Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 04/1999 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 27.09. 1999

Z á p i s č . 4 / 9 9

z veřejného   zasedání  Městského  zastupitelstva  Odolena  Voda  konaného  dne 27. září  1999  v  ZK  AERO  od  17.00  hodinČlenů zastupitelstva přítomno : 21

omluveni : 0

neomluveni : 0

Občanů přítomno : 8

Pracovníci Městského úřadu : tajemník, vedoucí SO, FO, SÚ, ředitel TS, velitel MěP

pí ing. Sankotová - SÚ

 

P r o g r a m :

1) Kontrola usnesení MěZ

2) Zprávy z jednání Městské rady

3) Revokace usnesení k prodeji pozemků

4) I. část veřejné diskuse

5) Prodej a nákup majetku města

6) Sdružené finanční prostředky na výstavbu ČOV

7) Volba člena Městské rady

8) II. část veřejné diskuse

 

Ověřovatelé z minulého jednání : p. ing. Radolf Jiří, p. Mikoláš Jaroslav

z dnešního jednání : p. Hoch Josef, p. ing. Ledvinka Milan CSc.

 

Návrhová komise ve složení :

- pí Cibulková Jana , ing. Radolf Jiří , p. Král Jiří

 

Volební komise ve složení :

- pí Jandusová Oldřiška, ing. Franěk Miloslav, MUDr. Kebl Petr

 

Starosta města pan Nedoma zahájil v 17.10 hodin jednání dnešního veřejného zasedání Městského zastupitelstva Odolena Voda, přivítal jeho členy, pracovníky Městského úřadu

i přítomné občany.

 

Pan starosta provedl kontrolu ověření minulého zápisu MěZ. Znění zápisu a usnesení bylo potvrzeno a odsouhlaseno.

 

Seznámil MěZ s programem dnešního zasedání, další návrhy nebyly vzneseny.

 

Ustanovil ověřovatele dnešního jednání - p. Hoch Josef, p. ing. Ledvinka Milan CSc.

 

Podal návrh na složení návrhové komise - pí Cibulková Jana, ing. Radolf Jiří, p. Král Jiří.

 

Pro volbu nového člena Městské rady Odolena Voda podal pan starosta návrh na složení volební komise - pí Jandusová Oldřiška, ing. Franěk Miloslav, MUDr. Kebl Petr.

 

Hlasování : o schválení programu dnešního zasedání MěZ

- program jednomyslně schválen

 

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení

- 15 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

Hlasování : o schválení volební komise ve výše uvedeném složení

- 16 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

1. Zprávy z jednání Městské rady

 

Členové MěZ předem obdrželi písemně usnesení z jednání MěR, konaných ve dnech :

26.8. a 2.9., 13.9.1999. Pan starosta vyzval členy MěZ k případným dotazům.

 

D i s k u s e :

 

a) ing. Vacík - dotaz k usnesení zápisu MěR č. 11/99, bod 3) - není přiložena příloha stavební komise

odp. starosta - příloha bude přiložena

 

b) ing. Ledvinka - dotaz k pronájmu nebyt. prostor v objektu TESKO, proč za cenu 500,- Kč ročně, stačilo napsat za symbolickou cenu

odp. starosta - cena byla nabídnuta nájemcem - "Dětským centrem SLUNÍČKO�, aby tím byla hrazena např. el. energie apod., MěR toto odsouhlasila

 

c) ing. Franěk - dotaz, zda výstavba haly bude u dálnice

odp. starosta - výstavba bude v pásmu mezi Dolínkem a dálnicí

 

Hlasování : odsouhlasení zprávy o činnosti MěR od 26.8. do 13.9.1999,

jak byla písemně přednesena

- jednomyslně schváleno

 

2. Kontrola usnesení MěZ

Zástupce starosty ing. Pokorný provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání MěZ ze dne 28.6.1999, ze kterého nevzešly žádné konkrétní úkoly.

Ing. Pokorný informoval o zapracování výtky OkÚ Praha-východ k sankčním opatření vyhlášky č. 2/99 města Odolena Voda o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny v Odoleně Vodě. Jednalo se o bod II. 3) uvedené vyhlášky, kde penále nesmí být vyšší než dlužná částka za dané období.

 

Hlasování : odsouhlasení přednesené zprávy a kontroly usnesení MěZ

ze dne 28.6.1999

- 18 hlasů pro

- 1 hlas proti

- kontrola usnesení schválena

 

3. Revokace usnesení k prodeji pozemků

Pan starosta podal výklad k majetkovým úpravám - prodeji pozemků, v jejichž případě než došlo k podpisu smlouvy a zápisu do katastru nemovitostí, změnil se např. název firmy, adresa firmy, IČO apod. Proto je třeba revokovat usnesení k prodeji pozemků a schválit prodej se současnými údaji.

 

A) Firma CTC Sportswear - pan starosta podal výklad k majetkovým úpravám a prodeji pozemku st. parc. č. 2/7 o výměře 1.793 m2, pozemku parc. č. 914 o výměře 3.368 m2

oba v k.ú. Odolena Voda v zóně "CUKROVAR�, které byly vykoupeny od Pražské cukerní společnosti.

Než došlo k podpisu smlouvy mezi firmou CTC Sportswear a Městem Odolena Voda

a zápisu do KN, změnil se název firmy na KENVELO CZ spol. s r.o.,

se sídlem Plzeňská 56, Praha 5, IČO 44 79 44 36, která je právním nástupcem firmy CTC

Sportswear, se sídlem Plzeňská 56, Praha 5, IČO 44 79 44 36.

Pan starosta podal návrh na revokaci usnesení MěZ z 28.4.1999 o prodeji výše uvedených pozemků a návrh na prodej pozemků firmě KENVELO CZ spol. s r.o. za cenu 339.580,- Kč.

Náklady spojené s převodem hradí prodávající.

D i s k u s e :

 

a) ing. Ledvinka - prodej je vázán se smlouvou k vybudování "centra�, musí se proto změnit ostatní smlouvy odp. starosta - právní nástupce firmy je firma KENVELO, jinak se nic nezměnilo, IČO je stejné,

vedení firmy, adresa, pro zavkladování je toto nutné schválit dle výpisu od

obchodního soudu

 

b) pí Cibulková - není důvod k revokaci, je to nástupnická firma, musí proto stačit podklady právní, nebo se usnesení zrevokuje a prodá se jiné firmě

odp. starosta - nestačila by se záležitost zavkladovat do katastru nemovitostí

 

c) pí Odehnalová - jaké je datum usnesení, prodeje a datum změny jména firmy

odp. starosta - pozemky se ještě nekoupily od Pražské cukerní spol., smlouva ještě nebyla uzavřena

 

d) ing. Ledvinka - jaký je stav prací, projektu, obyvatelé v objektu ještě bydlí, dotaz, zda je ve smlouvě uveden časový postup

odp. starosta - pozemky jsou na 5 let blokované, letos se mají všichni obyvatelé objektů na uved. pozemcích vystěhovat, byli firmou Sportswear vyplaceni, v současné době tam bydlí již jen 2 rodiny, které jsou již z poloviny vyplaceny a rod. Gáborových

- pak dojde k rekonstrukci tvrze, jinak stavební úřad vydal příkaz k odstranění zbytků staveb, firma si k tomuto najala místní firmu, která odstranění dosud neprovedla

- Městská policie provádí v objektech dohled, aby nedocházelo k devastaci objektu a přistěhování dalších osob

 

e) ing. Franěk - když se mění jméno firmy, mění se i IČO

odp. starosta - IČO se nemění, firma se zabývala prodejem sportovního oblečení, nyní se zabývá obchodem s nemovitostmi a proto změnila pouze název na KENVELO

 

Hlasování : o revokaci usnesení ze dne 28.4.1999 a o prodeji pozemků firmě KENVELO CZ spol. s r.o. s ostatními údaji a se všemi závazky

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- 1 hlas proti

- návrh schválen

 

B) Firma AIR HAMMER - pan starosta podal výklad k prodeji pozemku parc. č. 228/11

o výměře 7.028 m2 v k.ú. Dolínek firmě AIR HAMMER se sídlem ulice Práce 12, 277 11 Neratovice. Prodej byl schválen MěZ 22.3.1999 s tím, že firma se bude zabývat výrobou spojovacího materiálu (hřebíky). Ke změně vzniku nové společnosti (z AIR HAMMER) na

HAUBOLD properties spol. s r.o. došlo kvůli financování celého projektu. Smlouva je připravena na nový název firmy HAUBOLD properties spol. s r.o., se sídlem ulice Práce 12, 277 11 Neratovice, za cenu 400,- Kč/m2 - celkem za celý pozemek 2.811.200,- Kč.

Pan starosta podal návrh na revokaci usnesení MěZ z 22.3.1999 o prodeji výše uvedeného pozemku a návrh na prodej pozemků firmě HAUBOLD properties spol. s r.o., za cenu celého pozemku 2.811.200,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí prodávající.

Pan tajemník upřesnil, že nová firma bude měnit IČO a nebude právním nástupcem původní firmy. Diskuse k tomuto bodu neproběhla.

Hlasování : o revokaci usnesení ze dne 22.3.1999 a o prodeji pozemku firmě

HAUBOLD properties spol. s r.o. s ostatními údaji a za stejných podmínek

- 19 hlasy jednomyslně schváleno

- návrh schválen

 

C) Firma EAST Praha - pan starosta podal výklad k prodeji pozemku parc. č. 228/12 o výměře 10.137 m2 v k.ú. Dolínek, firmě EAST Praha, spol. s r.o., se sídlem Sochařská 12, Praha 7.

Pozemek sousedí s pozemkem firmy HAUBOLT properties. Smlouva je podepsaná, nyní je na KÚ k zápisu.

U firmy EAST Praha dochází ke změně v názvu na PANINI s.r.o., Podbělohorská 17/318, Praha 5, IČO 25 10 01 14 která bude sesterskou společností. Cena za celý pozemek činí

4.054.800,- Kč, tj. za cenu 400,- Kč/m2.. Náklady spojené s převodem hradí prodávající.

Pan starosta podal návrh na revokaci usnesení MěZ z 18.5.1999 o prodeji výše uvedeného pozemku a návrh na prodej pozemků firmě PANINI s.r.o..

D i s k u s e :

a) PhDr. Martináková - dotaz, zda je prodej pozemku ke stejnému účelu

- obává se, aby se nevyužíval pro prodej zdraví škodlivých látek

odp. starosta - ano, účel byl schválen MěR, firma vybuduje na pozemku sklad a administrativní budovu, pak vše prodá nebo pronajme, k účelům v souladu s územním plánem

 

b) p. Kocour - dotaz, zda firma PANINI již složila peníze

- proč zápis smlouvy s firmou EAST si nevyřídí Katastr. úřad

odp. starosta - peníze jsou složeny u notáře na firmu PANINI, až bude smlouva zavkladována,

budou peníze uvolněny

 

c) PhDr. Martináková - bylo to konzultováno s právníkem

odp. starosta - ano, také s právníkem Katastrálního úřadu Praha-východ

 

d) ing. Radolf - firma PANINI nemůže disponovat s penězi, KÚ smlouvu zavkladuje,

notář převede pak peníze městu

odp. starosta - ano, smlouva zůstává stejná, doklad musí být na firmu PANINI s.r.o.

 

Hlasování : o revokaci usnesení ze dne 18.5.1999 a o prodeji pozemku firmě

PANINI spol. s r.o. s ostatními údaji a za stejných podmínek

- 17 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

4. I. část veřejné diskuse

 

D i s k u s e :

a) pí Cibulková - v jakém stádiu je pronájem bývalé samoobsluhy Podloubí na Horním náměstí

- od 6/99 kdo zaplatil nájemné, zálohy za teplo atd.

 

odp. starosta - byl zveřejněn záměr obce s podmínkou zachování prodeje potravin a podmínkou vyrovnání se s p. Dvořákem za vložené stavební investice - vybudoval sklad, výtah, sklep, vybavil prodejnu regály, mrazícími pulty, prostory stavebně zhodnotil

- ing. Dvořák měl nájemní smlouvu s Jednotou, od které koupil samoobsluhu na Dolním náměstí. Pak ing. Dvořák pronajal svou samoobsluhu a obec téže firmě pronajala samoobsluhu na Horním náměstí.

- městu zbývá buď se s ing. Dvořákem vyrovnat částkou 350.000,- Kč za vložené

investice a město bude prostory pak pronajímat, nebo ing. Dvořák se vyrovná

s budoucím nájemcem a dále to zůstane zhodnocený majetek města, který se

s obcí vyrovná

- firmu jsme vyzvali, prostory byly převzaty 10. 9. a vyrovnání bude požadováno po zaniklé firmě

- pan ing. Martin Dvořák sám jako nájemce nechce prostory využívat, nikoho

jiného pro využití nemá a proto nabídl využití městu Odolena Voda, které možný nájem zveřejnilo

 

b) pí Odehnalová - pokud nebude prodejna využita pro prodej potravin, je třeba zveřejnit záměr města bez podmínky prodeje potravin a s ustavenou komisí vybrat zájemce,

o prodejnu má prý zájem p. Borůvka s prodejem jako Večerka

odp. starosta - MěR bude o tom jednat, pokud se prodejnu nepodaří do prosince 1999 obsadit,

dotaz ke členům MěZ, co navrhují, jinak p. Borůvka zatím nepodal písemnou žádost

 

c) ing. Hladík - neomezovat záměr města podmínkami, město bude mít z pronájmu peníze

d) pí Cibulková - preferovat potraviny měsíc, jinak pak váznou platby za teplo atd.

- dotaz, zda bylo zhodnocení majetku dohodnuto ve smlouvě a jak znělo stavební povolení na vložené investice, pořídit o tomto fotokopie pro členy MěZ

odp. starosta - je zbytečné na vše 21x pořizovat fotokopie, do smlouvy a stavebního povolení

je možné nahlédnout na CENTŘE

- stavební úpravy byly povoleny na základě rozhodnutí MěR

- p. tajemník zajistí kopii zápisu MěR s podmínkami pronájmu

p. Dvořákovi a přístavby

 

e) ing. Ledvinka - stavební úpravy, které zhnodnotily prodejnu, může odkoupit město, pak se toto promítne do vyššího nájmu

odp. starosta - lze, pokud se to schválí

 

f) ing. Vacík - regály a mrazáky nezhodnocují nemovitost, ing. Dvořák ať si je odveze, je to jeho

majetek, pokud to nebylo vázáno smlouvu

odp. starosta - toto ve smlouvě nebylo

odp. tajemník - pokud si ing. Dvořák odveze regály a mrazáky, o to se sníží částka za investice

 

g) občanka - pí Kameníková - dotaz, jak pokročila její žádost o prodeji půdní vestavby v ulici Seifertova v čp. 289

odp. starosta - MěR řešení doporučila, MěZ schvaluje majetkové řízení, ke smlouvě je třeba

odhad

 

h) občanka - chce požádat MěZ o zajištění autobusové zastávky na znamení u rybníka Jordán

na trase Odolena Voda - Úžice

 

odp. starosta - autobus na trase projíždí 4x denně, je to otázka řešení s dopravcem, který musí požádat ministerstvo, okresní úřad, musí být na místě vybudována zastávka

s nástupním ostrůvkem a danými rozměry a místa pro autobus

- nová zastávka musí být vybudována dle nových předpisů, stará zastávka je bez problémů, neboť byla povolená za dřívějších předpisů

- lze dát do úkolů, že požadavek ověříme, vstoupíme do jednání s přepravcem za jakých podmínek by to bylo možné

 

i) p. Hoch - dotaz ke kanalizaci v Nerudově ulici v Dolínku

- v Dolínku před restaurací OPERA není vyznačeno kudy vede vozovka,

žádá označit vozovku a část pro pěší

odp. starosta - zítra je kolaudace hlavního řadu, pak se lze napojit

- hranice silnice by byla velice úzká, pozemek nepatří městu, vyznačení vozovky náleží SÚS, pro vyznačení vozovky by bylo třeba provést zaměření geodety

 

j) Mgr. Predigerová - dotaz, jak pokročila příprava přebudování počítačové učebny v ZŠ,

do 30.9. mělo být vše hotovo

odp. starosta - akce by se měla přerušit vzhledem k zemětřesení v Thajwanu, neboť Thajwan

je výrobce počítačové techniky a ceny půjdou prudce nahoru

 

k) občanka - neobdržela dosud vyúčtování nájemného z obecního bytu za rok 1998

odp. starosta - konečné vyúčtování bylo zpožděno propočtem tepla z důvodu přechodu na nový systém vytápění

 

l) ing. Ledvinka - mělo dojít k rozšíření vozovky u kostela, celý rok se s tím nic neděje,

ať se situací zabývá stavební komise

odp. starosta - letos došlo k rekonstrukci zdi, která je v celé délce zpevněná

- dále se bude jednat o projektu rekonstrukce celé komunikace, která patří

SÚS Říčany, není to místní komunikace

 

m) ing. Vacík - návrh, aby komunikace byla jednosměrná

odp. starosta - v r. 1993 uspořádal ing. Radolf petici občanů proti návrhu, který toto řešil vedením jednosměrné komunikace Malým hájem a kolem kostela. Toto řešení bylo touto peticí zrušeno.

- město usiluje o rozšíření komunikace, stavební komise má možnost se v tomto problému angažovat

- majitel rod. domku nepovolil na svém pozemku umístění dopravního zdrcadla,

Technické služby toto zajistily na samostatném sloupu před plotem majitele RD

 

n) pí Lhotková - dotaz, jak se počítá TUV a topení

odp. starosta - vysvětlil cenu TUV a jinak vše k TUV a topení bude v článku v Odolenu č. 10/99

odp. p. Král (AERO) - pí Lhotková bydlí v bytě AERA, má možnost se v AERU u p. Krále

o všem informovat, lze předložit doklady, dotace, převod na plyn atd.

 

o) pí Kutičková - jak probíhá řízení s občany, kteří neplatili za odvoz odpadu

odp. starosta - bylo zahájeno l. řízení, bylo však přerušeno, neboť byl zjištěn formální nedostatek,

po jeho odstranění se bude v řízení pokračovat

odp. ing. Pokorný - uvedl, že v r. 1998 činili neplatiči 13,8 %, v roce 1999 je jich více a jsou to

i titíž lidé

 

 odp. starosta - pro informaci uvedl, že se připravuje nový zákon, podle kterého se má od r. 2000 platit za odvoz odpadů obecní daň až 420,- Kč na osobu a rok

 

p) ing. Hladík - dotaz, zda je možné zařídit na sociální odbor tiskopisy pro sociální dávky

od Okresního úřadu Praha-východ, aby občané nemuseli si tiskopisy jet vyzvednout a po vyplnění jet opět na OkÚ

odp. pí Duranová (SO) - odbor dávek soc. péče OkÚ vydává tiskopisy, požaduje vše klientovi vysvětlit a předat, pouze nemohoucím občanům toto vyřizuje sociální odbor MěÚ Odolena Voda, ale pouze na základě ověřené plné moci občana

 

5. Prodej a nákup majetku města

A) Prodej pozemků v Atriové ulici v Dolínku - pan starosta podal výklad k prodeji části pozemků parc. č. 22/2 v k.ú. Dolínek dále uvedeným vlastníkům nemovitostí v ulici Atriová, za účelem rozšíření stávajících zahrádek, za 1,5 násobek odhadní ceny a náklady spojené s převodem.

a) panu Pavlu Nápravníkovi, bytem Atriová 114, Dolínek - Odolena Voda

pozemek parc č. 22/9 o výměře 374 m2 v k.ú. Dolínek za cenu sve výši 29.460,- Kč

a náklady spojené s převodem ve výši 2.223,- Kč.

b) panu Milanu Pavelekovi a Boženě Pavelkové, bytem Atriová 110, Dolínek, Od. Voda

pozemek parc. č. 22/13 o výměře 25 m2 v k.ú. Dolínek za cenu ve výši 1.970,- Kč

a náklady spojené s převodem ve výši 850,- Kč.

c) panu Ladislavu Andraškovi, bytem Atriová 113, Dolínek - Odolena Voda

pozemek parc. č. 22/10 o výměře 135 m2 v k.ú. Dolínek za cenu ve výši 10.640,- Kč

a náklady spojené s převodem ve výši 1.282,- Kč.

d) panu Miroslavu Němcovi, bytem Atriová 112, Dolínek - Odolena Voda

pozemek parc. č. 22/11 o výměře 143 m2 v k.ú. Dolínek za cenu ve výši 11.270,- Kč

a náklady spojené s převodem ve výši 5.640,- Kč.

e) panu ing. Stanislavu Aubrechtovi a Libuši Aubrechtové, bytem Atriová 111, Dolínek - - Odolena Voda - pozemek parc. č. 22/12 o výměře 114 m2 v k.ú. Dolínek za cenu

ve výši 8.980,- Kč a náklady spojené s převodem ve výši 1.199,- Kč.

Uvedení vlastníci nemovitostí projevili zájem o odkoupení pruhu pozemku mezi nimi,

tj. zahrádky, které užívají.

Pozemky se nedají obcí využít, nelze je parcelovat a je na nich břemeno kanalizace.

Pan starosta předložil tento návrh Městské rady členům Měst. zastupitelstva.

D i s k u s e :

a) pí Cibulková - dotaz, jaká je cena za 1 m2

odp. starosta - cena není uvedena, byla za 1,5 násobek odhadní ceny, jak rozhodla MěR v roce 1997, propočtem cena vychází na 79,- Kč/m2, pozemek je "ostatní plocha�

 

Hlasování : o prodeji části pozemků parc. č. 22/2 v k.ú. Dolínek výše uvedeným vlastníkům nemovitostí v ulici Atriová za účelem rozšíření stávajících zahrádek - za 1,5 násobek odhadní ceny

- 18 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

B) Nákup a odkoupení pozemku od manž. Hnilicových - pan starosta podal výklad

k odkoupení části pozemku - komunikace parc. č. 21/32 o výměře 43 m2 v k.ú. Dolínek

od manželů Hnilicových, bytem Atriová 107, Dolínek - za odhadní cenu ve výši 2.258,- Kč

s tím, že náklady s převodem zaplatí kupující.

 

Hlasování : o odkoupení části pozemků parc. č. 21/32 v k.ú. Dolínek od manž. Hnilicových za odhadní cenu ve výši 2.258,- Kč s tím, že náklady

s převodem zaplatí kupující

- 19 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

C) Prodej pozemku manž. Maternovým - pan starosta podal výklad k prodeji pozemku

parc. č. 202/34 o výměře 78 m2 v k.ú. Odolena Voda manželům Stanislavě a Vítězslavu Maternovi, bytem Horní náměstí 249, Odolena Voda za odhadní cenu ve výši 4.100,- Kč. Náklady s převodem zaplatí kupující. Pan Materna hodlá přistavět prostor k samoobsluze, který by sloužil zvlášť pro prodej nápojů, který v současné samoobsluze překáží.

 

Hlasování : o prodeji pozemku parc. č. 202/34 o výměře 78 m2 v k.ú. Odolena Voda manželům Stanislavě a Vítězslavu Maternovi za odhadní cenu ve výši

4.100,- Kč s tím, že náklady s převodem zaplatí kupující

- 20 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

6. Sdružené finanční prostředky na výstavbu ČOV

Pan starosta vysvětlil potřebu sdružených finančních prostředků na výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV). Jedná se o 4,5 mil. Kč s podmínkou, že provozovatelé ČOV budou Vodárny Kladno - Mělník. Částka by byla ivenstována do konkrétních stavebních objektů, proti tomu budou vystaveny akcie s podílem účasti města ve společnosti.

Výstavba bude stát dle předběžných předpokladů 31 mil. Kč včetně DPH. Částka prostavěná

v r. 1999 bude na příštím zasedání MěZ zapracována do úpravy rozpočtu.

Hlasování : o přijetí sdružených finančních prostředků účelově vázaných na výstavbu ČOV Odolena Voda ve výši 4,5 mil. Kč od VKM a.s. Kladno

- návrh jednomyslně schválen

 

7. Volba člena MěR

Pan starosta informoval MěZ o odstoupení člena MěR za ODS p. ing. Petra Vacíka z důvodu pracovního vytížení. Pan starosta navrhl na uvolněné místo ODS paní Odehnalovou, protože je přesvědčen, že její zkušenosti a aktivní práce budou opět přínosem městu.

 

D i s k u s e :

a) p. Hanžl - navrhuje p. Jiřího Krále, který je technik, na MěR se projednávají technické věci,

zastupuje dle jeho názoru 1/3 lidí

 

b) Mgr. Predigerová - dotaz, zda p. Král již zaplatil poplatek za odvoz odpadu, který obci dluží, jako člen MěZ by měl být příkladem pro ostatní občany

odp. p. Král - zatím nezaplatil, na MěZ nebyla k tomuto diskuse, jako občan nepodepsal s obcí

smlouvu a počká na výsledek přestupkového řízení

 

c) PhDr. Martináková - po zkušenostech v MěR vítá návrh na člena MěR, který vidí

do technických záležitostí, jinak si váží práce paní Odehnalové

za minulé období

 

Volební komise seznámila členy MěZ s provedením volby člena MěR (zakřížkováním jednoho z kandidátů). Poté bylo přistoupeno k tajné volbě. Odevzdáno bylo celkem 21 platných hlasů (v době volby přítomno 21 členů MěZ).

 

Výsledek voleb: pí Odehnalová Eva 9 hlasů pro

p. Král Jiří 12 hlasů pro

Členem MěR byl zvolen p. Jiří Král.

 

8. II. část veřejné diskuse

a) ing. Ledvinka - dotaz k odstranění vraku osobního auta před zdravotním střediskem

odp. starosta - vrak patří majiteli firmy, která zanikla, MěP dala na vrak botičku, pokyn

k odstranění musí být zveřejněn 3 měsíce, což bylo učiněno MěÚ a pokud majitel vrak neodstraní, bude po 3 měsících vrak majetkem města

 

b) ing. Ledvinka - návrh - upravit objekt na holobyty pro neplatiče nájemného, a to objekt

v majetku města čp. 48 na Dolním náměstí

odp. starosta - majitelem je obec, objekt slouží jako zařízení staveniště, je s ním eventuelně počítáno jako budova Technických služeb po zpracování studie, jinak k prodeji

- město má zájem, aby holobyty nebyly v centru města, CTC Sportswear volila cestu odstupného a odstěhování těchto nepřizpůsobilých nájemníků z obce

 

c) ing. Vacík - upozornil na využívání hřiště v ul. Pod Tvrzí, které navrhl oplotit, aby nebylo

znečišťováno od venčení psů, dále navrhl hřiště vybavit brankami apod.

odp. starosta - oplocení asi nebude řešením, hřiště je příliš blízko panelového domu, děti využívají

k hrám i parcelu - višňovku za hřištěm a zahrádkami

- pan starosta navrhl do úkolů MěZ - jednat s majitelem višňovky na zřízení hřiště

 

d) pí Jandusová - upozornila na to, že nejsou vybudovány rigoly na vodu v ulici Spojovací v dolní části města

 

odp. starosta - dle návrhu rozpočtu na r. 2000 bude tato úprava provedena jako samostatná investiční akce, zatím byly zvýšeny obrubníky, aby voda odtékala do 1. dešťové vpustě u Králů

- je zadán ke zpracování projekt na konečné vyřešení této ulice, který bude předložen stavení komisi

 

e) ing. Franěk - upozornil na nebezpečnou část komunikace z Odoleny Vody do Dolínku v části

od Základní školy a kolem rybníku, kudy chodí děti

odp. starosta - zatím byl vyznačen přechod přes komunikaci, jinak se uvažuje v rámci finančních možností zpracovat studii na chodník, s p. Chlupáčem se jedná o výměně pozemků

 

f) ing. Vacík - navrhl řešení s minimální investicí - našroubovat retardéry, kdy auta sníží rychlost na 5 km/hod.

odp. starosta - navrhl toto řešení dát do úkolů MěR, MěZ

 

g) ing. Radolf - podal návrh na rozšíření služeb pro občany - rozmístění velkoobjemových kontejnerů, a to vyhlášení místním rozhlasem, že např. ve čtvrtek se přistaví VOK na 1-2 hodiny, bylo by to placeno paušálem a nemusel by se odpad jednotlivě vozit do TS, krom toho ponechat zaběhnutý systém rozmísťování VOK

h) p. Hoch - souhlasí s návrhem, ale využít jej jenom zjara a na podzim při úklidu

i) p. Haluza - TS - doplnil, že sběr železného odpadu je prováděn na jaře a na podzim

odp. starosta - návrhem ing. Radolfa se zvýší poplatek na osobu ročně, není to koncepční řešení

a kontejnery by nebyly plně naplněné

j) PhDr. Martináková - dala protinávrh - zabývat se tímto na MěR na základě předložených čísel,

návrh ing. Radolfa bere k přemýšlení, ne k odsouhlasení

k) pí Odehnalová - je třeba tedy vyhodnotit systém množství odpadu konkrétního (bioodpad, šatstvo, VOK, žel. šrot atd., také černé skládky)

 

Hlasování : o protinávrhu PhDr. Martinákové

- návrh jednomyslně schválen

 

l) p. Tichý - upozornil, že již rok je Odolena Voda městem, občané nevědí, že je město zároveň

i obcí

- z tohoto důvodu by bylo vhodné dát toto nějak vyhláškou, že město je i obec ze zákona, neboť občané si myslí, že dříve vydané vyhlášky obce se nevztahují na město

odp. starosta - ano, dá se to občanům vědět, např. článkem v Odolenu

 

m) ing. Ledvinka - dotaz ke zprávě z jednání MěR - co je uzavření smlouvy s Arcibiskupstvím pražským

odp. starosta - k dotazu odpověděl, že uzavření smlouvy je schváleno MěR, jedná se o pozemky mezi hřbitovem a kostelem, vlastníky je Arcibiskupství pražské, které dává své věci do pořádku a jeho zástupci přišli s návrhem nájemní smlouvy, která by byla platná poměrnou částí v r. 1999 a celý rok 2000 s tím, že takto získané finanční prostředky budou sloužit pro kostel sv. Klimenta v Odoleně Vodě, smlouva zatím nebyla podepsána

 

Pan starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení z dnešního zasedání.

Připomínky pana starosty k usnesení byly doplněny.

Usnesení sepsal a přečetl ing. Radolf.

 

Hlasování : o schválení usnesení z dnešního zasedání Městského zastupitelstva

- jednomyslně schváleno

 

Konec jednání : 21.00 hodin

Zapsala : Doležalová


Vítejte v Odoleně Vodě