Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2010 konané dne 25. ledna 2010

Číslo usnesení: 01/2010 |  

Datum: 25.01. 2010

 Zvukový záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2010, první část [wma, 106,8 MB]

 Zvukový záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2010, první část [wma, 92,0 MB]

 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2010 [pdf, 394 kB]

 

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2010 konaného dne 25. ledna 2010 v 16.00 hod. v klubovně č. 9 Klubu Aero

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 10. 2. 2010.

 

Zastupitelstvo města – schvaluje:

1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Bajer Marek, PhDr. Měchurová Miroslava, MUDr. Šulcová Věra.

2. a) Předložený program jednání zastupitelstva města podle pozvánky.
    b) Rozšíření programu o bod č. 1 – Místní referendum k Letišti Vodochody a z toho vyplývající změnu pořadí všech bodů programu ZM.
    c) Rozšíření programu o bod č. 15 – Připojení města Odolena Voda k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

3. Kontrolu usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda:
    č. 5/2007 ze dne 10. 12. 2007
    č. 5/2008 ze dne 1. a 8. 12. 2008
    č. 2/2009 ze dne 16. 3. 2009
    č. 3/2009 ze dne 27. 3. 2009
    č. 4/2009 ze dne 24. 6. 2009
    č. 5/2009 ze dne 21. 9. 2009
    č. 6/2009 ze dne 26. 10. 2009 tak, jak ji předložil místostarosta pan Roman Straka.

4. Záměr prodeje bytu č... v čp... v Odoleně Vodě v Bytovém družstvu Velký háj se sídlem Květnová 211, 250 70 Odolena Voda prostřednictvím realitní kanceláře za minimální cenu 1.500.000,- Kč a zároveň podnájem tohoto bytu na dobu určitou.

5. Úpravu č. 7 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 – příloha č. 1 usnesení: Úprava č. 7 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009 – rozpočtová opatření.

6. Plán investičních a neinvestičních záměrů města Odolena Voda pro rok 2010 – doplněný o projekty na chodníky v ulici Školní, Čenkovská (za spoluúčasti investora) a oprava chodníku na náměstí Vítězslava Hálka – příloha č. 2 usnesení: Plán investičních a neinvestičních záměrů pro rok 2010.

7. Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2010 – příloha č. 3 usnesení: Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2010.

8. Úpravy č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 v rozsahu rozpočtových opatření č. 01/2010 – 18/2010 – příloha č. 4 usnesení: Úprava č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 – závazné ukazatele a Úprava č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 – rozpočtová opatření.

9. a) Zveřejnění záměru města na směnu pozemků mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a panem..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, a spoluvlastníkem 1/3 pozemku, panem..., bytem..., 373 21 Slavče, na základě níž by do vlastnictví města Odolena Voda přešel pozemek st. p. 1127 v k. ú. Odolena Voda o výměře 27 m2 a do vlastnictví pana... a spoluvlastníka 1/3 pozemku, pana..., by přešly pozemky parc. č. 903/45 a 903/44, oba v k. ú. Odolena Voda, o celkové výměře 96 m2.
Na těchto pozemcích by bylo uplatněno právo průchodu.
Náklady spojené s převodem budou hrazeny každou stranou ve výši jedné poloviny.
    b) Zveřejnění záměru města na prodej části pozemku st. 558 v k. ú. Odolena Voda o výměře 23 m2 paní... a panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, za cenu 6,- Kč za 1 m2 a náklady spojené s převodem.

10. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda a Ing. Václavem Jetelem, se sídlem Trojská 365/145, 170 00 Praha 7 – Troja, na zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území města.

11. Zadání Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/ /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – příloha č. 5 usnesení: Zadání Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vodypodle § 47 odst. 5 zákona č. 183/ /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

12. Odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda – příloha č. 1 zápisu: Odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda.

13. Odkoupení pozemku parc. č. 1117 v k. ú. Odolena Voda o rozloze 257 m2 od Státního statku Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, Čáslav, IČ 00104248.

14. Řešení důsledků navýšení daně z nemovitosti v Odoleně Vodě, a to v částce rovnající se 25 % daně z nemovitosti vyměřené žadateli finančním úřadem pro rok 2010. Finanční podpora bude poskytnuta formou finančního daru po schválení Radou města Odolena Voda na základě doporučení sociálně správního odboru Městského úřadu Odolena Voda.

15. Přesunutí bodu programu č. 11 a 12 (Územní plán Odolena Voda – uzavření dodatku č. 1 se zpracovatelem a zadání změny č. 2 ÚPNSÚ Odolena Voda) jako body programu č. 8 a 9, ostatní následující body se posouvají.

16. Rozpočtové opatření ve výši 1.000.000,- Kč na projekt rozšíření Základní školy v Odoleně Vodě (1. etapa zateplení).

17. Rozšíření rozpočtových opatření o:

architektonická soutěž Dolní náměstí 250.000,- Kč
hřiště u kostela 200.000,- Kč
dokončení ozvučení města Odolena Voda 70.000,- Kč
vypracování projektů chodníků 500.000,- Kč
informační centrum Městského úřadu Odolena Voda 350.000,- Kč
osazení nových odpadkových košů                          50.000,- Kč

18. Připojení města Odolena Voda k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ tím, že vyvěsí dne 10. 3. 2010 tibetskou vlajku na budově městského úřadu.

19. Uvolnění 20.000,- Kč z rozpočtu města Odolena Voda na pomoc zemětřesením postiženého Haiti prostřednictvím účtu organizace „Lékaři bez hranic“.

 

Zastupitelstvo města – neschvaluje:

20. Vyhlášení místního referenda k záměru rozšíření letiště Vodochody.

21. Přistoupení města Odolena Voda jako neplatícího člena k Občanskému sdružení obcí „STOP LETIŠTI VODOCHODY“.

22. Vypuštění investice „sportoviště pro důchodce“ z návrhu realizace investičních akcí na rok 2010.

23. Návrh plnění pouze krátkodobých úkolů vyplývajících z akčního plánu personálního auditu dle návrhu předloženého paní starostkou a panem tajemníkem.

 

Zastupitelstvo města – bere na vědomí:

24. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda:
    Usnesení  RM č. 15/2009 ze dne 24. listopadu 2009.
    Usnesení RM č. 16/2009 ze dne 15. prosince 2009.

25. Zprávu o projednání zadání Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda.

26. Závěry provedeného personálního auditu na MěÚ Odolena Voda.

 

Zastupitelstvo města – ukládá:

27. Starostce města Odolena Voda zabezpečit zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody v souladu se schváleným zadáním.

28. Starostce města Odolena Voda předat schválené Zadání Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody v jednom vyhotovení zpracovateli návrhu Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody.

29. Starostce města Odolena Voda předat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje registrační list Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody za etapu zadání na vklad do evidence územně plánovací činnosti.

30. Paní starostce předložit do příštího zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda zprávu o možnosti uplatnit náklady za provedené investiční akce (revitalizace bytového domu čp. 275–277, oprava zateplení střešní konstrukce, výměna oken nadstavby čp. 268–270 z programu Panel, popřípadě z programu „Zelená úsporám“.

31. Paní starostce předložit Finančnímu výboru města Odolena Voda rozklad překročených položek rozpočtu města Odolena Voda v roce 2009 dle specifikace, kterou předloží předseda finančního výboru.

32. Paní starostce předložit právní stanovisko k akcím přecházejícím z roku 2009 na rok 2010, pokud akce měla být ukončena v roce 2009, doložit důvody posunu termínu dokončení s možností využít případné sankce stanovené ve smlouvách.

33. Finančnímu výboru Zastupitelstva města Odolena Voda zabývat se oprávněností vynakládání mzdových prostředků dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, týkajících se osobních příplatků zaměstnancům MěÚ Odoleny Vody a jeho organizačních složek.

 

Zastupitelstvo města – vyjadřuje:

34. Radě města v celkovém rozsahu zrealizovat navrhovaný Akční plán (včetně časového rozvržení) personálního auditu, jak navrhuje ve své zprávě auditorská firma s tím, že po skončení každého navrženého horizontu (2 měsíce, 6 měsíců a 1 rok) předloží vedoucí úřadu zastupitelům města podrobnou písemnou zprávu o splnění jednotlivých úkolů.

 

Příloha zápisu:

č. 1 Odpisový plán na rok 2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda.

 

Příloha usnesení:

č. 1 Závazné ukazatele Úpravy č. 7 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009.
č. 2 Plán investičních a neinvestičních záměrů pro rok 2010.
č. 3 Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2010.
č. 4 Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Úpravy č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.
č. 5 Zadání Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/ /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

 

 

Za návrhovou komisi usnesení zapsal: Bc. Bajer Marek, v.r.

 

Odehnalová Eva, v.r.                                      Straka Roman, v.r.
starostka města Odolena Voda                            místostarosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě