Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2010 konané dne 28. června 2010

Číslo usnesení: 04/2010 |  

Datum: 28.06. 2010

 Zvukový záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2010, první část [wma, 101,0 MB]

 Zvukový záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2010, druhá část [wma, 51,7 MB]

 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2010 [pdf, 185 kB]

 

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2010 konaného dne 28. června 2010 v 16.00 hodin ve Společenském sále Klubu Aero

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 10. 7. 2010.

 

Zastupitelstvo města – schvaluje:

1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Marek Bajer, Ing. Martin Dvořák, Ing. Miloš Hladík.

2. Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2010 podle pozvánky.

3. Kontrolu usnesení z minulých veřejných zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda tak, jak ji předložil místostarosta p. Roman Straka, s tím, že úkol, uložený bodem č. 32 Usnesení Zastupitelstvem města Odolena Voda č. 1/2010 ze dne 25. ledna 2010 trvá.

4. Zprávu likvidátorky o ukončení likvidace společnosti SVT s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, IČ: 25144189 – příloha č. 1 zápisu: Zpráva likvidátorky o ukončení likvidace společnosti SVT s.r.o.

5. Odpis zcizeného majetku Technických služeb Odolena Voda v roce 2005 v celkové hodnotě 379.676,- Kč.

6. Odložení projednání Změny č. 2 ÚPNSÚ Odolena Voda na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda, svolaném na den 12. července 2010 od 17.00 hodin v Klubu Aero.

7. Vypuštění realizace akce „Oprava lávky pro pěší přes dálnici D8 v Odoleně Vodě“ z plánovaných investičních akcí v roce 2010.

8. Navýšení Rozpočtového opatření č. 51/2010 Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 týkajícího příspěvku pro Mateřskou školu Odolena Voda na vybavení nově budované třídy nábytkem na částku 425.000,- Kč s podmínkou předložení vyúčtování, na co konkrétně byly poskytnuté finanční prostředky použity.

9. Vypuštění Rozpočtového opatření č. 60/2010 z návrhu Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 týkajícího rozšíření osvětlení komunikace U Fary.

10. Nákup nové bubnové sekačky pro Technické služby Odolena Voda v částce 35.000,- Kč.

11. Finanční částku 300.000,- Kč na zakoupení nového služebního auta pro Městskou policii Odolena Voda s tím, že realizace nákupu se uskuteční až po provedeném výběrovém řízení.

12. Zařazení finanční částky 56.160,- Kč na zakoupení směšovačů vody pro Mateřskou školu Odolena Voda do Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

13. Zařazení finanční částky 24.000,- Kč na rekonstrukci elektroinstalace na Městském hřbitově Odolena Voda podle zpracované revizní zprávy do Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

14. Zařazení finanční částky 50.000,- Kč jako finanční rezervy pro právní zastoupení města Odolena Voda v případném soudním sporu se společností IMOS Brno a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, do Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

15. Zařazení finanční částky 200.000,- Kč, získané darem od Řízení letového provozu České republiky, se sídlem Navigační 787, 252 61 Jeneč, a její poskytnutí v rámci podpory volejbalu v Odoleně Vodě, do Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

16. Úpravu č. 3 Rozpočtu města pro rok 2010 v rozsahu rozpočtových opatření č. 49/2010 – č. 71/2010 se zapracovanými změnami, projednanými na veřejném zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2010 – příloha č. 1 usnesení: Závazné ukazatele rozpočtová opatření Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

17. Přesunutí bodu č. 10 schváleného programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2010 (Upravený záměr na výstavbu obchodního centra Penny market a žádost o odkoupení části pozemku p. č. 90/1 v k. ú. Odolena Voda) jako bod programu č. 6 s tím, že ostatní následující body se posouvají.

18. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Dolní Povltaví, se sídlem Průběžná 50, 250 69 Vodochody, za rok 2009 bez výhrad – příloha č. 2 usnesení: Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Dolní Povltaví, se sídlem Průběžná 50, 250 69 Vodochody, za rok 2009.

19. Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2009 – příloha č. 3 usnesení:  Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2009.

20. Závěrečný účet města Odolena Voda za rok 2009 s výhradami – příloha č. 4 usnesení: Závěrečný účet města Odolena Voda za rok 2009.

21. Obecně závaznou vyhlášku města Odolena Voda č. 2/2010, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda č. 3/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve znění Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 3/2005 účinné od 1. října 2005 – příloha č. 5 usnesení: Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda č. 2/2010 příloha Obecně závazné vyhlášky města odolena Voda č. 2/2010.

22. Uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti sportu pro rok 2010 mezi Tělovýchovnou jednotou Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda, IČ: 00473162, a městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda – příloha č. 2 zápisu: Smlouva o spolupráci v oblasti sportu s Tělovýchovnou jednotou Aero Odolena Voda.

23. Uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti sportu pro rok 2010 mezi občanským sdružením AERO Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda, IČ: 22664998, a městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda – příloha č. 3 zápisu: Smlouva o spolupráci v oblasti sportu s občanským sdružením Aero Odolena Voda.

24. Uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti kultury a společenského života pro rok 2010 mezi Dětským centrem Sluníčko Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, IČ: 69780129, a městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda – příloha č. 4 zápisu: Smlouva o spolupráci v oblasti kultury a společenského života s Dětským centrem Sluníčko Odolena Voda.

25. Uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti kultury a společenského života pro rok 2010 mezi Vlastenecko-dobročinnou sdruženou Obcí baráčnickou Vítězslava Hálka Odolena Voda, IČ: 00464431, zastoupená rychtářem, panem Václavem Kotrbou, bytem..., 250 70 Odolena Voda, a městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda – příloha č. 5 zápisu: Smlouvy o spolupráci v oblasti kultury a společenského života s Vlastenecko-dobročinnou sdruženou Obcí baráčnickou Vítězslava Hálka Odolena Voda.

26. Upravený záměr na výstavbu obchodního centra Penny Market v lokalitě Cukrovar společnosti A+R s.r.o., se sídlem Počernická ulice 257, 250 73 Radonice, IČ: 26746000, s těmito závaznými podmínkami pro investora stavby:

  • Příjezd k marketu zůstane z křižovatky od sídliště Cukrovar, ale bude opatřen příčným zvýšeným prahem stejně jako přechod před vjezdem do Doprama.
  • Příjezdová cesta k Penny Marketu a všechna nová parkovací místa budou od 90 % současného velkého parkoviště oddělena zvýšeným neprůjezdným zeleným pásem (pruhem se stromy a trávou) tak, aby nebylo možné velké parkoviště využívat pro nakupující.
  • Stávající velké parkoviště bude mít pouze jeden vjezd a výjezd a to ten, který je nyní blíže u Panských teras.
  • S úpravou velkého parkoviště nedojde ke snížení parkovacích míst.
  • Veškeré úpravy velkého parkoviště, vjezdů, dopravního značení, apod. zajišťuje investor stavby.
  • Nově zbudovaná parkovací místa u Penny Marketu nebudou vyhrazena pouze pro zákazníky, nebudou opatřena zákazy stání nebo jinými omezeními.
  • Dětské hřiště mezi budovou Penny Marketu a rybníčkem bude zbudováno formou parkové úpravy (zeleň) s lavičkami, prolézačkami, apod. navíc po celém obvodu hřiště (respektive pozemku určeném pro parkové úpravy = cca 400 m2) bude vybudována oválná dráha s pevným hladkým povrchem vhodným pro jízdu na dětských kolech, bruslích, apod. se zajištěním bezpečnosti pohybu dětí oddělením od veškerých jiných komunikací.
  • Veškeré vyjmenované podmínky zajišťuje, realizuje a hradí investor stavby.

27. Řešení pozemkových nesouladů v katastrálním území Čenkov jednáním s jednotlivými majiteli o odprodeji v současné době připlocených pozemků ve vlastnictví města Odolena Voda.

28. Prodejní cenu v současné době připlocených pozemků ve vlastnictví města Odolena Voda v souvislosti s řešení pozemkových nesouladů v katastrálním území Čenkov ve výši 550,- Kč za m2 a ve výši 150,- Kč za m2 podle kvality pozemku na základě přesného stanovení pozemků, kterých se uvedené ceny týkají, soudním znalcem.

29. Prodej členského podílu města k bytu č. 1 v čp. 221 v Odoleně Vodě v Bytovém družstvu Velký háj, se sídlem Květnová 211, 250 70 Odolena Voda, přímým zadáním realitním kancelářím za minimální cenu 1.500.000,- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých).

 

Zastupitelstvo města – neschvaluje:

30. Poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení lékařů Odolena Voda, se sídlem U Lékárny 316, 250 70 Odolena Voda, ve výši 50.000,- Kč na vybudování bezbariérového přístupu v budově zdravotního střediska.

31. Navýšení Rozpočtového opatření č. 51/2010 Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 týkajícího příspěvku pro Mateřskou školu Odolena Voda na vybavení nově budované třídy nábytkem na částku 400.000,- Kč.

32. Zřízení ochrany sběrného místa v areálu společnosti Dopramo, spol. s r.o. a s tím spojené náklady ve výši 13.000,- Kč, určené na očkování a krmení psů.

33. Navýšení finančních prostředků na vybudování nové podatelny Městského úřadu Odolena Voda v čp. 24 na Dolním náměstí v Odoleně Vodě o 300.000,- Kč na pořízení zabezpečené centrální pokladny.

34. Instalaci semaforu usměrňujícího dopravu ve městě Odolena Voda za cenu 222.000,-Kč.

35. Předložený návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Odolena Voda pro funkční období 2010–2014 na 21 členů.

 

Zastupitelstvo města – bere na vědomí:

36. Zprávu o škodě ve výši 39.705,- Kč, způsobené v roce 2007 městu Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, pozdní úhradou daně z převodu nemovitosti.

37. Usnesení Rady města Odolena Voda: č. 7/2010 ze dne 25. května 2010 a č. 8/2010 ze dnů 10. a 15. června 2010.

 

Zastupitelstvo města – ruší:

38. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 9/2010 na stavební akci „Oprava zjištěných závad na lávce pro pěší přes dálnici D8 v Odoleně Vodě“ a zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 19/2010 na akci: „Dopravně inženýrské opatření na dálnici D8 při opravě lávky pro pěší (Faiglovka) v Odoleně Vodě“.

 

Zastupitelstvo města – ukládá:

39. Městskému úřadu Odolena Voda zajistit všechny vyjádření Ředitelství silnic a dálnic České republiky k opravě mostu pro pěší (Faiglovka) přes dálnici D8 v Odoleně Vodě v roce 2011.

40. Zajistit přeúčtování 49 % finančních nákladů spojených se zateplením bytu č. 5B v čp. 463 v ulici Nad Štolami na sídlišti Cukrovar v Odoleně Vodě Bytovému družstvu Dubina II., se sídlem Štrossova 277, 530 03 Pardubice, IČ: 25960717.

41. Radě města Odolena Voda připravit prodej části pozemku p. č. 90/1 v k. ú. Odolena Voda o výměře cca 818 m2, to znamená zpracovat znalecký posudek a připravit záměr města Odolena Voda na odprodej části pozemku společnosti A+R s.r.o., se sídlem Počernická ulice 257, 250 73 Radonice, IČ: 26746000, za účelem výstavby parkovacích míst pro stavbu obchodního centra Penny Market.

42. Finančnímu výboru Zastupitelstva města Odolena Voda prověřit v měsíci září roku 2010 plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2009.

43. Finančnímu výboru Zastupitelstva města Odolena Voda zpracovat stanovisko k návrhu Statutu fondu rezerv a rozvoje a k návrhu Statutu Fondu na poskytování příspěvku na ošacení a úpravu zevnějšku a toto stanovisko předložit na veřejném zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda, připravovaném na konec září roku 2010.

 

Příloha usnesení:

č. 1 Závazné ukazatelerozpočtová opatření Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.
č. 2 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Dolní Povltaví, se sídlem Průběžná 50, 250 69 Vodochody, za rok 2009.
č. 3 Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2009.
č. 4 Závěrečný účet města Odolena Voda za rok 2009.
č. 5 Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda č. 2/2010příloha Obecně závazné vyhlášky města odolena Voda č. 2/2010.

 

Přílohy zápisu:

č. 1 Zpráva likvidátorky o ukončení likvidace společnosti SVT s.r.o.
č. 2 Smlouva o spolupráci v oblasti sportu s Tělovýchovnou jednotou Aero Odolena Voda.
č. 3 Smlouva o spolupráci v oblasti sportu s občanským sdružením Aero Odolena Voda.
č. 4 Smlouva o spolupráci v oblasti kultury a společenského života s Dětským centrem Sluníčko Odolena Voda.
č. 5 Smlouvy o spolupráci v oblasti kultury a společenského života s Vlastenecko-dobročinnou sdruženou Obcí baráčnickou Vítězslava Hálka Odolena Voda.

 

Za návrhovou komisi usnesení zapsal: Ing. Martin Dvořák, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Roman Straka, v.r.
starostka města Odolena Voda                            místostarosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě