Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 07/2005 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 01.02. 2006

Upravená verze dle zák. 106/2000 Sb

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 7 / 2005 konaného dne 28. listopadu 2005 v 17.00 hod. v ZK AERO - klubovna č. 9

Zastupitelstvo města - schvaluje:

1)Návrhovou komisi ve složení : p. Jiří Král, MUDr. Petr Kebl, JUDr. Jaroslava Hoťová.

2) Předložený program jednání zastupitelstva města podle pozvánky. Rozšíření o bod č. 9 � Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda a přečíslování bodu
9. II. část veřejné diskuse � na bod č. 10.

3) Kontrolu usnesení ZM č. 6/2005, tak jak ji předložila místostarostka Jana Blahnová.

4) Uzavření smlouvy o spolupráci s firmou GLÖCKNER Praha spol. s r.o., Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4, s finančním plněním pro město Odolena Voda ve výši 50.000,- Kč v roce 2006 a 50.000,- Kč v roce 2007.

5) Předloženou II. úpravu rozpočtu města Odolena Voda na rok 2005 v rozsahu rozpočtových opatření č. 37/2005 až 70/2005 � viz příloha č. 1 usnesení.

6) Rozpočet města Odolena Voda pro rok 2006 jako vyrovnaný ve výši 46.598 tis. Kč
- viz příloha č. 2 usnesení.

7) Odpis pohledávek do nákladů hospodaření města Odolena Voda z důvodu jejich reálné nevymahatelnosti zejména s ohledem na jejich promlčení :
V. K., (dluh z nevrácené půjčky z r. 1992) v částce 277.760,- Kč
- BENEFIT spol. s r.o., IČO 407 647 61
- (vyúčtovaná smluvní pokuta z r. 1998) v částce 3.850.000,- Kč
- (neuhrazené faktury v souvislosti s nájmem objektu čp. 48 z r. 1998) v částce 238.572,03 Kč
- TIM Praha a.s., IČO 649 49 711
(neuhrazené faktury v souvislosti v částce 298.322,- Kč s pronájmem objektu TESKO za r.1998 a 1999)
- Stavební společnost, L. Ministrová, v.o.s., Pardubice IČO 252 948 22
(neuhrazené nájemné v objektu TESKO v Od. Vodě z r. 2001) v částce 46.070,- Kč

8) Uzavření Dohody o společném postupu a vypořádání vzájemných vztahů mezi městem Odolena Voda a Středočeskou infrastrukturní, a.s., se sídlem Václavské nám. 47/1601, 110 00 Praha 1.

9) Výši odměn členů finančního a kontrolního výboru za činnost v roce 2005 :
Finanční výbor � 6.000,- Kč
Kontrolní výbor � 1.000,- Kč.

10) Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda :
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o místním poplatku ze vstupného.
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o místním poplatku ze psů.
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005 o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků.
Vyhlášky a), b), c) � s účinností od 1. 1. 2006 - viz příloha č. 5 usnesení.

Zastupitelstvo města neschvaluje :

1) Návrh na pokračování jednání s firmou GLÖCKNER PRAHA spol. s r.o., Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4, o navýšení finančního plnění vyplývajícího ze smlouvy o spolupráci z 50.000,- Kč na 100.000,- Kč v roce 2006 a 100.000,- Kč v roce 2007.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

1) Zprávu z Rady města Odolena Voda č. 14/2005 ze dne 16. 11. 2005.

Za návrhovou komisi usnesení zapsala : JUDr. Hoťová Jaroslava, v.r.

místostarostka města Odolena Voda : Blahnová Jana, v. r.
starostka města Odolena Voda: Odehnalová Eva, v. r.

Vítejte v Odoleně Vodě