Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 01/1999 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 22.03. 1999

U s n e s e n í

 

z veřejného zasedání  Městského zastupitelstva  Odolena  Voda  č. 1/99 konaného dne 22. 3. 1999 od 17.00 hodin v Klubu AEROMěstské zastupitelstvo s c h v a l u j e :

 

1. Návrhovou komisi ve složení : pí Kutičková, p. Hoch, p. Král.

 

2. Předložený program zasedání MěZ.

 

3. Usnesení z jednání MěR ve dnech - 17.12.1998, 14.1.,4.2.,18. a 23.2., 18.3.1999.

 

4. Nákup pozemků z majetku Pražské cukerní společnosti a.s., se sídlem Pražská 2070, Mělník :

s. p. č. 2/7 o výměře 1 793 m2 za cenu 107.580,- Kč v k. ú. Odolena Voda

p.č. 908 o výměře 4 304 m2 za cenu 43.040,- Kč v k. ú. Odolena Voda

p.č. 909 o výměře 3 417 m2 za cenu 34.170,- Kč v k. ú. Odolena Voda p.č. 910 o výměře 2 007 m2 za cenu 20.070,- Kč v k. ú. Odolena Voda

p.č. 914 o výměře 3 368 m2 za cenu 134.720,- Kč v k. ú. Odolena Voda.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem o výměře 14 889 m2 za cenu 339.580,- Kč

Všechny pozemky jsou v k.ú. Odolena Voda. Finanční prostředky na koupi pozemků

dá městu firma CTC Sportswear, Praha 5, které budou následně prodány.

(Pozemky na výstavbu bytových domů)

5. Darovací smlouvu na pozemek p.č. 209/5 o výměře 188 m2 v k. ú. Dolínek z dárce firmy S & B s.r.o., se sídlem Květnová 3, Odolena Voda na obdarovaného obec Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, Odolena Voda, která zaplatí náklady spojené s převodem.

(Pozemky pro firmu IGEPA s.r.o.)

 

6. Prodej pozemku p. č. 228/11 o výměře 7.028 m2 v k. ú. Dolínek z majetku města Odolena Voda firmě AIR HAMMER, se sídlem Ulice Práce 12, 277 11 Neratovice za cenu 400,- Kč za 1 m2, celkem za celý pozemek 2.811.200,- Kč.

(Pozemek bude určen na vybudování areálu sídla firmy, včetně výrobní haly a skladu na výrobní program páskových hřebíků.)

 

7. Prodej pozemku p. č. 202/32 o výměře 359 m2 (ostatní komunikace, ostatní plocha)

v k. ú. Odolena Voda z majetku města Odolena Voda do majetku firmy SPT Telecom a.s., se sídlem Olšanská 3, Praha 3 za cenu 427 210,- Kč (tj. 1.190,- Kč za m2) - za účelem výstavby nové telefonní ústředny.

 

8. Snížení počtu členů Městské policie z 8 na 7.

 

9. Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelsteva ve znění Nařízení vlády

č. 23/1999 Sb. :

- pro člena Městské rady a předsedu komise 900,- Kč

- pro člena Městské rady, který je zároveň předsedou komise 1.800,- Kč

s účinností od 1. 4. 1999.

 

10. Návrh ing. Radolfa na změnu účelu fin. částky 300.000,- Kč z opravy fasády Zvláštní školy na plynofikaci Zvláštní školy v Odoleně Vodě.

 

11. Návrh p. Hanžla použít přebytek rozpočtu ve výši 1.427.000,- Kč na "Nespecifikované rezervy� - položka 5901.

 

12. Vyrovnaný rozpočet ve výši 115.369.000,- Kč.

 

Městské zastupitelstvo n e s c h v a l u j e :

1. Návrh ing. Radolfa - na prodej domu čp. 274 včetně zastavěného pozemku za cenu nejméně 3.000.000,- Kč. Takto získané prostředky by byly použity k úhradě investic

na kotelnu K3 ve sportovní hale.

 

2. Návrh ing. Ledvinky - na úhradu likvidace černých skládek a svozu velkoobjemového odpadu z rozpočtu města.

 

3. Návrh ing. Radolfa - odměnu neuvolněným členům Měz zastávajícím funkci člena MěR nebo předsedy komise ve výši 850,- Kč měsíčně. Zastává-li neuvolněný člen MěZ souběžně funkci člena MěR a předsedy komise.

 

4. Návrh ing. Radolfa - na 7 % zvýšení platů zaměstnanců místní správy, místo návrhu MěR na 10 % zvýšení.

 

5. Návrh ing. Radolfa na odvod do sociálního fondu ve výši 3 % objemu mezdových prostředků za rok 1999 místo návrhu MěR na odvod ve výši 3,2 %.

 

6. Návrh ing. Ledvinky, že v případě získání pozemků od Pražské cukerní společnosti a.s. prodá tyto pozemky ve výběrovém řízení za cenu min. 400,- Kč za m2. Takto získané prostředky by měly být použity k úhradě investic na kotelnu K3 ve sportovní hale, svozu velkoobjemových kontejnerů a likvidaci černých skládek.

 

Městské zastupitelstvo u k l á d á :

 

1. Prověřit možnost vyvěsit usnesení z každého zasedání Městské rady na úřední desce

v plném znění.

Termín :    do příštího MěZ

Odpovídá :    ing. Sochůrek

 

2. Přijetí opatření k zákazu venčení psů v prostoru brouzdaliště za domem čp. 275 až 277.

O výsledku bude informována pí Kutičková.

Termín : p. Nedoma

Odpovídá : příští MěZ.

 

Usnesení zapsal : p.  Jiří Král

 

Usnesení odsouhlaseno :

 

N e d o m a Jiří

starosta města


Vítejte v Odoleně Vodě