Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 05/2005 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 27.10. 2005

(Upravená verze dokumentu dle zák. 101/2000 Sb) Členů zastupitelstva - přítomno : 14
pozdější příchod : p. Hanžl Antonín - 17.20 hod.
p. Král Jiří - 18.20 hod.
dřívější odchod : p. Král Jiří - 19.15 hod.
omluven : MUDr. Kebl Petr

občanů přítomno : 8

Pracovníci MěÚ Odolena Voda : tajemník MěÚ, vedoucí SO, SÚ, právník MěÚ
omluveni � vedoucí OS � dovolená, ved. FO - nemoc
za Technické služby OdolenaVoda : p. Haluza Petr
za Městskou policii Odolena Voda : p. Sirotek Petr
zapisovatel : pracovnice MěÚ - pí Doležalová

Program :
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda
2) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
3) Privatizace bytů v majetku města Odolena Voda
4) I. část veřejné diskuse
5) Úpravy rozpočtu města pro rok 2005
6)Dodatek k obecně závazné vyhlášce o nakládání s odpady - vyhláška č. 3/2005
7) Jmenování členů školské rady
8) Prodej majetku města
9) II. část veřejné diskuse

Ověřovatelé z minulého jednání : pí Blahnová Jana, p. Jiří Nedoma
Ověřovatelé z dnešního jednání : p. Nedoma Jiří, Mgr. Měchurová Miroslava,

Jednání Zastupitelstva města Odolena Voda zahájila starostka města paní Eva Odehnalová
v 17.12 hodin a konstatovala, že jednání bylo řádně svoláno. Přivítala členy ZM, přítomné občany a zaměstnance Městského úřadu Odolena Voda. Paní starostka se ujala řízení jednání zastupitelstva města. Konstatovala, že dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 zápisu, je počet přítomných usnášení schopných členů ZM 12, řádně omluven je MUDr. Petr Kebl.

Počet přítomných členů při zahájení ZM - 12.

Dále paní starostka provedla kontrolu ověření minulého zápisu Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2005 ze dne 20. 6. 2005. Zápis a usnesení bylo odsouhlaseno a podepsáno osobami k tomu určenými.

Dále paní starostka ustanovila ověřovatele dnešního jednání :
- p. Nedoma Jiří, Mgr. Měchurová Miroslava.
Paní starostka podala návrh na složení návrhové komise :
- Ing. Hladík Miloš, p. Klement Luděk, p. Mikoláš Jaroslav.

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení
- 11 hlasů pro
- 1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů

Následně paní starostka seznámila ZM s programem dnešního zasedání tak, jak jej obdrželi členové ZM v písemných podkladech. Program konání ZM byl řádně zveřejněn na úřední desce a ve vývěskách města, oznámen vyhlášením v místním rozhlase a na internetových stránkách města.
Po té paní starostka podala návrh na úpravu programu, a to vypuštění bodu 5) Pohledávky města, a to z důvodu, že finanční výbor a škodní a likvidační komise doručili materiály na doplnění na jednání rady města dne 4.10.2005, další body programu tedy přečíslovat.

Hlasování : o schválení programu ZM dle pozvánek
o schválení úpravy programu � vypuštění bodu 5) Pohledávky města
- 12 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen potřebným počtem hlasů.

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM Odolena Voda č. 4/2005
Místostarostka paní Blahnová informovala o písemné kontrole usnesení ZM č. 4/2005 ze dne 20. 6. 2005 a konstatovala, že tímto usnesením nebyl uložen žádný úkol ze zasedání ZM.

Hlasování : o schválení kontroly usnesení č. 4/2005 ze zasedání ZM
- 12 hlasů pro
- návrh byl jednomyslně schválen potřebným počtem hlasů.

2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
Členové ZM obdrželi předem usnesení Rady města Odolena Voda č. 9/2005 ze dne 29.6.2005, RM č. 10/2005 ze dne 21.7.2005 a RM č. 11/2005 ze dne 1.9.2005.

Diskuse k usnesení - RM č. 9/2005:
Pan Mikoláš a JUDr. Hoťová se tázali na bod 4 � schvaluje - k poskytnutí finančních prostředků pro Fitness Petra na pokrytí náhrady škod vzniklých z pojistné události ze dne 8.3.2005.
Paní starostka sdělila, že to bylo krytí od pojišťovny a nejsou to prostředky z rozpočtu města.

V 17.20 hodin se na zasedání dostavil p. Hanžl Antonín � počet zastupitelů = 13.

JUDr. Hoťová k bodu 8 se ptala, co řeší Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na výstavbu 373 b.j. s firmou IMOS Brno.
Paní starostka vysvětlila, že řeší požadavky města na byty zvláštního určení � např. vybavení kuchyňskou linkou a dále zastřešení lodžií. Jinak vady a nedodělky jsou odstraněny.
Dále na dotaz JUDr. Hoťové, zda máme reklamační řád, vysvětlila k bodu 1) neschvaluje -poskytnutí slevy za nekvalitní dodávku TUV pro nájemníky v čp. 247 za rok 2004 z důvodu podání žádosti po termínu stanoveného pro reklamace. K bodu 1 � ukládá - JUDr. Hoťová namítla, že chybí termín a uvedení odpovědnosti k zadání zhotovení posudku soud. znalce k řešení odstranění trvalých vad vzlínání vlhkosti v celém objektu čp. 395 v ul. Pod Tvrzí. Paní starostka sdělila, že je to bod do programu práce MěÚ, zda udělat výběrové řízení na znalce výběrového řízení nebo zadat vypracování posudku znalci, který zpracovává pro MěÚ znalecké posudky, výběr záleží na rozhodnutí RM V tomto případě RM nezadala provést výběrové řízení na znalce, ale rozhodla zadat zhotovení posudku na odstranění vzlínání vlhkosti v čp. 395.
K bodu 2 � ukládá � doplnění organizačního řádu MěÚ o výkon funkce veřejného opatrovníka ve smyslu § 27 odst. 3 obč. zák. odpověděla vedoucí sociálního odboru , že se město Odolena Voda stalo opatrovníkem nesvéprávné pí D. R. . Touto funkcí byla pověřena a 12.7.2005 byla radou města ustanovena pro výkon této funkce � vedoucí sociálně správního odboru.

Diskuse k usnesení - RM č. 10/2005:
Panu Mikolášovi k bodu 2 � bere na vědomí � na dotaz zda se jedná o invalidu, odpověděla pí starostka, že ano. Pan N. trvá na vyhrazeném parkovacím místě před domem čp. 243, které však dopravní inspektorát nedoporučuje, neboť neodpovídá šíři 3,5 m. Rada města provedla místní šetření. S nabídnutým parkováním přes ulici na parkovišti pro 4-5 stání pan N. nesouhlasí, byl by možná ochoten platit si toto místo jako užívání veřejného prostranství a jako vyhrazené stání na něm. Cena takovéhoto záboru je podle vyhlášky 200,- Kč za každý i započatý m2 a rok.
Dále pan Mikoláš požádal o všeobecnou informovanost škodní a likvidační komise předložením odpisů všech pohledávek města, kdy do částky 20.000,- Kč je odpis v pravomoci RM a nad 20.000,- Kč v pravomoci ZM.
ÚKOL - Tento požadavek bude zapracován do dnešního usnesení do bodu � ukládá.
K bodu 1 � schvaluje � JUDr. Hoťová se tázala na pohledávku vůči městu ve výši 322.931,- Kč ke skončení nájmu bytu č. 304 v čp. 395.
Paní starostka sdělila, že to jsou předplacené nájmy, které si nájemci odbydlují, ale dle finančních předpisů jsou vedeny jako pohledávky.

Diskuse k usnesení - RM č. 11/2005:
Na dotaz JUDr. Hoťové k bodu 13. - schvaluje � uzavření dodatku ke smlouvě o zneškodnění a přepravě odpadu odpověděla pí starostka, že odvoz nápojových obalů na občany nebude mít finanční dopad. Bude třeba úprava rozpočtu města, jedná se asi o částku 10.000,- Kč do konce roku.

JUDr. Hoťová požádala o vysvětlení, o co se jedná - k bodu 15. � schvaluje. Paní starostka vysvětlila, že jde o převod pozemků č. 46/7 a 47/8 v k.ú. Dolínek, přes které vede komunikace k restauraci Koliba v Dolínku.
Pan Nedoma doplnil, že město chtělo vydat pozemky na přístupovou komunikaci, ale Bytové družstvo v Dolínku chtělo tyto pozemky na garáže. Tím by byl zamezen přístup a příjezd do restaurace. Majitelé restaurace podali stížnost a také město Odolena Voda podalo stížnost k Ministerstvu financí ČR, na odbor majetko-právní, na postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 1 ve věci převodu těchto pozemků.
Ing. Ledvinka � k bodu 13. � schvaluje � ke změně systému svozu odpadu, zda se tím myslí zrušení kontejnerů, odpověděla pí starostka, že dojde k jejich přemístění od č.p. 314 do nového sběrného dvora v areálu kotelny � tam se bude provádět i dotřídění, budou nižší náklady, než by bylo uložení na skládce.
Ing. Ledvinka měl výhrady ke krátké provozní době sběrného dvora v areálu kotelny a navrhoval prodloužení provozní doby v sobotu a v neděli, kdy občané jsou více doma a v pracovní dny provozní dobu zkrátit.
Paní starostka uvedla, že je to zatím na zkoušku na 3 měsíce od 1.10. do konce roku.
Mgr. Měchurové bylo odpovězeno, že pracovníci TS na požádání odvezou imobilním občanům odpad k uložení do sběrného dvora.
Mgr. Měchurová poznamenala, že by bylo dobré vypracovat do budoucna rozpis postavení sběrných kontejnerů do ulic 1x za měsíc, má s tímto dobrou zkušenost z místa svého zaměstnání.
JUDr. Hoťová k bodu 1. � ukládá � měla názor, že při zadávání veřejných zakázek je diskriminační obesílat firmy působící zejména na území města Od. Voda. Paní starostka uvedla, že zadávání veřejných zakázek je vyvěšeno na úřední desce, ve vývěskách, na internetu a všichni tedy mají šanci.
Mgr. Měchurové k bodu 22. schvaluje � k výběrovému řízení na oplocení ZŠ odpověděla pí starostka, že se jedná o oddělení školního pozemku.
Pan Mikoláš k bodu 3. � ukládá � dotaz k odkoupení domu čp. 350 Pražskou správou nemovitostí Praha 3 � paní starostka uvedla, že toto bude projednáváno v programu dnešního jednání v bodu 8) prodej majetku města. Nabídku k odkoupení mají zastupitelé v předložených materiálech.
JUDr. Hoťová učinila dotaz k bodu 1 � pověřuje � co je předmětem "setrvalého stavu" ve věci pana L. Š. .
Paní starostka informovala, že se na město obrátil p. Š., aby se město snažilo zajistit "setrvalý stav", který byl před rozvodem p. Š. - k užívání garáže a vstupu na pozemek. Věc je řešena přestupkovou komisí a je možné i řešení postupovat ve smyslu § 5 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zák., podle něhož bylo provedeno místní šetření u rod. Š. a M., avšak nikdo se šetření nezúčastnil.

Zastupitelstvo města Odolena Voda vzalo zprávy z uvedených RM včetně příloh na vědomí.

3. Privatizace bytů v majetku města Odolena Voda
Paní starostka informovala ZM o prodeji 6 bytových bloků dle "Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města Odolena Voda" Bytovému družstvu, Větrná ul., Odolena Voda a o prodeji 1 bloku Bytovému družstvu Účko, Odolena Voda. Jeden blok čp. 256-260 - ještě není realizován prodej.

Privatizace bytového fondu města Odolena Voda � blok domů čp. 256-260
K dnešnímu dni byly podepsány kupní smlouvy na prodej domů Bytovému družstvu Odolena Voda a Bytovému družstvu "Účko" (tzn. prodáno celkem 26 domů se 114 byty). Nájemníci posledního bloku domů čp. 256-260 podepsali své souhlasné vyjádření se založením vlastního družstva 19. 5. 2005 a v současné době je podaná žádost o zápis do obchodního rejstříku pro Bytové družstvo D-2005.
Problém však je - vzhledem k upozornění Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Úřadu pro hospodářskou soutěž na tzv. veřejnou podporu (nové zákonné ustanovení po vstupu ČR do EU a spor o to, zda bytová družstva jsou podnikatelské subjekty), která by vznikla bytovým družstvům tím, že domy nebyly prodány za cenu tržní, která by vzešla z veřejné soutěže a rozdíl oproti této ceně by byl vyšší než 100 tis. Euro.

Vstupem ČR do EU dnem 1. 5. 2004 nastal problém, že od té doby platící zákon o veřejné podpoře stanoví, že podnikatelská osoba, je-li zvýhodněna částkou vyšší než 100 tis. EUR, jedná se o zvýhodnění neoprávněné a za právnické osoby EU považuje i bytová družstva, které založili nájemníci stávajících domů. Prodej bytovému družstvu, kdy by cena prodeje byla nižší o více než 100 tis. EUR, tj. asi 3 mil. Kč, než je cena tržní, by nebyl v souladu se zákonem a mohlo by to být napadnuto evropskou komisí. Je několik možností jak postupovat.
Tento blok prodat stejně jako bloky předcházející nebo rozšířit "Zásady pro privatizaci" z 28.2.2005 o prodej dle zák. 72/1994 Sb. pro tento objekt, tzn. prodej bytové jednotky do osobního vlastnictví, tady cena může být stanovena jakákoliv � nejedná se o veřejnou podporu. Protože to není prodej osobě, která podniká, město by prodávalo byty jednotlivým zájemcům. V "Zásadách" je uveden prodej podle zákona 72/1994 Sb. tehdy, nevyjádří-li se nájemci domů a nebudou souhlasit s prodejem jako družstvu, takže druhá nabídka už je podle zák. 72/1994 Sb. za cenu výrazně vyšší. V tomto případě nájemci souhlasili s prodejem nebo koupí tohoto domu družstvu, ale bohužel změnily se právní podmínky, za to oni nemohou, nemělo by dojít k navýšení prodejní ceny bytu.
Třetí možností je stanovení ceny tržní. Tu v našem případě nelze určit z výběrového řízení (nejedná se o prodej třetí osobě), ale lze požádat o nabídku na odkoupení realitní kanceláře nebo soudní znalce. Bude-li cena z nabídky nižší než prodejní cena stanovená ZM + tzv. veřejná podpora, bude možné blok prodat v souladu se schválenými zásadami.
Ostatní smlouvy jsou zavkladované a peníze jsou na účtu.

Diskuse :
Ing. Ledvinka � měl připomínku, že by se měly zrušit prodeje obytných domů v majetku města uskutečněné po květnu 2004, neboť byl porušen zákon o prodeji a byty byly prodány v rozporu se směrnicí. Prodej je právně napadnutelný, obec nemá jistotu pro navrácení peněz.
Prodeje uskutečněné do 1.5.2004 jsou v souladu se zákony. Paní starostka je toho názoru, že dokud není napadnut takto uskutečněný prodej, nechat smlouvy tak. Informace o prodeji nebyly na internetu nalezeny.
Poté se rozvinula bohatá diskuse k tomuto problému, ve které se svými dotazy, náměty, názory, a připomínkami vystoupili - p. Nedoma, Ing. Hladík, Ing. Ledvinka, Mgr. Měchurová, JUDr. Hoťová.

Paní starostka pak přečetla 4 návrhy do usnesení :
1) schvaluje prodej bloku čp. 256-260 podle současných platných "Zásad" pro privatizaci domovního fondu v majetku města Od. Voda
2) schvaluje pozastavení prodeje bloku čp. 256-260 podle současných platných "Zásad" pro privatizaci domovního fondu v majetku města Od. Voda
3) schvaluje doplnění "Zásad" pro privatizaci domovního fondu v majetku města Od. Voda o prodeji jednotlivých bytů stávajícím nájemníkům podle zák. č.72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění a prodej bytů v čp. 256 � 260 jednotlivě
4) ZM ukládá zjistit prostřednictvím realitních kanceláří tržní cenu bytového bloku čp. 256 � 260.

Paní starostka nechala hlasovat o bodu 4) � zjistit tržní cenu bytového bloku čp. 256-260.
Pan Nedoma podal protinávrh schválit prodej 1) podle "Zásad" s dovětkem " � podle platné směrnice EÚ s využitím minimální ceny".
Ještě vystoupil jeden z přítomných občanů za družstevníky prodávaného bloku, že měl být doručen na MěÚ dopis náměstka ministerstva dne 20.5.2005, kterým byli upozorněni na novou legislativu.

V 18.20 hodin se na zasedání dostavil p. Jiří Král � počet zastupitelů = 14.

Paní starostka informovala, že dopis na MěÚ nebyl zaslán. Občanům � družstevníkům toto zaslal patrně pověřený úřad Mělník. MěÚ Odolena Voda se informaci o dopisu ministerstva dozvěděl až v měsíci 7/2005 z médií. ÚKOL = Paní starostka ověří na ministerstvu, proč dopis nebyl MěÚ doručen, aby jeho zaslání bylo doloženo.

Paní Parmová z řad družstevníků podala informaci, že družstevníci pracují na tom, aby blok domů č.p. 256 � 260 byl koupen jako celek. Po vyjasnění pana senátora Nedomy s paní starostkou k situaci o prodeji, pan Nedoma vzal svůj protinávrh zpět.

Hlasování : o návrhu zjistit tržní cenu bytového bloku čp. 256 � 260
12 hlasů pro
2 se zdrželi hlasován
í - návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

Paní starostka k tomuto dodala zúčastněným kupujícím bytového bloku, že bude zjištěna tržní cena, aby se neporušily zákony dané od 1. 5. 2004 vstupem do EU a jestliže prodejní cena bude splňovat podmínku veřejné podpory, bude příští ZM schvalovat prodej přímo právnické osobě - družstvu.

4. I. část veřejné diskuse
JUDr. Hoťová k usnesení RM č. 11/2005 � úprava plánu oprav na r. 2005 � učinila dotaz ke stavebnímu řešení domu s pečovatelskou službou čp. 395 vzhledem k tomu, že je to nový objekt a stále se na něm provádí opravy na úkor ostatního bytového fondu, který opravy potřebuje.
Paní starostka vysvětlila, že jak dům s půdní nástavbou, tak i dům s pečovatelskou službou měly problémy s dodavateli, měnily se stavební firmy a ukazuje se, že největším problémem byl technický dozor staveb.
Pan Nedoma dodal, že před dokončením DPS se střídaly firmy a ta, co DPS dostavěla, nevzala záruku za celou stavbu, proto se stavba prodražila. V DPS je různá výše nájmu, neboť nájemníci skládali částku na byt, od které se odečítá nájemné a při změně nájemníka se tito mezi sebou finančně vyrovnávají dle zůstatkové částky v době změny nájemníků.
JUDr. Hoťová � namítla, že na úkor toho se neudržuje bytový fond � např. v domě na Dolním nám., co bydlí p. S., se nikdy nemalovalo. Dále namítla, že na DPS byla dotace a nesouhlasí, aby opravy na DPS byly financovány z plánu oprav. Na námitku ing. Ledvinky k pohledávkám na dlužném nájemném, zda se vymáhání řeší exekucí, u nebytových prostor není řešení ubytování a jde exekuce rychleji a zda se postupuje s tvrdostí zákona - odpověděla paní starostka, že se tyto případy řeší soudní cestou, a to rozsudkem o nezaplacení nájmu, následně vyklizením bytu.
Postup dle příslušných zákonů a tvrdosti se používá také při neplacení za odpady. Pohledávky vzniklé v letech 1992 až 1999 se vedou v účetnictví města, jsou řešeny nebo jsou navrženy k odepsání. Celková výše pohledávek je 4.710.724,03 Kč. Ing. Ledvinka dále se tázal, proč je tabule s nápisem města "Odolena Voda" již v polích před Aerem Vodochody. Paní starostka vysvětlila, že tam začíná ulice "U Letiště" a začíná zástavba na území města a toto je schváleno i dopravním inspektorátem.
JUDr. Hoťová upozornila na opětné znečišťování Dolního náměstí po diskotéce a i přes den (rozbité sklo, osoby válející se po zemi a jimi znečištění prostranství), které působí nevýchovně na mládež. Požaduje, aby tam častěji procházel strážník. Paní starostka vysvětlila, že na pochůzku strážník MěP je jen jeden. Navíc služby v sobotu a v neděli mají Technické služby Odolena Voda, které provádí úklid. Postarat se o nepřizpůsobivé občany je těžké.
ÚKOL = 1) Pan Nedoma dále upozornil na velký nepořádek u položeného patníku proti hřbitovní zdi u Velkého háje = úklid uložen TS - panu Haluzovi a zaměřit se na čištění skruží ve Velkém háji v blízkosti laviček, které jsou plné PET lahví.
2) Z řad občanů vzešlo upozornění na dub u volejbalového hřiště v Malém háji. Tento strom je z jedné poloviny suchý a chodí tam děti. Paní starostka toto upozornění vzala na vědomí a bude toto řešeno.

5. Úprava rozpočtu pro r. 2005
a) zápůjčka finančních prostředků od TJ Odolena Voda na dokončení rekonstrukce sociálního zařízení ve SH
Paní starostka informovala, že ve sportovní hale probíhají práce na rekonstrukci sprch a umýváren v celkové částce 709 381,- Kč z rozpočtu města firmou, která byla vybrána na základě zadávacího řízení � TEVISTIR spol.s.r.o., Kralupy nad Vltavou. Během prací proběhlo jednání mezi městem a předsedou TJ AERO Odolena Voda o možnosti pokračovat v této rekonstrukci i u zbývajících sprch. Předseda TJ AERO Odolena Voda přednesl návrh na zapůjčení potřebných finančních prostředků z tělovýchovné jednoty s tím, že by tyto prostředky byly městem vráceny z rozpočtu 2006. Jednalo by se o částku 400.000,- Kč. Je možné následující řešení :
- Záměr města na pokračování v celkové rekonstrukci sprch ve Sportovní hale Odolena Voda.
- Použití finančních prostředků zapůjčených TJ Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu, 250 70 Odolena Voda ve výši 400 tis. Kč.
- Uzavřít smlouvu o výpůjčce s TJ Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu, 250 70 Odolena Voda, na částku 400 tis. Kč.

Diskuse :
Pan Nedoma na základě osobní návštěvy ve sportovní hale pochválil provedený rozsah prací na rekonstrukci sprch a umýváren a i když je rekonstrukce drahá, je pro dokončení zbývajících sprch a finanční výbor zkontroluje položkově zatím provedené práce.
Paní starostka navrhla schválit záměr, ale bez zápůjčky 400 tis. Kč. Na otázku p. Mikoláše, jaký je systém vrácení zápůjčky, odpověděla, že jde o bezúročnou zápůjčku a vratná by byla do první poloviny roku 2006.
Mgr. Predigerová souhlasila s celou rekonstrukcí a raději by byla pro nalezení částky v rozpočtu města na celkové dokončení rekonstrukcí ve SH. Pan tajemník informoval, že rozpočet je napnutý a neví, zda by se našla v rozpočtu částka na dokončení ve SH.
Paní starostka dala nejdříve návrh hlasovat o dokončení rekonstrukce v letošním roce.

Hlasování : o návrhu dokončit rekonstrukci zbývajících sprch v letošním roce
11 hlasů pro
3 se zdrželi hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

Ing. Ledvinka, p. Mikoláš, p. Král diskutovali o podmínkách financování dokončení zbývající rekonstrukce sprch.
Pan Nedoma, po dřívější konzultaci se správcem SH upozornil, aby nebyla touto rekonstrukcí ohrožena podzimní sezóna ve SH.
Další diskuse - p. Hanžl a p. Nedoma navrhli provést výběrové řízení na dokončení rekonstrukce sprch, senátor pan Nedoma se ještě tázal, zda rozpočtová pravidla dovolují přesun financí.
Pan tajemník sdělil, že je to problém vybraného nájmu, přes léto není vytíženost SH, vybráno je za měsíce 1-8/2005 a zbytek roku bude výběr za nájem nižší. Paní starostka informovala o nabídce poslankyně Mgr. Čurdové (při jejím poslaneckém dnu v Odoleně Vodě) � o možnosti požádat ministerstvo financí o dotaci z kapitoly veřejná pokladní správa o příspěvek na halu. Jednalo by se o rozšíření hrací plochy a zateplení, protože dle vyjádření správce SH , kdyby byla rozšířena hrací plocha i na florbal, tak by byla hala více využitá i za cenu až 700,- Kč/hod.
ÚKOL = pí starostka � během října 2005 � požádat pokladní správu o příspěvek na halu.
Ing. Hladík navrhl schválit zápůjčku v případě, že se nenajdou vlastní finanční zdroje u města.

Hlasování : o schválení zápůjčky finančních prostředků ve výši max. 400 tis. Kč od TJ Aero Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu, 250 70 Odolena Voda, k realizaci rekonstrukce sprch ve sportovní hale, pokud nebudou potřebné finanční prostředky nalezeny v rozpočtu města.
11 hlasů pro
3 se zdrželi hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů

V 19.15 hod. byla vyhlášena přestávka v trvání 20 minut.

V této době se omluvil a odešel p. Jiří Král (do zaměstnání) ze zasedání ZM
� počet členů ZM =13.

Po přestávce paní starostka zahájila zasedání ZM.
b) převod finančních prostředků v rámci rozpočtu města z "Fondu rezerv a rozvoje" na účet "Plyn"
Paní starostka vysvětlila, že se jedná o finanční prostředky, které budou použity na vyrovnání závazků vůči občanům � věřitelům, kteří na základě kupní smlouvy č. 7/2002 ze dne 31.1. 2002 poskytli finanční krytí na vybudování části stavby středotlakého plynovodního řadu včetně veřejných částí přípojek zakončených hlavním uzávěrem plynu.
S Pražskou plynárenskou a.s. a městem Odolena Voda byla uzavřena kupní smlouva č. 7/2002 ze dne 31.1. 2002.
Paní starostka učinila dotaz k členům ZM, zda souhlasí s převodem těchto peněz tak, aby mohly být závazky na základě smluv s občany uhrazeny, tj. převod finančních prostředků ve výši 570 tis Kč z Fondu rezerv a rozvoje na účet Plyn a jejich použití k úhradě závazků města.

Diskuse :
Dotaz Mgr. Měchurové, zda si občané žádají sami o úhradu (vrácení poskytnuté zápůjčky městu), potvrdila paní starostka kladně s tím, že se jedná asi o 64 smluv. Pan Nedoma namítl, jestli občané mají již uzavřenou smlouvu o odběru plynu. Právnička MěÚ Mgr. Klíglová sdělila, že vrácení zapůjčené částky je vázáno buď na doklad o připojení na plyn a nebo skutečnost, že město obdrželo příslušnou finanční částku od Pražské plynárenské ve smyslu uzavřené smlouvy.
JUDr. Hoťová � měla názor, vrátit zápůjčku na plyn nejdříve těm, kteří se napojili na plyn.
Pan Nedoma vysvětloval, že v první fázi výstavby plynofikace byly finanční prostředky poskytnuté od Pražské plynárenské již vyčerpány pro občany, kteří se již napojili a další fázi výstavby bude muset občanům poskytnout město za podmínky připojení na plyn.
Ing. Hladík podal námitku, že je to nespravedlivé vůči ostatním lokalitám, které si připojení na plyn samy vyřešily svými finančními prostředky, proto by měly dostat od města také finanční přispění za napojení na plyn. Tyto lokality jsou proto znevýhodněny (nejsou zohledněny) a měla by být srovnatelnost v celém městě. A to nejen v plynofikaci, ale také při připojení na kanalizaci a vybudování komunikace. Pan Nedoma podotkl, že např. ve výstavbě v lokalitě Za Humny, aby si sítě vybudovali sami stavebníci, a spíše inženýrské sítě dobudovat v ulici Kudrnova a jejím přilehlém okolí.
Ing. Ledvinka souhlasil s názorem ing. Hladíka � postupovat stejně ke všem.
ÚKOL = Paní starostka navrhla zmapovat situaci v lokalitách.

Hlasování : o převodu finančních prostředků ve výši 570 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje na účet Plyn a jejich použití k úhradě závazků města
11 hlasů pro
1 se zdržel hlasování
1 proti
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

c) žádost Římskokatolické farnosti Odolena Voda o příspěvek na probíhající obnovu kostela (dokončení obnovy 5 vitrážových oken na jižní straně)
Paní starostka podala výklad o poskytovaných příspěvcích města v minulých letech na kostel sv. Klimenta v Odoleně Vodě a o písemné žádosti Římskokatolické farnosti Odolena Voda o příspěvek na probíhající obnovu kostela (dokončení obnovy 5 vitrážových oken na jižní straně kostela) ve výši 72.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že letos nebude čerpána položka na plynovou přípojku budovy MěÚ č.p. 24, lze schválit 53 tis. Kč a část do 72 tis. Kč získat např. přes ODOLEN sponzorským darem od podnikatelů.

Diskuse :
Pan Nedoma podpořil tento příspěvek s podmínkou finančního výboru � obnovit jednání s Římskokatolickou farností ohledně převodu pozemků na prodloužení komunikace Višňovka k ulici Ke Stadionu, neboť farnost chce prodat pozemky za tržní cenu.
Mgr. Měchurová souhlasí s dokončením přerušených oprav nástěnných fresek a oken, je to pro význam zdejšího kostela a je třeba uskutečnit jednání. Paní starostka informovala, že se čeká na termín schůzky, protože je rozdíl v tom, že pole jsou v majetku církve a opravy kostela jsou na farnosti. Neposkytne-li město příspěvek na okenní vitráže, budou se opravy provádět až příští rok a hrozí tak poškození fresek zatékáním.

Hlasování : o úpravě rozpočtu 2005 :
rozpočtové opatření 33/2005 - ve výši + 72.000,- Kč
příspěvek na rekonstrukci okenních vitráží v kostele sv. Klimenta
rozpočtové opatření 34/2005) - ve výši - 53 tis. Kč plynová přípojka k čp. 24, nebude v letošním roce realizována
11 hlasů pro
1 se zdržel hlasování
1 proti
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

6. Změna systému svozu odpadu
Paní starostka informovala o rozhodnutí RM, která schválila změnu systému svozu odpadu. Změna se týká systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Odolena Voda o sběr nápojových obalů (tetra-pack) a otevření sběrného dvora v areálu plynové kotelny V Malém háji � viz příloha č. 2, 3 usnesení - mapy stanovišť velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na tříděný odpad. Tyto mapy předem obdrželi členové ZM.
Proto je třeba schválit, příp. upravit vypracovanou a předloženou změnu k obecně závazné vyhlášce města Odolena Voda č. 3/2001 "o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem". Kontejnerová stání se rozšiřovala dle nových lokalit. Pro bioodpad funguje celý týden kompostárna v Dolínku. Informace o novém třídění odpadů budou zveřejněny v časopisu ODOLEN. Za tříděný odpad�sklo, papír, plasty, nápojové kartóny je zpět do městského rozpočtu od firmy EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/19,140 21 Praha 4 fakturováno 2,50 Kč/kg.

Diskuse :
Pan Nedoma pochválil fungující systém sběru a likvidace odpadů za řadu let již od provozování technickými službami, dříve pod vedením pana Mikoláše a nynějšího zastupitele. Pak se tázal na ukládání monočlánků, proč byly na ně zrušeny vystavené nádoby, navrhl ve vyhlášce toto vypustit nebo zapracovat, nádoby opravit a znovu je umístit.
Vedoucí TS p. Haluza doporučil provádět sběr monočlánků jen ve sběrných dvorech a jinde vystavené nádoby neobnovovat. Jinak je možné použité monočlánky nechat u prodejců (např. v železářství p. Tichého).
Pan Mikoláš, p. Hanžl a Ing. Ledvinka diskutovali k motivaci a zvyšování kvality třídění odpadů � např. platba později než na začátku roku, použití známek na odvoz odpadů atd.

Hlasování : o rozšíření systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Odolena Voda o sběr nápojových obalů (tetra pack) a otevření sběrného dvora v areálu plynové kotelny V Malém háji
12 hlasů pro
1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

Hlasování : o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2005, kterou se mění a doplňuje "Vyhláška č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Odolena Voda" včetně prověření uložení polystyrénu do kontejnerů na plasty a prověření způsobu umístění nádob na monočlánky
12 hlasů pro
1 hlas proti
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů

Hlasování : o vydání Přílohy č. 5 - Stanoviště velkoobjemových kontejnerů o vydání Přílohy č. 6 � Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad vyhlášky č. 3/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Odolena Voda - s účinností od 1. 10. 2005.
12 hlasů pro
1 hlas proti
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů

7. Schválení členů školské rady
Paní starostka informovala, že od 1.1.2006 je nutné dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) schválit zřízení 6 členné školské rady při Základní škole Odolena Voda, okres Praha-východ, se sídlem Školní 200, 250 70 Odolena Voda. Dva členy za zřizovatele jmenuje zastupitelstvo, dva jsou voleni za učitele a dva z řad rodičů. RM na svém jednání 1. 9. 2005 doporučila ke jmenování � Mgr. M. M. a E. O. . Ing. L. své jmenování odmítl z časového zaneprázdnění. K tomuto bodu nebyly vzneseny další náměty a připomínky.

Hlasování : o jmenování členů školské rady v tomto složení : Mgr. M. M. a paní E. O. členkami Školské rady při Základní škole Odolena Voda, okres Praha-východ, se sídlem Školní 200, 250 70 Odolena Voda - s účinností od 1. 1. 200 11 hlasů pro
1 se zdržel hlasování
1 proti
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů.

8. Prodej majetku
a) Prodej pozemku pod garáží Paní starostka informovala, že Rada města Od. Voda doporučila k projednání na ZM prodej pozemku st.p. č. 318 v k.ú. Odolena Voda pod garáží panu T. N. a paní O. N., za odhadní cenu a náklady spojené s převodem.
cena za pozemek 4890,- Kč
kolek za vklad do KÚ 500,- Kč
3% daň z převodu 147,- Kč
Celkem 5537,- Kč.

Paní starostka vysvětlila, že dodatečně bylo žádáno o kolaudaci a uznání stavby této garáže u tenisových kurtů. Na zastupitelstvu je nyní schválení prodeje pozemku pod touto garáží.
Paní starostka sdělila, že se jedná o dědictví po mamince a převod paní N. na svého syna a jeho partnerku. Dříve se tyto pozemky prodávaly za 6,- Kč/m2, nyní se prodávají za cenu odhadní a náklady spojené s převodem.

Pan Nedoma se tázal, proč se tento prodej projednává až teď, když tyto prodeje se řešily dříve za 1,5 násobek odhadní ceny, bylo to narovnání pozemků � vztahů, proč je to za odhadní cenu a jakým způsobem N. přišli k této garáži.
Pan tajemník vysvětlil, že stanovená cena za 6,- Kč/m2 byla do daného termínu a nyní je za odhadní cenu.

Hlasování : o prodeji pozemku st.p. č. 318 v k.ú. Odolena Voda pod garáží panu T. N. a paní O. N. za odhadní cenu a náklady spojené s převodem, tj. v celkové výši 5.537,- Kč (slovy "pěttisícpětsettřicetsedm" korun českých)
13 hlasů pro
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů

b) Nabídka na odkoupení bytového domu
Paní starostka města předložila zastupitelstvu nabídku firmy Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., Seifertova 9, 130 00 Praha 3, adresovanou MěÚ, radě města a zastupitelstvu města na odkoupení bytového domu v Malém háji č.p. 350 za cenu 7 mil. Kč. Tento dům je stavební součástí domů čp. 351 a 352, které byly této firmě prodány společností AERO a.s. Vodochody.
Rada vzala na vědomí tento návrh s tím, že bude předložen ZM.
Město a ZM zatím nedeklarovalo prodej třetí osobě.
Paní starostka vysvětlovala, že by šlo o zásadní změnu prodeje domů a bytů. Čp. 350 je součástí domu s čp.351 a 352. Na prodej 3. osobě bychom museli vyhlásit výběrové řízení na kupce, muselo by dojít k nabídkám obálkovou metodou. Město musí ale nejdříve oslovit s nabídkou stávající nájemce.

Zda ZM bude mít zájem změnit u tohoto č. popisného "Zásady privatizace bytů �." k prodeji, je třeba provést následující kroky :
1) Oslovit nájemce domů čp. 350 na odkoupení bytu .
2) RM připravit úpravu "Zásad o privatizaci bytů."
3) Stanovit cenu, kterou by město nabídlo nejdřív odprodej těchto bytů stávajícím nájemcům.
Nejprve by mělo ZM schvalovat, zda se zabývat prodejem.

Diskuse:
Ing. Ledvinka by akceptoval návrh � prodej za tržní cenu nájemníkům jako u prodeje Aera, pak by neakceptoval prodej výběrovým řízením za 7 mil. Kč.
Pan Nedoma měl názor, že Aero se zachovalo nemorálně vůči stávajícím nájemcům a přikláněl by se k řešení prodat vchod čp. 350 družstvu nynějších nájemníků. Ale ne za cenu tržní, ale za cenu stanovenou v souladu s veřejnou podporou. Na sdělení pí starostky, že tržní cena u těchto domů je známa, protože dům čp. 350 je shodný s jiným prodaným Aerem, JUDr. Hoťová vyjádřila názor, že tržní cena může být vyšší.
Paní starostka uvedla, že k prodeji bytů Aera a.s. došlo v letošním roce, ZM by mělo schválit prodej domu a dle "Zásad pro privatizaci bytů"by dům pro prodej měla určit RM a oslovit nájemce.
Na názor Mgr. Predigerové, že v uvedeném domě žije plno lidí, kteří svými financemi nedosáhnou na koupi bytu, odpověděla paní starostka, že teprve když nájemci neprojeví o koupi bytu zájem, bylo by možné uvažovat o prodeji třetí osobě. Vzhledem k údržbě i opravám je logické, aby dům měl jednoho vlastníka a bylo by vhodné, aby čp. 350 měl jednoho vlastníka i vzhledem k údržbě a opravám. Pan Nedoma navrhl nechat občany vyjádřit se ke koupi � prodeji bytů a říci jim cenu města a Praž. správy nemovitostí, jinak se nevyjádří - a vzít ohled na možnosti nájemníků.
Ing. Ledvinka měl názor, že je to politicky neprůchodné, aby ½ nájemců platila za byt 340 tis. Kč a v dalších prodejích za ½ toho, protože je to majetek města. Proto by navrhl prodat byty stejně (stejným způsobem a za stejných podmínek). Dále prodávat za více, obec aby neprodělala.
Pan Nedoma uvedl, že politikou ODS je zprivatizovat bydlení, kdy odpovědnost přejde na nájemníka, aby se mohl o byt starat.
Ing. Ledvinka byl pro to, chránit zájmy všech občanů a ne jen ½ v čp. 350, aby další na tom prodělali.
Paní starostka podala další vysvětlení, zejména stanovit cenu a připravit nabídku pro nájemce čp. 350, dát to do usnesení "ZM bere na vědomí" nabídku Pražské správy nemovitostí a do "ZM ukládá RM" připravit nabídku pro variantní prodej. Pan Nedoma � RM by měla zvážit všechny případné variantní prodeje. Paní starostka podala návrh na usnesení.

Hlasování : - Ukládá - Připravit v termínu do příštího ZM varianty prodeje bytového domu V Malém háji čp. 350 včetně prodeje stávajícím nájemníkům.
Termín - 30. 10. 2005, odpovídá pí starostka.
- Bere na vědomí - Nabídku firmy Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., Seifertova 9, 130 00 Praha 3, na odkoupení bytového domu v Malém háji č.p. 350. Tento dům je stavební součástí domů čp. 351 a 352, které byly této firmě prodány společností AERO Vodochody.
12 hlasů pro
1 se zdržel hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů

II. část veřejné diskuse
a) Paní starostka podala členům ZM informace k předem předloženému materiálu pro jednání a rozhodnutí na příštím ZM č. 6/2005, a to žádost firmy COLAS CZ, a.s., Lomy, o navýšení těžby ze 150 000 tun na limitní omezení 220 000 tun.
Podle nabídky firmy COLAS pro město Od. Voda vyplývá, že by firma COLAS CZ a.s. na vlastní náklady zrealizovala zbudování chodníku od bývalé pekárny na konec ulice Pražské. Jinak tato firma dává městu ročně příspěvek 300 tis. Kč.
ÚKOL = Paní starostka ještě přislíbila, že osloví obce, kde jsou lomy COLASU, jak tam je řešena kompenzace, kolik tam těží tun ročně a o tom pí starostka podá informace na příštím zasedání ZM. Dále paní starostka informovala o provedené kontrole v lomu Čenkov komisí rady města pro životní prostředí. Z 10-ti podmínek smlouvy města s firmou COLAS a.s. byly zrealizovány všechny, až na zalesnění pásů, kde jsou problémy s pozemky, které vlastní pozemkový fond. S ředitelem lomu je předběžně domluvena prohlídka - exkurze v lomu včetně odborného výkladu pro zájemce z řad členů ZM. Přihlásili se � JUDr. Hoťová, Mgr. Měchurová, p. Klement Lumír, pí Blahnová, p. Straka � a byla dojednána schůzka do lomu na čtvrtek 22. 9. 2005 v 8.00 hodin.

b) Paní starostka požádala členy ZM, aby si připravili připomínky k předem předloženému materiálu pro jednání a rozhodnutí na příštím ZM č. 6/2005, a to ke 3 vyhláškám, které budou nahrazovat současné platné vyhlášky :
- Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků
- Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
- Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.

c) Paní starostka dále informovala o internetových stránkách, kam píší občané, co se jim nelíbí v městě, obzvlášť jejich reakce na to, aby všichni členové ZM odstoupili ze své funkce včetně úředníků MěÚ.

d) Paní starostka ještě informovala přítomné o počtu obyvatel v Odoleně Vodě, a to o dosažení počtu 5.000, což bude mít vliv na příjmy od státu do rozpočtu města.

Po diskusi vyzvala paní starostka návrhovou komisi k přečtení usnesení zastupitelstva města. Usnesení zapsal a přečetl Ing. Miloš Hladík. Po přečtení znění usnesení a po připomínkách k usnesení byl podán návrh na schválení usnesení ZM.

Hlasování : o schválení předneseného návrhu usnesení z dnešního zasedání ZM
- 11 hlasů pro
- 2 se zdrželi hlasování
- návrh byl schválen potřebným počtem hlasů

Konec zasedání ZM : 21.30 hodin.
Zapsala : pracovnice MěÚ � Doležalová Růžena

Vítejte v Odoleně Vodě