Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2010 konané dne 29. září 2010

Číslo usnesení: 06/2010 |  

Datum: 29.09. 2010

Zvukový záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2010, první část [wma, 116,0 MB]

Zvukový záznam z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2010, druhá část [wma, 50,8 MB]

 Zápis ZM č. 6/2010

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2010 konaného dne 29. září 2010 v 16.00 hodin ve Společenském sále Klubu Aero

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 12. 10. 2010.

 

Zastupitelstvo města – schvaluje:

1. Návrhovou komisi ve složení: pan Vlastimil Bubeníček, PhDr. Miroslava Měchurová, Ing. Marie Trávníčková.

2. Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2010 podle pozvánky.

3. Rozšíření bodu programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2010 o bod č. 14 „Zrušení organizační složky Sportovní hala Odolena Voda“ a projednání stávajícího bodu č. 14 „II. část veřejné diskuze“ jako bod č. 15.

4. Kontrolu usnesení z minulých veřejných zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda tak, jak ji předložil místostarosta p. Roman Straka, s tím, že úkol, uložený bodem č. 32 Usnesení Zastupitelstvem města Odolena Voda č. 1/2010 ze dne 25. ledna 2010 byl splněn.

5. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na odprodej části pozemku p. č. 903/27 v k. ú. Odolena Voda v šíři cca 1,5m2 přiléhající k jejich nemovitosti manželům..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, za cenu stanovenou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem.

6. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na směnu pozemků mezi městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, a manžely..., oba bytem...,182 00 Praha 8, s tím, že pozemek parc. č. 137/3 o výměře 270 m2 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda bude směněn za pozemek parc. č. 136/46 o výměře 277 m2, který je ve vlastnictví manželů....

7. Koupi pozemků p. č. 181/2 o výměře 633 m2 a p. č. 301 o výměře 187 m2, oba v k. ú. Dolínek, ve vlastnictví společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, za účetní cenu za 41 957 Kč a zařazení této finanční částky do Úpravy č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

8. Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 202/44 o výměře 174 m2 v k. ú. Odolena Voda firmě ALPET REAL, s.r.o., se sídlem Novoborská 618/23, 190 00 Praha 9, za účelem stavby bytového domu. Kupní smlouva je podmíněna uzavřením Smlouvy o dílo, kterou se společnost ALPET REAL, s.r.o. zavazuje provést na vlastní náklady rekonstrukci chodníků v Odoleně Vodě v ulici Partyzánská o rozloze 270 m2, Československé armády o rozloze 132 m2 a chodník mezi ulicemi Partyzánská a Květnová o rozloze 86 m2 nejpozději do 31. prosince 2012.

9. Žádost jednatele společnosti A+R s.r.o., se sídlem Počernická ulice 257, 250 73 Radonice, IČ: 26746000, pana Klause Schneidera, ze dne 21. září 2010 o upuštění od podmínek stanovených v bodě. č. 26 Usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2010 ze dne 28. června 2010, kterými se stanoví že:

  • Příjezdová cesta k Penny Marketu a všechna nová parkovací místa budou od 90 % současného velkého parkoviště oddělena zvýšeným neprůjezdným zeleným pásem (pruhem se stromy a trávou) tak, aby nebylo možné velké parkoviště využívat pro nakupující.
  • Stávající velké parkoviště bude mít pouze jeden vjezd a výjezd a to ten, který je nyní blíže u Panských teras.

10. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na prodej části pozemku parc. č. 90/1 v k. ú. Odolena Voda o výměře cca 818 m2 společnosti A+R s.r.o., se sídlem Počernická ulice 257, 250 73 Radonice, IČ: 26746000, za účelem výstavby parkovacích míst pro stavbu obchodního centra Penny Market za cenu 970,80 Kč/m2 , která byla stanovena znaleckým posudkem a náklady spojené s převodem.

11. Odměny za činnost v roce 2010 pro členy Finančního výboru Zastupitelstva města Odolena Voda v celkové částce 20 000 Kč a členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Odolena Voda v celkové částce 20 000 Kč.

12. Odměny za činnost za rok 2010 pro členy Kulturní komise Rady města Odolena Voda v celkové částce 27 500 Kč, pro členy Komise pro občanské záležitosti Rady města Odolena Voda v celkové částce 25 000 Kč a pro členy Stavební komise Rady města Odolena Voda v celkové výši 27 500 Kč.

13. Poskytnutí finančního daru při ukončení volebního období 2006–2010 neuvolněnému místostarostovi města Odolena Voda, panu Romanu Strakovi, bytem..., 250 70 Odolena Voda, ve výši dvou měsíčních odměn.

14. Udělení čestného občanství města Odolena Voda panu ing. Josefu Kroupovi, bytem..., 250 70 Odolena Voda za zásluhy o rozvoj města Odolena Voda – příloha č. 1 zápisu:  Zdůvodnění návrhu na udělení čestného občanství města Odolena Voda.

15. Udělení čestného občanství města Odolena Voda panu Jaroslavu Pikhartovi, bytem..., 250 70 Odolena Voda za zásluhy o rozvoj města Odolena Voda – příloha č. 1 zápisu:  Zdůvodnění návrhu na udělení čestného občanství města Odolena Voda.

16. Přestávku veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2010 až po projednání bodu č. 8 schváleného programu.

17. Prodej členského podílu města Odolena Voda a uzavření kupní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 3 + 1 o rozloze 75,03 m2 v Bytovém družstvu Dolní náměstí 385, se sídlem Dolní náměstí 385, 250 70 Odolena Voda stávajícímu nájemci, paní..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, za cenu 568 510 Kč.

18. Rozšíření autobusových spojů o víkendu a zavedení víkendové noční linky č. 602 v návaznosti na prodloužený provoz pražského metra v rozsahu navrženém společností ROPID, regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, při finanční spoluúčasti obcí podle trasy linky.

19. Rozpočtové opatření č. 77 návrhu Úpravy č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda týkající se pořízení a zpracování Územní studie lokality Odolena Voda – Za Humny, kterým se přesouvá částka 126 000 Kč z paragrafu 2219 do paragrafu 3636.

20. Rozpočtové opatření č. 82 návrhu Úpravy č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda ve výši 60 000 Kč na nákup multifunkčního zařízení (kopírka, skener, tiskárna) určeného pro Finanční odbor Městského úřadu Odolena Voda.

21. Doplnění rozpočtových opatření Úpravy č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda o příjem finanční dotace ve výši 21 000 Kč z Fondu Kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání Podpora kultury, historických akcí a slavností pro rok 2010 Středočeského kraje.

22. Zařazení finanční částky 10 000 Kč jako příspěvek pro Honební společenstvo Odolena Voda, se sídlem Postřižínská 21, 250 70 Odolena Voda, finanční částky 10 000 Kč jako příspěvek pro Český rybářský svaz, místní organizaci Odolena Voda, se sídlem Komenského 296, 250 70 Odolena Voda, a finanční částky 10 000 Kč na materiální zajištění v rámci účasti v projektu Zdravé stromy pro zítřek, projektu na bezplatné ošetření stromu, podpořeného Nadací Partnerství a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu pro ošetření lípy před rodným domkem Vítězslava Hálka v Dolínku, do Úpravy č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

23. Zařazení finanční částky 21 000 Kč na kulturně-společenský program Vodolských vánočních trhů 2010 do Úpravy č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

24. Úpravu č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 v rozsahu navržených rozpočtových opatření č. 72–79/2010 a 81–84/2010 se zapracovanými změnami, projednanými na veřejném zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2010 – příloha č. 1 usnesení: Závazné ukazatele a rozpočtová opatření č. 72/2010 – č. 87/2010 Úpravy č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.

25. Účast města Odolena Voda v projektu Zdravé stromy pro zítřek, projektu na bezplatné ošetření stromu, podpořeného Nadací Partnerství a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu pro ošetření lípy u rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku.

26. Uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši 21 000 Kč z Fondu Kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání podpora kultury, historických akcí a slavností pro rok 2010 mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, a městem Odolena Voda, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda na „Vodolské vánoční trhy 2010 a jejich kulturně-společenský program“.

27. Úpravu článku 5, bod 3 návrhu Statutu Fondu rezerv a rozvoje v souladu s návrhem Finančního výboru Zastupitelstva města Odolena Voda týkající snížení minimální výše stavu fondu na částku 500 000 Kč.

28. Statut Fondu rezerv a rozvoje s úpravou schválenou bodem č. 27 Usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2010 ze dne 29. září 2010 s účinností od 1 října 2010 – příloha č. 2 usnesení: Statut fondu a rozvoje.

29. Zrušení organizační složky města Odolena Voda Sportovní hala Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, 250 70 Odolena Voda, s účinností od 1. října 2010.

 

Zastupitelstvo města – neschvaluje:

30. Zveřejnění záměru města Odolena Voda na prodej pozemků parc. č. 241/97 v k. ú. Odolena Voda a parc. č. 228/42 a 228/9 v k. ú. Dolínek ve vlastnictví města Odolena Voda společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda, za účelem výstavby mimoúrovňové křižovatky na dálnici D8 a státní komunikaci v ulici Pražská v Dolínku za cenu stanovenou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem, a to pouze za podmínky realizace sjezdu z dálnice společností Letiště Vodochody a.s.

31. Zveřejnění záměru města na odprodej části pozemku parc. č. 92 v k. ú. Odolena Voda v těsném sousedství tvrze podél místní komunikace v ulici Pod Tvrzí panu..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, za cenu stanovenou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem.

32. Uzavření Smlouvy o dílo na zakázku „Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č.p. 247-250 (blok „A“) a č.p.252-255 (blok „B“) v Odoleně Vodě“ se společností H&N&K, spol. s r.o., Slapy 79, 252 08 Slapy, za celkovou cenu ve výši 18 705 208,78 Kč včetně příslušné sazby DPH v souladu s doporučením hodnotící komise.

33. Zařazení finanční částky 85 000 Kč na zpracování analýzy záměru, projektu pro územní řízení a zpracování žádosti o dotaci v souvislosti s připravovanou výstavbou obecní kompostárny do Úpravy č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda.

 

Zastupitelstvo města – nevydává souhlasné stanovisko:

34. Ke změně projektu pro výstavbu bytového domu na polyfunkční objekt v ulici Úžická pro společnost JKD Real a.s., se sídlem Řehořova 37, 130 00 Praha 3.

 

Zastupitelstvo města – bere na vědomí:

35. Usnesení Rady města Odolena Voda: č. 9/2010 ze dne 15. července 2010, č. 10/2010 ze dne 19. srpna 2010 a č. 11/2010 ze dne 9. září 2010.

36. Územní studii pro výstavbu v lokalitě Odolena Voda – Za Humny, prezentovanou zpracovatelem ing. Václavem Jetelem a ing. arch. Františkem Pospíšilem.

37. Studii pro výstavbu inženýrských sítí pro 7 rodinných domů v Dolínku předloženou společností INVESTING PRAHA s.r.o., se sídlem Říční 2, 118 00 Praha 1, zastupující stavebníka, společnost ARYKA IN-WEST a.s., se sídlem Na Harfě 1, 190 00 Praha 9, a na základě stanoviska zpracovatele Územního plánu Odoleny Vody ing. Václava Jetela doporučuje předkladateli pořízení územní studie podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

38. Zprávu zpracovatele ing. Václava Jetela o stavu prací na Konceptu Územního plánu Odoleny Vody.

39. Informaci starostky města Odolena Voda, paní Evy Odehnalové, o přidělené dotaci na Intenzifikaci čistírny odpadních vod pro kapacitu na 10 000 ekvivalentních obyvatel, doodkanalizování Odoleny Vody a o stávající kapacitě čističky odpadních vod.

 

Zastupitelstvo města – ruší:

40. Podlimitní veřejnou zakázku č. 13/2010 na stavební práce „Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č.p. 247-250 (blok „A“) a č.p.252-255 (blok „B“) v Odoleně Vodě“ v souladu se Směrnicí č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí České republiky o poskytování finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí České republiky v rámci programu Zelená úsporám v souladu s článkem 15 Výzvy.

 

Zastupitelstvo města – ukládá:

41. Radě města Odolena Voda projednat s panem..., bytem..., 250 70 Odolena Voda, nabídku města Odolena Voda na dlouhodobý pronájem části pozemku v majetku města Odolena Voda parc. č. 92 v k. ú. Odolena Voda.

42. Zajistit měření hluku a prostupnosti pachů společnou zdí manželů..., bytem..., 250 70 Odolena Voda a restaurací „Dobré časy“, se sídlem Úžická 27, 250 70 Odolena Voda.

43. Starostce města Odolena Voda zajistit podání žádosti o dotaci „Zelená úsporám“ na revitalizaci bytových domů na Horním náměstí čp. 247–250 a čp. 252–255.


 

Příloha usnesení:

č. 1 Závazné ukazatelerozpočtová opatření č. 72/2010 – č. 87/2010 Úpravy č. 4 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010.
č. 2 Statut fondu a rozvoje.

 

Přílohy zápisu:

č. 1 Zdůvodnění návrhu na udělení čestného občanství města Odolena Voda.

 

Za návrhovou komisi usnesení zapsal: Vlastimil Bubeníček, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Roman Straka, v.r.
starostka města Odolena Voda                            místostarosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě