Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 07/2005 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 01.02. 2006

Upravená verze dle zák. 106/2000 Sb

Zápis č . 7 / 2005
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda konaného dne 28. listopadu 2005 v ZK AERO od 17.00 hodin

Členů zastupitelstva - přítomno : 13
pozdější příchod : p. Nedoma - v 17.08 hod.
Ing. Hladík Miloš - v 19.00 hod.
omluvena : PhDr. Měchurová Miroslava
neomluven : p. Klement Luděk
občanů přítomno : 3 , ředitelka ZŠ, ředitelka MŠ Od. Voda

Pracovníci MěÚ Odolena Voda :
tajemník MěÚ, vedoucí SO, SÚ, FO, právník MěÚ omluvena � vedoucí OS � nemoc
za Technické služby OdolenaVoda : p. Haluza Petr
za Městskou policii Odolena Voda : p. Sirotek Petr
zapisovatel : pracovnice MěÚ - pí Doležalová

Program :
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda
2) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
3) Úprava rozpočtu města Odolena Voda na rok 2005
4) I. část veřejné diskuse
5) Rozpočet města Odolena Voda na rok 2006
6) Pohledávky města Odolena Voda
7) Dohoda o společném postupu a vypořádání vzájemných vztahů mezi městem Odolena Voda a Středočeskou infrastrukturní, a.s.
8) Odměny výborům zastupitelstva města
9) Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda
10) II. část veřejné diskuse

Ověřovatelé z minulého jednání : JUDr. Hoťová Jaroslava, p. Straka Roman
Ověřovatelé z dnešního jednání : pí Blahnová Jana , p. Mikoláš Jaroslav

starostka města: Odehnalová Eva v.r. ověřovatel zápisu: Blahnová Jana v.r.
ověřovatel zápisu: Mikoláš Jaroslav v.r.

Jednání Zastupitelstva města Odolena Voda zahájila starostka města paní Eva Odehnalová v 17.05 hodin a konstatovala, že jednání bylo řádně svoláno.
Přivítala členy ZM, přítomné občany a zaměstnance Městského úřadu Odolena Voda.
Paní starostka se ujala řízení jednání zastupitelstva města. Konstatovala, že dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 zápisu, je počet přítomných usnášení schopných členů ZM 11, řádně omluvena je PhDr. Měchurová Miroslava a pozdější příchod předem ohlásil ing. Hladík.

Počet přítomných členů při zahájení ZM - 11.

Dále paní starostka provedla kontrolu ověření minulého zápisu Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2005 ze dne 31.10.2005.
Zápis a usnesení bylo odsouhlaseno a podepsáno osobami k tomu určenými.

Dále paní starostka ustanovila ověřovatele dnešního jednání :
- paní Janu Blahnovou a pana Jaroslava Mikoláše.
Paní starostka podala návrh na složení návrhové komise :
- pan Král Jiří, MUDr. Kebl Petr a JUDr. Hoťová Jaroslava.

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení
- 10 hlasů pro
- 1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů

V 17.08 hodin se na zasedání dostavil p. Nedoma Jiří � počet zastupitelů = 12.

Následně paní starostka seznámila ZM s programem dnešního zasedání tak, jak jej obdrželi členové ZM v písemných podkladech. Program konání ZM byl řádně zveřejněn na úřední desce a ve vývěskách města, oznámen vyhlášením v místním rozhlase a na internetových stránkách města.
Po té paní starostka podala návrh na úpravu programu, a to rozšíření o bod č. 9) Schválení obecně závazných vyhlášek města, které byly zkontrolovány po projednání v ZM 6/2005 právničkou města a odeslány ke konzultaci na Krajský úřad Středočeského kraje, a tedy původní bod č. 9) II. část veřejné diskuse � bude bodem programu č. 10).

Hlasování : o schválení programu ZM dle pozvánek a o rozšíření programu o bod : Schválení obecně závazných vyhlášek města Odolena Voda
- 12 hlasů pro
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM Odolena Voda č. 6/2005
Místostarostka paní Blahnová přečetla písemnou kontrolu usnesení ZM č. 6/2005 ze dne 31.10. 2005 a s paní starostkou podala k úkolům ještě následující informace : K bodu 1) kontroly usnesení týkajícího se uložení úkolu - podepsání Dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci s firmou Colas CZ, a.s. Praha 9 - o rozšíření podmínek k těžbě v lomu Čenkov, sdělila paní starostka, že bude dodatek smlouvy podepsán až po 6.12.2005 z důvodu současné měsíční dovolené generálního ředitele. V současné době již Colas zahájil práce na opravě místní komunikace vedoucí kolem lomu na své náklady.

K bodu 2) kontroly usnesení týkajícího se uložení úkolu � jednat s firmou KENVELO pro nečinnost při údržbě památkově chráněné stavby čp. 1 � tvrze na Dolním náměstí.
Jednání se konalo dne 1.11.2005 a ještě proběhne další 30.11.2005. Zástupce firmy KENVELO informoval paní starostku o podpisu smlouvy s posledními nájemci tvrze, kterým na základě smlouvy bylo uhrazeno a zajištěno nové ubytování. Firma má jednoznačný zájem prodat tvrz a vyvěsila inzerát na prodej. Na koupi objektu se již ohlásili zájemci.

K bodu ZM schválilo � kontroly usnesení � změna způsobu využití přízemí polyfunkčního objektu na Dolním náměstí dle žádosti firmy Glöckner Praha, s.r.o., Praha 4, a to částečně na byty s předzahrádkami a částečně pro nebytový prostor. K tomuto paní starostka informovala zastupitele, že tento týden oslovila s nabídkou pozemků v Dolínku firmu diskont PLUS, která hledá pozemky nad 4.000 m2 k výstavbě dalších svých prodejen nad 700 m2 v obcích s počtem obyvatel nad 5 tisíc, na okraji obce. Firmě byly zaslány potřebné nabídkové materiály a dnes došlo k prvnímu jednání se zástupkyní této firmy. Po zpracování materiálů sdělí firma PLUS do konce roku 2005 své rozhodnutí.
Dále paní starostka sdělila, že firma Glöckner Praha spol. s r.o. je ochotna uzavřít smlouvu o spolupráci s městem Odolena Voda s finančním plněním pro naše město ve výši 50.000,- Kč v roce 2006 a 50.000,- Kč v roce 2007, tyto prostředky by město použilo na rekonstrukci dětských hřišť v dolní části města. Firma dále ponese náklady na demolici a přeložení trafostanice u polyfunkčního objektu.

Diskuse :
Ing. Ledvinka je názoru, že je 50 tis. Kč za rok málo a navrhl jednat a hlasovat o částce ve výši 100 tisíc ročně vzhledem k výši investic firmy Glöckner Praha spol. s r.o. a porušení zásad při koupi objektu.
Paní starostka vysvětlila, že je ochotna o tom s firmou jednat, jinak sdělila, že firma se mimo to bude podílet po dokončení výstavby objektu na vánoční výzdobě v nové dolní části města (373 byt. jednotek).
Pan Nedoma byl toho názoru, že návrh na finanční plnění ve výši 50 tis. Kč dala firma Glöckner Praha spol. s r.o. a ne město Od. Voda a nelze si ze strany města diktovat podmínky. Např. větší Aero a.s. zatím nebylo ochotno uzavřít smlouvu o spolupráci, lom Čenkov (COLAS CZ a.s.) a Glöckner Praha ochotni jsou.
Ing. Hladík upozornil na možnost úrazu dětí, které se pohybují u trafostanice a také na to, že pozemek má jinou cenu bez trafostanice než s ní.

Hlasování : o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč ročně (v r. 2006 a 2007) firmou Glöckner Praha městu Odolena Voda
- 1 hlas pro
- 1 hlas proti
- 10 se zdrželo hlasování
- návrh nebyl schválen potřebným počtem hlasů.

Hlasování : o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč ročně (v r. 2006 a 2007) firmou Glöckner Praha městu Odolena Voda
- 10 hlasů pro
- 1 hlas proti
- 1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

Hlasování : o schválení předložené kontroly usnesení č. 6/2005 ze zasedání ZM č. 6/2005
- 10 hlasů pro
- 2 se zdrželi hlasování
- návrh byl chválen potřebným počtem hlasů.

2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
Členové ZM obdrželi předem usnesení Rady města Odolena Voda č. 14/2005 ze dne 16.11.2005.
V diskusi vystoupil p. Nedoma s otázkou k bodu 8. a 9., zda ukončení nájemního vztahu k bytu A42 v čp. 454 a jeho přidělení bylo řádně předem zveřejněno, byt byl uvolněn a zda vše proběhlo dle daných pravidel včetně podmínky přihlášení k trvalému bydlení v bytě, aby nedocházelo ke spekulacím s byty a město nemuselo vrátit SFŽP dotaci na byt.

ÚKOL :
Na základě upozornění p. Nedomy provést v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky o komunálních odpadech - bod 3 - vypadlo slovo "poplatník" v místech, kde začíná "Je na základě bodu 3, čl. 6 ...".

Paní starostka vysvětlila, že Bytové družstvo DUBINA II doplnilo zájemce o byt, který splňoval podmínky přidělení bytu. Město požádá BD DUBINA II o zajištění zveřejnění přidělování bytů v této lokalitě.
Dále paní starostka podala informace k odpadům, ve městě je velice dobré třídění odpadů a díky tomu klesá množství vyvážené na skládku, kde se za uložení platí vysoké poplatky, které dále ještě porostou.

Hlasování : o zprávě z rady města včetně příloh dle předloženého usnesení RM Odolena Voda č. 14/2005 ze dne 16.11.2005
- 12 hlasů pro
- potřebným počtem hlasů bylo vzato na vědomí

3. II. úprava rozpočtu města Odolena Voda na rok 2005
Paní starostka seznámila zastupitele s předloženou II. úpravou rozpočtu města Odolena Voda na rok 2005 podle rozpočtových opatření č. 37 až 70 a inventurním soupisem pohledávek k 31.10.2005. Podala informace o naplnění daňových příjmů 97-98 %, kapitálové příjmy se nepodařily naplnit v několika záměrech (prodej pozemku v Dolínku, prodej akcií čističky odpadních vod, prodej pozemku města, který je předmětem soudního řízení), příjmy rozpočetu byly navýšeny prodejem obecních bytů, takže řádně v termínech je prováděna úhrada dluhové služby města. K dotazu ing. Ledvinky k výši úrokové míry sdělila vedoucí finančního odboru (dále jen FO) ing. Fajkusová, že úroková míra není pevná, mění se v průběhu roku a v závislosti na každé průběžně nesplacené částce.

ÚKOL = FO připraví na příští zasedání ZM současný stav splátek a výši úroků.

JUDr. Hoťová se tázala k rozpočtovému opatření č. 44, co je důvodem "nevyhovujícího stavu" v přízemí čp. 362. Paní starostka vysvětlila, že jde o uvolněnou dílnu sousedící s městskou knihovnou. Město požádalo Pražskou správu nemovitostí o tuto dílnu pro rozšíření knihovny. Stávající prostor knihovny je malý a nevyhovující jak pro čtenáře a personál, tak pro umístění dalšího knižního fondu, kopírovací služby a umístění další počítačové stanice. Pan tajemník doplnil, že město by zrealizovalo rozšíření knihovny o tento prostor, ale zatím je problém se statikou domu a panelů.

ÚKOL = JUDr. Hoťová � na základě její poznámky - napříště do rozpočtu uvádět písemné důvody.

Ing. Ledvinka se dotázal, jak je užívání tohoto prostoru ošetřeno ze strany města smlouvou. Paní starostka uvedla, že nájemní smlouvou na dobu 5-ti let a umořením nákladů za tuto dobu užívání.

JUDr. Hoťové na dotaz k rozpočtovému opatření č. 53 � půdní nástavba v ul. Kpt. Jaroše - odpověděla paní starostka, že částka v této položce oddílu 3612 bytové hospodářství ve výši 7090 tis. Kč zahrnuje i platbu cca 6 mil. za bezbariérové byty. Snížení o 1 mil. Kč je v důsledku nerealizace rekonstrukce půdní nástavby. JUDr. Hoťová požádala, aby příští rozpočtová opatření zahrnovala pouze položky a částky, kterých se týkají změny.

JUDr. Hoťové na dotaz k opatření č. 54 � co se již realizovalo na veřejném osvětlení u firmy Igepa, sdělila paní starostka, že v této položce je zahrnuto i veřejné osvětlení v ulici Višňová, které již bylo realizováno. Dále k dotazu na rozpočtové opatření č. 62 � k nákupu nových sekaček � odpověděla pí starostka, že je to z důvodu jejich letošní krádeže v Technických službách Odolena Voda (dále jen TS). Dosud není vyřízeno pojistné plnění. Pan tajemník doplnil, že pojištění je uzavřeno s pojišťovnou Generali .

Pan Nedoma � předseda finančního výboru � informoval o podrobném projednání rozpočtu finančním výborem se závěrem doporučit schválit úpravy rozpočtu r. 2005 zastupitelstvem (viz písemně v materiálech na ZM). Dále učinil dotazy: - na navýšení ze 160 tis. na 509 tis. Kč k prováděným izolacím a opravám fasády na budově technických služeb, proč toto nebylo uvedeno ve smlouvě na počátku roku - (odp. pí starostka a ing. Fajkusová, že TS ze smlouvy platí nájem formou finančního plnění a financování rekonstrukcí. Nedochází v rámci této úpravy ke změně, pouze se jedná o zaúčtování do jiného paragrafu.
- proč se nerealizovala stavba na plynovou přípojku za 53 tis. Kč pro čp. 24 - stavební úřad a finanční odbor (odp. pí starostka � důvodem bylo odložení realizace. Pražská plynárenská měla zhotovit plynovou přípojku pro podnik Santa Maria, město by se částečně podílelo a přípojka by byla zhotovena najednou, ale Praž. plynárenská výstavbu odložila na příští rok).
- k veřejné zeleni - proč letos nebyl proveden nákup nové a nebyly obnoveny uschlé stromy ve městě, které byly vysazeny - odpověděla pí starostka a p. Haluza za TS � z finančních důvodů se nové stromy nekupovaly, došlo k nepředpokládaným nákladům z důvodu krádeže sekaček.

ÚKOL = Paní starostka informovala, že se předpokládá v r. 2006 zpracování generelu zeleně v Odoleně Vodě. Ve městě klesá spodní voda a proto dochází ke značnému usychání stromů.

JUDr. Hoťovou zajímalo, kde jsou zaúčtovány a kde jsou v majetku akcie města. Ing. Fajkusová vysvětlila, že jsou na majetkových účtech, nejsou součástí rozpočtu a jsou součástí až závěrečného účtu.
Mgr. Predigerové, na dotaz k výši čerpání částky 100 tis. Kč na vandalismus ve městě, sdělila pí starostka, že revize čerpání bude až v lednu 2006 za celý letošní rok a pak o zůstatek bude navýšena položka rozpočtu 2006 pro využití volného času mládeže. Zde se jedná o zaúčtování na jiný paragraf a není to finanční změna.

ÚKOL = Ing. Fajkusová přislíbila na příští ZM vypracovat přehled výše uhrazených úroků.

Hlasování : o schválení navržené II. úpravy rozpočtu města Odolena Voda na rok 2005 v rozsahu rozpočtových opatření č. 37/2005 až 70/2005
- 12 hlasů pro
- návrh byl chválen potřebným počtem hlasů.

4. I. část veřejné diskuse
Občan města měl připomínku :
- k nedělní autobusové dopravě z Prahy, kdy jsou autobusy přeplněné a část cestujících se nevejde do autobusu, odpověděla pí starostka, že jsou prováděny kontroly a šetření dopravní komisí k vytíženosti autobusů a výsledky jsou předkládány při požadavku na zvýšení počtu spojů. Krajský úřad má záměr zavést autobusovou dopravu do všech obcí. Dochází k rozšíření spojů mezi 6 až 7 hodinou, avšak na úkor vypuštěných spojů mezi 7 až 8 hodinou.
- k zaparkovanému osobnímu automobilu na chodníku v zatáčce v Dolínku u přechodu pro chodce. Auto se musí obcházet a tím dochází k nebezpečí chodců na silnici odpověděla pí starostka, že vedoucí odboru samosprávy a strážník MěP tuto záležitost s majitelem vozidla již řeší.
- k dosud neopravenému kanálu u "pekárny" v ulici Smetanova v Dolínku odpověděla pí starostka, že oprava bude řešena v r. 2006. Vedoucí TS informoval, že dle odborné firmy je nutné rozebrat kanalizační šachty, zrekonstruovat a při tom provést kompletní uzavírku ulice. Pan Nedoma uvedl, že dochází k namáhání kanálů v místech, kde se setkává komunikace místní a komunikace státní a z toho důvodu je třeba žádat Kraj, aby se podílel na opravě.

Pan Hanžl měl dotaz k parkování aut na jeho pozemku u jeho objektu restaurace a ubytovny.
Paní starostka informovala, že bylo jednáno se správou silnic o rozšíření a posunutí silnice s umístěním chodníku od restaurace Pivovar k autobusové zastávce na Dolním náměstí, pro zvýšení bezpečnosti chodců. Rozšíření by bylo možné až na základě vyřešení majetkoprávních vztahů s majitelem pozemku.

Ředitelka základní školy poděkovala městu za provedení zateplení a nové omítky na jedné straně budovy Základní školy. O barvě omítky se radila s architekty. Požádala současně město o možnost vybudování chodníku před ZŠ, který je ve velmi špatném stavu a denně přitom po něm přejde kolem 600 osob.

5. Rozpočet města Odolena Voda na rok 2006
Členové ZM obdrželi podklady: návrh rozpočtu na r. 2006, návrh na investiční a neinvestiční akce, výhled splácení úvěrů města v letech 2005-2006.
Návrh rozpočtu města na rok 2006 byl předložen jako vyrovnaný ve výši 46.598 tis. Kč. Příjmy i výdaje jsou tvořeny převážně provozními položkami. Návrh investičních a neinvestičních akcí je podkladem pro diskuzi pro stanovení priorit pro jejich realizaci při naplňování kapitálových příjmů. Jejich zařazení do rozpočtu bude předmětem I. úpravy rozpočtu v roce 2006. Zároveň při této úpravě bude předložen zastupitelstvu rozpočtový výhled pro roky 2006-2008.

Předseda finančního výboru p. Nedoma předložil písemnou zprávu finančního výboru (dále jen FV) a dále informoval o jednání FV.

Ředitelka ZŠ informovala o prováděné opravě luxferových oken v tělocvičně a o plánech dokončení na její rekonstrukce, obložení zdí kobercem a položení umělého povrchu.

Pan Nedoma měl připomínku ke stagnaci odměňování pracovníků městské knihovny.
Pan tajemník odpověděl, že výše odměňování je v pořádku. Dále pan Nedoma upozornil na vysokou výši nákladů za telefonní hovory. Pan tajemník odpověděl, že jsou hledány nové možnosti, které povedou ke snížení těchto nákladů.

ÚKOL
1) Pan Nedoma si vyžádal vyčíslení, kolik bude činit úspora po zavedení nových opatření při telefonování.
2) Pan Nedoma za FV opakovaně doporučuje ZM hledat alternativní zdroj pro financování provozu sportovní haly pro její dlouhodobé provozní ztráty ve výši asi 1,5 mil. Kč ročně a v zastupitelstvu řešit tento problém, a to pronájmem nebo případně prodejem sportovní haly.

Paní starostka požádala zastupitele, aby se písemně do příštího ZM vyjádřili k materiálu s přehledem akcí pro rok 2006.
JUDr. Hoťová měla připomínku, že chybí u akcí částka výše nákladů. Dále kladně zhodnotila opravu dvou schodišťových ramen v Malém háji, která byla provedena firmou p.Muzikáře.
Pí starostka odpověděla, že pokud na akce neproběhla zadávací řízení nebo není zpracován projekt, není možné uvádět konkrétní částku, protože ji neznáme.

Pan Nedoma za FV doporučil zastupitelům rozpočet ke schválení.

Paní starostka ještě podala informaci o poslaneckém dni poslankyně pí Mgr. Čurdové, na jejíž doporučení město požádalo ministerstvo financí o přidělení finanční dotace z kapitoly všeobecná pokladní správa na 5 akcí asi 5.820 tis. Kč. Senátor pan Jiří Nedoma obdržel dopis od členů rozpočtového výboru ve věci poskytnutí finančních prostředků na základě žádosti města, které měly být městu přiděleny ve výši 3 mil. Kč a určeny na zateplení omítek Mateřské školy v O.Vodě.

Pan Mikoláš učinil dotaz ke svozu kontejnerového odpadu. Pan Nedoma za FV mu vysvětlil rozčlenění příjmů a výdajů v rozpočtu. Paní starostka ocenila práci odboru samosprávy MěÚ v letošním roce, platby od občanů za komunální odpad se výrazně zlepšily.

Pan Mikoláš měl námitku ke zvýšení naplnění příjmů v městské knihovně a jestli by nebylo vhodnější knihovnu zrušit. Paní starostka uvedla, že služby knihovny patří v každé obci k základním službám veřejnosti.

JUDr. Hoťová se tázala na elektrocentrálu pro hasiče v rozpočtu na požární ochranu a dále na objekt "tesko" u lékárny. Pan tajemník sdělil, že nákup elektrocentrály se v loňském roce nerealizoval. K objektu "tesko" paní starostka sdělila, že se město snaží určit jako stavbu dočasnou a je využívána spolky v Odoleně Vodě.

Pan tajemník upozornil na možný problém příštího roku, tj. nutnost přemístění TS z důvodu ukončení nájemní smlouvy k dosud užívané budově. Část TS by mohla být přemístěna do areálu firmy Dopramo a část do objektu "tesko" . Ještě byla požádána firma SÚS Mnichovo Hradiště o možnost užívat jejich objekt v Dolínku. Všechny tyto možnosti budou projednány a ekonomicky vyhodnoceny, pak bude vybrána vhodná varianta.

Pan Nedoma seznámil členy ZM s příjmovou částí rozpočtu města od roku 2000, kdy došlo ke změně rozpočtových pravidel a tím k poklesu daňové výtěžnosti, město žádalo i o výpomoc. Z tohoto důvodu byla ukončena činnost městské policie, nastala finanční úsporná opatření vůči MŠ, ZŠ, TS, vybavení budovy městského úřadu atd.. V roce 2006 se očekává pokles z příjmů daně fyzických osob.

Paní starostka pozvala na dnešní zasedání ZM ředitelku ZŠ a MŠ, které žádají o příspěvek od města. K poskytnutí příspěvku škole a školce nebyly ze strany zastupitelů žádné připomínky.

Ing. Ledvinka požádal o vysvětlení :
- k § 5011 platy zaměstnanců � 22,5 zaměstnance a ostatní osobní výdaje, co tam patří?
Pan tajemník sdělil, že jde o pracovní místa na základě dohod, které jsou uzavřeny s úřadem práce a jedná se o celý úvazek pro úklid v domě s pečovatelskou službou v čp. 395 a v objektu "tesko", k tomu celý úvazek na úklid města. Úřad práce na každou refunduje úřadu částku 6 tis. Kč měsíčně.
- k položce 5166 � odměna JUDr. K.� proč 170.000,- Kč, když má MěÚ právničku na celý úvazek.
Paní starostka vysvětlila rozdíl práce � JUDr. K. vede řízení určená pro přestupkovou komisi, která jsou náročná a vede je i pro dalších 8 okolních obcí na základě veřejnoprávní smlouvy. 1x týdně dojíždí do Odoleny Vody, provádí přestupkové řízení s předvolanými občany a tato agenda je na 2 dny práce. Odměna je vyšší z důvodu, že advokáti se stali plátci DPH. Tuto činnost bude JUDr. K. provádět do konce r. 2005 a od r. 2006 bude jmenován nový předseda komise. JUDr. K. se nadále bude zabývat pouze dokončením otevřených kauz.

Ing. Ledvinka požádal město o možnost vybudování několika altánků např. 3x3 m a jejich umístění ve vhodných lokalitách města, které by sloužily mladým lidem pro posezení, aby nevyhledávali pro schůzky nevhodná místa.
Paní starostka a pan Nedoma souhlasili s dobrým nápadem, pokud budou altány umístěné na dohled a otevřené.
Pan Nedoma se o něco podobného pokoušel v období ve funkci starosty. Jde i o to, aby nebyly brzy zničené. Opět upozornil na dosud neuklizený nepořádek velkého množství odpadků u patníku ve Velkém háji.
Ředitelka ZŠ se vyjádřila, že altán je chvilková záležitost na pár dní v roce, vhodnější by bylo udělat herní centrum s výchovným pracovníkem, které by se mohlo užívat celý rok.
Paní starostka informovala o Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou, který by v Odoleně Vodě byl vhodný pro děti do 15-ti až 16-ti let, kde by navštěvovaly různé kroužky, ale altány by ve městě mohly být také. Děti kolem 17-ti let se chtějí bavit samy mezi sebou svým stylem a bez dohledu.
Pan Mikoláš navrhl nabídnout jim raději sporty.

Hlasování : o předloženém návrhu rozpočtu na rok 2006
- 10 hlasů pro
- 2 se zdrželi hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

V 19.00 hod. se dostavil Ing. Hladík Miloš � počet členů ZM = 13.

V 19.10 hod. byla vyhlášena přestávka v trvání 20-ti minut.

Po přestávce paní starostka zahájila pokračování zasedání ZM.

6. Pohledávky města Odolena Voda
Paní starostka podala výklad k seznamu pohledávek, které jsou součástí rozpočtu města, a které se do dnešního dne nepodařilo na dlužnících vymoci. Seznam byl členům zastupitelstva předán s materiály na zastupitelstvo 5/2005, které se konalo 19. září. Jedná se o projednání odepsání pohledávek, které se již několik let vedou v účetnictví města. Vznikly v letech 1992 až 1999. Celková výše je 4.710.724,03 Kč. V. K. � nevrácená půjčka z 28.9.1992 � dluh ve výši 277.760,- Kč
Benefit s.r.o. � smluvní pokuta ze dne 2.10. 1998 ve výši 3,850.000,- Kč
Benefit s.r.o. � dluh ve výši 238.572,03 Kč � neuhrazené faktury z r. 1998
TIM Praha a.s. � 298 322,-Kč - neuhrazené faktury z r. 1998 a 1999
Stavební společnost, v.o.s. Pardubice � pohledávka 46.070,- Kč � neuhrazená faktura z 1. 8. 2001
Tímto bodem se podrobně zabývala škodní a likvidační komise, finanční výbor a rada města.
Vzhledem k množství dokumentů byly zastupitelům všechny dokumenty k dispozici k nahlédnutí na městském úřadu.

Paní starostka vysvětlila jednotlivé případy vzniklých pohledávek a postup řešení jejich vymáhání.

Jedná se o pohledávky těchto firem:
- V. K., (dluh z nevrácené půjčky z r. 1992) v částce 277.760,- Kč
- BENEFIT spol. s r.o., IČO 407 647 61 - (vyúčtovaná smluvní pokuta z r. 1998) v částce 3.850.000,- Kč
- (neuhrazené faktury v souvislosti s nájmem objektu čp. 48 z r. 1998) v částce 238.572,03 Kč
- TIM Praha a.s., IČO 649 49 711 (neuhrazené faktury v souvislosti v částce 298.322,- Kč
s pronájmem objektu TESKO za r.1998 a 1999) - Stavební společnost, L. Ministrová, v.o.s., Pardubice, IČO 252 948 22 (neuhrazené nájemné v objektu TESKO v Od. Vodě z r. 2001) v částce 46.070,- Kč.
Rada města navrhla odpis těchto pohledávek do nákladů hospodaření města Odolena Voda z důvodu jejich reálné nevymahatelnosti zejména s ohledem na jejich promlčení.

Škodní a likvidační komise se tento rok intenzivně zabývala řešením vymáhání těchto pohledávek s určením zodpovědnosti za tuto škodu a určení viníka. Ze strany města a MěÚ byly činěny kroky pro získání prostředků zpět do rozpočtu města, tudíž nedošlo k nečinnosti. Městem byla přijata opatření, aby v budoucnu již k takovým kauzám nedocházelo, včetně vytvoření pracovního místa pro právníka na plný úvazek.
Dalším bodem opatření bylo vytvoření směrnice č. 1 o postupu při vymáhání pohledávek města, která stanoví postup a hlavně odpovědnost při vymáhání pohledávek, finanční odbor MěÚ dostal za úkol sledovat v Obchodním věstníku firmy, s kterými máme smlouvy a zda nejsou v likvidaci. Ještě se zpracovává směrnice na oběh účetních dokladů.
Rada města vydaná opatření uznala za dostačující.

Pan Nedoma se pak obsáhle a podrobně vyjádřil k jednotlivým kauzám uvedených pohledávek.
za dobu, kdy vznikly při jeho funkci starosty města Odolena Voda a zároveň přednesl vyjádření FV, který také doporučil odpis pohledávek.

Následovala bohatá diskuse p. Nedomy, p. Mikoláše, Ing. Ledvinky Mgr. Klíglové a JUDr. Hoťové:

Pan Nedoma � Ke kauze K. vysvětlil, v r. 1992 to byla vůle projevená tehdejším ZM. Byla poskytnuta půjčka 250.000,- Kč na zajištění autobusu pro autobusovou dopravu Odolena Voda � Praha a zpět - dopravci p. K., kterému město pomohlo vyřídit i licenci na autobusovou linku. V září 1992 bylo rozhodnuto o poskytnutí půjčky, kterou měl pan K. vrátit do konce roku, avšak zbankrotoval. V průběhu roků 1992-1993 řešení probíhalo písemně, osobními jednáními a s vůlí dostat alespoň autobus zpět. Pohledávka byla řešena s pomocí externího právníka MěÚ JUDr. Karmazína a byla možnost p. K. stíhat, obstavit mu plat, dojednat splátkový kalendář, neměl ale z čeho splácet. Věc byla dána k soudu, který rozhodl ve prospěch města Odolena Voda.

Firmě BENEFIT spol. s r.o. � byla fakturou vystavena smluvní pokuta při stavbě Domu s pečovatelskou službou (DPS) � byl to ze strany města Odolena Voda obranný mechanismus, neboť firma dlužila městu asi 2,5 mil. za materiál dle zálohových faktur dle možného dřívějšího způsobu staveb v obci, dále firma dlužila i státu a ten uplatnil své pohledávky ze zákona obstavením účtu firmy, na kterém byla částka této naší zálohy.
JUDr. Karmazín proto za město podal žalobu, že firma dle smlouvy nedokončila stavbu objektu, pak proběhlo výběrové řízení na dostavbu DPS. Byla vypsána smluvní pokuta firmě Benefit fakturou na 3 mil. 800 tisíc. a ta nebyla dosud uhrazena. V lednu 2002 proběhl další pokus o vymáhání, proběhla inventura dluhů, 11. února 2002 byla vytvořena speciální komise na vymáhání pohledávek (komise ve složení : starosta- p. Nedoma, ing. Ledvinka za kontrolní komisi, předseda finančního výboru ing. Radolf, ing. Sochůrek, ing. Fajkusová za FO, pan Koblic za odbor samosprávy a právník JUDr. K., kteří si rozdělili konkrétní úkoly ke konkrétním kauzám. Pan Nedoma právníka nakontaktoval na vyšetřovatele trestního oznámení, které se již táhlo několik let. V říjnu 2002 byly dosavadní výsledky projednány v komisi pro vymáhání pohledávek. Bylo uloženo JUDr. K. znovu se zkontaktovat s okres. ředitelstvím Policie ČR. V roce 2004 JUDr. K. sdělil odpověď, že Policie ČR kauzu odložila, neboť se původnímu majiteli p. K. ani druhému majiteli p. H. neprokázala činnost v rozporu s tehdejšími zákony.
To vyrazilo městu trumfy z ruky, dnes dle JUDr. Hoťové víme, že se tehdy měla podat jiná žaloba, chtít jen peníze ,které nám firma dlužila, a to že jí to sebral stát nás nemělo zajímat.
JUDr. K. oznámil, že byla ukončena činnost firmy a dluh již není vymahatelný. V té době nebyl ještě zaveden systém uložení zodpovědnosti osobě pro vymáhání dluhu, tak jako je tomu dnes. Dále bylo zjištěno, že bylo na firmu uvaleno konkurzní řízení a nikdo na úřadě neví, zda při tom někdo z tohoto konkurzního řízení něco uplatnil. V té době byla pí Odehnalová v rodině druhého majitele firmy - p. H. v Brně, zjišťovala sociální poměry v rodině a zjistila, že neplatil ani alimenty. Pan Nedoma konstatoval, že kauza je dnes již po splatnosti.

Pan Nedoma uznal svůj díl odpovědnosti za pozdní zavedení systému vymáhání pohledávek který si vyžádala až praxe. Vloni byla proto přijata opatření, která vytvořila jednoznačný systém při platbách a vymáhání.

Pan Nedoma za finanční výbor konstatoval, že FV :
ke kauze p. K. se výbor nevyjádřil, neboť odpis pohledávky je věcí rozhodnutí členů ZM
ke kauze BENEFIT spol. s r.o. : k vyúčtované smluvní pokutě z r. 1998 v částce 3.850.000,- Kč a za neuhrazené faktury v souvislosti s nájmem objektu čp. 48 z r. 1998) v částce 238.572,03 Kč � navrhl FV obě částky odepsat.
ke kauze TIM Praha a.s., za neuhrazené faktury v souvislosti s pronájmem objektu "tesko" za r.1998 a 1999) v částce 298.322,- Kč a kause Stavební společnost, L. Ministrová, v.o.s., Pardubice, v souvislosti za neuhrazené nájemné v objektu "tesko" z r. 2001 v částce 46.070,- Kč � navrhl FV obě částky odepsat.

Pan Mikoláš předseda škodní a likvidační komise � uvedl, že komise obdržela podklady, proběhly 4 jednání, dále požadovala další doklady a ve snaze dopracovat se ke konkretizaci v situaci v jednotlivých kauzách vyvíjela úsilí ke vzniklé škodě, aby bylo možno označit, kdo je za škodu odpovědný a škodu již nevymáhat.

Pan Mikoláš se ke kauze p. K. dotázal na postup JUDr K., který poslal dotaz na Okresní soud Mělník ve věci vydání platebního příkazu, neobdržel odpověď a v řešení kauzy dále nepokračoval. Mgr. Klíglová sdělila, že v letošním roce zjistila, že platební příkaz byl vydán, nebyl však podán návrh na výkon rozhodnutí, tzn. podat k soudu a navrhnout způsob plateb. V této fázi průběh kauzy skončil. I kdyby se návrh způsobu plateb podal k soudu, asi by se od p. K. žádná finanční částka neobdržela.
Na dotaz p. Mikoláše, zda lze určit osobu odpovědnou, odpověděl pan Nedoma, že první krok za zaměstnavatelem p. K. provedl JUDr. Karmazín, s cílem vydat platební příkaz. V kause dále JUDr. Karmazín nepokračoval vzhledem k tomu, že zemřel. Jeho nástupcem byl JUDr. K..
Pan Mikoláš namítl, že zde vzniká rozpor, když JUDr. K. byl placen za právní výkony v této kauze.
Pan tajemník: v tomto případě, v roce 2002 byl kontaktován JUDr. K. znovu k získání kopie výkonu rozhodnutí od Okresního soudu v Mělníku proti panu K. včetně převzetí věci s výzvou k zaplacení . Po JUDr. Karmazínovi toto rozhodnutí ve spisu neexistovalo včetně vydání platebního rozkazu.
Pan Nedoma dále informoval, že v zápisu RM v lednu 2002 je uvedeno pro odbor samosprávy a právníka, aby se pokusili zjistit poměry zaměstnavatele p. K.. Dne11.2.2002 byla provedena kontrola úkolu, bylo uloženo zajistit stejnopis rozsudku, což se JUDr. K. nepodařilo. Kontrola v říjnu 2002 toto potvrdila. Pan Mikoláš opět oponoval, že JUDr. K. obdržel peníze konkrétně za výkon rozhodnutí kauzy K. dle výpisu z finančního odboru MěÚ Odolena Voda, který byl součástí podkladů této kauzy.

Pan Nedoma � z kontroly pohledávek uložil JUDr. K. vyhledat rozsudek Okresního soudu Mělník a následně vymáhat pohledávku na zaměstnavateli p. K.. Pan Mikoláš � vznesl dotaz, zda je tedy možné označit viníka JUDr. K.. Pan Nedoma za FV dále vyjádřil názor, že problémy spojené s nedobytnými pohledávkami byly spojeny s nedostatečnou činností právního zástupce obce JUDr. K.. Zároveň FV souhlasí s opatřeními města, která byla přijata zamezením vzniku dalších případných pohledávek.

Pan Mikoláš � na dotaz k Benefitu � bylo předáno další šetření na Policii ČR, odpověděl pan Nedoma, že šetření bylo zastaveno a případ byl odložen. Pan Mikoláš vysvětlil k dluhu cca 4 mil. Kč, že byl vyhlášen konkurz na firmu, trval téměř 4 roky, a že městem Od. Voda nebyla podána přihláška ke konkursu. Ve zdůvodnění je uvedeno, že na MěÚ nebyla určena odpovědná osoba, aby toto zajistila.
Pan Nedoma � potvrdil, že osoba odpovědná toto sledovat nebyla určena, byť těmito kauzami se dlouhodobě zabývaly odbory samosprávy a financí ve spolupráci s právníkem. Především v r. 1999 byla zjištěna nečinnost této firmy. Poté byl JUDr. K. požádán o radu avšak všechna jeho vyjádření se opírala o jeho nedostatečné informace v této záležitosti. Není však jasné, zda zjišťování těchto informací patřilo do jeho povinností v rámci mandátní smlouvy s ním uzavřené, včetně zodpovědnosti.

Ing. Ledvinka � když firma byla s.r.o., proč na ní byl také uvalen konkurz, vždyť společnosti s ručením omezeným ručí jen do výše vloženého majetku. Mgr. Klíglová � upřesnila, že každá firma může mít konkurz. Těžko JUDr. K. prokázat zavinění, měl agendu a řízení přestupkové komise, dále právně zastupoval město. Nelze konkrétně prokázat, jaké podklady mu byly předloženy. Pan Nedoma � sdělil, že JUDr. K. sdělil, že finanční odbor MěÚ mu nedával dostatečné podklady.
Paní starostka � o vyhlášení konkurzu na firmu Benefit nevědělo ani zastupitelstvo ani členové škodní a likvidační komise, není to vina jen JUDr. K., je to vina všech. Pan Nedoma � jedním z důvodů získání takovýchto informací byl i problém se zavedením internetu na MěÚ.
JUDr. Hoťová � stalo se, peníze již nedostaneme, rada města a vedení města si uvědomuje, že došlo k pochybení, nebyla řádná kontrola, tudíž i na zastupitelstvu je pochybení také. V ročních vyúčtováních se nedořešené pohledávky vykázaly RM, ZM, finančnímu výboru, proto každý má svůj díl viny, konkrétního viníka nelze označit. Proto navrhla toto uzavřít.
Paní starostka na základě uvedených informací navrhla konečný odpis pohledávek.

Pan Nedoma � podotkl k označení viny, že podíl viny mohou nést pouze ti, kteří byli členy ZM v minulém volebním období, tedy pouze na některých členech současného zastupitelstva.

Pan Mikoláš � k firmě TIM a její pohledávce ve výši 300 tis. Kč potvrdil, že byly řádně avizovány upomínky, firma nereagovala, v tomto případě byl řádný postup při řešení vymáhání. Paní starostka toto kladně potvrdila.
Pan Mikoláš � zjistil, že k pohledávce firmy CZ Holding za zajištění ubytování zaměstnanců v objektu v "tesko" při dostavbě čp. 401 nebyla nalezena objednávka a smlouva.
Paní starostka vysvětlila, že se vyšlo vstříc ze strany města zajištěním ubytování pro tuto firmu, aby se dostavěl dům čp. 401.
Pan Mikoláš � za škodní a likvidační komisi sdělil, že vzala na vědomí směrnici pro vymáhání pohledávek, souhlasí s odepsáním pohledávek s určením viníka. Požaduje částečného viníka JUDr. K. s tím seznámit a žádá, aby k tomu podal své stanovisko.
Z tohoto požadavku nebyl formulován úkol.

Pan Nedoma � přikláněl by se k návrhu JUDr. Hoťové, tzn. odepsat pohledávky a bez komentáře, finanční výbor konstatoval, že věc je spojená s nedostatečnou činností.
Paní starostka � deklarovala pohledávky odepsat do nákladů města a zda má někdo jiný návrh na další usnesení, kterým by se určila odpovědnost za vzniklé pohledávky.
Pan Mikoláš � požadoval podmínku určení viníka zapracovat do usnesení. Paní starostka požadovala tedy hlasovat o určení viníka v usnesení a hlasovat zvlášť k odepsání pohledávek.

Mgr. Klíglová � vysvětlila, že o odepsání pohledávek lze hlasovat, ale o určení viníka do usnesení nelze hlasovat podmíněně. Pohledávky jsou promlčené, je zde pojem kolektivní viny.

Pan Mikoláš projevil obavu, že mu nebylo porozuměno, jde mu o přiznání chyby.

Paní starostka konstatovala, že chybu by měli přiznat všichni � vedení města, členové RM, ZM, komisí a další.

Pan Mikoláš � škodní a likvidační komise již existuje asi 6 let, proč dostala materiály až letos v 6/2005 .
Paní starostka � komise na vymáhání pohledávek vznikla v roce 2001 a podle zápisů se kauzami neustále zabývala
JUDr. Hoťová � proč se město nepřihlásilo ke konkurzu
Paní starostka � Konkurz na firmu Benefit byl vyhlášen někdy v roce 2000, v té době zemřel právník pan doktor Karmazín, docházelo k předání podkladů novému právníkovi doktoru K.. Nikdo nezjistil vyhlášení konkurzu.

Paní starostka přečetla písemný návrh k odepsání uvedených pohledávek především s ohledem na jejich promlčení.

Hlasování : o odpisu pohledávek do nákladů hospodaření města Odolena Voda z důvodu jejich reálné nevymahatelnosti zejména s ohledem na jejich promlčení
11 hlasů pro
1 hlas proti
1 se zdrželi hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

Ing. Ledvinka � dotaz k pohledávce pí F. v objektu čp. 314 za el. energii.
Paní starostka sdělila, že pohledávka je zaplacena.

Mgr. Klíglová ještě upřesnila, že pí F. byl vydán platební rozkaz a není ještě v právní moci, na pohledávku pana Š. za pronájem objektu "tesko" a úhradu ekologické havárie v bývalé pekárně v Dolínku je vedena exekuce, p. Š. nemá žádný majetek

7. Dohoda o společném postupu a vypořádání vzájemných vztahů mezi městem Odolena Voda a Středočeskou infrastrukturní, a.s.
Město Odolena Voda uzavřelo v roce 2003 s Českou spořitelnou (ČS) smluvní dokumentaci zajišťující budoucí prodej 21.850 ks akcií VKM. V souladu s touto smluvní dokumentací postoupila ČS na základě smlouvy veškerá práva a povinnosti společnosti Středočeská infrastrukturní a.s. Ta vzhledem k tomu, že nezískala potřebný 75% podíl na hlasovacích právech, nemá nadále zájem vykonávat práva a povinnosti, která nabyla k akciím společnosti VKM a touto dohodou vypořádává vzájemné vztahy s městem tak, že město zůstává nadále držitelem akcií VKM. Záloha na kupní cenu akcií, kterou město již obdrželo ve výši 2.971.600,- Kč, městu zůstává jako odměna za možnost vykonávání akcionářských práv po dobu platnosti smluv, ovšem již bez nároku na doplatek ve výši 724.900,- Kč.
Pan Nedoma podal své vysvětlení k firmě Compas Capital Consult, s.r.o. z Frýdku � Místku, která prostřednictvím advokátní kanceláře Slezáková-Klvačová napadá prodej akcií měst a obcí České spořitelně. Předložená dohoda zaručuje městu ponechání zálohy kupní ceny ve výši 2 971 600,- Kč.

Ing. Ledvinka se vyjádřil za kontrolní výbor, že město postupovalo v souladu se všemi právy a povinnostmi a z tohoto hlediska pošle právní kanceláři Slezáková-Klvačová odpověď.

Pan Nedoma informoval, že vyřešení vzniklé situace bylo dosaženo tím, že 100 % akcionářem jsou města a obce v regionu a společnost vlastní pouze provozní majetek, tj. obslužní majetek.

Ing. Ledvinka namítl, že smlouva měla být dávno podepsána. Paní starostka ho ujistila, že bude podepsána zítra.

Hlasování : o souhlasu, aby město uzavřelo Dohodu o společném postupu a vypořádání vzájemných vztahů mezi městem Odolena Voda a Středočeskou infrastrukturní, a.s.
13 hlasů pro
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

8. Odměny výborům zastupitelstva města � finančnímu a kontrolnímu výboru
Paní starostka informovala, že jako každý rok, tak i letos RM schválila rozdělení odměn komisím a finančnímu a kontrolnímu výboru za činnost v roce 2005. Finanční a kontrolní výbor je zřizován zastupitelstvem, proto je třeba odměnu schválit usnesením zastupitelstva. Tato odměna se týká členů výborů, předsedové pobírají pravidelnou měsíční odměnu. Návrh schválený RM je pro finanční výbor celkem 6 tis. Kč a pro kontrolní výbor celkem 1 tis. Kč. Paní starostka poděkovala všem předsedům a členům komisí a výborů za jejich nedoceněnou práci v roce 2005 a požádala ZM o schválení navržené "symbolické odměny".

Mgr. Predigerová informovala, že v radě města řešili četnost schůzek jednotlivých komisí.
Paní starostka potvrdila, že malá četnost schůzek je u kontrolního výboru, bylo to i předmětem výtek auditu, který probíhal minulý týden na úřadě. Audit upozornil, že neprobíhá kontrola našich příspěvkových organizací, kterou by měl provádět FV a KV.
ÚKOL = Je třeba těmto výborům připravit zadání kontrol od roku 2006.
ÚKOL = Dále je třeba rozšířit počet členů kontrolního výboru, který má nyní pouze předsedu a 1 člena a tím je nefunkční. Paní starostka se obrátí na veřejnost, kdo by měl zájem pracovat v kontrolní komisi, aby počet byl alespoň 2 členové a předseda.

Hlasování : o schválení odměny 6.000,- Kč finančnímu výboru za rok 2005 a schválení odměny 1.000,- Kč kontrolnímu výboru za rok 2005
12 hlasů pro
1 se zdržel
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

9. Schválení obecně závazných vyhlášek města Odolena Voda
Paní starostka uvedla, že text 3 vyhlášek byl na minulém zasedání ZM 6/2005 projednáván a schválen, poté byly vyhlášky poslány ke kontrole na ministerstvo vnitra, kde byly vyhlášky rozporovány a došlo k upřesnění formulací. k těmto 3 vyhláškám, tak jak je uvedeno v materiálech:
a) č. 4/2005 o místním poplatku ze vstupného
b) č. 5/2005 o místním poplatku ze psů
c) č. 6/2005 o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků.
Vyhlášky a), b), c) � s účinností od 1. 1. 2006 - viz příloha č. 3, 4, 5 usnesení.

Mgr. Klíglová vysvětlila, že správcem poplatků vyplývajících z vyhlášek je město a naplňování těchto vyhlášek podléhá výkonu MěÚ � odboru samosprávy a ne městu. Ing. Ledvinka učinil dotaz k provozním hodinám kulturních podniků. Mgr. Klíglová vysvětlila, že rozdíl je provozní doba a doba od kdy do kdy se mohou akce pořádat, neboť akce skončí a provozní doba může ještě pokračovat. Dále diskutoval Ing. Hladík o tom, co se nemá uvádět ve vyhláškách, zda je vše ve vyhláškách dostatečně ošetřené, např. pořádání technopárty a zda je lze zakázat. Mgr. Klíglová vysvětlila, že toto se nemá v této vyhlášce uvádět, ale v jiných vyhláškách. Když akce nebude ohlášena, bude provozovatel akce sankcionován a bude potrestán, jestliže nesplní stanovené podmínky, paní starostka může dříve ukončit akci.
JUDr. Hoťová � je ještě možnost uplatnit zákon o shromažďování.

Hlasování : o schválení obecně závazných vyhlášek města Odolena Voda :
a) Obecně závazná vyhlášku č. 4/2005 o místním poplatku ze vstupného.
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o místním poplatku ze psů.
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005 o stanovení podmínek k zajištěn
í veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků.
Vyhlášky a), b), c) � s účinností od 1. 1. 2006
12 hlasů pro
1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

10. II. část veřejné diskuse
JUDr. Hoťovou zajímalo, zda zřízený osadní výbor v Čenkově se také finančně odměňuje jako komise a výbory.
Paní starostka sdělila, že osadnímu výboru nebyla dána odměna a nebyl vyzván k podání zprávy o činnosti.
Pan tajemník doplnil, že za osadní výbor v Čenkově vznesla pí Smejkalová požadavek na úpravu hřiště, a to bylo splněno.
Dále paní starostka informovala o tom, že se podaří získat pro zubní ordinaci v Odoleně Vodě asi od února nebo března 2006 paní MUDr. K., která má zájem o nabízený byt od města po dobu výkonu zubní praxe. Přidělení tohoto bytu je do 8.12. pozdrženo na základě usnesení RM pro zubního lékaře. Na zubního lékaře musí proběhnout výběrové řízení , které vyhlašuje Krajský úřad Stč. kraje a a kterého se MUDr. K. účastní.

JUDr. Hoťová požádala o řešení příslušným odborem MěÚ o likvidaci černé skládky v Dolínku vedle střediska údržby silnic na místě pro posypový materiál , která obsahuje vybouraný materiál, zasahuje i do pole
Ing. Ledvinka upozornil na tříděný odpad, že popelnice na kartony � tetrapacky jsou přeplněné.
Paní starostka s politováním uvedla, že se již ztratilo 7 těchto popelnic, firma A.S.A. dodá nové kontejnery určené přímo na tetrapacky.
Pan Haluza podotkl, že je i nedostatek velkoobjemových kontejnerů.

Ing. Ledvinka by doporučil lepší třídění ve sběrném dvoru, neboť si všiml na základě své kontroly třídění, že ve velkoobjemovém kontejneru se najde směs všeho (např. hrnce, talíře, dřevo, železo atd.).

Pan Haluza vysvětlil, že kontejner zvlášť na železo zatím není. Kontejner se průběžně denně přebírá a odváží do sběrného dvora v TS a tam se vytříděný odpad odváží do sběrných surovin.
Mgr. Predigerové odpověděl kladně p. Haluza, že pracovní doba ve sběrných dvorech pracovníkům vyhovuje.
Pan Nedoma potvrdil, že při úklidu sklepů v domě a odvozu věcí do sběrného dvora na jejich uložení a řádné roztřídění dohlížela pracovnice TS .

Pan Mikoláš � firma A.S.A. také třídí na skládce a pak roztříděné dá do sběrných surovin.
Pan Nedoma � ale i za to město platí .
Paní starostka � informovala o zákonu na zpětný odběr odpadu, na základě něhož pověřené firmy budou tento odběr provádět, ty nyní žádají o licenci a budou pak odvážet použité elektrospotřebiče � lednice, rádia atd.. Některé firmy již byly městem kontaktovány.
Po diskusi vyzvala paní starostka návrhovou komisi k přečtení usnesení zastupitelstva města. Usnesení zapsala a přečetla JUDr. Hoťová.
Po připomínce ke správnému číslování rozpočtových opatření č. 37 až č. 70 (místo 37/2005 až 68/2005) byl podán návrh na schválení usnesení ZM.

Hlasování : o schválení předneseného návrhu usnesení z dnešního zasedání ZM
- 11 hlasů pro
- 2 se zdrželi hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů

Paní starostka popřála všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a vše nejlepší do nadcházejícího roku 2006.

Konec zasedání ZM : 21.30 hodin.
Zapsala : pracovnice MěÚ � Doležalová Růžena

Vítejte v Odoleně Vodě