Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 01/2006 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 27.03. 2006

Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1 / 2006 konaného dne 27. února 2006 v 17.00 hod. v ZK AERO

Zastupitelstvo města schvaluje:
1) Návrhovou komisi ve složení: Lumír Klement, Mgr. Jitka Predigerová a Roman Straka.

2) Předložený program jednání Zastupitelstva města Odolena Voda podle pozvánky, rozšířený o bod č. 12 � Navýšení odměn členům zastupitelstva města, předsedům komisí a výborů a přesunutí II. části diskuze z bodu č. 12 na bod č. 13.

3) Kontrolu usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda č. 7/2005, tak jak ji předložila místostarostka Jana Blahnová.

4) Výsledný text Zadání změn č. I územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda ze dne 15. 11. 2005.

5) Bezúplatný převod následujících pozemků PK 179/1, p.č. 179/2 oba v k.ú. Odolena Voda, pozemku PK 10/2 v k.ú. Dolínek a pozemku p.č. 204/1 v k.ú. Čenkov dle zákona č. 95/1999 Sb., z majetku České republiky do majetku města Odolena Voda.

6) Bezúplatný převod části pozemku p.č. 281/2 v k.ú. Dolínek pro výstavbu chodníku v ulicích Pražská a Vodolská v Odoleně Vodě z majetku Středočeského kraje do majetku města Odolena Voda.

7) Záměr směny pozemků mezi firmou Glöckner Praha, s. r. o., Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4 a městem Odolena Voda, týkající se pozemku p.č. 90/7 na LV 1647 v k.ú. Odolena Voda ve vlastnictví firmy Glöckner Praha, s. r. o., a pozemků p.č. 90/5 a 1112 a 1113, rovněž v k.ú. Odolena Voda, které jsou ve vlastnictví města Odolena Voda, a to při zachování stejné plochy a ceny. Směna bude provedena na základě skutečného zaměření po dokončení stavby.

8) Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku o výměře 7 028 m2 p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek za cenu 1350,- Kč/m2 z majetku města Odolena Voda s firmou Pharma Nord Praha s. r. o., se sídlem Praha 8, ulice Valčíkova čp. 1149, PSČ 182 00, zastoupenou Jorgenem Damem, jednatelem společnosti, s termínem nabytí účinnosti smlouvy ke dni 31. 10. 2006.

9) Změnu názvu části ulice Vodolská na náměstí Vítězslava Hálka, týkající se čp. 10, čp. 11 a čp. 23.

10) Volbu přísedících Okresního soudu pro Prahu-východ na funkční období let 2006�2010 aklamací.

11) Zřizovací listinu organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Odolena Voda, včetně dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Odolena Voda a dodatku k dohodě o členství pro velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Odolena Voda s účinností od 1. 3. 2006.

12) V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a zákonem č. 250/2000 Sb. tyto převody hospodářského výsledku za rok 2005: Základní škola
Úhradu ztráty ve výši 17 545,15 Kč z rezervního fondu.
Převod částky ve výši 5 992,00 Kč do rezervního fondu.

Mateřská škola
Převod částky ve výši 97 340,55 Kč do rezervního fondu.

13) Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům komisí a výborů za rok 2006 ve výši 5 % v souladu s Nařízením vlády č. 50/2006 ze dne 22. 2. 2006.

14) Ponechání způsobu odměňování členů komisí a výborů, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva města, podle stávajících pravidel.

15) Zveřejnění zadávacího řízení na poskytovatele služeb týkajících se investičních akcí města, zejména:
a)provádění inženýrsko-investorské činnosti,
b)vypracování projektové dokumentace,
c)pomoc při zajištění financování akcí,
d)realizace výstavby,

a na firmu pro organizaci a provedení veřejné soutěže dle zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. v platném znění pro zakázky nad 2 miliony Kč.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
1) Připojení se města ke kampani "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. 3. 2006.

Zastupitelstvo města jmenuje:
1) Pana Martina Muzikáře, bytem Kapitána Jaroše čp. 269, Odolena Voda, členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Odolena Voda.

Zastupitelstvo města zvolilo:
1) Aklamací přísedícími Okresního soudu pro Prahu-východ na funkční období let 2006�2010 paní Romanu Duranovou, bytem náměstí Vítězslava Hálka čp. 97, Odolena Voda-Dolínek a pana Františka Kellera, bytem V Malém háji čp. 353, Odolena Voda.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1) Zprávy z Rady města Odolena Voda č. 15/2005 ze dne 8. a 12. 12. 2005, č. 1/2006 ze dne 12. 1. 2006, č. 2/2006 ze dne 2. 2. 2006 a č. 3/2006 ze dne 16. 2. 2006.

2) Dopis Občanského sdružení přátelé všech přátel města Odoleny Vody, ve kterém vyjadřují svoje stanovisko k rekonstrukci a případnému rušení dětských hřišť.

Zastupitelstvo města ukládá:
1) Starostce města Odolena Voda, paní Evě Odehnalové, do 30. 7. 2006 vypracovat a předložit k veřejnému projednání dokumentaci spojeného konceptu a návrhu řešení změn č. I územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda.

2) Předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva města Odolena Voda, panu Ing. Milanu Ledvinkovi, CSc., předložit do příštího řádného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda kontrolu plnění všech bodů Usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda za roky 2004 a 2005.

Zastupitelstvo města vyjadřuje:
1) V souvislosti s probíhající privatizací Aera Vodochody, a. s. svojí podporu zachování letecké výroby a zároveň souhlasí s komerčním využitím letiště, ne však v rozsahu velkokapacitní přepravy.

Za návrhovou komisi usnesení zapsal:

místostarostka města Odolena Voda: Blahnová Jana
starostka města Odolena Voda: Odehnalová Eva

Vítejte v Odoleně Vodě