Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2010 konané dne 10. května 2010

Číslo usnesení: 03/2010 |  

Datum: 10.05. 2010

 Zvukový záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2010, první část [wma, 112,0 MB]

 Zvukový záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2010, druhá část [wma, 67,5 MB]

 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2010 [pdf, 185 kB]

 

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2010 konaného dne 10. května 2010 v 16.00 hodin v Klubu Aero

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 19. 5. 2010.

 

Zastupitelstvo města – schvaluje:

1. Návrhovou komisi ve složení: p. Antonín Hanžl, Ing. Milan Ledvinka, CSc., MUDr. Věra Šulcová.

2. Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2010 podle pozvánky.

3. Kontrolu usnesení z minulých veřejných zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda tak, jak ji předložil místostarosta p. Roman Straka, s tím, že úkoly, uložené bodem č. 24 Usnesení Zastupitelstvem města Odolena Voda č. 5/2007 ze dne 10. prosince 2007 a body č. 32 a č. 33 Usnesení Zastupitelstvem města Odolena Voda č. 1/2010 ze dne 25. ledna 2010 trvají.

4. Přidělení finančních neinvestičních příspěvků z Grantového programu města Odolena Voda na podporu veřejně přínosných kulturních, společenských či sportovních akcí pro rok 2010 a z Programu podpory činnosti organizací, spolků a sdružení města Odolena Voda pro rok 2010 takto:

Příjemce

Název

Částka

Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě

Oprava a údržba antukových kurtů, pronájem sportovní haly, nákup a obnova volejbalového vybavení

30 000 Kč

Tělovýchovná jednota Aero Odolena Voda – oddíl skoků na trampolíně

Vybavení, pronájem, doprava na závody, startovné (vyjma nákladů, spojených se soustředěním, stravného a ubytování)

20 000 Kč

Tělovýchovná jednota Aero Odolena Voda – oddíl kopané

Doprava mládežnických družstev k zápasům, startovné v turnajích a soutěžích, nákup sportovních potřeb, pronájem (vyjma nákladů, spojených se soustředěním, stravného a ubytování)

50 000 Kč

5. Zařazení částky 178 212 Kč na rekonstrukci přípojek kanalizace Sportovní haly Odolena Voda a tzv. „domečku“ ve Sportovním areálu Odolena Voda do Úpravy č. 2 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

6. Úpravu č. 2 Rozpočtu města pro rok 2010 v rozsahu rozpočtových opatření č. 19/2010 – č. 48/2010 – příloha č. 1 usnesení: Úprava č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 – rozpočtová opatření a Úprava č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 – závazné ukazatele.

7. Odložení projednání záměru společnosti Statuz AMD, se sídlem Dolní náměstí 166, 250 70 Odolena Voda, na výstavbu supermarketu v polyfunkčním objektu na Dolním náměstí v Odoleně Vodě na další zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda.

8. Odložení projednání záměru společnosti JKD Real a.s., se sídlem se sídlem Novoborská 618/23, 190 00 Praha 9, na výstavbu polyfunkčního domu se supermarketem v ulici Úžická v Odoleně Vodě na další zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda.

9. Uzavření smlouvy na vybudování infrastruktury pro připojení na inženýrské sítě pro novou mateřskou školu v lokalitě Pod Tvrzí v Odoleně Vodě se společností Bělozářka s.r.o., se sídlem Postřižínská 20, 250 70 Odolena Voda, IČ 285 68 354. Cena za zbudování inženýrských sítí (vodovod, STL plynovod, splašková kanalizace) je 114 664 Kč včetně 20% DPH.

10. Uložení volných finančních prostředků města Odolena Voda na termínovaný vklad u společnosti Volksbank CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, ve výši 15 000 000 Kč v následujícím členění:

  • 5 000 000 Kč na dobu 6 měsíců,
  • 5 000 000 Kč na dobu 3 měsíců,
  • 5 000 000 Kč na dobu 1 měsíce.

11. Podmínky pro jednorázové prominutí poplatků z prodlení za úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v bytech v majetku města Odolena Voda. Poplatek z prodlení bude prominut v plné výši nájemcům, kteří uhradí dlužné nájemné vzniklé do 31. prosince 2009 nejdéle do 31. října 2010 – příloha č. 2 usnesení: Generální pardon - Jednorázové prominutí poplatků z prodlení za úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v bytech v majetku města Odolena Voda.

12. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška O zásadách hospodaření s byty v majetku obce Odolena Voda, účinná od 15. ledna 1994, ke dni 10. května 2010 – příloha č. 3 usnesení: Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda č. 1/2010.

13. Podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, o bezúplatný převod části pozemků p. č. 879/1 a 916, oba v k. ú. Odolena Voda, dotčených výstavbou komunikace pro pěší mezi ulicí Spojovací a Dolním náměstí, a části pozemku p. č. 893/1 v k. ú. Odolena Voda, dotčeného stavbou autobusových zastávek v ulici Úžická.

14. Podání žádosti na Správu a údržbu silnic, se sídlem Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště, o prodej pozemku parc. č. 879/3 v k. ú. Odolena Voda do vlastnictví města Odolena Voda.

15. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na prodej pozemků parc. č. st. 337 v k. ú. Odolena Voda o výměře 49 m2 a parc. č. st. 171 v k. ú. Dolínek o výměře 39 m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za cenu 1 415 Kč za 1 m2.

16. Záměr města Odolena Voda na prodej části pozemku parc. č. 202/10 v k. ú. Odolena Voda firmě ALPET REAL, s.r.o., se sídlem Novoborská 618/23, 190 00 Praha 9, za účelem stavby bytového domu s tím, že firma zrekonstruuje na své náklady chodníky v Odoleně Vodě v ulicích Partyzánská o rozloze 270 m2, Československé armády o rozloze 132 m2 a chodník mezi komunikacemi Partyzánská a Květnová o rozloze 86m2.

17. Uzavření kupní smlouvy na část pozemku st. 558 v k. ú. Odolena Voda o výměře 23 m2 paní... a panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, za cenu 6 Kč za 1 m2 a náklady spojené s převodem – příloha č. 1 zápisu.

18. Zřizovací listinu Základní školy Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Školní 200, 250 70 Odolena Voda – příloha č. 2 zápisu: Zřizovací listina Základní školy Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Školní 200, 250 70 Odolena Voda.

19. Zřizovací listinu Mateřské školy Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda – příloha č. 3 zápisu: Zřizovací listina Mateřské školy Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda.

20. Paní Evu Odehnalovou zástupcem města Odolena Voda na řádné Valné hromadě společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s, se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, konané dne 18. května 2010.

21. Vyhlášení veřejné sbírky na pořízení zvonu do zvoničky v Čenkově a lyry na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) v platném znění.

22. Výstavbu nové opěrné zdi pro místní komunikaci v ulici U Fary na pozemku města Odolena Voda na náklady města Odolena Voda firmou vybranou ve výběrovém řízení Šnajdr stavby Mělník, s.r.o., se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník, za cenu 290 658 Kč včetně 20% DPH.

23. Zařazení částky 290 658 Kč na výstavbu nové opěrné zdi místní komunikace v ulici U Fary v Odoleně Vodě do Úpravy č. 2 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

 

Zastupitelstvo města – neschvaluje:

24. Odložení projednání tří předložených záměrů na výstavbu supermarketů a polyfunkčního objektu se supermarketem na Dolním náměstí na příští zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda.

25. Předložený záměr společnosti Penny Market s.r.o., se sídlem Jirny 353, 250 90 Jirny na výstavbu supermarketu na pozemku ve vlastnictví společnosti. Dopramo s.r.o., se sídlem Odolena Voda 373, 250 70 Odolena Voda.

26. Zařazení částky 50 000 Kč na vybavení služebny Městské policie Odolena Voda nábytkem a částky 100 000 Kč na vybavení kanceláře sociálněsprávního odboru Městského úřadu Odolena Voda nábytkem do Úpravy č. 2 Rozpočtu města pro rok 2010.

 

Zastupitelstvo města – bere na vědomí:

27. Usnesení Rady města Odolena Voda: č. 1/2009 ze dne 14. ledna 2009, č. 2/2010 ze dne 11. února 2010, č. 3/2010 ze dne 25. února 2010, č. 4/2010 ze dne 11. března 2010, č. 5/2010 ze dne 8. dubna 201 a č. 6/2010 ze dne 20. dubna 2010.

28. Informaci ve věci členského podílu města Odolena Voda k bytu č. 1 v čp. 221 v Odoleně Vodě v Bytovém družstvu Velký háj, se sídlem Květnová 211, 250 70 Odolena Voda. Žádost o podnájem tohoto bytu předložili dva zájemci. O uzavření podnájemní smlouvy rozhodne Rada města Odolena Voda.

 

Zastupitelstvo města – revokuje:

29. Bod č. 23 Usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2009 ze dne 21. září 2009 ve věci „Využití nebytového prostoru v čp. 253–254 (bývalého železářství) na Horním náměstí v Odoleně Vodě pro kulturní účely města Odolena Voda a zastavení dalšího komerčního pronájmu těchto prostor“ a doporučuje Radě města Odolena Voda zveřejnit záměr města Odolena Voda na pronájem těchto prostor společnosti CVS2000 spol. s.r.o, se sídlem Dědická 1534, 190 16 Praha 9, za účelem provozování prodeje zaměřeného na sortiment železářství, zahrada, barvy, instalatérské a domácí potřeby.

 

Příloha usnesení:

č. 1 Rozpočtová opatření a závazné ukazatele Úpravy č. 2 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.
č. 2 Generální pardon - Jednorázové prominutí poplatků z prodlení za úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v bytech v majetku města Odolena Voda.
č. 3 Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda č. 1/2010.

 

Přílohy zápisu:

č. 1 Kupní smlouva mezi Městem Odolena Voda a manžely...
č. 2 Zřizovací listina Základní školy Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Školní 200, 250 70 Odolena Voda.
č. 3 Zřizovací listina Mateřské školy Odolena Voda, okres Praha – východ, se sídlem Komenského 307, 250 70 Odolena Voda.

 

 

Za návrhovou komisi usnesení zapsal: MUDr. Věra Šulcová, v.r.

 

Odehnalová Eva, v.r.                                      Straka Roman, v.r.
starostka města Odolena Voda                            místostarosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě