Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 05/1999 městského zastupitelstva Odolena Vody

Datum: 27.10. 1999

U s n e s e n í

z mimořádného veřejného zasedání  Městského zastupitelstva Odolena Voda  č. 5/99

konaného dne 27. září 1999 od 17.00 hodin v Restauraci "OPERA� v DolínkuMěstské zastupitelstvo s c h v a l u j e :

 

1. Návrhovou komisi ve složení : p. Tichý Václav, ing. Franěk Miloslav, pí Odehnalová Eva.

2. Předložený program zasedání MěZ.

3. Příjem částky v celkové výši 1.520.400,- Kč od společnosti RWE-Energie AG, se sídlem Kruppstrasse 5, 45128 Essen, Německo, IČ : HR B 82 08 - registrované u Obvodního soudu v Essenu, na základě smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Odolena Voda a touto společností.

4. Koupi objektu občanské vybavenosti čp. 90 v Odoleně Vodě, k.ú. Dolínek, včetně venkovních schodů, zábradlí, terasy, rampy a žumpy a včetně movitého majetku dle inventárního seznamu, to vše na pozemku č. 4/1, na základě kupní smlouvy mezi současným majitelem Jednotou, obchodním družstvem Říčany, se sídlem v Říčanech u Prahy, 17. listopadu 51, za celkovou cenu ve výši 1.500.000,- Kč.

5. Dohodu o postoupení části pohledávky, kterou ing. Petr Lampíř, bytem Praha 4 - Chodov, Hráského 1908/7, postupuje městu Odolena Voda do jeho vlastnictví část z pohledávky za společností MAHAVA s.r.o., se sídlem ve Štiříně č. 737, za cenu ve výši 1.500.000, které je vlastníkem.

 

Městské zastupitelstvo u k l á d á :

1. Připravit podmínky pronájmu Restaurace "OPERA� a předložit je Městskému zastupitelstvu ke schválení.

Zodpovídá : starosta

Termín : příští zasedání MěZ

 

2. Prověřit, zda Jednota, obchodní družstvo Říčany, nemá závazky vůči státu.

 

Zodpovídá : starosta

Termín : 1.11.1999

 

3. Prověřit v souladu se zákonem o konkurzu a vyrovnání, možnost případného zrušení kupní smlouvy mezi městem a Jednotou v případě vyhlášení konkurzu na Jednotu.

 

Zodpovídá : starosta

Termín : 1.11.1999

 

4. Prověřit možnosti vinkulace nebo uložení částky ve výši 1.500.000,- Kč určené na nákup Restaurace "OPERA� u notáře.

 

Zodpovídá : starosta

Termín : 1.11.1999

 

Usnesení zapsala : pí Odehnalová Eva

Usnesení odsouhlaseno :

N e d o m a Jiří

starosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě