Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 02/1999 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 29.04. 1999

U s n e s e n í

 

z veřejného zasedání  Městského zastupitelstva  Odolena  Voda  č. 2/99 konaného dne 28. 4. 1999 od 17.00 hodin v Klubu AEROMěstské zastupitelstvo s c h v a l u j e :

1. Návrhovou komisi ve složení ing.Hladík, p. Čurda, p. Hanžl..

 

2. Změnu programu a jeho rozšíření takto:

    1. Kontrola usnesení

    2. Zprávy z jednání Městské rady

    3. Změna studie zóny Cukrovar

    4. I. část veřejné diskuse

    5. Prodej majetku

    6. Volba zástupce rady školy

    7. Prodej akcií z majetku obce

    8. Doplnění usnesení k zástavní smlouvě s SFŽP

    9. II. část veřejné diskuse

 

3. Usnesení z jednání MěR ve dnech 25. 3. a 15. 4. 1999.

 

4. Návrh ing. Radolfa, aby členové městského zastupitelstva dostávali kopii usnesení

z předchozího jednání MěZ.

 

5. Přednesenou zprávu o plnění úkolů z minulého jednání MěZ.

 

6. Do doby vypracování cenové mapy zastavit prodej objektu 274.

 

7. Úpravu studie zóny "Cukrovar� předloženou firmou CTC Sportswear s tím, že východní sektor zóny zůstane zachován podle původní studie.

 

8. Prodej pozemku st. parc. č. 31/3 v k. ú. Odolena Voda o výměře 88 m2 vedený jako zasta-

věná plocha z majetku města Odolena Voda do majetku pana ing. Martina Dvořáka

r.č. 671013/1318, bytem Pod Tvrzí 390, Odolena Voda za odhadní cenu 119 Kč/m2

a náklady spojené s převodem.

 

9. Pana starostu Jiřího Nedomu jako zástupce města do Rady školy Základy školy Odolena

Voda.

 

10. Městské zastupitelstvo schvaluje převod 3.220 akcií Středočeské energetické společnosti

v ceně minimálně 2.900 Kč za 1 akcii na společnost RWE AG formou smlouvy o kupní

smlouvě budoucí, smlouvy o převodu převoditelných práv a zástavní smlouvy na tyto

akcie.

 

11. Použití získaných finančních prostředků z prodeje akcií STE k uložení na termínovaný

vklad s maximální výpovědní lhůtou 3 měsíce, s vyjímkou cca 2 600.000 Kč na úhradu investičních náklady Kotelny K3 - Sportovní hala firmě Harpen a.s. a částky

maximálně 1 250.000 Kč k dokončení stavby DPS.

 

12. Prodej pozemku st. parc. č. 2/7 o výměře 1.793 m2 (zastavěná plocha) a pozemku

parc. č. 914 o výměře 3.368 m2 (ostatní plocha) oba v k.ú. Odolena Voda firmě

CTC Sportswear, se sídlem Plzeňská 56, Praha 5 za odhadní cenu 314.040,- Kč, dle

znaleckého posudku ing. Ladislava Kubíka.

 

13. Návrh pí Odehnalové - do smlouvy na prodej pozemku st. parc. č. 2/7 a 914 vložit bod

(věcné břemeno)o předkupním právu města Odolena Voda na odkoupení tohoto

pozemku za tutéž cenu v případě, že by firma CTC nedodržela smlouvu o smlouvě budoucí a pozemky nevyužila k výstavbě bytů.

 

14. Doplnění bodu 9 usnesení OZ ze dne 2. 11. 1998 o přesné vyčíslení zastavěných pozemků

pod schválenými obytnými domy v celkové výši zástavy 63 053.000 Kč.

 

15. Usnesení z dnešního jednání městského zastupitelstva.

 

Městské zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í

 

Zástavní smlouvu č. 00349611 - Z 2 se státním fondem životního prostředí na pozemky

a stavby k bezúročnému úvěru na kanalizaci a ČOV.

 

Městské zastupitelstvo n e s c h v a l u j e

1. Návrh ing. Ledvinky prodat pozemky č. 2/7 a 914 firmě CTC Sportswear za 500 Kč/m2

a v případě nesouhlasu firmy CTC Sportswear pak vlastnictví inkriminovaných pozemků

řešit jejich jejich směnou viz článek IV smlouvy až po dokončení realizace projektu

ZONA Cukrovar.

 

2. Návrh p Mikoláše na revokaci usnesení OR a Oz týkající se schválení Vyhlášky č. 3/1998

" O nakládání s odpady.�

 

3. Návrh ing. Radolfa na ustavení komise pro úpravu městské Vyhlášky č. 3/1998

"O nakládání s odpady�

 

 

Městské zastupitelstvo u k l á d á :

1. P. starostovi do smlouvy na prodej pozemku st. parc. č. 2/7 a 914 vložit bod (věcné břemeno) o předkupním právu města Odolena Voda na odkoupení tohoto pozemku za tutéž cenu v případě, že by firma CTC nedodržela smlouvu o smlouvě budoucí a pozemky nevyužila k výstavbě bytů.

Odpovídá :    p starosta

2. Panu tajemníkovi zajistit zveřejnění usnesení z jednání MěZ na úřední desce.

Termín : průběžně

Odpovídá : p. tajemník

Usnesení zapsal : p. Vladimír Čurda

Usnesení odsouhlaseno :


Vítejte v Odoleně Vodě