Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 03/1999 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 28.06. 1999

Z á p i s č . 3 / 9 9

z veřejného   zasedání  Městského  zastupitelstva  Odolena  Voda  konaného  dne 28. června 1999  v  klubu  AERO  od  17.00  hodinČlenů zastupitelstva přítomno : 20

omluveni : PhDr. Martináková

neomluveni : 0

Občanů přítomno : 3

Pracovníci Městského úřadu : tajemník, vedoucí SO, FO, SÚ, ŽO, velitel MěP

za TS - pí Havlíčková, p. Piškule, SÚ - p. Matoušek

 

P r o g r a m :

1) Zprávy z jednání Městské rady

2) Kontrola usnesení MěZ

3) Rozbor hospodaření města Odolena Voda za rok 1998

4) I. část veřejné diskuse

5) Inventarizace majetku

6) Účelovost odpisů z výroby tepla

7) Volba člena MěR

8) Nákup pozemků

9) Úprava vyhlášky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny v Odoleně Vodě

10) I. část veřejné diskuse

 

Ověřovatelé z minulého jednání : p. Král Jiří , p. Kocour Pavel

z dnešního jednání : p. ing. Radolf Jiří , p. Mikoláš Jaroslav

 

Návrhová komise ve složení :

- pí Jandusová Oldřiška, p. Kocour Pavel, ing. Ledvinka Milan CSc.

 

Volební komise ve složení :

- ing. Hladík Miloš, p. Čurda Vladimír, pí Kutičková Ludmila

 

Starosta města pan Nedoma zahájil v 17.08 hodin jednání dnešního veřejného zasedání Městského zastupitelstva Odolena Voda ,  přivítal  jeho  členy , pracovníky Městského  úřadu i přítomné občany.

Pan starosta provedl kontrolu ověření minulého zápisu MěZ. Znění zápisu a usnesení bylo potvrzeno a odsouhlaseno.

Seznámil MěZ s programem dnešního zasedání.

Ustanovil ověřovatele dnešního jednání - ing. Radolf Jiří, Mikoláš Jaroslav.

Podal návrh na složení návrhové komise - pí Jandusová Oldřiška, p. Kocour Pavel,

ing. Ledvinka Milan CSc.

Pro volbu nového člena Městské rady Odolena Voda podal p. starosta návrh na složení volební komise - ing. Hladík Miloš, p. Čurda Vladimír, pí Kutičková Ludmila.

Hlasování : o schválení programu dnešního zasedání MěZ

- program jednomyslně schválen

 

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení

- 12 hlasů pro

- 4 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

Hlasování : o schválení volební komise ve výše uvedeném složení

- 14 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

1. Zprávy z jednání Městské rady

Členové MěZ předem obdrželi písemně usnesení z jednání MěR, konaných ve dnech :

6 a 12. 5., 27. 5., 10.6. a 23.6.1999. K některým bodům podal pan starosta výklad a vyzval členy MěZ k případným dotazům.

 

 

D i s k u s e :

 

a) ing. Ledvinka - připomínka k programu Autocad 2000 - z MěR ze dne 23.6.

- kdo bude platit náklady spojené s převodem pozemku p. Vítězslavu Maternovi

odp. starosta - náklady spojené s převodem pozemku bude platit p. Materna

 

b) pí Odehnalová - demolice a rozebrání olej. kotelny Pod Tvrzí

odp. starosta - kotelna by byla rozebrána firmou MICRON, komíny a kotle by byly zakonzerovány,

neprodejné věci by byly dány do šrotu

 

c) ing. Radolf - k usnesení MěR ze dne 23.6. - bod 3 - penále v celkové výši 1.260 tis. Kč by mělo být z celkové částky asi 1 mil. Kč uhrazeno firmou Benefit, zbývající částka cca 260.000,- Kč by měla být hrazena firmou TIM a tato celková částka by měla být

vrácena do fondu oprav objektu čp. 395

odp. starosta - souhlasí, celý případ s firmou Benefit ještě není uzavřen .

 

 

Hlasování : odsouhlasení zprávy o činnosti MěR od 6.5. do 23.6.1999

- 16 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

 

2. Kontrola usnesení MěZ

 

Zástupce starosty ing. Pokorný provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání MěZ ze dne 28.4.1999.

K bodu 1 - smlouva s CTC Sportswear a Pražskou cukerní - je v jednání

K bodu 2 - zveřejnění usnesení z jednání MěZ bylo zveřejněno a bude průběžně plněno.

 

 

Hlasování : odsouhlasení kontroly usnesení MěZ ze dne 28.4.1999

- jednomyslně schváleno

 

 

3. Rozbor hospodaření města Odolena Voda za rok 1998

 

Pan starosta předložil MěZ schválený audit hospodaření města Odolena Voda za rok 1998, který provedly pracovnice OkÚ Praha-východ. V auditu je konstatováno, že je vedena špatná evidence materiálu zásob v Technických službách Odolena Voda a v tomto smyslu bylo provedeno místní šetření členy kontrolní komise při MěR. Předložený návrh rozboru hospodaření projednala finanční komise, dále se jím zabývala MěR a bylo vzneseno 58 otázek, na které byly vypracovány konkrétní odpovědi.

 

 

D i s k u s e :

 

a) ing. Radolf - prodej pozemků na RD v Dolínku, přeložka VN včetně jednání s RZ Kralupy

n. Vlt.

odp. starosta - bylo vypsáno výběrové řízení na firmu, která provede zpracování projektu inž. sítí tak, aby byla stanovena cena na jeden m2, projekt na přeložku VN byl po

předběžném projednání na RZ Kralupy zadán ke zpracování.

 

b) ing. Ledvinka - proč si budoucí majitelé toto nevyřídí sami, případně si nezaloží družstvo

odp. starosta - budoucí majitelé chtějí, aby toto zajistilo město Odolena Voda

 

c) ing. Radolf - zda je správná výsledovka za rok 1998 firmy CENTRA na bytovém hospodářství

odp. tajemník - nesoulad (zisk) je dán úhradou nájemného k datu 20.12. příslušného roku, tyto prostředky již nelze proinvestovat

 

d) p.Kocour - výkaz ztrát SVT s.r.o. - chybí rozvaha

odp. tajemník - bylo možno nahlédnout v daném termínu na MěÚ

 

e) pí Cibulková - soupis pohledávek k 31.12.1998, jakým způsobem vymáháme

odp. starosta - jsou řešeny právní cestou, resp. soudním vymáháním

 

f) ing. Radolf - pohledávky za nájem, el. a vodné v objektu TESKO firmou VHS a.s. Hradec Králové a firmou TIM a.s. Praha 9

odp. starosta - tyto pohledávky jsou řešeny odborem samosprávy v průběhu roku 1999

g) ing. Ledvinka - pohledávka u p. Evžena Zity, splácení po dobu 15-ti let bezúročné půjčky

odp. tajemník - bylo s p. Zitou řešeno, trvá na splácení dle platně uzavřené smlouvy s bývalým MNV

 

 

Hlasování : o schválení rozboru hospodaření města Odolena Voda za rok 1998

- 16 hlasů pro

- 3 se zdrželi hlasování

- rozbor hospodaření schválen

 

4. I. část veřejné diskuse

 

Občané bez dotazů a připomínek.

 

5. Inventarizace majetku

 

Paní Herejková přednesla konečnou zprávu hlavní inventarizační komise, která rozhodla na základě  zpráv  jednotlivých  dílčích  inventarizačních  komisí.   Tato  zpráva  obsahuje  i  vyřazení

z majetku města Odolena Voda. Hlavní inventarizační komise doporučuje tuto zprávu schválit.

 

 

D i s k u s e :

 

a) ing. Radolf - nákl. automobil Škoda 706 - zda bylo nutno odepsat

odp. tajemník - nákladní automobil byl ve zkorodovaném stavu, tzn. kabina, korba, rám vozidla

a jakákoli další oprava by byla neekonomická. Použitelné části byly zařazeny jako náhradní díly.

 

Hlasování : o souhlasu s přednesenou zprávu z inventarizace majetku města Odolena Voda prováděné v roce 1998

- návrh jednomyslně schválen

 

 

6. Účelovost odpisů z výroby tepla

Pan starosta - obec Odolena Voda - zajišťovala od r. 1993 do r. 1997 výrobu tepla ve všech zdrojích v Odoleně Vodě. V letech 1994 a 1995 byly při výrobě tepla účtovány odpisy ze zařízení v celkové hodnotě 1.146.000,- Kč. Tato částka byla v roce 1997 převedena na účet společnosti SVT s.r.o. z důvodu nedostatku finančních zdrojů. Společnost SVT s.r.o. ji v prosinci 1998 převedla na účet města Odolena Voda. MěR v témže měsíci z této částky uvolnila cca 243.000,- Kč na úhradu ztráty firmy CENTRA v.o.s. z důvodu přechodu výroby tepla na firmu HARPEN ČR s.r.o.. K rozdělení zbývá 903.461,- Kč.

MěR doporučuje projednat následující návrh - částku 325.000,- Kč uvolnit na úpravu předávací stanice Základní škole v Od. Vodě včetně projektové dokumentace a zbývající částku ve výši 578.461,- Kč použít na úhradu vícenákladů vzniklých při teplofikaci města Odolena Voda tak, aby nedošlo zbytečně k navýšení ceny tepla po dobu dalších 15-ti let.

 

 

D i s k u s e :

 

a) p. Hanžl - tato částka uvolněná na vícenáklady ovlivní cenu 1 GJ po dobu 15-ti let

odp. starosta - sníží ji zhruba o 9,- Kč na 1 GJ

 

b) pí Cibulková - jestli toto nebyla podmínka vyvolaná Bytovým družstvem Odolena Voda a AEREM Vodochody a.s.

odp. starosta - nikoliv, jednalo se o vstřícný návrh města při zdlouhavých jednáních všech

zúčastněných stran nad dokončením teplofikace města

 

c) pí Odehnalová - kdy bude vyúčtování tepla

odp. starosta - bylo ukončeno jednání o vyúčtování měsíce 6-10/1998 až koncem června 1999,

vyúčtování bude následovat v co možná nejkratším termínu

 

Hlasování : odsouhlasení využití odpisů z výroby tepla z let 1994-1995

- 18 hlasů pro

- 1 hlas proti

- návrh schválen

 

7. Volba člena MěR

Pan starosta informoval MěZ o odstoupení člena MěR za ODS p. ing. Petra Vacíka z důvodu pracovního vytížení. Dle výsledku voleb do MěZ by složení MěR mělo být následující :

2 členové z ODS, 2 členové z ČSSD a 1 člen ze zbývajících stran.

Pan starosta navrhuje, aby uvolněné křeslo člena MěR bylo doplněno zástupcem ODS - pí Evou Odehnalovou.

 

D i s k u s e :

a) p. Hanžl - navrhuje p. Jiřího Krále za KSČM bez zdůvodnění

 

Byla provedena tajná volba, z těchto 2 navržených kandidátů nebyl potřebných počtem hlasů zvolen nový člen MěR. Odevzdáno celkem 19 platných hlasů (v době volby přítomno 19 členů MěZ). Výsledek voleb: pí Odehnalová 9 hlasů pro

p. Král 10 hlasů pro

 

8. Nákup pozemků

Pan starosta předložil návrh na koupi pozemků pod obytnými domy čp. 276 a 277 v ulici Komenského, které jsou v soukromém vlastnictví p. Karla Kudery, bytem Malá 1354, Neratovice. Jedná se o pozemek stav. parc. 336/4 o výměře 168 m2 a stav. parc. 336/5 o výměře 3m2, oba

v k.ú. Odolena Voda za odhadní cenu, tj. 16.245,- Kč a náklady spojené s převodem.

 

Hlasování : o nákupu pozemků stav. parc. 336/4 o výměře 168 m2 a stav. parc. 336/5

o výměře 3m2 od pana Karla Kudery

- návrh jednomyslně schválen

 

 

9. Úprava vyhlášky č. 2/99 na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny

v Odoleně Vodě

Pan starosta - na Radě školy byl vznesen požadavek na úpravu stávající vyhlášky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny v Odoleně Vodě tak, aby byl poplatek vybírán pololetně. Z těchto důvodů byl připraven nový návrh vyhlášky.

 

 

D i s k u s e :

 

a) p. Kocour - k bodu 1 odst.I - poplatek je 60,- Kč/dítě za měsíc/příslušné období

k bodu 2 odst.I.. - období stanovit od - do - od 1.9. do 31.1. a od 1.2. do 30.6.

příslušného roku

 

Hlasování : o výše uvedeném návrhu p. Kocoura

- 13 hlasů pro

- 6 se zdrželo hlasování

- návrh schválen

 

b) p. Kocour - k bodu 2 odst.III. - pozdní zaplacení, penále - není stanoveno - kdy, v nesprávné

výši, - navrhuje toto sloučit do bodu 1.

odp. starosta - navrhuje jinou formu penalizace

 

 

Hlasování : o předneseném návrhu p. Kocoura

- 1 hlas pro

- 9 hlasů proti

- 10 se zdrželo hlasování

- návrh neschválen

 

 

c) p. Kocour - požaduje změnit penalizaci na 30 %

 

 

Hlasování : o předneseném návrhu p. Kocoura

- 1 hlas pro

- 9 hlasů proti

- 10 se zdrželo hlasování

- návrh neschválen

 

d) p. Tichý - navrhuje následující formulaci odst. II - bod 3.

"V případě nezaplacení příspěvku nebo zaplacení příspěvku po 1.11. za 1. období

a po 1.4. za druhé období včetně nebo zaplacení v nedostatečné výši vzniká plátci povinnost zaplatit penále ve výši 25 % stanoveného příspěvku za každý započatý měsíc.

 

 

Hlasování : o návrhu p. Tichého

- 13 hlasů pro

- 6 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

 

e) pí Odehnalová - doplnit vyhlášku o "Povinnost uhradit příspěvek ve výši dle odstavce I. platí

i pro období prázdnin, tj. 1.7.-31.8..

Splatnost tohoto příspěvku je shodná s platbou příspěvku za I. pololetí,

tj. v souladu s článkem II. odst. 2.�

 

Hlasování : o návrhu pí Odehnalové

- 16 hlasů pro

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

f) pí Cibulková - zvýšení částky příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů na 90,- Kč měsíčně pro 2 a více sourozenců celkem, za příslušné období 450,- Kč.

 

Hlasování : o návrhu pí Cibulkové

- 11 hlasů pro

- 2 hlasy proti

- 6 se zdrželo hlasování

- návrh schválen

 

 

Hlasování : o schválení vyhlášky č. 2/99 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny v Odoleně Vodě se zapracovanými schválenými úpravami

- návrh jednomyslně schválen

 

10. II. část veřejné diskuse

D i s k u s e :

 

a) pí Odehnalová - dotaz ke změně dopravce po JUDr. Hofmannovi

odp. starosta - přebírá firma ČSAD Střední Čechy, kterou vlastní dva majitelé, tato firma zahájí provoz 1.7.1999, dispečink bude v Brandýse n. Labem

 

b) pí Predigerová - zda budou v domech čp. 252 - 255 instalovány domofony

odp. starosta - v plánu oprav a údržby na bytovém fondu v majetku města je tato položka zahrnuta

 

c) p. Hoch - pořádek v obci v pátek a v sobotu, kdy se městem rozléhá hluk a křik

odp. starosta - tyto připomínky je nutné hlásit okamžitě na MěP s přesným údáním místa

 

d) p. Hanžl - jsou zdevastovány vývěsky, rozbité lampy

odp. starosta - je řešeno zvýšenou kontrolou strážníky MěP a úhrada za opravu, která se

v současné době provádí u TS, je řešena s p. Hubáčkem - majitelem diskotéky

 

Pan starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení z dnešního zasedání

ke schválení Městskému zastupitelstvu.

Připomínky pana starosty k usnesení byly doplněny.

Usnesení sepsala a přečetla pí Oldřiška Jandusová.

 

Hlasování : o schválení usnesení z dnešního zasedání Městského zastupitelstva

- jednomyslně schváleno

 

Konec jednání : 20.05 hodin 

Zapsala : Doležalová


Vítejte v Odoleně Vodě