Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 06/2005 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 30.11. 2005

Upravená verze dle zákona 101/2000 Sb.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6 / 2005 konaného dne 31. října 2005 od 17.00 hod. v ZK AERO

Zastupitelstvo města - schvaluje:

1) Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Predigerová Jitka, Ing. Ledvinka Milan, CSc., p. Nedoma Jiří.

2) Předložený program jednání zastupitelstva města podle pozvánky.

3) Kontrolu usnesení ZM č. 5/2005 ze dne 19. 9. 2005.

4) Uzavření kupní smlouvy s Bytovým družstvem D � 2005 se sídlem Odolena Voda, Čs. armády 256, PSČ 250 70, na prodej domů tvořících spolu jeden funkční celek včetně zastavěného pozemku :
čp. 256 na p.č. 236 v k.ú Odolena Voda � 175 m2
čp. 257 na p.č. 237 v k.ú Odolena Voda � 177 m2
čp. 258 na p.č. 238 v k.ú Odolena Voda � 170 m2
čp. 259 na p.č. 239 v k.ú Odolena Voda � 165 m2
čp. 260 na p.č. 240 v k.ú Odolena Voda � 173 m2
za celkovou cenu včetně nákladů spojených s převodem schválenou Zastupitelstvem města Odolena Voda č. 3/2005 ze dne 23.5.2005 - viz bod 5 usnesení. Tj. za 3.673.841 Kč a náklady spojené s převodem ve výši 113.403,- Kč.

5) Zveřejnění záměru na prodej obytného domu čp. 350 z majetku města včetně zastavěného pozemku 722/4 a 722/1 v k.ú Odolena Voda stávajícím nájemcům v souladu se Zásadami pro privatizaci bytového fondu v majetku města Odolena Voda.

6) Úpravu čl. 2 Zásad pro privatizaci bytového fondu v majetku města Odolena Voda � stanovení prodejní ceny:
"Prodejní cena pro prodej domů právnickým osobám založených stávajícími nájemníky musí splňovat pravidlo de minimis (pravidlo povolené veřejné podpory - poskytnutí podpory jednomu příjemci v období tří let nesmí přesáhnout částku 100.000 Eur)."

7) Prodejní cenu za převod obytného domu čp. 350 a zastavěného pozemku ve výši 4 166 777,- Kč a náklady spojené s převodem s tím, že bude muset být dořešen majetkoprávní vztah k části zastavěného pozemku.

8) Zveřejnění záměru na prodej pozemku ke komerčnímu využití p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek o výměře 7.028 m2 za prodejní cenu v minimální výši 1350,- Kč/ m2.

9) Vydání kladného stanoviska k žádosti firmy COLAS CZ, a.s., se sídlem Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, o souhlas se zvýšením ročního objemu těžby v Lomu Čenkov ze stávajících 150 tis. tun kamene ročně na limitní hodnotu 220 tis. tun kamene ročně.

10) Změnu investičního záměru ve způsobu využití přízemí polyfunkčního objektu na č. parc. 2/12 a 90/7 v k.ú. Odolena Voda dle žádosti firmy Glöckner Praha, s.r.o. se sídlem Bartákova 1121/3, Praha 4. Přízemí objektu bude využito dle předložené koordinační situace ze dne 27.9.2005, částečně pro byty s předzahrádkami a částečně pro nebytový prostor s podmínkou schválení návrhu smlouvy o spolupráci s městem.

Zastupitelstvo města bere na vědomí :

1) Zprávu o činnosti Rady města Odolena Voda č. 12/2005 ze dne 5. 10. 2005 a Rady města Odolena Voda č. 13/2005 ze dne 20. 10. 2005.

2) Odstoupení firmy REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, se sídlem V Růžovém údolí 521, Kralupy nad Vltavou, od zájmu na koupi pozemku p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek o výměře 7028 m2 .

3) a) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2005 o místním poplatku ze vstupného.

b) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o místním poplatku ze psů s těmito úpravami:
- v článku 8. bod 1 d) � zapracovat lhůtu 12 měsíců.
- v článku 9. bude uplatněna varianta B).

c) Návrh obecně závazné vyhlášky č.6/2005 o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků s úpravou:
- v článku 2. bod 1) změnit počátek kulturní akce od 10.00 hodin.

Zastupitelstvo města neschvaluje :

1) Zveřejnění záměru města Odolena Voda na prodej pozemků p. č. 196/18 o výměře 796 m2, 196/19 o výměře 796 m2, 196/20 o výměře 796 m2 a 196/21 o výměře 797 m2 všechny v k.ú. Dolínek.

2) Zveřejnění záměru na prodej pozemku ke komerčnímu využití p.č. 228/11 v k.ú. Dolínek o výměře 7.028 m2 za prodejní cenu v minimální výši 1500,- Kč/ m2.

3) Změnu návrhu textu obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků s úpravou:
- v článku 2, bod 1) změnit konec kulturní akce do 02.00 hodin.

Zastupitelstvo města ukládá :

1) Starostce města uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci s firmou COLAS CZ, a.s. se sídlem Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, ze dne 1. 2. 2002, ve kterém bude rozšířeno znění bodu 2. o podmínky včetně termínů, kterými se společnost zavazuje, že :
provede stavbu chodníku v celkovém rozsahu ulice Pražská a Vodolská s tím, že bude čerpat zdroje, vyplývající z dosavadní Smlouvy o spolupráci za roky 2007 a 2008 (300.000,- Kč pro každý z uvedených roků ) a zbývající část objemu uhradí společnost COLAS CZ, a.s. z vlastních finančních prostředků provede opravu poškozeného úseku místní komunikace v majetku města Odolena Voda vedoucí kolem provozovny společnosti COLAS CZ, a.s. na vlastní náklad nejpozději do konce r. 2006 � viz grafická příloha č. 1 zápisu.
i v dalších letech bude dbát na řádnou údržbu místní komunikace vedoucí kolem provozovny společnosti v závislostech na ekonomických možnostech společnosti finanční objem naturálního plnění, uvedený ve Smlouvě o spolupráci bude zvýšen ze 300.000,- Kč na 400.000,- Kč s účinností od roku 2007 s tím , že pro rok 2007 a 2008 bude město Odolena Voda čerpat finanční objem v naturálním plnění pro každý rok ve výši 100.000,- Kč a v dalších letech již 400.000,- Kč ročně bude se podílet na realizaci asfaltové plochy pro sportovní účely ve sportovním areálu.

2) Starostce města zahájit jednání s firmou KENVELO pro nečinnost při údržbě památkově chráněné stavby čp. 1.

Za návrhovou komisi usnesení zapsal : Nedoma Jiří

místostarostka města Odolena Voda: Blahnová Jana, v. r.
starostka města Odolena Voda : Odehnalová Eva, v. r.

Vítejte v Odoleně Vodě