Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 02/1999 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 29.04. 1999

Z á p i s č . 2 / 9 9

z veřejného   zasedání  Městského  zastupitelstva  Odolena  Voda  konaného  dne 28. 4.  1999  v  klubu  AERO  od  17.00  hodinČlenů zastupitelstva přítomno : 20

omluveni : pí Jandusová

Občanů přítomno : 1

Pracovníci Městského úřadu : tajemník, , FO, SÚ, ŽO, ředitel TS,

Hosté: ing. arch. Sixta,

sl. Binderová - fa CTC Sportswear

 

P r o g r a m :

1) Kontrola usnesení MěZ

2) Zprávy z jednání Městské rady

3) Změna studie zóny "Cukrovar�

4) I. část veřejné diskuse

5) Prodej majetku

6) Volba zástupce rady školy do ZŠ Odolena Voda

7) Prodej akcií

 

Ověřovatelé z minulého jednání : pí PhDr. Martináková Libuše

pí Mg. Predigerová Jitka

z dnešního jednání : p. Král Jiří

p. Kocour Pavel

 

Návrhová komise ve složení :

- p. Čurda Vladimíř, p. Hanžl Antonín, p. ing. Hladík Miloš

 

Starosta města pan Nedoma zahájil jednání dnešního veřejného zasedání Městského zastupitelstva Odolena Voda, přivítal jeho členy, pracovníky Městského úřadu i přítomné hosty. Dále navrhl změnu programu - jako bod č. 3 projednat Změnu studie zóny "Cukrovar� a doplnit program o 2 body -

- bod 7. Prodej akcií z majetku obce a bod č. 8. Doplnění usnesení k zástavní smlouvě s SFŽP.

 

Hlasování o rozšíření programu:

Pro: 18 - schváleno jednomyslně

 

1. Kontrola úkolů z usnesení minulého jednání MěZ

a) Úkol pro p. tajemníka vyvěšovat zápisy z jednání Městské rady - dle sdělení právníka toto

není možné, protože jednání MěR je tajné.

 

b) Přijetí opatření k zákazu venčení psů v prostoru za domem čp. 275 až 277

- Městská policie sleduje na celém území obce dodržování Vyhlášky o dodržování pořádku

na území obce, MěP zajistí odchycení toulavých koček jejich event. umístění v útulku

 

c) Ing. Radolf navrhl, aby členové MěZ dostávali kopii usnesení všech jednání MěZ.

Hlasování o návrhu ing. Radolfa:

Pro: 17

Proti: 1 - schváleno

 

2. Zpráva z jednání městské rady

 

Členové MěZ obdrželi písemně kopii usnesení z jednání MěR ze dne 25. 3. 1999, pan starosta informoval přítomné o jednání rady dne 15. 4. 1999 a zodpověděl dotazy ing.  Ledvinky, ing. Radolfa a p. Mikoláše týkající se dostavby a provozování domu s pečova-

telskou službou v Odoleně Vodě.

 

Hlasování o schválení zpráv z jednání MěR:

Pro: 19

Proti: 1 - schváleno

 

3. Změna studie zóny "Cukrovar�

Majitel pozemků č. 2/7 a 914 na Dolním náměstí - fa CTC Sportswear žádá MěZ o posouzení změny urbanistické studie zóny "Cukrovar� . Členové MěZ obdrželi předem navrhované změny studie i komentář k těmto změnám. Přítomný architekt ing. Sixta a zástup-

ce fy CTC Sportswear sl. Binderová zodpověděli dotazy týkající se navrhovaných změn i průběhu plánované výstavby.

 

Hlasování o navrhované změně studie zóny "Cukrovar�:

Pro: 20 - schváleno

 

4. I. část veřejné diskuse

Členové MěZ diskutovali se sl. Binderovou z firmy CTC Sportswear o event. náhradním ubytování nebo finančním vyrovnání osob, které mají trvalé bydliště v domech, které jsou na pozemcích patřících firmě CTC Sportswear a které se budou bourat, eventuelně opravovat.

 

5. Prodej majetku

Hlavním bodem měl být prodej objektu čp. 274 za navrhovanou cenu 2 500 000 Kč. Přestože tento záměr obce byl zveřejněn na veřejných vývěskách, do dnešního dne se žádný zájemce nepřihlásil.

Ing. Radolf navrhl zvýšit nájemné prodejnám sídlícím v tomto objektu a paní Cibulková navrhla odprodat tento objekt za cenu 2 mil. Kč.

Protinávrh p. starosty: O prodeji čp. 274 dnes nerozhodovat a vrátit se k jednání o prodeji až

poté, kdy bude zpracována cenová mapa města.

 

Hlasování o návrhu p. starosty:

Pro: 20 - schváleno

 

Dále byl Měz předložen návrh MěR na prodej pozemku st. parc. č. 31/3 v k. ú. Odolena Voda o výměře 88 m2 vedený jako zastavěná plocha z majetku města Odolena Voda panu ing. Martinu Dvořákovi, r.č. 671013/1318, bytem Pod Tvrzí 390, Odolena Voda za cenu 10.570,- Kč. Tento pozemek se nachází v těsné blízkosti samoobsluhy na Dolním náměstí na straně k panelovému domu. Prodaný pozemek bude využit na stavbu garáže. Prodej doporučila stavební komise.

Protinávrh ing. Ledvinky: Vzhledem k lukrativnosti místa prodat tento pozemek za cenu

500 Kč/m2.

Návrh ing. Hladíka: O prodeji rozhodnout až po posouzení cenové mapy. Tento návrh

vzal ing. Hladík později zpět.

 

Hlasování o protinávrhu ing. Ledvinky:

Pro: 2

Proti: 12

Zdržel se: 6 - neschváleno

 

Návrh p. starosty: Prodat pozemek za odhadní cenu 500 Kč/m2.

 

Hlasování o návrhu prodat pozemek za odhadní cenu:

Pro: 14

Proti: 1

Zdržel se: 5 - schváleno

 

Pan starosta jako člen MěR předložil její návrh na prodej pozemku st. parc. č. 2/7  o výměře 1. 793 m2 (zastavěná plocha) a pozemku parc. č. 914 o výměře 3 368 m2 (ostatní plocha ), oba v k. ú. Odolena Voda firmě CTC Sportswear, se sídlem Plzeňská 56, Praha 5. Oba výše citované pozemky jsou v zóně "Cukrovar�. Pozemky by měly být prodány za odhadní cenu dle znaleckého posudku ing. Ladislava Kubíka - tj. za 314.040,- Kč.

 

Protinávrh ing. Ledvinky: Prodat výše uvedené pozemky za tržní cenu, která by odpovídala umístnění pozemku na lukrativním místě, tj. za cenu

500 Kč/m2.

P. starosta sdělil, že tyto pozemky jsou prakticky neprodejné i za velmi nízkou cenu.

 

Hlasování o návrhu ing. Ledvinky prodat pozemek č. 2/7 a č. 914 za cenu 500 Kč/m2.

Pro: 1

Proti: 13

Zdržel se: 6 - neschváleno

 

Návrh pí Odehnalové : Do smlouvy na prodej pozemku č. 2/7 a č. 914 vložit bod

o předkupním právu města Odolena Voda na odkoupení

tohoto pozemku v případě, že by firma CTC nedodržela

smlouvu o smlouvě budoucí a pozemky nevyužila k výstavbě

bytů - za tutéž cenu.

 

Hlasování o návrhu pí Odehnalové:

Pro: 19

Protí: 1 - schváleno

 

 

6. Volba zástupce MěZ do Rady školy ZŠ Odolena Voda

Zástupce starosty ing. Pokorný navrhl do Rady školy p. starostu Jiřího Nedomu.

 

Hlasování o návrhu ing. Pokorného:

Pro: 20 - schváleno

 

 

7. Prodej akcií

P. starosta informoval členy MěZ o tom, že město má možnost převést akcie Středočeské energetické společnosti za velmi výhodnou cenu minimálně 2 900 Kč za 1 akcii na společnost RWE AG formou smlouvy o kupní smlouvě budoucí, smlouvy o převodu převoditelných práv a zástavní smlouvy na tyto akcie.Jedná se o 3.220 akcií.

 

Hlasování o návrhu p. starosty:

Pro: 20 - schváleno

 

 

Dále p. starosta navrhuje takto získané finanční prostředky uložit na termínovaný vklad s maximální výpovědní lhůtou 3 měsíce, s vyjímkou částky cca 2 600.000 Kč, které by byly použity na úhradu investičních nákladů kotelny K3 - Sportovní hala firmě Harpen a.s. a částku maximálně 1 250.000 Kč použít k dokončení stavby DPS.

 

Hlasování:

Pro: 20 - schváleno

 

 

 

8. Doplnění usnesení k zástavní smlouvě s SFŽP

Pan starosta požádal členy MěZ o schválení doplnění bodu č. 9 usnesení OZ ze dne 2.11. 1998 o přesné vyčíslení zastavěných pozemků pod schválenými obytními domy v celkové výši zástavy 63.053.000 Kč.

 

Hlasování o schválení doplnění bodu č. 9 usnesení OZ ze dne 2. 11. 1998: Pro: 20 - schváleno

Členové městského zastupitelstva se seznámili se Zástavní smlouvou č. 00349611-Z2 se Státním fondem životního prostředí na pozemky a stavby k bezúročnému úvěru na vybudování kanalizace a ČOV v Odoleně Vodě a vzali tuto smlouvu na vědomí.

 

 

9. II. část veřejné diskuse

Pan Mikoláš předložil členům MěZ obsáhlý písemný návrh na revokaci usnesení ORč. 5/98 ze dne 23. 3. 1998 a OZ ze dne 22. 6. 1998, kterými byla schválena Vyhláška č. 3/1998 "O nakládání s odpady� - celý návrh je přílohou tohoto zápisu.

Jelikož problematika nakládání s odpady vyvolala bouřlivou diskusi, navrhl ing. Radolf vytvoření komise, která by vypracovala návrh na nový systém při likvidaci a svozu odpadu pro r. 2000.

 

Hlasování o návrhu ing. Radolfa:

Pro: 4

Proti: 11

Zdržel se: 5 - neschváleno

 

 

Hlasování o návrhu p. Mikoláše, aby se vyhláškou o odpadech znovu zabývala městská rada:

Pro: 8

Proti. 4

Zdržel se: 8

 

Pan Hoch poukázal na parkování 2 aut na travnaté ploše před domem u schodů V Malém háji .Podle sdělení p. tajemník tento pozemek patří bytovému družstvu, které toto parkování údajně povolilo.

 

Paní Martináková upozornila na množství zaparkovaných aut v ulici Lidická, která znemožňují průjez touto ulicí a doporučila vozovku rozšířit o odstavnou plochu pro automobily. Podle sdělení p. starosty lze toto řešit vysypáním šotoliny na parkovací místa.

 

Na podnět pí Cibulkové MěÚ uváží možnost zřízení mobilního WC na tržišti na Horním náměstí.

 

Pan Ledvinka navrhl, aby usnesení z MěZ bylo v plném znění zveřejněno na úřední desce.

 

Na závěr přečetl usnesení z dnešního jednání MěZ p. Čurda.

 

Hlasování o schválení usnesení :

Pro: 20 - schváleno

 

 

Konec jednání: 21,15 hod

Zapsala: J. Tyglová


Vítejte v Odoleně Vodě