem MěÚ Brandýs n. L. a Krajským úřadem Středočeského kraje.

V 17.55 hodin se na zasedání dostavil p. Hanžl - počet zastupitelů = 12

JUDr. Hoťová dává návrh na opravu usnesení z odvolání pí. Votrubové z komise pro seniory do bodu bere na vědomí

K usnesení RM 1/2006 ze dne 12.1.2006 v diskusi vystoupili:
Pan Nedoma vznesl dotaz na přestárlé stromy v hájích, k majetkoprávnímu vypořádání schodů v Malém háji a řešení převodu pozemku volejbalového hřiště.
Paní starostka odpovídá - město požádalo převod obou hájů z těžebních lesů do lesů zvláštního určení, dále pokračuje dořešení majetkoprávního vypořádání chodníku a volejbalového hřiště.
JUDr. Hoťová vznesla dotaz, zda je vlastníkem společnost Lesy České republiky Pan Nedoma toto potvrdil.

K usnesení RM 2/2006 ze dne 2.2.2006 v diskusi vystoupili:
JUDr. Hoťová otázka � využití objektu čp. 48 � prodejna a opravna motocyklů Paní starostka odpovídá � byla schválena prodejna motocyklů bez opravny a poskytování záručního servisu.
JUDr. Hoťová otázka � k tomuto objektu je potřebné doplnit druh povrchu chodníku. Paní starostka bere na vědomí.
Ing. Ledvinka otázka � proč se neschválila opravna motocyklů.
Paní starostka odpovídá � z důvodu hlučnosti, vzhledem k tomu, že se jedná o objekt na náměstí a v těsném sousedství objektu DPS.
Ing. Ledvinka otázka � pan H. má opravnu v RD v obytné zástavbě.
Paní starostka odpovídá � je na okraji obce a u RD se dá podnikat
JUDr. Hoťová otázka � požaduje upřesnit šíři a délku opravy asfaltového povrchu U fary po plynofikaci.
Paní starostka odpovídá � bude ohlídáno ve stavebním povolení a v podmínkách pro zvláštní užívání komunikace.

K usnesení RM 3/2006 ze dne 16.2.2006 v diskusi vystoupili:
Pan Nedoma otázka � souhlasí s projekty na chodníky, od umístění retardérů na státních silnicích se v současné době upouští a problematika rychlosti se řeší jiným způsobem.
Paní starostka odpovídá � požadavky na chodníky vychází z podnětů občanů, zároveň požadují i umístění retardérů, s plánem chodníků se počítá v ulici Velkoveská, Úžická a s realizací v Dolínku, dopravní značka měřící rychlost stojí cca 100.000,- Kč, zpomalovací příčný práh cca 25.000,- Kč, na území města byl PČR proveden průzkum četnosti projíždějících vozidel.
Ing. Ledvinka otázka � řešení bezpečnosti dětí a chodců před sportovní halou.
Paní starostka odpovídá � zvažuje se vybudování asfaltového příčného prahu s přechodem, řada dětí a lidí chodí po silnici a ne po chodníku.
Pan Nedoma potvrzuje, že děti nechodí po chodníku, kličkují mezi zaparkovanými automobily, které jim brání ve výhledu při bezpečném přechodu komunikace.
Paní starostka odpovídá � návrh řešení bude projednán s dotčenými orgány státní správy a úprava zahrnuta do rozpočtu města pro rok 2006.
Ing. Ledvinka � zpracování energetického auditu je za velké peníze.
Paní starostka odpovídá � povinnost mít energetický audit vychází ze zákona.
Ing. Sochůrek odpovídá � auditu podléhají budovy s vyšší spotřebou tepla než 700 GJ ročně tj. dnes 10 objektů.
Ing. Ledvinka otázka � co se tím ušetří.
Ing. Sochůrek odpovídá � řeší se otázka plánu úspor všech druhů energií, de facto plán rekonstrukce objektu.

V 18.15 hodin se na zasedání dostavila PhDr. Měchurová - počet zastupitelů = 13

Pan Nedoma otázka � zda neudělat energetický audit jen někde, vynechat objekty určené k privatizaci.
Ing. Sochůrek odpovídá � je nezbytné udělat dle zákona, za nedodržení hrozí pokuta za objekt až do výše 10. mil. korun, tato položka bude součástí úpravy rozpočtu roku 2006
MUDr. Kebl otázka � umístění retardérů pod schody v Malém háji.
Paní starostka odpovídá � zde se nepočítá s jeho umístěním, přechod byl více osvětlen, bude ještě instalováno zrcadlo, vozidla před zatáčkou zpomalují.
Pan Mikoláš otázka � proč nebyl schválen pronájem SH stolnímu tenisu.
Paní starostka odpovídá � mají možnost požádat o grant města.
Pan Nedoma podal informaci, že je členem sportovní komise Středočeského kraje a že žádný spolek, ani oddíl z Odoleny Vody nepožádal o grant v oblasti sportu na letošní rok.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z rad města č.: 1, 2, 3/2006 a 15/2005.

3. Změny č. 1 ÚPNSÚ Odolena Voda
Paní starostka předložila ZM zadání změn ÚPNSÚ Odolena Voda.
Zastupitelstvo schválilo zadání změny č. 1 již v září roku 2004, schválilo je. Po změně zpracovatele, jímž se stal doc. Ing. arch. Horký CSc., který provedl nové zpracování, byly vyloučeny návrhy na změny, které podléhají SEA. Tyto vyřazené změny budou zahrnuty do změn ÚPNSÚ č. 2, tak, aby nebyla prodlužována doba schválení změny ÚPNSÚ č.1. K předloženému materiálu bylo vydáno kladné stanovisko KÚ - po zapracování připomínek Ing. Čadilové, včetně drobných úprav textů, názvosloví, atd.

V diskusi vystoupili:
Pan Hanžl otázka � změna napřímení silnice U Jordánu, z jakého důvodu.
Pan Nedoma odpovídá � z důvodu připomínky stavební komise, aby nebyla narušena klidová zóna zahrádkářské kolonie, a vyhnutí se ekologickému stabilizačnímu prvku.
Pan Nedoma připomínka � pro napojení na dálnici D8 územní plán počítal s územní rezervou, byl zpracován návrh napojení na D8 z důvodů privatizace Aera Vodochody a zainvestování letiště. Napojení je navrženo u stávajícího přemostění dálnice u Dolínku. (Tento návrh byl předložen zastupitelům i občanům po dobu jednání ZM.)
Paní starostka informuje � předpokládané projednání změny č. 1 je v letních měsících, poděkování panu senátorovi za zafinancování studie napojení na dálnici D8, tato varianta by měla stát cca 80 mil. Kč
JUDr. Hoťová otázka � chybí vyznačení napojení komunikací.
Paní starostka odpovídá � jsou vyznačeny jenom jednotlivé body změny.
JUDr. Hoťová otázka � kde jsou zakresleny jednotlivé sítě včetně trafostanice u Čenkova
Pan Nedoma odpovídá � v mapě je zanesen jen grafický seznam sítí.
JUDr. Hoťová otázka � v textu není zadání změny č. 1 nejsou sítě zapracovány.
Paní starostka odpovídá � zpracovatel bude v tomto smyslu upozorněn.
Ing. Ledvinka otázka � v mapě není zanesena místní komunikace kolem IGEPY. Pan Nedoma odpovídá � je to původní mapa sloužící k hrubé orientaci a zpracovatelem bude upravena do stávajících podmínek.

Hlasování : o schválení výsledného textu Zadání změny č. 1 ÚPNSÚ Odolena Voda ze dne 15.11.2005
- 12 hlasů pro
- 0 proti
- 1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen

Hlasování : o úkolu starostce města vypracovat a předložit k veřejnému projednání dokumentaci spojeného konceptu a návrhu řešení změn č. 1 ÚPNSÚ Odolena Voda do 30.7.2006
- 12 hlasů pro
- 0 proti
- 1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen

4. První část veřejné diskuse
Pan K. vystoupil ohledně hlučnosti provozoven masny a cukrárny na Horním náměstí, která narušuje bydlení.
Paní starostka odpovídá � tato záležitost bude řešena také i osobní návštěvou v pátek 3.3.2006.
Pan K. otázka � osetí travou a terénní úpravy kolem obslužné komunikace, vozidla zásobování najíždějí pravidelně na takto upravenou travnatou plochu. Paní starostka odpovídá � pokusíme se zamezit pohybu vozidel na travnaté ploše pomocí betonových zábran, úpravy provedou TS.
Pan Nedoma podává vysvětlení - v průběhu uplynulých let byla přijata celá řada nápravných opatření, stále přetrvává neslučitelnost bydlení s podnikáním, pokud by došlo ke zrušení podnikání, došlo by k umrtvení prostoru Horního náměstí, jedním z opatření je omezení hlučných činností na kratší časový úsek v průběhu dne, zajištění pravidelných kontrol na porušování nájemních smluv, nelze počítat s rozšířením obslužné komunikace z důvodu blízkosti telefonní sítě.
Pan K. otázka � na obslužné komunikaci stojí dodávkový automobil Š 1203 pana K. pravděpodobně nepojízdný s platnou registrační značkou.
Pan Sirotek odpovídá � byla provedena kontrola, registrační značka je platná. JUDr. Hoťová otázka � zda je znám dědic po panu K..
Pani Duranová odpovídá � nejedná se o vozidlo ve vlastnictví zemřelého, ale jeho syna.
JUDr. Hoťová otázka � zda lze s ním zahájit řízení o odstranění tohoto vozidla.
Pan Nedoma odpovídá � lze ho pouze požádat o jeho odstranění � přeparkování.
JUDr. Hoťová navrhuje � provést odhlučnění provozovny na náklady pana Ing. Dvořáka, pro nájemce bytů možnost zajistit výměnu oken s protihlukovou úpravou.
Ing. Ledvinka otázka � zda je otázka hluku řešena v uzavřených nájemních smlouvách a případně řešit dodatkem k nájemní smlouvě, pokud nebude dodržen, následuje sankce.
Pan Nedoma odpovídá � v nájemních smlouvách řešeno, namátkově kontrolováno, nelze řešit sankcí, ale v přestupkovým řízení.
Pan Hanžl � rozježděný travní porost řešit vybudováním chodníku.
Pan Mikoláš odpovídá � jednalo by se o nevyužívaný chodník.
Paní starostka bude zastupitelstvo města informovat o opatřeních, které byly provedeny v této kauze.

5. Převod pozemků
5.1. - Převod pozemků z majetku České republiky do majetku města Odolena Voda
Paní starostka seznámila ZM s návrhem , že na základě zákona č. 95/1999 Sb., lze z majetku České republiky do majetku města Odolena Voda bezúplatně převést pozemky, které splňují podmínky citovaného zákona. Podle vyjádření Pozemkového fondu ČR , se sídlem Palackého třída 449, 288 02 Nymburk, lze v současné době požádat o převod pozemků PK 179/1, p.č 179/2, oba v k.ú. Odolena Voda, pozemku p.č. PK 10/2 v k.ú. Dolínek a pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čenkov. Žádost o převod musí být doložena souhlasem zastupitelstva s převodem.

Hlasování : o bezúplatném převodu pozemků PK 179/1, p.č. 179/2, oba v k.ú. Odolena Voda, pozemku PK 10/2 v k.ú. Dolínek a pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čenkov dle zák. 95/1999 Sb., z majetku České republiky do majetku města Odolena Voda
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

5.2. - Souhlas s bezúplatným převodem části pozemku parc. č. 281/2 v k. ú. Dolínek do majetku města Odolena Voda
Paní starostka seznámila ZM s návrhem, že v souvislosti s výstavbou chodníku v ul. Vodolská a Pražská, požádalo město v rámci stavebního řízení o bezúplatný převod pozemku parc. č. 281/2 v k.ú. Dolínek, který je ve vlastnictví Středočes. kraje. K této žádosti je třeba doložit souhlas ZM.

Diskuse:
Pan Nedoma vyjádřil názor, že i přes nesouhlas k výstavbě chodníku v ulici Vodolská na pozemku paní G., chodník vybudovat a část na jejím pozemku zhotovit v další etapě.
JUDr. Hoťová je nutno vybudovat odvodnění v celé délce chodníku, případně může dojít k vyvlastnění pozemku.
Paní starostka vysvětlila, že se v této věci bude dále s paní G. jednat.

Hlasování : o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 281/2 v k.ú. Dolínek pro výstavbu chodníku v ulicích Pražská � Vodolská z majetku Středočeského kraje do majetku města Odolena Voda
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

5. 3. - Směna pozemků pro vyrovnání hranic
Paní starostka informovala ZM o žádosti firmy Glöckner Praha, s.r.o. požádala město o vydání předběžného souhlasu se směnou pozemků a sice předběžně plochy o výměře 267 m2 z pozemku parc.č.90/7 na LV 1647 v k.ú. Odolena Voda za stejnou plochu a za stejnou cenu z pozemků parc.č.90/5 a 1112 a 1113, rovněž v k.ú. Odolena Voda, které jsou ve vlastnictví města. Vlastní směna by byla provedena až na základě skutečného zaměření po dokončení stavby.

Diskuse:
Pan Nedoma otázka � zda zůstane místo na chodník.
Paní starostka odpovídá, zatím není známo, jak chodník povede, pozemky budou směněny až na základě skutečného stavu a zaměření.

Hlasování : o záměru směny pozemků mezi firmou Glöckner Praha, s. r. o., Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4 a městem Odolena Voda, týkající se pozemku p.č. 90/7 na LV 1647 v k.ú. Odolena Voda ve vlastnictví firmy Glöckner Praha, s. r. o., a pozemků p.č. 90/5 a 1112 a 1113, rovněž v k.ú. Odolena Voda, které jsou ve vlastnictví města Odolena Voda, a to při zachování stejné plochy a ceny. Směna bude provedena na základě skutečného zaměření po dokončení stavby.
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

5. 4. - Prodej pozemku p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek
Starostka města předkládá ZM návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek z majetku města Odol.Voda firmě PHARMA NORD PRAHA s.r.o., se sídlem Valčíkova 1149, 182 00 Praha 8, zastoupené Jorgenem Damem, jednatelem společnosti. Firma reaguje na zveřejněný záměr na prodej tohoto pozemku, který byl schválen usnesením ZM č. 6/2005 ze dne 31.10.2005 a zveřejněn na úřední desce ve dnech 2.-25.11.2005. Firma akceptuje kupní cenu schválenou ZM ve výši 1350,- Kč/m2, tj. celkem za pozemek o výměře 7.028m2 9.487.800,- Kč. Vzhledem k tomu, že firma má záměr na pozemku zbudovat školící středisko, žádá o grant z evropských fondů. Rozhodnutí o přidělení grantu by mělo být vydáno do 30.9.2006. Firmou navržený termín účinnosti smlouvy 31.12.2006 byl radou upraven na 31. 10. 2006. Firma tento návrh akceptovala. Smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude Firmě PHARMA NORD doručeno rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o udělení dotace. Pokud se tak nestane nejdéle do 31. 10. 2006, smlouva pozbude účinnosti.

Diskuse :
Ing. Ledvinka otázka � proč je smlouva s odkladem a ne smlouva o smlouvě budoucí.
Paní starostka odpovídá � jsou připraveny obě varianty, město nabízí smlouvu o smlouvě budoucí, firma smlouvu s odkladem účinnosti.
Pan Nedoma otázka � kdy budou platit smlouvy.
Paní starostka odpovídá � nejdéle do 31.10.2006, pokud firma dostane grant, bude to dříve.
Pan Nedoma otázka na rizika případně nevýhody uvedeného řešení.
Mgr. Klíglová odpovídá � není problém, vše konzultováno s JUDr. Hoťovou, smlouva je postavena na nabytí účinnosti přidělením grantu a do 5-ti dnů po přidělení grantu firma zaplatí nejdéle však do 31.10.2006.
Ing. Ledvinka otázka � takhle vlastně je pozemek zablokován do 31. října pro případného nového zájemce, jaké mají tedy sankce při nedodržení.
Mgr. Klíglová odpovídá � neobávala by se toho, může se dát sankce, ta je možná v případě smouvy o smlouvě budoucí, vše je ale otázkou taktiky při jednání.
Paní starostka upřesňuje, že město nic nenutí k urychlenému prodeji pozemku, ale ze strany města se jedná o vstřícnost a využití současné nabídky. Ještě doplňuje, že součástí školicího střediska je i malá linka na výrobu léků, včetně balírny, pro školicí účely.
JUDr. Hoťová ocenila zajímavý účel výstavby.

Hlasování : o uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku o výměře 7 028 m2 p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek za cenu 1350,- Kč/m2 z majetku města Odolena Voda s firmou Pharma Nord Praha s. r. o., se sídlem Praha 8, ulice Valčíkova čp. 1149, PSČ 182 00, zastoupenou Jorgenem Damem, jednatelem společnosti, s termínem nabytí účinnosti smlouvy ke dni 31. 10. 2006
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

5. 5. - Převod pozemku p.č. 1/2 v k.ú. Odolena Voda o výměře 232 m2 (tvrz na náměstí)
Převod pozemku p.č. 1/2 v k.ú. Odolena Voda o výměře 232 m2 panu K., který by odkoupil od firmy Kenvelo objekt tvrze čp. 1 v Odoleně Vodě. Pozemek p.č. 1/2 v k.ú. Odolena Voda o výměře 232 m2 je ve vlastnictví města a zájemce chce mít jistotu, že mu město tento pozemek odprodá a také za jakou cenu, ještě než koupí samotný objekt č.p. 1 � Tvrz od firmy Kenvelo. Starostka navrhla odprodej pozemku za cenu související se znaleckým posudkem - jedno až dvojnásobek.
Ing. Ledvinka � odhadní cena je neurčitý pojem, pro zájemce, který do rekonstrukce bude investovat řádově desítky miliónů , by cena za pozemek v místě obvyklá neměla být rozhodující a město by mohlo získat finanční prostředky.
p. Nedoma � pozemek byl pře výstavbou sídliště Cukrovar převeden na Bytové družstvo, spíše nedopatřením byl zapsán na město. Po letech úsilí a snahy o prodej tvrze bychom měli spíše nového majitele finančně podpořit.

19. 45 hod. - starostka vyhlásila 15 min. přestávku.

20.00 pokračování diskuze k bodu 5.5.

Starostka s odkazem na příspěvky ing. Lohniského na internetových stránkách města, vyzvala přítomného p. Dvořáka o vyjádření se ke svému jednání s firmou Kenvelo. Pan Dvořák odpověděl, že mu bylo jednatelem firmy sděleno, že starostka se vyjádřila, že město nemá zájem, aby on se stal majitelem tvrze. Vytknul, že přes to, že spravuje ve městě dobře barák, nemá od města podporu. Dále si postěžoval na problémy, která má při jednáních se stavebním úřadem.
Se společností Kenvelo se nedohodl na prodejní ceně a dalších podmínkách a od zájmu z tohoto důvodu odstoupil. Připustil, že možná ještě by se dalo ve věci jednat.
Starostka oponovala, že s tímto jednatelem nikdy nejednala, pouze byla firmou informována, že jedním se zájemců je místní podnikatel. Na otázku, zda se jedná o p. Dvořáka jí bylo kladně odpovězeno. Víc se na toto téma nebavili.
V diskusi bylo předloženo mnoho návrhů na cenu od 500,- Kč/m2 po jednonásobek odhadní ceny, ale hlasováním nebyl ale ani jeden návrh schválen a poté byl tento bod stažen z jednání zastupitelstva města s tím, že případně jsou zastupitelé ochotni se nad tímto bodem sejít na mimořádném zasedání, ale je potřeba připravit všechny podklady včetně upřesnění záměru zájemce o koupi tvrze.

6. Změna rejstříku ulic v Dolínku
Paní starostka informovala ZM o žádosti pana ing. J. K., bytem Vodolská 10, o změnu adresy z ul. Vodolská na nám. Vítězslava Hálka. Podle rejstříku ulic je vedeno čp. 10 v Dolínku v ul. Vodolská, na oplocení tohoto objektu však je připevněna cedule s označením nám. Vítězslava Hálka. Na základě jeho žádosti byli osloveni další majitelé rodinných domů, kteří jsou vedeni v ul. Vodolská, zda by souhlasili se změnou adresy. K návrhu se písemně vyjádřili manželé K. a majitelé čp. 23 p. J. K. a Z. K.. Určení ulic je plně v kompetenci zastupitelstva podle §28 zák. 128/2000Sb. o obcích.

Hlasování : o změně názvu části ulice Vodolská na nám. V. Hálka, týkající se č.p. 10,11,23
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

7. Volba přísedících u Okresního soudu Praha - východ
Paní starostka informovala ZM, že v letošním roce končí volební období přísedících okresního soudu. Na město se obrátil se žádostí o projednání a volbu přísedících soudu na funkční období r. 2006-2010 v zastupitelstvu města předseda Okresního soudu Praha-východ. Současní přísedící pí R. D., a p. F. K., chtějí i nadále tuto funkci vykonávat a ze strany soudců je o jejich spolupráci zájem.

Hlasování : o volbě přísedících aklamací
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

Hlasování : volba přísedících Okresního soudu Praha � východ na funkční období let 2006� 2010 - pí D. a pan K.
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

8. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Odolena Voda včetně dodatků
Paní místostarostka předložila ZM návrh nové zřizovací listiny organizační složky Jednotky a sboru dobvovolných hasičů obce v souladu s platnou legislativou a na základě uloženého opatření z tématické kontroly HSZ Středočeského kraje. Novou zřizovací listinou bude zrušena zřizovací listina organizační složky města "Hasičský sbor Dolínek", schválená zastupitelstvem dne 3.12.2001 s účinností od 1.1.2002. Součásti zřizovací listiny jsou návrhy dohody o členství v JSDHO a dodatek k dohodě o členství pro velitele v JSDHO Odolena Voda.

Hlasování : o schválení zřizovací listiny organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Odolena Voda, včetně dohody o členství v JSDHO Odolena Voda a dodatku k dohodě o členství pro velitele JSDHO Odolena Voda s účinností od 1. 3. 2006
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

9. Jmenování člena kontrolního výboru
Paní starostka seznámila ZM se současnou situací v kontrolním výboru, předsedou je Ing. Ledvinka Milan, CSc. a členem JUDr. Kröblová Kamila. Aby výbor mohl být funkční a odpovídal ustanovení zák. o obcích 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §117, musí být počet členů lichý a nejméně tříčlenný. O práci ve výboru projevil zájem pan Martin Muzikář.
Paní starostka se zeptala pana Ing. Ledvinky zda s tímto jmenováním souhlasí � pan Ing. Ledvinka souhlasil.

Hlasování : o jmenování p. Martina Muzikáře členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Odolena Voda
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

Diskuse:
paní starostka požaduje uložit kontrolnímu výboru kontrolu všech bodů usnesení zastupitelstva města za rok 2004 a 2005.

Hlasování : o provedení kontroly všech bodů usnesení ZM za rok 2004 a 2005 kontrolním výborem a předložení kontroly plnění na příštím zasedání ZM
- 11 hlasů pro
- 1 proti
- 1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen

10. Připojení města Odolena Voda ke kampani "Vlajka pro Tibet"
RM doporučila k projednání v ZM dopis společnosti Lungta, kterou vyzývá město k připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet. Jedná se o vyvěšení vlajky Tibetu 10. března 2006 na den 47. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

Diskuse:
Ing. Ledvinka vyslovil názor, že nedoporučuje, aby se město k této akci připojilo, neprospěje to městu a neprospěje to ani Aeru Vodochody, a.s.
Pan Nedoma souhlasí s názorem Ing. Ledvinky � je to věc politická, nepřísluší městu a většina obcí se od této kampaně distancovala.
PhDr. Měchurová město by nemělo podporovat nedemokratický režim.
Pan Straka má stejný názor jako paní PhDr. Měchurová.

Hlasování : o připojení se města ke kampani Vlajka pro Tibet a její vyvěšení 10.3.2006
- 6 hlasů pro
- 3 proti
- 4 se zdrželi hlasování
návrh nebyl schválen

11. Převod hospodářského výsledku Mateřské školy a Základní školy do rezervního fondu
Paní starostka seznámila ZM, že v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech a 250/2000 Sb., žádají ředitelka MŠ v Odoleně Vodě a ředitelka Základní školy o převod hospodářského výsledku za rok 2005 z a do do rezervního fondu takto:

Základní škola:
Úhrada ztráty ve výši -17 545,15 Kč z rezervního fondu
Převod částky ve výši 5 992,- Kč do rezervního fondu

Mateřská škola:
Převod částky ve výši 97 340,55 Kč do rezervního fondu

Diskuse:
JUDr. Hoťová otázka � z jakého důvodu vznikla ztráta.
Ing. Sochůrek odpovídá � je to otázka vyúčtování služeb za energie v daném roce.
JUDr. Hoťová otázka � jedná se tedy o překročení.
Ing. Sochůrek odpovídá � v rozpočtu pro rok je stanoven předpoklad, skutečnost může být jiná.
PhDr. Měchurová otázka � zda se u MŠ jedná o nevyčerpání příspěvku.
Paní starostka odpovídá � ano.

Hlasování : o převodu hospodářských výsledků MŠ a ZŠ z a do rezervního fondu takto:
Základní škola
Úhradu ztráty ve výši 17 545,15 Kč z rezervního fondu.
Převod částky ve výši 5 992,00 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola
Převod částky ve výši 97 340,55 Kč do rezervního fondu.

- 12 hlasů pro
- 0 proti
- 1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen

12. Odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva
Paní starostka seznámila ZM s navýšením odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům komisí a výborů za rok 2006 ve výši 5 % v souladu s Nařízením vlády č. 50/2006 ze dne 22. 2. 2006 a ponechání způsobu odměňování členů komisí a výborů, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva města, podle stávajících pravidel.

Hlasování : o navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům komisí a výborů za rok 2006 ve výši 5 % v souladu s Nařízením vlády č. 50/2006 ze dne 22. 2. 2006
- 12 hlasů pro
- 1 proti
- 0 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen

Paní starostka seznámila ZM, že v rámci této úpravy je možné odměňovat člena ZM, který je zároveň členem komise nebo výboru
Pan Hanžl dal návrh, aby byl zachován stávající systém odměňování tj. člen ZM, který je členem komise bude odměněn jedenkrát ročně v rámci příslušné komise

Hlasování : o ponechání stávajícího způsobu odměňování členů komisí a výborů, kteří jsou zároveň členy ZM, podle stávajících pravidel
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

Paní starostka požádala zastupitelstvo města o souhlas s vypsáním zadávacího řízení na firmu, která poskytne služby, týkající se investičních akcí města, zejména s ohledem na přípravu a provedení veřejné soutěže na zateplení a opravy budov MŠ a ZŠ č.p. 109. Důvodem je získání dotace od MF. Stávající obsazení MěÚ neumožňuje toto zajistit.

Diskuse:
JUDr. Hoťová � podporuje názor paní starostky, s tím, že se předejde k případným závadám a nedodělkům

Hlasování : Zveřejnění zadávacího řízení na poskytovatele služeb týkajících se investičních akcí města, zejména:
a)provádění inženýrsko-investorské činnosti,
b)vypracování projektové dokumentace,
c)pomoc při zajištění financování akcí,
d)realizace výstavby,
a na firmu pro organizaci a provedení veřejné soutěže dle zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. v platném znění pro zakázky nad 2 miliony Kč.
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 2 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen

Diskuse:
PhDr. Měchurová vznesla požadavek, aby do výběrové komise byli přizváni i členové ZM
Paní starostka odpovídá � ano, a budou vyzváni.

13. Druhá část veřejné diskuse
Paní starostka požádala ZM o jeho stanovisko k dopisu občanského sdružení Přátelé všech přátel Odoleny Vody k dětským hřištím a pískovištím, kdy požadují jejich zachování ve stávajícím rozsahu.

Diskuse:
Paní starostka podala výklad ke stavu stávajících dětských hřišť a pískovišť, v letošním roce bude vyměněn písek, upraveny hrací plochy a hřiště doplněny o nové herní prvky.
Pan Nedoma dále upozornil, že rada města se již touto problematikou zabývala a přijala usnesení, které by mělo být dodrženo a upozornil na nutnost dodržení ČSN pro rekonstrukci hřišť.
Starostka seznámila ZM se záměrem na úpravu dětského hřiště na Dolním náměstí a přeměnu bývalé plochy pro sušáky vedle čp. 275-277 naproti základní školy na hřiště pro petanque a ruské kuželky. Na tuto plochu by bylo možné umístit i dřevěný přístřešek. Je otázkou jak toto zařízení pak odolá případným vandalům.
Pan Mikoláš � kdy bude oploceno asfaltové hřiště ve sportovním areálu. Starostka � bude zpracována studie využití sportovního areálu, asfaltové hřiště je součástí tohoto areálu.
Pan Ledvinka � jsou již známy nějaké informace o povinnost vyplývajících pro zastupitele ze zákona o střetu zájmů.
Pan Nedoma � zákon bude znovu projednáván v Senátu, zatím není jeho podoba konečná.
Starostka � vyjde-li zákon do dalšího zasedání, připraví z něho úřad pro členy ZM stručný výtah.
Pan Ledvinka � zda byla dotažena do konce kauza s pronájmem nebytového prostoru na Horním. náměstí.
Pí Hofmanová � ano, byla, přístřešek je zkolaudován a zapsán v KN, přeměřeno bylo, nájemní smlouva odpovídá skutečně užívaným metrům.
Paní starostka požádala ZM, aby toto vzalo na vědomí a tak to bylo zaneseno do usnesení.

Hlasování : o usnesení ze zasedání ZM č.1/2006 ze dne 27.2.2006
- 13 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen

Zastupitelstvo ukončeno ve 22,30 hod.

Vítejte v Odoleně Vodě