Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2010 konané dne 12. července 2010

Číslo usnesení: 05/2010 |  

Datum: 12.07. 2010

 Zvukový záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2010, první část [wma, 47,7 MB]

 Zvukový záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2010, druhá část [wma, 7,48 MB]

 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2010 [pdf, 73 kB]

 

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2010 konaného dne 12. července 2010 v 17.00 hodin ve Společenském sále Klubu Aero

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 15. 7. 2010.

 

Zastupitelstvo města – schvaluje:

1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Marek Bajer, Ing. Milan Ledvinka, CSc., Mgr. Jitka Predigerová.

2. Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2010 podle pozvánky.

3. Smlouvu o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda a společnostmi BERGGER s.r.o., se sídlem Praha 4, Kunratice, Vídeňská 423/123, PSČ 148 00, IČ: 261 75 037 a Real 19 a.s., se sídlem Praha 4, K Nouzovu 2090, PSČ 143 00, IČ: 281 99 723 – příloha č. 1 zápisu: Smlouva o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti mezi městem Odolena Voda a společnostmi BERGGER s.r.o. a Real 19 a.s.

 

Zastupitelstvo města – bere na vědomí:

4. Předkládací zprávu o projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody – příloha č. 2 zápisu: Překládací zpráva o projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody.

5. a) Sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody nebyly uplatněny námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti (§ 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů dále jen „stavební zákon“).
     b) Sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody byla doručena pouze připomínka Občanského sdružení Přátelé Všech Přátel, která je vyhodnocena v Opatření obecné povahy v části Odůvodnění.

 

Zastupitelstvo města – ověřilo:

6. Návrh Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody podle § 54 odst. 2 stavebního zákona a konstatuje, že

  • není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou dne 20. července 2009,
  • není v rozporu s Územním plánem velkého územního celku Pražský region, schváleným usnesením zastupitelstva Středočeského kraje v prosinci 2006,
  • není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů a stanovisek krajského úřadu, jak je uvedeno v odůvodnění Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody.

 

Zastupitelstvo města – vydává:

7. Změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody (zhotovitel Ing. Václav Jetel, autorizovaný architekt ČKA 3541) postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, jako Opatření obecné povahy č. 1/2010 – příloha č. 1 usnesení:  Opatření obecné povahy č. 1/2010 sídelního útvaru Odoleny Vody včetně dokumentace Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody.

 

Zastupitelstvo města – ukládá:

8. Starostce města Odolena Voda oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření obecné povahy č. 1/2010 – Změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost.

9. Starostce města Odolena Voda poskytnout dokumentaci Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody včetně Opatření obecné povahy č. 1/2010 opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému úřadu Středočeského kraje.

10. Starostce města Odolena Voda zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané Změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody a o místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu.

11. Starostce města Odolena Voda zpracovat registrační list Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody a podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti.

12. Starostce města Odolena Voda zabezpečit archivování úplného elaborátu Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody, včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování.

 

Příloha usnesení:

č. 1 Opatření obecné povahy č. 1/2010 sídelního útvaru Odoleny Vody včetně dokumentace Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody.

 

Přílohy zápisu:

č. 1 Smlouva o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti mezi městem Odolena Voda a společnostmi BERGGER s.r.o. a Real 19 a.s.
č. 2 Překládací zpráva o projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Odoleny Vody.

 

Za návrhovou komisi usnesení zapsal: Bc. Marek Bajer, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Roman Straka, v.r.
starostka města Odolena Voda                            místostarosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě