Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 01/1999 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 22.03. 1999

Z á p i s č . 1 / 9 9

z veřejného   zasedání  Městského  zastupitelstva  Odolena  Voda  konaného  dne 22. března  1999  v  klubu  AERO  od  17.00  hodinČlenů zastupitelstva přítomno : 20

omluveni : p. Kocour Pavel

neomluveni : 0

Občanů přítomno : 10

Pracovníci Městského úřadu : tajemník, vedoucí SO, FO, SÚ, ŽO, ředitel TS, velitel MěP

pí Havlíčková - TS, pí ing. Sankotová - SÚ

 

 P r o g r a m :

1) Kontrola usnesení MěZ

2) Zprávy z jednání Městské rady

3) Nákup a prodej pozemků

4) I. část veřejné diskuse

5) Návrh rozpočtu města Odolena Voda na rok 1999

6) II. část veřejné diskuse

 

 

Ověřovatelé z minulého jednání : pí Odehnalová Eva , p. Hanžl Antonín

z dnešního jednání : pí Mgr. Predigerová Jitka,

pí PhDr. Martináková Libuše

 

Návrhová komise ve složení :

- p. Hoch Josef, p. Král Jiří, pí Kutičková Ludmila

 

Starosta města pan Nedoma zahájil v 17.07 hodin jednání dnešního veřejného zasedání Městského zastupitelstva Odolena Voda, přivítal jeho členy, pracovníky Městského úřadu

i přítomné občany.

 

Pan starosta provedl kontrolu ověření minulého zápisu MěZ . Znění zápisu a usnesení bylo potvrzeno a odsouhlaseno.

Seznámil MěZ s programem dnešního zasedání.

Ustanovil ověřovatele dnešního jednání - pí PhDr. Libuši Martinákovou

pí Mgr. Jitku Predigerovou.

Podal návrh na složení návrhové komise - p. Josef Hoch, p. Jiří Král

a pí Ludmila Kutičková.

 

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

Hlasování : o schválení programu dnešního zasedání MěZ

- program jednomyslně schválen

 

Pan starosta přivítal nového člena MěZ ing. Miloslava Fraňka, který je následným poslancem za odstoupivšího p. Jindřicha Neumanna za "Nezávislé�. Pan starosta požádal

ing. Fraňka ke složení poslaneckého slibu. Ing. Franěk složil slib přečtením a listinu podepsal.

Pan starosta předal ing. Fraňkovi "Osvědčení poslance� a také dodatečně pí Oldřišce Jandusové.

 

 

1. Kontrola usnesení MěZ

Zástupce starosty ing. Pokorný provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání MěZ ze dne 14.12.1998, z kterého nevzešly konkrétní úkoly. Členové MěZ nevznesli žádné dotazy ani připomínky.

 

2. Zprávy z jednání Městské rady

Členové MěZ předem obdrželi písemně usnesení z jednání MěR, konaných ve dnech :

17.12.1998, 14.1., 4.2., 18. a 23.2.1999. K některým bodům podal pan starosta výklad

a vyzval členy MěZ k případným dotazům. Současně seznámil s usnesením z poslední MěR

ze dne 18.3.1999.

Dále pan starosta seznámil členy MěZ s obsahem dopisu Bytového družstva Odolena Voda - čj.BD/Jk/225/98 ze dne 19.12.1998 adresovaného MěR a MěZ, jehož kopii obdrželi členové MěZ a je i přílohou tohoto zápisu. Dopis se týká vybudování předávacích stanic na

teplo s dálkovým ovládáním v čp. 381 až 383 a čp. 386 až 391 ve vlastnictví Bytového družstva. Toto pan starosta považuje za výhodnější. Dle posouzení odborníků, projektanta,

soud. znalce a nezávislého projektanta od BD - tito posoudili stav výměníků v čp. 386-391 jako špatný vzhledem k tomu, že BD neprovádělo údržbu těchto výměníků.

Návrh MěR je řešení - investovat prostřednictvím firmy HARPEN ČR do vybudování nových předávacích stanic v těchto domech s tím, že BD si zaplatí rozdíl mezi cenou stanicí nového a starého typu. Takto bude odpovězeno BD. Městský úřad vyzval také BD

k dodání projektu na vybudování předávacích stanic.

V čp. 395 (DPS) budou dvě předávací stanice, z toho jedna bude sloužit pro DPS a druhá jako oddělovací stanice pro domy BD, čp. 394 (zde je před. stanice udržována) a pro další domy v dolní části obce.

Dále pan starosta souhlasně informoval o dalších odstavcích dopisu BD. K otázce vedení

stavby upřesnil pan starosta, že firma HARPEN ČR Praha není provozovatel, ale investor, dodavatel je firma Instalace Praha a ze zákona má tech. dozor investor. Starosta hájí občany obce, tj. i AERA a.s. a domů BD.

Na dnešní jednání byl písemně pozván předseda BD p. Jeník, který nebyl k zastižení pro předání pozvánky a dnes se nedostavil vzhledem k tomu, že pozvání obdržel dnes dopoledne.

Pan starosta dále informoval o jednání MěR o přidělení bytů v čp. 395 (DPS) a podal vysvětlení ke kritériím přidělování.

 

D i s k u s e :

Ve velmi bohaté diskusi týkající se výše uvedeného dopisu BD, složení a práce komise určené na vícepráce na teplofikaci, práce a účasti na kontrolních dnech pro teplofikaci,

střetu zájmů, neoprávněnosti víceprací, odmítnutí víceprací, jak jsou řešeny připomínky

BD a AERA na kontrolních dnech a posuzování víceprací, uvedené vícepráce zda byly v projektu a v nabídce, možnosti hlasování na komisi a možnost zapsání nesouhlasu.

V této diskusi vystoupili - vícekrát p. Král, p. starosta, p. tajemník, p. zástupce starosty,

p. Hanžl, pí Cibulková, ing. Radolf, ing. Franěk, PhDr. Martináková, ved. stavebního úřadu, pí Jandusová, ing. Hladík, Mgr. Predigerová, pí Odehnalová.

 

Další diskuse se týkala podmínek pro přidělení bytů v DPS, ve které vystoupili

p. Mikoláš, p. starosta a PhDr. Martináková.

 

Další diskuse se týkala pronájmu kotelen firmě HARPEN ČR, nákladů na teplo.

V této diskusi vystoupil ing. Ledvinka, ing. Radolf, p. starosta.

 

Další diskuse se týkala odvozu odpadu a velkoobjem. kontejnerů, v níž vystoupili ing.Ledvinka, p. Mikoláš, pí Odehnalová, p. Hanžl, ing. Radolf. p. starosta.

Ing. Ledvinka žádal hlasovat, aby byly na vývěskách MěÚ zveřejněny usnesení MěR, MěZ

a p. starosta doporučil, aby tento návrh byl dán k projednání v dalším zasedání MěZ.

Ing. Radolf učinil dotaz k zápisu MěR č. 3/99 - str. 5 - bod 4. "MěR schvaluje úpravu objemu mzd. prostředků u MěP, MěÚ a TS tak, že nepřesáhne nárůst o 10 %�.

Pan starosta sdělil, že toto bude projednáváno při návrhu rozpočtu MěÚ na rok 199.

 

3. Nákup a prodej pozemků

A) Pan starosta předložil MěZ návrh Městské rady města Odolena na koupi pozemků

z majetku firmy Pražská cukerní společnost a.s., se sídlem Pražská 2070, Mělník.

Všechny pozemky jsou v k.ú. Odolena Voda. Finanční prostředky na koupi pozemků

dá městu firma CTC Sportswear, Praha 5, které budou následně prodány na výstavbu bytových domů.

Jedná se o pozemky :

s. p. č. 2/7 o výměře 1 793 m2 za cenu 107.580,- Kč v k. ú. Odolena Voda

p.č. 908 o výměře 4 304 m2 za cenu 43.040,- Kč v k. ú. Odolena Voda

p.č. 909 o výměře 3 417 m2 za cenu 34.170,- Kč v k. ú. Odolena Voda p.č. 910 o výměře 2 007 m2 za cenu 20.070,- Kč v k. ú. Odolena Voda

p.č. 914 o výměře 3 368 m2 za cenu 134.720,- Kč v k. ú. Odolena Voda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem o výměře 14 889 m2 za cenu 339.580,- Kč

 

Pozemky se nachází v prostoru bývalého cukrovaru a směrem na Úžice po trase bývalé vlečky.

 

D i s k u s e :

a) ing. Ledvinka - koupě je výhodná, prodej za stejnou cenu není výhodný, obává se, aby nedošlo k vytunelování

odp. starosta - koupě a prodej vyplývá ze smlouvy s CTC Sportswear, řeší to podporu obce

k bytové výstavbě, obec to neplatí, zaplatí to CTC

- lze nahlédnout na MěÚ do smlouvy, informace byly o tomto i v Odolenu a ve vývěskách

- existuje urbanistická studie, ve výstavbě by bylo asi 300 bytů, obchody, kanceláře

- MěR bude vše ještě projednávat, CTC chce postavit více bytů, bude žádat o změnu výstavby, budou stavěny nájemní domy (ne panelové), které budou

na prodej a na pronájem

 

b) ing. Radolf - žádá, aby členové MěZ dostali kopii smlouvy, dřívější členové MěZ ji dostali

 

Hlasování : o schválení nákupu pozemků z majetku Pražské cukerní společnosti a.s., se sídlem v Mělníku

- 18 hlasů pro

- 1 hlas proti

- návrh schválen

 

B) Pan starosta informoval, že na základě digitalizace pozemků na Katastrálním úřadu Praha-východ byl při prodeji pozemku PK p.č. 211 v k. p. Dolínek zjištěn nesoulad

ve výměře pozemků o velikosti 188 m2. Tato parcela 209/5 o výměře 188 m2

v k. ú. Dolínek je ve vlastnictví firmy S & B s. r. o. se sídlem Květnová 3, Odolena Voda.

Na tento pozemek bude po vzájemné dohodě podepsána darovací smlouva v rámci pozemkového vypořádání z roku 1997. (Pozemky pro firmu IGEPA s.r.o.)

Pan starosta podal MěZ návrh na schválení darovací smlouvy na pozemek p.č. 209/5

o výměře 188 m2 v k. ú. Dolínek z dárce firmy S & B s.r.o., se sídlem Květnová 3, Odolena Voda na obdarovaného obec Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, Odolena Voda, která zaplatí náklady spojené s převodem.

a) pí Odehnalová - dotaz, zda je celá Odolena Voda digitalizovaná, mohou se vyskytnout ještě

další nesrovnalosti

odp. starosta - ano, je digitalizovaná od loňského roku

b) p. Hanžl - jeho pozemek zachází do silnice, dotaz, zda je v souladu s digitalizací

odp. starosta - p. Hanžl se může dostavit na MěÚ a bude učiněn dotaz na KÚ P-v

 

Hlasování : o návrhu na schválení darovací smlouvy na pozemek p.č. 209/5

o výměře 188 m2 v k. ú. Dolínek z dárce firmy S & B s.r.o., se sídlem Květnová 3, Odolena Voda na obdarovaného obec Odolena Voda,

se sídlem Dolní náměstí 14, Odolena Voda, která zaplatí náklady

spojené s převodem.

- návrh jednomyslně schválen

 

C) Pan starosta předložil doporučující návrh MěR projednat na zasedání MěZ odprodej pozemku p. č. 228/11 o výměře 4.726 m2 v k. ú. Dolínek firmě AIR HAMMER s.r.o.,

se sídlem Ulice Práce 12, 277 11 Neratovice za cenu 400,- Kč za 1 m2, celkem za celý pozemek 2.970.400,- Kč. Tato firma zde vybuduje areál sídla firmy, včetně výrobní haly

a skladu na výrobní program páskových hřebíků.

 

a) Mgr. Predigerová - je uvedena výměra 7.426 m2

odp. starosta - číslo je Katastrálního úřadu P-v

 

b) ing. Franěk - kde se pozemek nachází, jak bude vypadat urbanist. studie

odp. starosta - nachází se podle silnice od Dolínku směrem k AERU za p. Pikhartem,

první pozemek je EAST Praha, druhý je tento, třetí je p. Benedikta

a Zámyslického

- je to smíšená zóna II., obytné domy budou oddělené za stávajícími rod. domky

a u dálnice je tato smíšená zóna II.

- tato zóna je v urb. studii a v územním plánu.

 

c) p. Chaloupka - mělo by se uvažovat o chodníku z Dolínku k AERU

odp. starosta, tajemník - pro chodník je počítán pás 3-3,5 m, s chodníkem je počítáno

i v projektu

 

 

Hlasování : o schválení prodeje pozemku p. č. 228/11 o výměře 7.426 m2 v k. ú. Dolínek

z majetku města Odolena Voda firmě AIR HAMMER, se sídlem

Ulice Práce 12, 277 11 Neratovice za cenu 400 Kč za 1 m2,

celkem za celý pozemek 2.970.000,- Kč.

- 18 hlasů pro

- 1 hlas proti

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

D) Pan starosta informoval MěZ o probíhající telefonizaci města Odolena Voda a Dolínku

formou zemní kabeláže s napojením na digitální ústřednu, která bude mít neomezený počet napojených účastníků. Ústředna bude vybudována v Lidické ulici, objekt bude jednopatrový s klasickou střechou, aby urbanist. zapadal do stávající zástavby.

V objektu budou i prostory, které v budoucnu budou sloužit jako byty.

Městská rada předkládá Městskému zastupitelstvu Odolena Voda návrh na prodej pozemku p. č. 202/32 o výměře 359 m2 (vedený jako ostatní komunikace, ostatní plocha) v kat. úz. Odolena Voda, jedná se o pozemek na Horním náměstí proti garážím v ulici Lidická, firmě SPT Telecom a. s. Olšanská 3, Praha 3 za účelem výstavby nové telefonní ústředny za cenu 427 210,- Kč ( tj. 1 m2 za 1 190,- Kč).

a) ing. Franěk - dotaz, zda by současně s telefonizací bylo možno realizovat kabelovou televizi

odp. starosta - v r. 1995 byla obci nabídnuta realizace kabelové televize, avšak Bytové družstvo

odmítlo z důvodu starší věkové kategorie nájemníků, kteří o tuto službu neprojevili zájem z důvodu výše měsíčních poplatků a AERO a.s. z důvodu vybudování vlastního kabelového rozvodu po sídlišti

- výhodnější je šíření místního kanálu

 

Hlasování : o schválení prodeje pozemku p. č. 202/32 o výměře 359 m2 (ostatní komunikace, ostatní plocha) v k. ú. Odolena Voda z majetku města Odolena Voda do majetku firmy SPT Telecom a.s., se sídlem Olšanská 3, Praha 3

za cenu 427 210,- Kč (tj. 1.190,- Kč za m2) - za účelem výstavby

nové telefonní ústředny.

- návrh jednomyslně schválen

 

4. I. část veřejné diskuse

a) PhDr. Martináková - vzhledem k tomu, že občané již odešli, bylo by třeba jim dát na zasedání MěZ vždy prostor v začátku před přestávkou

b) ing. Ledvinka - žádá, aby usnesení z jednání Městské rady byly vyvěšeny ve vývěskách

a občané byli tak informováni

odp. starosta - jinak občané jsou informováni v Odolenu

c) pí Odehnalová - v Odolenu v poslední době byly informace bez jmen prodávajícího

(bez uvedení prodejní částky), kteří toto nechtěli zveřejnovat z důvodu jejich bezpečnosti

d) ing. Ledvinka - dal návrh, aby usnesení v plném znění byly vystaveny ve vývěskách

e) p. starosta - dal protinávrh, aby vyvěšení usnesení v plném znění bylo prověřeno právníky

 

 

Hlasování : o protinávrhu p. starosty, aby vyvěšení usnesení v plném znění bylo prověřeno právníky

- 16 hlasů pro

- 3 hlasy proti

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

5. Návrh rozpočtu města Odolena Voda na rok 1999

Pan starosta informoval MěZ o návrhu rozpočtu města Odolena Voda na rok 1999, který je pracovní a dává návrh, aby byl rozpočet schválen jako vyrovnaný rozpočet.

Paní Herejková nadiktovala členům MěZ doplňující částky do určitých položek.

 

Pan starosta vyzval členy MěZ k dotazům a připomínkám k jednotlivým položkám rozpočtu:

 

Rozpočet - strana - dotazy na výdaje :

1 - pí Odehnalová - doplnit jinou částku vzhledem k jiné výměře (pro prodej pozemku firmě AIR HAMMER Neratovice)

2 - bez připomínek

3 - ing. Radolf - provoz silniční veřej. dopravy 349.000,- Kč, v Měst. radě bylo číslo menší

odp. starosta - komise upravila dotace fi Hofmann (320.000,- Kč výdej pro obec

a k tomu 29.000,- Kč smluvní spoj s firmou SAND - noční autobus

4 - ing. Radolf - dotaz k položce 6121 - kde bude výstavba kanalizace

odp. starosta - ulice v Dolínku - Nerudova, Alšova, Zahradní, "V úvozu� - pro rodinné domky, Čenkovská, Břežanská a Do Zahrad - tím vznikne kompletní odkanalizování Dolínku

- dolní část obce Odolena Voda - za předpokladu vybudování nové ČOV bude provedena kanalizace v ul. Nová, nátok na ČOV a nová ČOV.

- p. Mikoláš - dotaz, zda na opravy a údržby plánujeme další peníze

odp. starosta - každý rok se provádí čištění dešťové kanalizace, tyto výdaje jsou zahrnuty v položce "komunikace�

- ing. Radolf - nesouhlasí s rozpočtem na rok 1999, protože bude provedeno celkové odkanalizování Dolínku a na dolní část obce Odolena Voda nezbydou

peníze

odp. starosta - po realizaci projektu je třeba rozšířit odkanalizování od ul. Nová

do Úžické ulice. Dokončením kanalizace v Dolínku bude dosaženo konečného efektu při ochraně životního prostředí především na kaskádě

Čenkovských rybníků.

- p. Hanžl - dotaz, zda budou všichni platit vodné i stočné a všichni odběratelé budou skutečně napojeni na kanalizaci, nebo přes žumpu

odp. starosta - kanalizace nemůže být napojena přes žumpu, každý musí platit vodné

i stočné

5 - ing. Radolf - dotaz k mzdovým prostředkům MŠ ve výši 204.000,- Kč

odp. pí Herejková - je to příspěvek MŠ, který refunduje Školský úřad Praha-východ

- p. Král - dotaz k výdajům za teplo (493.000 - plán 460.000 tis. Kč)

odp. starosta - město ji napojilo na teplofikaci, přes ZŠ byla vyšší cena

6 - Mgr. Predigerová - dotaz k názvu "pára� - jedná se o teplo ?

odp. starosta - ano, názvy se sjednotí

- p. Král - dotaz k ročnímu plánu na teplo ve výši 2.250.000,- Kč v ZŠ,

r. 1998 = 2.600.000,- Kč

odp. starosta - v r. 1998 tam bylo doúčtování za rok 1997

7 - p. starosta - je třeba povýšit o výdej za dopravu keramické pece z 15.000,- Kč

na 25.000,- Kč a dát do položky 5169

8 - p. Mikoláš - v položce 5131 - potraviny - by měly narůstat i příjmy

odp. starosta - učiní dotaz do jídelny ZŠ a toto se prověří

9 - p. Čurda - dotaz k úpravě mzdových prostředků v položce 5111 z 50 na 67 tisíc.

odp. tajemník - jedná se o místní knihovnu, kde jsou 2 zaměstnaci, z nich

l zaměstnankyně odešla na rizikové těhotenství, za ní bylo nutné přijmout jinou zaměstnankyni

- pí Jandusová - zvýšení výdajů místní knihovny ze 4 na 25 tis. Kč

odp. tajemník - výdaje jsou za el. energii (kopírka, el. konvička, pro AERO a.s. paušál na odečítačí elektroměr)

10 - p. Mikoláš - dotaz k položce 5139 - proč všeobecný materiál

odp. pí Herejková - název je dán účetní skladbou, jedná se o kulturní akce kulturní komise a komise pro občanské záležitosti

- ing. Ledvinka - zdá se mu, že město financuje malou částkou (120.000,- Kč) opravu místního kostela

odp. starosta - město pouze přispívá, a to stejnou částkou každý rok, majitel kostela

a investor je církev

 

11 - tajemník - vysvětlil mzdové prostředky zaměstnanců sportovní haly - 2 osoby, dříve byli i topiči, nyní se topí plynem, údržbáři a uklízečky pracují na dohodu

ing. Franěk - dotaz ke zvýšení výdajů ze 140 na 1 mil. Kč

odp. starosta - dříve se topilo černým uhlím a střídali se 4 topiči, další výdaje jsou na plyn a zainvestování kotelny K3 ve sportovní hale

ing. Radolf - po propočtu by bylo výhodnější splatit fi HARPEN ČR vybudování kotelny ve sport. hale a vícenáklady a dále nezatěžovat město splátkami

a tím by město získalo lepší podmínky za nižší úrok vzhledem k splátkám na 15 let vč. úroků do nájmu bez provozních nákladů

odp. starosta - časově by se to muselo stihnout do kolaudace stavby v měs. 4-5/99,

problém je, že HARPEN ČR má u banky splátkový kalendář

ing. Radolf - na splacení kotelny K3 by bylo možno získat finance prodejem objektu čp. 274 a navrhuje prodej za cenu větší než odhadní, tj. asi za 3 mil. Kč

jednokolovou soutěží bez omezení nájemníkům za odpovídající cenu

odp. starosta - je to však časově omezeno z důvodu, že záměr města pro prodej objektu čp. 274 musí být vyvěšen po dobu 1 měsíce a na realizaci prodeje bude zbývat 1 měsíc

pí Cibulková - je třeba přihlédnout k tomu, že nájemníkům klesly o 1/3 tržby a tím nebudou schopni koupě objektu

p. Chaloupka - je třeba také vzít v úvahu, že někteří nájemci (jako masna-uzeniny)

vložili do objektu určité částky na úpravy objektu

pí Odehnalová - je možno o prodeji rozhodnout, ale nedávat částku do rozpočtu

ing. Radolf - začal zpracovávat písemný návrh o prodeji čp. 274 ke schválení MěZ

- zatím bylo pokračováno v rozpočtu -

12 - p. starosta - podal informace k dostavbě čp. 395 (DPS)

- základní cena r. 1999 je 5 mil. Kč, což je výše úvěru od Volksbank

a je nutno ji letos prostavět, techn. dozor bude stát 100 tis. Kč,

1. vícepráce ve výši 850 tis. Kč budou na opravy podlah, stropů, schodiště

2. vícepráce (hrazeno městem) - byly vypuštěny pro obydlení

3. a 4. poschodí při podpisu smlouvy s firmou TIM

(parkoviště, chodníky, sadové úpravy, přípojka NN atd.)

ing. Radolf - proč předávací stanice je ve vícenákladech, proč není v nákladech na stavbu

odp. starosta - v čp. 395 budou 2 předávací stanice, z toho jedna bude pro objekt a je

v ceně díla, druhá stanice bude sloužit pro rozvod mezi horní kotelnou

a spodním sídlištěm pro domy bytového družstva a obecní domy a je placena ze systému teplofikace

ing. Franěk - čím budeme krýt 1,5 mil. Kč

odp. starosta - z ostatních příjmů obce a částečně z příjmu sdružených prostředků

od budoucích nájemníků.

 

Hlasování : o návrhu ing. Radolfa o záměru města Odolena Voda o prodeji objektu

čp. 274 včetně zastavěného pozemku za cenu nejméně 3 mil. Kč.

Takto získané prostředky budou použity k úhradě investic na kotelnu K3

ve sportovní hale

- 2 hlasy pro

- 4 hlasy proti

- 14 se zdrželo hlasování

- návrh neschválen

 

13 - bez připomínek

14 - bez připomínek

15 - ing. Radolf - dotaz k položce 3121 a 6121 - jak s trafem

odp. starosta - trafo bude pro napojení rodin. domků a je předpoklad podílení se

Rozvodných závodů a majitelů RD

16 - p. Král - dotaz k položce 5156 ke zvýšení ceny za poho. hmoty z 235 na 350 tis. Kč,

když ceny pohon. hmot jdou dolů

odp. starosta, tajemník - naopak před 2 dny ceny nafty stouply o 1,20 Kč,

dále je počítáno s pracemi při výstavbě kanalizace a ČOV

Mgr. Predigerová - dotaz k platům zaměstnanců Technických služeb

odp. pí Havlíčková - TS - jedná se o počet 23 zaměstnanců

 

17 - p. starosta - podal výklad ke komunálním službám, odvozu odpadu

ing. Ledvinka - dal návrh, aby náklady za černé skládky a velkoobjemové kontejnery byly hrazeny z prostředků obce

pí Cibulková - ano, ale na něčem se musí ušetřit, když se má dodržet smlouva s A.S.A. Praha

p. Mikoláš - kolik bylo zahájeno správ. řízení ve věci neplatičů za rok 1998 za odvoz odpadů

odp. starosta - AERO a.s. a Bytové družstvo zamítlo umožnit zveřejnění neplatičů, zveřejnění provedla obec ve svých vývěskách. Od 1.4.1999 začne odbor

samosprávy MěÚ zasílat upomínky na doručenku, pak zahájí správní

řízení s pokutou a zbývající neplatiči budou předání k dořešení soudu.

 

Hlasování : o návrhu ing. Ledvinky o schválení platby nákladů za černé sklády a velko-

objemové kontejnery z prostředků města

- 1 hlas pro

- 16 hlasů proti

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh neschválen

 

18 - p. Hanžl - kolik mají TS zahradníků

p. Čurda - co tvoří název "ostatní nákupy�

odp. pí Havlíčková - TS - zahradníků je 6, ostatní nákupy tvoří část civilní služby pro

4 osoby (ošacení, strava atd.)

19 - bez připomínek

20 - bez připomínek

21 - p. Hanžl - kolik má Městská policie policistů

odp. starosta - 4 dispečerky a 8 policistů

- podán návrh MěZ ke snížení policistů na 7, což stačí pro jejich střídání

p. Mikoláš - dotaz k položce 5151 a 5154 - výdaje na vodu a el. energii - vloni nebyly

odp. tajemník - nebylo vyúčtováno celkově, musí se vyúčtovat včetně tepla

 

Hlasování : o návrhu na snížení počtu Městských strážníků z 8 na 7

- 17 hlasů pro

- 3 se vzdali hlasování

- návrh schválen

 

22 - bez připomínek

23 - p. starosta - podal návrh na změnu odměňování členů MěZ, kteří jsou členy MěR

a komise, a to dle zákona :

z 800,- na 900,- Kč pro člena MěR a předsedu komise

a návrh :

1.800,- Kč pro člena MěR, který je zároveň předsedou komise

ing. Radolf - podal protinávrh vzhledem k tomu že jde o 12,5 % nárůst

- navrhuje odměnu neuvolněným členům MěZ zastávajícím funkci člena MěR nebo předsedy komise ve výši 850,- Kč měsíčně.

Zastává-li neuvolněný člen MěZ souběžně funkci člena MěR a předsedy komise, MěZ schvaluje jako souhrnnou odměnu ve výši 1.700,- Kč měsíčně. MěZ rozhodlo v souladu s nařízením vlády č. 23/1999 Sb.

 

Hlasování : o výše uvedeném návrhu ing. Radolfa na odměny členům MěR a předsedům komisí

- 1 hlas pro

- 8 hlasů proti

- 11 se zdrželo hlasování

- návrh neschválen

 

p. Nedoma

ing. Sochůrek - původní návrh na výši odměny členům MěR a předsedům komisí ve výši 900,- a 1800,- Kč je s účinností od 1.4.1999.

 

Hlasování : o výše uvedeném návrhu ing. Sochůrka (p. starosty) na odměny členům MěR a předsedům komisí

- 15 hlasů pro

- 1 hlas proti

- 4 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

24 - pí Odehnalová - dotaz k nárůstu - ne více než max. 10 %

odp. tajemník - byla přijata uklízečka do trvalého prac. poměru, topič do TESKO baráku, 110.000,- Kč se počítá pro dalšího pracovníka na investice na MěÚ

ing. Radolf - dotaz k navýšení platů MěP, MěÚ, TS

- navrhl 7 % zvýšení platů

pí Odehnalová - navýšení je v dotaci na státní správu

odp. starosta - po jednání finanční komise a MěR bylo navrženo zvýšení 10 %

p. Hanžl - navrhuje klidně 17 % zvýšení dle zákona, žádá sdělit průměrný plat na jednoho zaměstnance MěÚ

odp. ing. Sochůrek - průměrný plat 1 řadového referenta je pro rok 1999 14.000,- Kč měsíčně včetně 13. platu při dosažení plného osobního ohodnocení po celý rok (max. teoret. možný)

- průměrný plat vedoucího je 17-18.000,- Kč měsíčně včetně

13. platu za stejných podmínek

- osobní ohodnocení je 45 % a u vedoucích 50 % + příplatek

za vedení

ing. Franěk - referenti mají víc, jak kantoři ve škole

 

Hlasování : o protinávrhu ing. Radolfa na snížení zvýšení platů zaměstnancům MěÚ, MěP a TS z 10 % na 7 %

- 9 hlasů pro

- 3 hlasy proti

- 8 se zdrželo hlasování

- návrh neschválen

 

ing. Radolf - výši 3,2 % odvodů do sociálního fondu musí schválit MěZ

- návrh na odvod ve výši 3 %

odp. starosta - o tomto bylo jednáno s odbory a 3,2 % je hraniční mez

PhDr. Martináková - co soc. fond zahrnuje

odp. pí Duranová - za Odborový svaz - zahrnuje příplatek na závodní stravování, min. příplatek na rekreaci, kulturu, vitamíny, odměny k jubileím pro zaměstnance.

Nedostává se již peněz na zdravotní prohlídky zaměstnanců a na půjčky pro zaměstnance, které se již nevyplácí.

 

Hlasování : o návrhu ing. Radolfa - MěZ schvaluje odvod do sociálního fondu 3 %

z objemu mzdových prostředků za rok 1999

- 1 hlas pro

- 13 hlasů proti

- 7 se zdrželo hlasování

- návrh neschválen

 

p. Čurda - dotaz, co obsahuje název "knihy, tisk�

odp. starosta - odborné časopisy pro odbory - ŽO, SO, FO, SÚ

ing. Franěk - dotaz k položce 5163 - "služby peněž. ústavům�

odp. pí Herejková - jsou to poštovní a telekomunikační služby

Mgr. Predigerová - dotaz k položce 5178 - k částce na nové auto MěÚ

odp. starosta - MěÚ má 2 auta, z toho 1 se převede Tech. službám a pořídí se druhé auto (Felicie), první Felicie bude splacena na leasing v měs. 8/99, Technické služby prodají auto (Favorit), které má již najeto 300.000 km

p. Tichý - nebo Favorit na prodej se může dát na protiúčet při koupi nové Felicie

ing. Franěk - co obsahuje položka 5179 - úprava zevnějšku

odp. starosta - je to příplatek určený pro matrikáře a oddávajícího na svatební obřady

(na holiče apod.)

 

25 - bez připomínek

26 - bez připomínek

27 - bez připomínek

 

Rozpočet - 1. strana - dotazy na příjmy :

ing. Ledvinka - návrh - MěZ schvaluje záměr, že v případě získání pozemků od Pražské cukerní společnosti a.s., prodá tyto pozemky ve výběrovém řízení

za cenu minimálně 400,- Kč za m2.

Takto získané prostředky budou použity k úhradě investic na kotelnu K3 ve sportovní hale, svozu velkoobjemových kontejnerů a likvidaci černých skládek.

odp. starosta - nelze transakci provést, jsme vázáni smlouvou s firmou CTC Sportswear

 

Hlasování : o výše uvedeném návrhu ing. Ledvinky o prodeji pozemků koupených od Pražské cukerní společnosti a.s. a jejich následném využití k úhradě investic

na kotelnu K3

- 1 hlas pro

- 10 hlasů proti

- 9 se zdrželo hlasování

- návrh neschválen

 

= následovala úprava rozpočtu a bylo pokračováno II. částí veřejné diskuse =

 

5. II. část veřejné diskuse

a) p. Hanžl - upozornil, že nebyl předem obeznámen s tím, že podél jeho prodejny se bude kopat topný kanál a on měl pak problémy s dovozem a odvozem zboží

odp. starosta - omluvil se jménem MěÚ

odp. tajemník - upřesnil, že topný kanál měl vést v jiném místě, projektant to nedodržel,

jinak měla být u výkopu provedena chránička pro vjezd

 

b) p. Hoch - upozornil, že v ul. Nerudova v Dolínku dochází k poklesu el. napětí, praskají žárovky, je možné, že k tomuto dochází na spojce kabelů, které byly přetrženy

odp. starosta - o tomto již informoval Rozvodné závody, které provedly měření

- uložil p. tajemníkovi toto urgovat na RZ

p. Hoch - jak je to s dopravou štěrku přes Dolínek a odklonem dopravy

odp. starosta - je dohoda se Silničním stavitelstvím, které řeší studii obchvatu severní částí obce

- tímto řešením bude obec spojena s komunikací k ČOV a dále na Úžice

p. Hoch - jak je řešen plyn v Dolínku

odp. starosta - plyn bude k rod. domkům, bude se jednat s Pražskou plynárenskou,

ČS spořitelnou a stavební spořitelnou Raifensen a pomocí sdružení finančních prostředků občanů bude postupně zaváděn plyn do jednotlivých ulic města

c) ing. Ledvinka - dotaz na řešení komunikace kolem kostela

odp. starosta - před měsícem byla oslovena Správa a údržba silnic ohledně udržování komunikace, je třeba vyřešit odkoupení pozemku od p. Kroupy a přestavbu opěrné zdi

- město by pozemek odkoupilo, ale je s tím pro město spojeno břímě posunutí opěrné zdi

- část pozemku by SÚS Říčany odkoupila a zeď vystavěla

d) pí Kutičková - byla požádána p. Pikhartem, aby byla dána do pořádku navážka velkých kamenů před jeho vraty, která má od kamenů otlučená a kámen může i zranit

odp. tajemník - bude zahájeno správní řízení s p. Malým, který měl obnovit asfaltový povrch

pí Kutičková - obyvatelé z čp. 275-277 vznášejí požadavek, aby MěR zakázala v prostoru

u brouzdaliště u věžáku venčení psů

odp. starosta - toto se zabezpečí pomocí Měst. policie a pokutou 500,- Kč za nedodržování platné obecní vyhlášky, která to zakazuje

 

K rozpočtu na rok 1999 :

Paní Herejková sdělila členům MěZ, aby si upravili částky rozpočtu, které jim nadiktovala

a doporučila přebytek ve výši 1.427.000,- Kč dát na položku 59 01 "Nespecifické rezervy�.

Pan starosta navrhl snížit předpokládanou daňovou výtěžnost.

e) ing. Radolf - navrhl, aby ve Zvláštní škole se realizovala plynová přípojka místo opravy omítky, tím nahradit současné topení na propan-butan a tím neplatit za pronájem nádrže, omítka zatím není nutná

odp. starosta, tajemník - plyn by se táhnul až z ulice Spojovací, Pražská plynárenská

by se mohla však spolupodílet na plynovém řadu ulice U Fary, což je mnohem blíž

 

Hlasování : o výše uvedeném návrhu ing. Radolfa na změnu účelu finanční částky 300.000,- Kč z opravy omítky Zvláštní školy na plynofikaci Zvl. školy

- 19 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

 f) pí Cibulková - k přebytku příjmů nad výdaji - návrh snížit příjmy poměrově u daní z příjmů

Hlasování : o protinávrhu pí Cibulkové - příjmovou část snížit poměrově v daních

- 10 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- 8 členů nehlasovalo

- návrh neschválen

 

g) ing. Radolf - snížit asi o 500.000,- Kč jako spoluúčast na kotelnu ve sport. hale

 

h) pí Cibulková - bylo by to dobré dát na kotelnu K3, ale musíme spíše počítat s tím,

co opravdu máme, neboť toto jsou peníze "předpokládané�

 

Hlasování : o protinávrhu ing. Radolfa - 500.000,- Kč dát na finanční spoluúčast na kotelnu ve sportovní hale

- 3 hlasy pro

- 4 hlasy proti

- 13 se zdrželo hlasování

- návrh neschválen

 

i) ing. Vacík - protinávrh - 1/2 přebytku dát do kolonky "Nespecifikované rezervy�

- 1/2 přebytku dát do kolonky "Daně�

odp. starosta - lépe je upravit daně a když se jejich plnění zvýší, lze s navýšením opravdu počítat na konkrétní věc

 

Hlasování : o protinávrhu ing. Vacíka - 1/2 přebytků dát na "Nespecifikované rezervy�

- 1/2 přebytků dát na "Daně�

- 6 hlasů pro

- 14 se zdrželo hlasování

- návrh neschválen

- 16 -

j) p. Hanžl - návrh - přebytek příjmů dát na položku 5901 - "Nespecifikované rezervy�

 

Hlasování : o návrhu p. Hanžla - přebytek příjmů dát na položku 5901 - - "Nespecifikované rezervy�

- 14 hlasů pro

- 4 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

k) p. Král - dotaz k úpravě chodníku u čp. 369 před vchodem po opravě kanalizace

- je to věc obce, není to pozemek AERA a.s.

odp. starosta - byla tam špatná kanalizační přípojka, firma S and B s.r.o. Odolena Voda

slíbila, že až zahájí činnost obalovna v Čenkově, bude chodník opraven

v 1. týdnu v dubnu 1999. Odstranění závady si vyžádalo u VKM AERO Vodochody a.s., aniž by obec informovala.

 

l) ing. Radolf - podal návrh - hlasovat o rozpočtu jako celku

 

Hlasování : o vyrovnaném rozpočtu města Odolena Voda na rok 1999

ve výši 115.369.000,- Kč

- 16 hlasů pro

- 3 hlasy proti

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

Pan starosta informoval členy MěZ o možnosti nahlédnutí či nakopírování vyhlášek města Odolena Voda pro větší informovanost členů MěZ a jejich voličů a požádal, aby členové MěZ tyto vyhlášky dodržovali.

Pan starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení z dnešního zasedání

ke schválení Městskému zastupitelstvu.

Připomínky pí Cibulkové a ing. Radolfa a p. starosty k usnesení byly doplněny.

Usnesení sepsal a přečetl p. Jiří Král .

 

Hlasování : o schválení usnesení z dnešního zasedání Městského zastupitelstva

- jednomyslně schváleno

 

Konec jednání : 23.30 hodin

Zapsala : Doležalová


Vítejte v Odoleně Vodě