Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 03/1999 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 28.06. 1999

U s n e s e n í

z veřejného zasedání  Městského zastupitelstva Odolena Voda  č. 3/99

konaného dne 28. června 1999 od 17.00 hodin v Klubu AERO



Městské zastupitelstvo s c h v a l u j e :

 

1. Návrhovou komisi ve složení : pí Jandusová Oldřiška, p. Kocour Pavel, ing. Ledvinka CSc.

 

2. Volební komisi ve složení : p. Čurda Vladimír, pí Kutičková Ludmila, ing. Hladík Miloš

 

3. Předložený program zasedání MěZ.

 

4. Usnesení z jednání MěR ve dnech - 6.5 a 12.5., 27.5., 10.6., 23.6.1999.

 

5. Kontrolu usnesení MěZ 2/99 z 28.4.1999.

 

6. Rozbor hospodaření města Odolena Voda za rok 1998 a zůstatky na účtech k datu 31.12.1998.

 

7. Zprávu o inventarizaci majetku obce k 30.9.1998.

 

8. Použití finanční částky kumulovaných odpisů z výroby tepla za roky 1994 a 1995 takto :

- na rekonstrukci předávací stanice tepla v Základní škole Odolena Voda v částce 325.000,- Kč

- na úhradu víceprací plynofikace centrálního zdroje tepla a teplofikace města Odolena Voda

v částce 578.461,30 Kč.

 

9. Nákup pozemků st. p.č. 336/4 o výměře 168 m2 a st.p.č. 336/5 o výměře 3 m2, oba v k.ú. Odolena Voda - od pana Karla Kudery, bytem Malá 1354, Neratovice - za odhadní cenu 16.245,- Kč, náklady spojené s převodem uhradí město Odolena Voda.

 

10. Vyhlášku č. 2/99 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny

v Odoleně Vodě s těmito úpravami :

 

Odstavec I. - 1) Pro školní rok jsou stanovena dvě období, a to od 1.9. do 31. 1. a od 1.2. do 30.6. příslušného roku.

 

2) Zvýšení částky příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů na 90,- Kč měsíčně pro 2 a více sourozenců celkem, za příslušné období 450,- Kč

 

Doplnit bod č. 4 s tímto textem :

" Povinnost uhradit příspěvek ve výši dle odstavce I. platí i pro období prázdnin, tj.

od 1.7.do 31.8..

Splatnost tohoto příspěvku je shodná s platbou příspěvku za I. pololetí, tj. v souladu s článkem II. odst. 2.�

 

Odstavec II. - doplnit bod č. 3 ve znění :

"V případě nezaplacení příspěvku nebo zaplacení příspěvku po 1.11. za 1. období a po 1.4. za druhé období včetně nebo zaplacení v nedostatečné výši vzniká plátci povinnost zaplatit penále ve výši 25 % stanoveného příspěvku za každý započatý měsíc.

 

Odstavec III. - v bodě 3. změnit text v tomto znění :

"V případě nezaplacení příspěvku nebo nezaplacení v požadované výši včetně penále za příslušné období, tj. k datu 1.11. a 1.4. včetně nebo později, může zaniknout právo dítěte navštěvovat školní družinu.

 

11. Volba člena Městské rady Odolena Voda se překládá na příští zasedání Městského zastupitelstva Odolena Voda.

 

Usnesení zapsala : pí Jandusová Oldřiška

Usnesení odsouhlaseno :

 

N e d o m a Jiří

starosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě