Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 06/2005 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 30.11. 2005

Upravená verze dle zákona 101/2000 Sb.

Členů zastupitelstva - přítomno : 14
pozdější příchod : PhDr. Měchurová Miroslava � 17.20 hod.
p. Hanžl Antonín - 18.00 hod.
omluven : p. Král Jiří
občanů přítomno : 8
hosté : 2
Pracovníci MěÚ Odolena Voda : tajemník MěÚ, vedoucí SO, SÚ, FO, OS, právník
MěÚ za Technické služby Odolena Voda : p. Haluza Petr
za Městskou policii Odolena Voda : p. Sirotek Petr
zapisovatel : pracovnice MěÚ - pí Doubková IlonaProgram :
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda
2) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
3) Privatizace bytů v majetku města Odolena Voda
4) I. část veřejné diskuse
5) Prodej pozemků
6) Zvýšení ročního objemu těžby v Lomu Čenkov
7) Změna využití polyfunkčního objektu
8) Prodej majetku města
9) II. část veřejné diskuse

Ověřovatelé z minulého jednání : PhDr. Měchurová Miroslava, p. Nedoma Jiří
Ověřovatelé z dnešního jednání : JUDr. Hoťová Jaroslava, p. Straka Roman

starostka města: Odehnalová Eva v. r.
ověřovatel zápisu: Straka Roman v. r.
ověřovatel zápisu: JUDr. Hoťová Jaroslava v. r.

Jednání Zastupitelstva města Odolena Voda zahájila starostka města paní Eva Odehnalová v 17.10 hodin a konstatovala, že jednání bylo řádně svoláno. Přivítala členy ZM, přítomné hosty, občany a zaměstnance Městského úřadu Odolena Voda. Paní starostka se ujala řízení jednání zastupitelstva města. Konstatovala, že dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 zápisu, je počet přítomných usnášení schopných členů ZM 12. Řádně omluveni byli p. Král Jiří, PhDr. Měchurová Miroslava a p. Hanžl Antonín.

Počet přítomných členů při zahájení ZM - 12.

Dále paní starostka konstatovala, že ověřovatelé provedli kontrolu ověření minulého zápisu Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2005 ze dne 19. 9. 2005. Zápis a usnesení bylo odsouhlaseno a podepsáno osobami k tomu určenými.

Dále paní starostka ustanovila ověřovatele dnešního jednání :
- JUDr. Hoťová Jaroslava, p. Straka Roman
Paní starostka podala návrh na složení návrhové komise :
- PhDr. Měchurová Miroslava, p. Nedoma Jiří, Ing. Ledvinka Milan, CSc.

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení
- 12 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen potřebným počtem hlasů.

Následně paní starostka seznámila členy ZM s programem dnešního zasedání tak, jak jej obdrželi členové ZM v písemných podkladech. Program konání ZM byl řádně zveřejněn na úřední desce a ve vývěskách města, oznámen vyhlášením v místním rozhlase a na internetových stránkách města.
Po té paní starostka podala návrh ke schválení programu ZM.

Hlasování : o schválení programu ZM dle pozvánky
- 12 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen potřebným počtem hlasů.

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM Odolena Voda č. 5/2005
Místostarostka paní Blahnová informovala o písemné kontrole usnesení ZM č. 5/2005 ze dne 19. září 2005 a konstatovala, že úkoly uložené na minulém zasedání byly řádně splněny.
P. Nedoma � k bodu č. 3) - požádal paní starostku (ST) o projednání na RM o navrácení třídění sběru monočlánků a baterií z důvodů, že tyto odpady jsou odhazovány kam nepatří a lidem se nechce chodit s tak malým množstvím do sběrných dvorů. ST požádala ved. TS p. Haluzu o vyjádření k tomuto požadavku i za cenu větších starostí s tímto odpadem - p. Haluza souhlasil, že po projednání na RM bude postupováno podle přijatého rozhodnutí.

Hlasování : o schválení kontroly usnesení č. 5/2005 ze zasedání ZM
- 11 hlasů pro
- 1 se zdržel
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
Členové ZM obdrželi předem usnesení Rady města Odolena Voda č. 12/2005 ze dne 5.10.2005 a RM č. 13/2005 ze dne 20. 10. 2005 a berou je na vědomí.

Diskuse k usnesení - RM č. 12/2005:
JUDr. Hoťová � dotaz - bod 2) � schvaluje - k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí pro výstavbu 17 RD v Dolínku do tělesa místní komunikace s tím, že v textu, který byl radou města schválen chybí termín uložení sítí a dále se dotazuje zda 100 Kč je za bm a proč za každou síť účtuje město pouze 100,- Kč.
ST � při jednání s firmou o této smlouvě bude termín uložení upřesněn, dále řekla, že uvedená cena je cena obvyklá, ale při příštím uzavírání takovýchto smluv se prověří možnost navýšení a bude se přiklánět k ceně vyšší. K usnesení RM 13/2005 nebyly žádné dotazy vzneseny.

Zastupitelstvo města Odolena Voda vzalo zprávy z uvedených RM včetně příloh na vědomí.

V 17.20 hodin se na zasedání dostavila PhDr. Měchurová - počet zastupitelů = 13.

3. Privatizace bytového fondu města Odolena Voda � blok domů čp. 256-260
Paní starostka informovala ZM, že předmětem dnešního projednání tohoto bodu je uzavření kupní smlouvy na blok domů čp. 256-260 a podala podrobné vysvětlení. K dnešnímu dni byly podepsány kupní smlouvy na prodej domů Bytovému družstvu Odolena Voda a Bytovému družstvu "Účko" (tzn. prodáno celkem 26 čísel popisných s 114 byty). Nájemci posledního bloku domů čp. 256-260 podepsali své souhlasné vyjádření se založením vlastního družstva 19. 5. 2005.
Vzhledem k stávající legislativě, která za tzv. veřejnou podporu považuje i prodej obecních bytů bytovým družstvům stávajících nájemců za cenu nižší než tržní, byl zadán zastupitelstvem města úkol zjistit tržní cenu bloku čp. 256-260. Na základě telefonické konzultace se zástupcem ředitele odboru cenové politiky Min. financí ČR ohledně stanovení tržní ceny, byli osloveni tři zástupci realitních kanceláří, a to :
Blue Letter , s.r.o., Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2 Ing. Marek Czechmann, První kralupská realitní kancelář, Palackého náměstí 90, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Pražská správa nemovitostí, spol s.r.o. , Seifertova 9, 130 00 Praha 3
Nejvyšší nabídku předala Pražská správa nemovitostí nabídku ceny, ve které cenu obytného bloku čp. 256-260 stanovila na 6.500.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že prodejní cena, kterou zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 23. května 2005 ve výši 3.673.841,- Kč je nižší o 2.826.159,- Kč což je tedy méně než stanovených 100 tis. Eur � kurz k 19.10.2005 je 29,685 Kč za 1 EURO � (pramen ČNB) , tj. 2.968.500,- Kč, předkládá RM zastupitelstvu města ke schválení prodej tohoto bloku v souladu se schválenými Zásadami pro privatizaci bytového fondu v majetku města Odolena Voda.
Nájemci tohoto bloku čp. 256-260 založili Bytové družstvo D � 2005, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 13. října 2005 včetně nabytí právní moci.

Diskuse:
Ing. Ledvinka � měl připomínku, že prodejní cena by se měla dorovnat a neprodávat za tak nízkou cenu, která je v rozporu se zákony EU a jak se vypořádat se dvěma provedenými a odsouhlasenými prodeji byt. jednotek ( město a Aero) po 1. 5. 2004, které jsou také v rozporu. Prodej je podle mě právně napadnutelný.
P. Nedoma - sdělil, že se velice o tuto věc zajímal. Je pravdou, že vstupem ČR do EU dnem 1. 5. 2004 nastaly jiné podmínky. Od té doby platící zákon o veřejné podpoře stanoví, že podnikatelská osoba, je-li zvýhodněna částkou vyšší než 100 tis. EUR, jedná se o zvýhodnění neoprávněné a za právnické osoby EU považuje i bytová družstva, které založili nájemníci stávajících domů, ale dle Úřadu pro hospodářskou soutěž se v žádném městě podmínky zatím nemění.
Ze strany státu tyto případy nikdo napadat nebude a proto ani my nemusíme mít obavy a můžeme předchozí uzavřené smlouvy na privatizaci byt. domů nechat tak, jak byly uzavřené. Dle návrhu p. Nedomy by bylo dobré vyčkat na usnesení vlády a nedělat zatím zbytečná opatření dřív, dokud není nutné.
ST � sdělila, že uzavření kupní smlouvy je v souladu se Zásadami prodeje, které ZM schválilo a prodejem předchozích byt. domů.
JUDr. Hoťová � tento návrh podpořila a sdělila, že na semináři k veřejné podpoře náměstek předsedy Nejvyššího soudu k dané problematice sdělil, že dosud není v orgánech evropské komise rozhodnuto, ale rozhodnutí by nemělo být záporné. Poté ST podala návrh na schválení.

Hlasování : o schválení návrhu uzavření kupní smlouvy s Bytovým družstvem D � 2005 se sídlem Odolena Voda, Čs. armády 256, PSČ 250 70, na prodej bloku domů čp. 256-260 tvořících spolu jeden funkční celek včetně zastavěného pozemku za celkovou cenu včetně nákladů spojených s převodem schválenou ZM Odolena Voda č. 3/2005 ze dne 23. 5. 2005 - viz bod 5 usnesení tj. 3.673.841 Kč a náklady spojené s převodem ve výši 113.403,- Kč
11 hlasů pro
2 proti
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

Privatizace bytového fondu města Odolena Voda � čp. 350

ST informovala ZM, že na základě usnesení ZM ze dne 19. září 2005 navrhuje postup nabídky a prodeje obytného domu v majetku města čp. 350 tak, jak RM projednala a schválila použít jako výchozí cenu pro prodej tohoto domu kupní cenu, za kterou byl dům čp. 356-358 (dům shodného typu a doby výstavby) prodán z majetku AERO Vodochody Bytovému družstvu BD-2000. Prodej domu byl realizován v I. pololetí r. 2005.
Celková kupní cena domu čp. 356-358 včetně pozemků byla 21.405.832,- Kč, z toho vyplývá cena jednoho č.p. 7,135.277,- Kč. Po odečtení tzv. povolené veřejné podpory 100 tis EURO, tj. dle kurzu ČNB ke dni 19. 10. 2005, 2.968.500,- Kč, lze stanovit kupní cenu, která by nebyla v rozporu s legislativou. Odhadní cenu není třeba v tomto případě již zjišťovat.
Navržená prodejní cena je tedy 4,166.777,- Kč včetně pozemku. Cena domu bude přepočtena na jednotlivé byty podle velikosti podlahové plochy pro výpočet nájemného. Stávajícím nájemcům bude po projednání a schválení tohoto návrhu v zastupitelstvu předložena nabídka na koupi domu v souladu se Zásadami pro privatizaci bytového fondu v majetku města Odolena Voda, tj. prodej bytovému družstvu založeném stávajícími nájemníky při souhlasu 75% z nich.

Diskuse
Ing. Ledvinka � řekl, že situace je odlišná, než když se prodávaly byty v čp. 356-358 z majetku Aera, BD 2000. Město by mělo prodat byt. dům Pražské správě nemovitostí za cenu 7 mil.Kč a cena by tak stoupla cca o 3 miliony, než cena navrhovaná. Město by tak získalo peníze tolik potřebné na jiné projekty a nechápe, že město postupuje opačně a vidí to jako líbivou politiku před volbami. Doporučuje samozřejmě nejdříve nabídnout stávajícím nájemníkům a pokud by nebyl z jejich strany zájem, prodat dům třetí osobě.
P. Nedoma � zdůraznil, že nyní nejde o voliče, ale o občany, kteří chtějí byty koupit a starat se o ně a bydlí v nich již řadu let a proto by bylo od města neseriózní cenu najednou zvýšit a chtít na nich vydělat. Město jasně schválilo nějakou strategii privatizace bytů a i on sám jako zastupitel schvaloval cenu, která je v relaci. Přihlásila se také občanka z Kralup n./Vlt., který potvrdila, že i tam se byty prodávaly za přibližné ceny jako u nás.
ST � řekla, že chápe argumenty Ing. Ledvinky, ale zdůraznila, že hlavním zájmem města je, aby tyto byty koupili hlavně stávající nájemníci. Pokud by cena stoupla, mohla by nastat situace, že by je koupit nemohli stejně jako při nabídce bytu Aera a. s.
Ing. Hladík � vysvětlil, že je také pro to, aby se určená pravidla neměnila a doporučil ZM schválit prodej byt. domů, jak zpracovala RM. Pokud by ze strany stávajících nájemníků nebyl zájem, pak teprve uvažovat o prodeji jiné osobě.

ST podala návrh na schválení postupu města nabídky a prodeje obytného domu čp. 350.

Hlasování: o schválení návrhu postupu města nabídky a prodeje obytného domu čp. 350 v majetku města tak, jak předložila RM a navrhla hlasovat najednou, i když tento bod je rozdělen do tří : viz usnesení ZM 6/2005 - body 5), 6), 7)
11 hlasů pro
2 proti
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

4. I. část veřejné diskuse
P. Mikoláš � pozval všechny přítomné na sobotu 5. 11. 2005 od 11.00 na volejbal do Sportovní haly v Odoleně Vodě a řekl, že by si přál, aby se tento pěkný sport zase vrátil do našeho města.

ST � poděkovala a seznámila přítomné o některých akcích, které se přímo dotýkají občanů.

Seznámila přítomné s kácením vzrostlých stromů v Malém háji. Rozumí tomu, že občané s těžbou nesouhlasí, ale je to les hospodářský a to znamená vytěžení na dřevo, po dosažení určitého věku stromů. Také jsou vybrány a odstraňovány stromy již dlouho poškozené. Občanům tento les slouží jako lesopark, a proto se kácení občanům nelíbí. Budou ale vysázeny stromy nové � z části listnaté a z části jehličnaté, a proto by touto cestou i za Lesy ČR a.s. chtěla pí starostka požádat občany, aby oplocené školky stromů neničili, jako se dělo v dřívějších letech. Též požádala přítomné a občany, aby na dělníky, kteří v lese pracují, nebyli lidé nepříjemní, oni za to nemohou.

V 18.00 hodin se na zasedání dostavil p. Hanžl Antonín - počet zastupitelů = 14.

Dále ST informovala, že bude probíhat inventarizace majetku města a cílem je, aby proběhla v pořádku a došlo tentokrát k definitivnímu vyřazení nepotřebného majetku. Požádala zastupitele o účast a pomoc při inventarizačních pracích.

5) Prodej pozemků v majetku města
ST informovala ZM o záměru prodat pozemky dle předloženého návrhu RM p. č. 196/18 o výměře 796 m2, p. č. 196/19 o výměře 796 m2 a p. č. 196/20 o výměře 796 m2 všechny v k. ú. Dolínek a způsob prodeje formou dražby s vyvolávací cenou 1.600,-- Kč za 1 m2 .
Čtvrtý pozemek p.č. 196/21 o výměře 797 m2 nebyl předmětem jednání RM z důvodu, že až později byla zjištěna možnost jeho prodeje. Vzhledem k možnostem napojení pozemků k inženýrským sítím najednou na všechny čtyři by bylo dobré rozšířit prodej o tento pozemek. Po RM byla však vedoucí OS zjištěna skutečnost, že nabízené pozemky zahrnují i pozemek pro pěší. a prodej všech pozemků najednou.

Diskuse
Mgr. Klíglová � zdůraznila, že dražbu upravuje zákon. Pokud chceme prodat ještě v letošním roce dražbou, nedá se to stihnout, neboť je potřeba nechat znovu udělat odhad, požádat odborníka na dražby, k jejímu provedení a následně odměna a tím další vydání fin. prostředků a cca 2 měsíce zdržení. Nejrychlejší forma prodeje je obálková metoda.
ST � pokud by se nemuselo spěchat na prodej těchto pozemků i když by fin. prostředky byly převedeny na fond rozvoje, rozdělit prodej nadvakrát � prvé dva prodat nejdříve a potom další dva.
JUDr. Hoťová a PhDr. Měchurová � navrhly prodat tyto pozemky všechny najednou. Ing. Hladík � navrhoval prodej rozdělit do dvou a určitě za vyšší cenu. Byl by to způsob jak získat více peněz do rozpočtu z důvodů, že tento prodej je jiná záležitost, než prodej bytů.
Mgr. Predigerová � navrhuje prodat obálkovou metodou první dva pozemky.

Ved. odboru samosprávy - upozornila ZM na potřebu oddělení části pozemků č 196/20 a 196/19 pro budoucí realizaci případného chodníku. Musí se nechat udělat geometrický plán, je to časově náročné a starostka proto dala ke zvážení odložení prodeje po oddělení pozemku a prodej všech pozemků najednou.

Poté ST podala návrh na schválení zveřejnění záměru města na prodej pozemků. Hlasování : o schválení návrhu zveřejnění záměru města Odolena Voda na prodej pozemků p. č. 196/18 o výměře 796 m2, 196/19 o výměře 796 m2 , 196/20 o výměře 796 m2 a 196/21 o výměře 797 m2 , všechny v k. ú. Dolínek
7 hlasů pro
4 proti
3 se zdrželi hlasování
- návrh nebyl schválen potřebným počtem hlasů.

Prodej pozemku ke komerčnímu využití

ST informovala ZM o důvodech znovu projednání prodeje pozemku p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek o výměře 7.028 m2 ke komerčnímu využití, protože usnesením ZM 5/2003 ze dne 22. 9. 2003, byl schválen prodej firmě REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, se sídlem V Růžovém údolí 521, Kralupy nad Vltavou. Do dnešního dne nebyla však kupní smlouva mezi městem a touto firmou uzavřena a na vyzvání starostky poslala firma písemné vyjádření, že od záměru odstupuje. Tehdy byl zájem prodat za hodnotu 550,- Kč/ m2 .
RM schválila opětovně zveřejnit záměr na odprodej tohoto pozemku za cenu minimálně 650,- Kč/ m2 . Další uvážení je na ZM, jaká cena bude stanovena.. Pozemky ke komerčnímu využití v současné době dosahují na hodnotu až 1500,- Kč/ m2.
P. Nedoma � navrhoval cenu až do výše 1.350,- Kč/m2 a třeba prodat pozemek přes realitní kancelář, ale zdůraznil, že tyto prodávají ještě dráž. JUDr. Hoťová � navrhovala cenu vyšší než je v návrhu RM s tím, že je potřeba hodnotu navýšit. Další část dotazu byla otázka proč tento pozemek ležel 2 roky bezprizorní a městu utíkaly tak peníze.
P. Nedoma - k historii tohoto případu sdělil, že se tehdy odsouhlasilo v ZM z důvodů k doplnění kapitálových příjmů, které v té době velice chyběly v rozpočtu. Firma v té době měla zájem, ale bohužel nezískala potřebné fin. prostředky na zaplacení. Město jí nechalo časový prostor k uzavření tohoto obchodního případu. ZS � oznámila, že na Veletrhu "Urbis", kde zastupovala naše město, byl tento pozemek též nabízen, ale nikdo neprojevil zájem. Asi se bude tento pozemek prodávat těžko, bude záležet na ceně.

Po diskusi ST navrhla nejprve, aby ZM vzalo na vědomí odstoupení firmy od záměru.

Zastupitelstvo města Odolena Voda vzalo na vědomí odstoupení firmy REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, se sídlem V Růžovém údolí 521, Kralupy nad Vltavou, od kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek o výměře 7028 m2 .

Poté byl podán návrh ke schválení zveřejnění záměru prodat tento pozemek za 1350,-Kč/ m2 .

Na to byl podán protinávrh zvýšit cenu na 1500,- Kč/ m2 Hlasování : o schválení protinávrhu zveřejnění záměru na prodej pozemku ke komerčnímu využití p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek o výměře 7.028 m2 za prodejní cenu v minimální výši 1500,- Kč/ m2
4 hlasy pro
7 proti
3 se zdrželi hlasování
- protinávrh nebyl schválen potřebným počtem hlasů.

Hlasování : o schválení návrhu ke schválení zveřejnění záměru na prodej pozemku ke komerčnímu využití p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek o výměře 7.028 m2 za prodejní cenu v minimální výši 1350,- Kč/ m2
13 hlasů pro
1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

6) Zvýšení ročního objemu těžby v Lomu Čenkov
ST � informovala ZM o předložení návrhu RM k projednání žádosti firmy Colas CZ, a.s. o navýšení těžby v Lomu Čenkov ze stávajících 150 tis. tun kamene na 220 tis. tun kamene za rok. Součástí žádosti je i hluková studie. Tento materiál byl předložen s materiály pro jednání zastupitelstva 19. září 2005. Na základě oboustranných jednání souhlasí firma s uzavřením dodatku ke smlouvě o spolupráci ze dne 1. 2. 2002. Dále zdůraznila, že s touto firmou je velmi dobrá spolupráce. Je vstřícná k požadavkům města. Zatím firma předala písemný příslib, ve kterém se zavazuje , že provede:
- výstavbu chodníků v ulici Vodolské a Pražské, po které občané toužili již dříve, ale bohužel fin. prostředky město nemá
- opravu komunikace kolem lomu Čenkov, i když je to komunikace města a fa Colas investuje do opravy 250 tis.Kč
- navýší sponzorský dar formou naturálního plnění z 300 tis na 400 tis Kč od roku 2007
- spolupráci na výstavbu hřiště ve sportovním areálu u SH.
Jedním z velkých projektů je vybudování severního obchvatu Prahy, vybudování sjezdu a nájezdu na dálnici, čímž by naše město získalo na větší popularitě a víme, že tento záměr byl dříve nerealizovatelný.
Dále firma plánuje těžbu znovu odsunout hlouběji do lomu a omezit hluk a prašnost. Město hledá možnost pro uložení povinnosti pro dopravce na zakrytí nákladu plachtami, kontrolu vážení aut na výjezdu z lomu, atd. .

Diskuse
P. Nedoma - upozorňuje na nepřesnost v textu příslibů firmy COLAS a doporučuje doplnění textu o vymezení chodníku v celé délce ulic Pražská a Vodolská a doplnit termín zhotovení . Údaj o ceně není nutné uvádět. Dále upozorňuje na nutnost upřesnit i výši ročního sponzorského příspěvku a přímo uvést částku 400 tis.Kč do smlouvy a slovo "předpokládá" opravit komunikaci nahradit slovy "se zavazuje opravit" a slib " nebrání se v budoucnosti výstavbě hřiště" také nahradit přesněji definovaným závazkem.

ST - v návrhu usnesení jsou některé navrhované úpravy p. Nedomou již zapracovány, vymezení chodníku a opravy komunikace bude doplněno. JUDr. Hoťová - připomíná svůj na vyjádřená SUS požadavek na zjištění vlivu zvýšení dopravy na povrch komunikací.
ST - město žádalo dopisem firmu SÚS o vyjádření k této otázce, ale bohužel odpověď nedošla, zároveň město žádalo dopravní inspektorát o pomoc při prosazení požadavku na zaplachtování nákladu, ale bohužel tato povinnost není ze zákona vymahatelná.
JUDr. Hoťová - dále řekla, že návštěva lomu Čenkov byla přínosná a JUDr. Řezníček z firmy COLAC velice fundovaně odpovídal všem přítomným ZM. Upozornila, že navýšení těžby bude mít vliv na nárůst zisku o 5 až 8%, což je pro tuto firmu velice významné. Město by mělo trvat na původní částce 450 tis.Kč.
ST - odpověděla, že i tato částka bude předmětem jednání s firmou.
P. Mikoláš - hovořil o prašnosti sklápěcího zařízení, které zatěžuje okolní obyvatele, zda dodržují limity prašnosti, např. kontrolou provozu a jestli by dodatek smlouvy nemohl být v tomto smyslu ošetřen.
ST - souhlasí s kontrolou při provozu .
Ing. Ledvinka - navázal na připomínky p. Nedomy, že návrhy COLASU jsou málo konkretizovány, že mu např. u zbudování hřiště chybí jaký povrch bude proveden, dále v jakém finančním objemu a rozsahu prací bude provedeno.
ST - toto vyplyne teprve ze studie využití sportovního areálu.
PhDr. Měchurová - vznesla připomínku, se jí zdá málo dodaných podkladů k tomuto tématu pro to, aby se mohla v této věci zodpovědně rozhodnout a dává na zvážení o rozhodnutí odložit na příští zasedání .
ST - žádost firmy o navýšení těžby Colas byla podána již v srpnu na MěÚ a ZM předložena v září t.r. ZM mělo dost času na předložení připomínek také se několikrát tato projednávala v RM a proto by nebylo dobré rozhodnutí oddalovat.. Samozřejmě bude záležet na hlasování všech členů ZM.
P. Hanžl - navrhoval průběžnou opravu zatěžované komunikace nákladními automobily touto firmou.
JUDr. Hoťová - navrhovala kontrolu a omezení provozu v lomu z důvodů, že pracovní doba do 16.00 hod.není v lomu dodržována, hlavně v sobotu, kdy by se provoz měl omezit pouze do 12.00 hod. Měli bychom alespoň takto chránit okolní obyvatele, pro které je těžba velkou zátěží. Proto navrhovala omezení provozu v souladu s údaji se znaleckým posudkem o hlukové studii. Po krátké diskusi se hlasování o tomto návrhu neuskutečnilo.

Po připomínkách zastupitelů ke zvýšení těžby v lomu Čenkov k dodatku ke smlouvě o spolupráci s firmou Colas vyplynuly některé skutečnosti a změny:

P. Nedoma podal návrh - vypustit znění textu - "provede stavbu chodníku v celkovém finančním objemu 1.350 tis.Kč" na znění textu "provede stavbu chodníku v celkovém rozsahu ulice Pražská a Vodolská v termínu do ��.
Dále místo znění - "provede opravu poškozeného úseku místní komunikace - vpravo od výjezdu z provozovny" - na znění " provede opravu poškozeného úseku místní komunikace od��. do��

Pí Hofmanová - upozornila na vlastnická práva pro výstavbu chodníku u komunikace, zpracování grafické přílohy dodatku.

ÚKOL = paní starostce uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci s firmou Colas CZ, a.s. se sídlem Kolbenova 259, 198 21 Praha 9 ze dne 1. 2. 2002, ve kterém bude rozšířeno znění bodu 2. o podmínky kterými se společnost zavazuje že: provede stavbu chodníku v celkovém rozsahu ulice Pražská a Vodolská s tím, že bude čerpat zdroje, vyplývající z dosavadní Smlouvy o spolupráci za roky 2007 a 2008 (300.000,- Kč pro každý z uvedených roků ) a zbývající část objemu uhradí společnost COLAS CZ, a.s. z vlastních finančních prostředků provede opravu poškozeného úseku místní komunikace v majetku města Odolena Voda vedoucí kolem provozovny společnosti COLAS CZ, a.s. na vlastní náklad nejpozději do konce r. 2006 � viz grafická příloha č. 1 zápisu. i v dalších letech bude dbát na řádnou údržbu místní komunikace vedoucí kolem provozovny společnosti v závislostech na ekonomických možnostech společnosti finanční objem naturálního plnění, uvedený ve Smlouvě o spolupráci bude zvýšen ze 300.000,- Kč na 400.000,- Kč s účinností od roku 2007 s tím , že pro rok 2007 a 2008 bude město Odolena Voda čerpat finanční objem v naturálním plnění pro každý rok ve výši 100.000,- Kč a v dalších letech již 400.000,- Kč ročně bude se podílet na realizaci asfaltové plochy pro sportovní účely ve sportovním areálu.

Poté byl podán návrh ke schválení úkolu ST uzavřít dodatek č. 3 dle připomínek ZM.

Hlasování : o schválení úkolu ST uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci s firmou COLAS CZ, a.s. se sídlem Kolbenova 259, 198 21 Praha 9 ze dne 1. 2. 2002, ve kterém bude rozšířeno znění bodu 2. o podmínky, kterými se společnost zavazuje : viz usnesení ZM ukládá � bod č. 1)
11 hlasů pro
2 proti
1 se zdržel hlasování
- úkol byl schválen potřebným počtem hlasů.

Poté byl podán návrh ke schválení vydání kladného stanoviska k žádosti firmy COLAS, a.s.

Hlasování : o schválení návrhu vydání kladného stanoviska k žádosti firmy COLAS CZ, a.s. se sídlem Kolbenova 259, 198 21 Praha 9 o souhlas se zvýšením ročního objemu těžby v Lomu Čenkov ze stávajících 150 tis. tun kamene na limitní hodnotu 220 tis. tun ročně
11 hlasů pro
2 proti
1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

V 19.15 hod. byla vyhlášena přestávka v trvání 15 minut.

7) Změna využití polyfunkčního objektu
ST vysvětlila ZM, proč změnila firma Glöckner Praha, s.r.o. se sídlem Bartákova 1121/3, Praha 4, původní záměr. Požádala RM o schválení změny investičního záměru ve způsobu využití přízemí polyfunkčního objektu na č.p. 2/12 a 90/7 v k.ú. Odolena Voda.

Změna se týká využití přízemí objektu částečně pro byty s předzahrádkami a částečně pro nebytový prostor.
Nebytový prostor je možné využít pro obchod, kanceláře nebo garážová stání nájemníků. Důvodem žádosti je nezískání provozovatele pro supermarket. Víme, že tato nemovitost však byla prodána s podmínkou v kupní smlouvě na zajištění provozu supermarketu v přízemí. Vzhledem k tomuto rozporu oproti kupní smlouvě doporučila RM projednání této žádosti v ZM.
Poté vybídla ST přítomného zástupce této firmy Ing. Svobodu, aby se ujal slova směrem k ZM a přítomným občanům. Podrobně vysvětlil všechny důvody, které vedly ke změně tohoto projektu. Hlavně zdůraznil, že největší problém je dostat do našeho města firmy, (např. EDEKA, PENNY, PLUS, ALBERT, AHOLD atd.). Jediná EDEKA projevila zájem, ale po půl roce nabídku neobnovila.Tyto firmy nemají zájem z důvodů malého počtu obyvatel i postavení lokality, kde by supermarket vyrostl. Město v dobré víře zlepšit občanskou vybavenost tento prodej schválilo, ale bohužel po roce není žádný zájemce pro supermarket. Vzhledem k tomu, že firma již investovala do projektu nemalou částku (stavební povolení a apod.) chce zůstat, ale změna projektu je nutná. Také firma na své náklady odstraní trafostanici (náklady cca 800 tis.Kč).

Diskuse
V bohaté a živé diskusi - jednotliví členové ZM vznášeli připomínky a dotazy na zástupce firmy a pí starostku - kteří podrobně odpovídali. Zastupitelé ocenili snahu této firmy i přes potíže se změnou smlouvy ve městě podnikat.
Na žádost ZM Ing. Svoboda přečetl podmínky smlouvy � předmět smlouvy � bod 4) a z tohoto vyplynulo, že sankce za změnu podmínek není předmětem smlouvy. Ing. Hladík � vznesl podmínku ke schválení změny projektu s tím, že by firma měla městu nabídnout nějaký vhodný projekt např. dětské hřiště, parkoviště pro město apod. v rámci spolupráce. Když firma postaví více bytů, bude mít větší zisk. Občané města budou chtít vysvětlení, z jakých důvodů se ve městě supermarket nepostaví. Proto by ZM mělo mít k dispozici konkrétní nabídku spolupráce už na příštím ZM ke schválení.
P. Mikoláš - s tímto návrhem souhlasil.
P. Hanžl � souhlasil s návrhem, aby firma vybudovala parkoviště k nekomerčním účelům (např. pro město).
P. Nedoma � podmiňoval schválení změny s tím, aby firma Glöckner vynaložila maximální úsilí o koupi tvrze na Dolním náměstí od firmy Kenvelo, se kterou se jednání stále prodlužuje a je nutné s tímto případem něco dělat. Objekt je v dezolátním stavu a ještě se tam zdržují nepovolané osoby. Po rekonstrukci by mohla např. sloužit jako budova MěÚ, ale tento projekt by stál cca 30 mil. Kč.
ST- ještě poznamenala, že se rozestavěný objekt dlouho a obtížně prodával a je třeba jej co nejdříve dokončit. Možná změnu projektu přivítají nájemníci nových bytových domů, kde se takto zachová klidná zóna dolní části města. Další argument je, že rozestavěná stavba hyzdí nové sídliště a v tomto stavu je nebezpečná hlavně pro děti.
JUDr. Hoťová � upozornila na dopady související s vynaloženými náklady investora podle jeho odhadu v případě odstoupení od smlouvy a vrácení plnění stran, je nezbytné znát vyčíslení.
Mgr. Klíglová � řekla, že smlouva o spolupráci by mohla být uzavřena do 28. 11. 2005 tj. do příštího ZM a změnu projektu odsouhlasit s podmínku schválení návrhu smlouvy o spolupráci s městem.
ST � po diskusi navrhla pozvat firmu na jednání RM a společně navrhnout a projednat smlouvu o spolupráci s městem.
Poté ST podala návrh ke schválení změny investičního záměru.

Hlasování : o schválení návrhu změny investičního záměru ve způsobu využití přízemí polyfunkčního objektu na č.p. 2/12 a 90/7 v k.ú. Odolena Voda dle žádosti firmy Glöckner Praha, s.r.o. se sídlem Bartákova 1121/3, Praha 4. Přízemí objektu bude využito dle předložené koordinační situace ze dne 27.9.2005, částečně pro byty s předzahrádkami a částečně pro nebytový prostor s podmínkou schválení návrhu smlouvy o spolupráci s městem
9 hlasů pro
5 se zdrželo hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

8. Obecně závazné vyhlášky města
ST � sdělila ZM, že na minulém jednání zastupitelstva byly rozdány návrhy obecně závazných vyhlášek města (OZV) ZM k posouzení a dnes je potřeba texty těchto vyhlášek jednotlivě projednat, případně pozměnit a doplnit s tím, že dnes ZM vezme texty návrhů těchto vyhlášek na vědomí. Důvodem je, že se návrhy vyhlášek budou zaslány na KÚ k posouzení. Na nejbližším zasedání ZM budou předloženy ke schválení.

Jedná se o tyto vyhlášky:
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného č. 4/2005
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č. 5/2005
Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků č. 6/2005.

Diskuse
a) OZV o místním poplatku ze vstupného
Ing. Ledvinka - navrhl, aby poplatek za kulturní a sportovní akce byl snížen z 10% na 5% z důvodů, že se u nás ve městě těchto akcí tolik nepořádá, aby se tak vysoké procento muselo vybírat (např. Santa Maria a jiné podniky).
ST � sdělila, že podnik Santa Maria je jediný, který pořádá akce sám ve své režii, ale téměř všechny ostatní kulturní akce jsou pořádány ve spolupráci s městem a s kulturní komisí a od těchto se poplatky nevybírají. Dále ST informovala ZM, že za jeden rok se vybere za tyto poplatky cca 20.000,- Kč.

ST podala návrh ke schválení textu výše uvedené vyhlášky.

Po té Ing, Ledvinka podal protinávrh ke schválení.

Hlasování : o schválení protinávrhu změny textu výše uvedené vyhlášky v čl. 5 "Sazba poplatku" za kulturní a sportovní akce - snížit sazbu z 10% na 5%.
1 hlas pro
1 se zdržel hlasování
12 proti
- protinávrh nebyl schválen potřebným počtem hlasů.

Po neschválení protinávrhu podala ST návrh, aby ZM vzalo na vědomí návrh výše uvedené OZV.

Zastupitelstvo města Odolena Voda vzalo na vědomí text OZV č. 4/2005 o místním poplatku ze vstupného s potřebným počtem hlasů.

b) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o místním poplatku ze psů s těmito úpravami:
ZS � navrhla úpravu v textu v článku č. 8 "Osvobození a úlevy - bod) č. 1 � odst. d) osoba, která získala psa z útulku, zvýšit dobu 6 měsíců na 12 měsíců. Po té byl podán návrh ke schválení změny textu OZV v článku 8. bod 1 d) � zapracovat lhůtu 12 měsíců

Hlasování : o schválení návrhu změny textu v článku 8 bod 1 d) lhůtu 12 měsíců
12 hlasů pro
2 se zdrželi hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

Dále ZM projednávali obě varianty textu vyhlášky v čl. 9 "Společná ustanovení, bod 1), kde byly navrhnuty dvě varianty a to A) a B) a z nich vybrat jednu, která bude platit.
Varianta A)
Pokud poplatek dle této vyhlášky nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacená část bude zvýšena o jednonásobek nezaplacené částky. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Varianta B)
Pokud poplatek dle této vyhlášky nebude zaplacen včas nebo ve správné výši vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacená část bude zvýšena:
- při překročení lhůty splatnosti o 5-30 dni o 50%
- při překročení lhůty splatnosti o 31-60 dní o jednonásobek
- při překročení lhůty splatnosti o 61 dní a více o dvojnásobek.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Po krátké diskusi se ZM dohodli a navrhli zamítnout hlasováním variantu A).

Hlasování : o schválení návrhu zamítnutí varianty A)
12 hlasů pro
2 proti
- varianta A) byla zamítnuta potřebným počtem hlasů.

Dále se shodli na schválení varianty B) s tím, že v textu - při překročení lhůty splatnosti o 5-30 dní o 50% - opravit místo 50% na " půlnásobek". Byl podán návrh na schválení varianty B).

Hlasování : o schválení návrhu schválení varianty B)
13 hlasů pro
1 se zdržel
- varianta B) byla schválena potřebným počtem hlasů.

Zastupitelstvo města Odolena Voda vzalo na vědomí změnu textu OZV č. 5 o místním poplatku ze psů s potřebným počtem hlasů.

c) Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků

Ing. Ledvinka CSc. � navrhl prodloužení termínu pořádání zábav a jiných kulturních akcí v pátek a v sobotu od 19.00 do 02.00 z původních 24.00 hodin z důvodů, že ukončení (např. taneční zábavy) ve 24 hodin se těžko ze strany zájmu hostů dodržuje. Toto nařízení neodpovídá skutečnosti.
ST � souhlasí s připomínkami, že je těžké vyhlášku dodržet, ale na druhou stranu zase musíme brát ohledy na občany, kteří u těchto zařízení bydlí a vše musí vydržet a proto je potřeba o dodržování této vyhlášky. V případě nemožnosti dodržet tuto vyhlášku musí provozovatel požádat MěÚ o výjimku.
Ing. Hladík - měl připomínku jak např. v našem městě ušetřit občany od pořádání technopárty, jestli existuje nějaký nástroj, jak provádět nebo jde-li zakázat. Měl by se dodržovat požární řád města. Dále je nutné zajištění sociálních zařízení, pořádku (Policie), zdravotní pomoci atd.
Mgr. Klíglová � poznámka o Požárním řádu � lze rozšířit text a přidat do OZV v čl. 1. jako bod 3) Povinnost dodržovat OZV � Požární řád. Nemusíme o tomto hlasovat, vyplývá to ze zákona. Bude-li pořádána např. technopárty nebo podobná akce, musí pořadatel dodržovat tuto vyhlášku a nebo musí požádat o změnu ukončení nebo zavírací doby se zajištěním např. bezpečnosti a první pomoci. P. Straka - upozornil, že pokud bude pořádána akce pro děti jak sportovní, tak kulturní, pak nelze respektovat čas pořádání od 19.00 hod. - ST souhlasila a navrhla změnu začátku pořádání kult. akce od 10.00 hodin.

Po té byl podán návrh na změnu textu OZV č. 6/2005 o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků s těmito úpravami:
- v článku 2, bod 1) změnit počátek kulturní akce od 10.00 hodin.

Ing. Ledvinka podal protinávrh na změnu textu OZV č. 6/2005 o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků s těmito úpravami:

Hlasování : o schválení protinávrhu změny textu v článku 2, bod 1) konec kulturní akce v pátek a v sobotu do 2.00 hodin
1 hlas pro
2 se zdržel hlasování
11 proti
- protinávrh nebyl schválen potřebným počtem hlasů.

Hlasování : o schválení prvního návrhu změny textu v článku 2, bod 1)počátek kulturní akce od 10.00 hodin
12 hlasů pro
2 se zdrželi hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

Zastupitelstvo města Odolena Voda vzalo na vědomí změnu textu OZV č. 6 o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků.

II. část veřejné diskuse
JUDr. Hoťová - se dotázala, jaká je cena 1m2 pozemku, které město pronajímá provozovateli parkoviště.
Ing. Ledvinka - kolik mají provozovatelé z hlídaného parkoviště zisk, lidé jsou nuceni toto využívat a platit nemalé částky každý měsíc, protože ve městě není bezpečno a kriminalita stále roste. Neměli bychom zvyšujícími poplatky za pronájem odradit provozovatele parkoviště v další činnosti.
ST � cena pronájmu pozemku k nekomerčním účelům je 6,-Kč/m2. Pokud je to případ jako u hlídaného parkoviště, kde byla uzavřena smlouva na pronájem části pozemku města za 25,-Kč/m2 na 2 roky, je to komerční záležitost, 10.000,- Kč/rok, 30,-Kč/den, I když má provozovatel náklady, výtěžek tam je. B. se proti rozhodnutí RM odvolali, ale ta na svém dalším zasedání dne 20. 10. 2005 odvolání neschválila a trvá na svém původním rozhodnutí.
Ing. Ledvinka � četl stránky časopisu, které vydalo sdružení přátel všech přátel, kde se dočetl, že došlo k poškození pomníku u "Baroňáku.
ST � odpověděla, že byly na její žádost TS odstraněny poničené a pomalované pomníky na tzv. "baroňáku". Bohužel při jejich převozu došlo k dalšímu poškození. Důvodem ke stěhování byla snaha nechat tyto pomníky opravit a vrátit zpět na místo, případně provést opravu zbořené zídky, tak jak to Přátelé přátel.. navrhovali.
Pomník u SH byl odstraněn z důvodu špatného stavu. Nehlásilo s k němu ani AERO ani město.
P. Hanžl - upozornil na provoz po komunikaci Úžické, kde je velká intenzita provozu � je třeba zajistit bezpečnost občanů.
ST � dopravní situace ve městě je řešena � hlídky ČR Policie � měření rychlosti, zvažování umístění retardérů.
Ing. Ledvinka � upozornil na bezpečnost žáků na přechodu silnice v zatáčce u schodů, vyřešit např. semafor na tlačítko jen když chodí žáci do i ze školy.
ST � Již byl tento přechod osvětlen a v zatáčce bylo uděláno plexi, aby chodci, zvláště malé děti, viděly do zatáčky. V době před začátkem školy dohlíží u přechodu městský strážník. Také se připravuje zabudování zpětného zrcadla.
Dále byly vzneseny připomínky směrem na technické služby, s tím, kde je v našem městě potřeba spravit výtluky na vozovce nebo na jiných místech, kde hrozí nebezpečí pro občany.
MUDr. Kebl � uvedl, že u čp. 313 v Malém háji se propadá kanál.
Ing. Ledvinka � uvedl, že u čp. 357 je díra před vchodem do domu.
P. Nedoma � je třeba zajistit posekání trávy u Igepy na veřejném prostranství kolem komunikace.
Vedoucí TS si pečlivě všechny tyto připomínky poznamenal a slíbil, že TS učiní nápravu.
P. Nedoma ještě apeloval na představitele města a na SÚ, s podnětem, že jestli firma Kenvelo nezahájí udržovací práce svého památkově chráněného objektu tvrze a okolí a zabezpečovací práce (např. klenby uvnitř), dále proti vniknutí nepovolaným osobám, aby z moci úřední svými dostupnými prostředky donutili firmu Kenvelo k jejich povinnostem a nesplněných slibům. Tato firma dostala od památkářů nařízení toto vše zajistit do 6 měsíců, ale uběhl další rok a nic se neděje.
ST- s firmou Kenvelo je pravidelně na toto téma jednáno, po změně vlastnických vztahů ve firmě jsou tam noví lidé, kteří teprve dávají dohromady všechny potřebné informace. Zájem tvrz prodat co nejdříve mají, v příštím týdnu by se měla již objevit na tvrzi nabídková cedule. Ještě zbývá dořešit problém s hlášenými osobami k trvalému pobytu.
P. Nedoma - navrhl na podporu těchto jednání uložit starostce pokračovat v jednáních.
Po té ZM rozhodli, že tento úkol bude uložen pí starostce.

ÚKOL = paní starostce pokračovat v jednání s firmou Kenvelo pro nečinnost při údržbě památkově chráněné stavby čp. 1.

Poté byl podán návrh ke schválení výše uvedeného úkolu ST.

Hlasování : o schválení úkolu ST pokračovat v jednání s firmou Kenvelo pro nečinnost památkově chráněné stavbě čp. 1 při údržbě
11 hlasů pro
3 se zdrželi hlasování
- úkol byl schválen potřebným počtem hlasů.

Po diskusi vyzvala paní starostka návrhovou komisi k přečtení usnesení zastupitelstva města. Usnesení zapsal a přečetl p. Nedoma Jiří a po přečtení znění usnesení a po připomínkách k usnesení byl podán návrh na schválení usnesení ZM.

Hlasování : o schválení předneseného návrhu usnesení z dnešního zasedání ZM
- 11 hlasů pro
- 3 se zdrželi hlasování
- Usnesení bylo schváleno potřebným počtem hlasů

Konec zasedání ZM : 22.15 hod.
Zapsala : pracovnice MěÚ � Doubková Ilona

Vítejte v Odoleně Vodě