Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 04/1999 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 27.09. 1999

U s n e s e n í

z veřejného zasedání  Městského zastupitelstva Odolena Voda  č. 4/99

konaného dne 27. září 1999 od 17.00 hodin v ZK AEROMěstské zastupitelstvo s c h v a l u j e :

1. Návrhovou komisi ve složení : pí Cibulková Jana, p. Král Jiří, p. ing. Radolf Jiří.

 

2. Volební komisi ve složení : pí Jandusová Oldřiška, ing. Franěk Miloslav, MUDr. Kebl Petr.

 

3. Předložený program zasedání MěZ.

 

4. Zprávy z jednání MěR ze dne 26.8., 2.9. a 13.9.1999.

 

5. Kontrolu usnesení MěZ 3/99 z 28.6.1999.

 

6. Prodej části pozemků parc. č. 22/2 v k.ú. Dolínek níže citovaným vlastníkům nemovitostí

v ulici Atriová, za účelem rozšíření stávajících zahrádek za 1,5 násobek odhadní ceny :

 

a) panu Pavlu Nápravníkovi, bytem Atriová 114, Dolínek - Odolena Voda

pozemek parc č. 22/9 o výměře 374 m2 v k.ú. Dolínek za cenu sve výši 29.460,- Kč

a náklady spojené s převodem ve výši 2.223,- Kč.

 

b) panu Milanu Pavelekovi a Boženě Pavelkové, bytem Atriová 110, Dolínek - Odolena Voda

pozemek parc. č. 22/13 o výměře 25 m2 v k.ú. Dolínek za cenu ve výši 1.970,- Kč

a náklady spojené s převodem ve výši 850,- Kč.

 

c) panu Ladislavu Andraškovi, bytem Atriová 113, Dolínek - Odolena Voda

pozemek parc. č. 22/10 o výměře 135 m2 v k.ú. Dolínek za cenu ve výši 10.640,- Kč

a náklady spojené s převodem ve výši 1.282,- Kč.

 

d) panu Miroslavu Němcovi, bytem Atriová 112, Dolínek - Odolena Voda

pozemek parc. č. 22/11 o výměře 143 m2 v k.ú. Dolínek za cenu ve výši 11.270,- Kč

a náklady spojené s převodem ve výši 5.640,- Kč.

 

e) panu ing. Stanislavu Aubrechtovi a Libuši Aubrechtové, bytem Atriová 111, Dolínek - - Odolena Voda - pozemek parc. č. 22/12 o výměře 114 m2 v k.ú. Dolínek za cenu ve výši

8.980,- Kč a náklady spojené s převodem ve výši 1.199,- Kč.

 

7. Koupi části pozemku - komunikace parc. č. 21/32 o výměře 43 m2 v k.ú. Dolínek

od manželů Hnilicových, bytem Atriová 107, Odolena Voda za odhadní cenu ve výši 2.258,- Kč. Náklady s převodem zaplatí kupující.

 

8. Prodej pozemku parc. č. 202/34 o výměře 78 m2 v k.ú. Odolena Voda manželům Stanislavě a Vítězslavu Maternovi, bytem Horní náměstí 249, Odolena Voda za odhadní cenu ve výši 4.100,- Kč. Náklady s převodem zaplatí kupující.

 

9. Přijetí sdružených finančních prostředků účelově vázaných na výstavbu ČOV Odolena Voda ve výši 4,5 mil. Kč od VKM a. s. Kladno.

 

Městské zastupitelstvo r e v o k u j e :

1. Své usnesení ze dne 28.4.1999 ohledně prodeje pozemku st. parc. č. 2/7 o výměře 1.793 m2, pozemku parc. č. 914 o výměře 3.368 m2 oba v k.ú. Odolena Voda a schvaluje prodej těchto pozemků firmě KENVELO CZ spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 56, Praha 5, IČO 44794436, která je právním nástupcem firmy CTC Sportswear, se sídlem Plzeňská 56, Praha 5, IČO

44 79 44 36, za cenu 339.580,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí prodávající.

 

2. Své usnesení ze dne 22.3.1999 ohledně prodeje pozemku parc. č. 228/11 o výměře 7.028 m2 v k.ú. Dolínek firmě AIR HAMMER se sídlem ulice Práce 12, 277 11 Neratovice a schvaluje prodej tohoto pozemku nově vzniklé společnosti HAUBOLD properties s. r.o., se sídlem ulice Práce 12, 277 11 Neratovice, za cenu 400,- Kč/m2, celkem za celý pozemek 2.811.200,- Kč.

Náklady spojené s převodem hradí prodávající.

 

3. Své usnesení ze dne 18.5.1999 ohledně prodeje pozemku parc. č. 228/12 o výměře 10.137 m2 v k.ú. Dolínek, firmě EAST Praha, spol. s r.o., se sídlem Sochařská 12, Praha 7 a schvaluje prodej tohoto pozemku její sesterské společnosti - firmě PANINI, spol. s r.o., se sídlem Podbělohorská 17/318, Praha 5, IČO 25 10 01 14, za cenu 400,- Kč/m2, celkem za celý pozemek 4.054.800,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí prodávající.

 

Městské zastupitelstvo u k l á d á :

1. Starostovi města zjistit podmínky pro zřízení autobusové zastávky u zahrádkářské kolonie "Jordán� (zastávka na znamení).

Zodpovídá : starosta

Termín : do příštího jednání MěZ

 

2. Starostovi města jednat s Okresní správou a údržbou silnic Říčany o vymezení hranic vozovky před pohostinstvím "OPERA� v Dolínku.

 

Zodpovídá : starosta

Termín : do 31. 10. 1999

 

3. Starostovi města jednat s majitelem pozemku "Višňovka� v dolní části města p. Fialou

o odprodeji za účelem dětského hřiště, případně hledat v MěR jiné řešení.

 

Zodpovídá : starosta, MěR

Termín : do 31. 10. 1999

 

4. Starostovi města zajistit řešení dopravní situace v ul. Školní, formou retardérů z hlediska bezpečnosti chodců.

Zodpovídá : starosta

Termín : co nejdříve

 

 

5. Městské radě, aby na základě analýzy procesu sběru velkoobjemového odpadu a jeho finančních nákladů se zabývala možností nárazového umístění velkokapacitních kontejnerů

ve městě.

Zodpovídá : MěR

Termín : příští jednání MěR

 

Městské zastupitelstvo z v o l i l o :

 

1. Členem Městské rady pana Jiřího Krále.

 

Usnesení zapsal : ing. Radolf Jiří

Usnesení odsouhlaseno :

N e d o m a Jiří

starosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě