Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Veřejné mimořádné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2/2010 konané dne 17. března 2010

Číslo usnesení: 02/2010 |  

Datum: 17.03. 2010

Zvukový záznam z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2/2010 [wma, 37,5 MB]

 Zápis z veřejného mimořádného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2/2010 [pdf, 299 kB]

 

Usnesení z veřejného mimořádného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2/2010 konaného dne 17. března 2010 v 16.00 hod. v klubovně č. 9 Klubu Aero

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 25. 3. 2010.

 

Zastupitelstvo města – schvaluje:

1. Návrhovou komisi ve složení: Bubeníček Vlastimil, Řehořková Petra, Ing. Trávníčková Marie.

2. Předložený program jednání zastupitelstva města podle pozvánky.

3. Rozšíření bodu programu o Uzavření smlouvy o dílo na akci „Nástavba hospodářského pavilonu – rozšíření Mateřské školy v Odoleně Vodě“.

4. Vyhlášení místního referenda na území města Odolena Voda v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů v platném znění, k záměru společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda na rozšíření letiště Vodochody.

a) Znění otázek místního referenda

1. Souhlasíte s rozšířením letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště? 
2. Souhlasíte s tím, aby město Odolena Voda činilo všechny dostupné právní kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

b) Odůvodnění návrhu

Zastupitelstvo města Odolena Voda chce znát stanovisko občanů města k  záměru společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda na využití stávajícího letiště. Jedná se o záměr, který může  ovlivnit životní prostředí a život občanů v celém regionu.

Platný a závazný výsledek místního referenda se stane závazným příkazem a pojistkou, aby orgány města v samostatné působnosti jednaly v souladu s tímto výsledkem a činily v souladu se zákonem vše k dosažení výsledkem referenda vytčených cílů, a to i když se zcela změní složení orgánů města (zastupitelstvo, rada, komise, výbory) např. po volbách, a dokonce i tehdy, když cíle uložené výsledkem referenda nejsou či nebyly ve volebním programu žádného zvoleného zastupitele, radního či jiného voleného představitele obce.

Výsledek referenda se stane

  • povinným a závazným zadáním orgánům města v samostatné působnosti,
  • pojistkou pro případ změn složení orgánů města, změn politických priorit apod.
  • direktivou pro orgány města a zástupce města činit v rámci zákonů vše pro dosažení cílů vytyčených výsledkem referenda.

c) Termín konání místního referenda – 17. 4. 2010 od 12.00 do 16.00 hodin.
 Oznámením starostky města Odolena Voda, paní Evy Odehnalové, ze dne 25. března 2010 se bude místní referendum konat v době od 7.00 do 17.00 hodin (čj. 1675/2010/St.). 

d) Ustanovení 5 komisí po 4 členech (1x místní komise, 4x okrsková komise)

e) Jmenování členů komisí starostkou

f) Odměny za funkci člena místní a okrskové komise

   600,- Kč člen okrskové a místní komise
   700,- Kč předseda komise
   700,- Kč zapisovatel

g) Zadání tisku hlasovacích lístků tiskárně Tigras s.r.o.,se sídlem Hlavní 21, 250 69 Klíčany. 

h) Uvolnění částky ve výši 40 000,- Kč na pokrytí nákladů místního referenda z rozpočtu města pro rok 2010; využity budou prostředky z účtu Fondu rezerv a rozvoje, které budou v Úpravě  č. 2 rozpočtu města pro rok 2010 převedeny na paragraf  6173 – Místní referendum.

5. Zahájení prací na akci „Nástavba hospodářského pavilonu – rozšíření Mateřské školy v Odoleně Vodě“ a uzavření smlouvy o dílo se společností AMIGO – Josef Brabec, se sídlem Dvořákova 1343, 440 01 Louny, s kompletní cenou plnění za zakázku 8 434.603,20 Kč včetně příslušné sazby 20 % DPH (schválené RM č. 3/2010 ze dne 25. 2. 2010).

 

Zastupitelstvo města – neschvaluje:

6. Rozšíření bodu programu Schválení účasti Zastupitelstva města Odolena Voda na jednání se společností Letiště Vodochod a.s., se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda dne 17.3.2010 s podmínkou pořízení zvukového záznamu z tohoto jednání a jeho následné zveřejnění na webových stránkách města Odolena Voda.

7. Znění otázek místního referenda

  • Souhlasíte s rozšířením letiště Vodochody na civilní mezinárodní letiště
  • Souhlasíte s rozšířením letiště Vodochody pro komerční využití se všemi důsledky (zaměstnanost, služby, doprava, vliv na životní prostředí, atd.)  
  • Souhlasíte s tím, aby město Odolena Voda činilo všechny dostupné právní kroky, které zabrání rozšíření letiště Vodochody na civilní mezinárodní letiště.

8. Termín konání místního referenda dne 18. dubna 2010.

9. Termín konání místního referenda v termínu konání parlamentních voleb, tj. 28. 5. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a 29. 5. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

 

Za návrhovou komisi usnesení zapsal: Bubeníček Vlastimil, v.r.

 

Odehnalová Eva, v.r.                                      Straka Roman, v.r.
starostka města Odolena Voda                            místostarosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě