Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.8/2017 dne 30.10.2017

Číslo usnesení: 8/2017 |  

Datum: 16.10. 2017

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 8/2017, které se bude konat v pondělí dne 30.10. 2017 od 17:00 v klubu Aero. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zvukové nahrávky

  Úvod

  1. Schválení programu jednání ZM č. 8/2017

  2. Kontrola usnesení ZM
  3. Zprávy o činnosti RM a výborů města Odolena Voda
  4. I. část veřejné diskuze
  5. Schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Panenské Břežany k zajištění výkonu činnosti
  6. Rozpočtové opatření roku 2017 č. 6
  7. Rozpočtové opatření roku 2017 č. 8
  8. Dohoda o uznání dluhu z nájemného a služeb s nájmem spojených
  9. Schválení kupní smlouva mezi ČEZ a.s. a městem Odolena Voda o prodeji části pozemku p.č. 202/24 k.ú. Odolena Voda
  10. Schválení záměru na prodej části pozemků p.č. 313/38, 313/39 a 313/2 k.ú. Odolena Voda
  11. Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci č. UZSVM/S/14384/2017/HMSU (pozemková parcela č.87/11, k.ú. Odolena Voda)
  12. Schválení přísedící u soudu paní M.T.
  13. Schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Bořanovice k zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
  14. Regulační plán Pod Humny
  15. Obecně závazná vyhláška „O regulaci provozování hazardních her“
  16. II. část veřejné diskuze

  2. Kontrola usnesení ZM

  3. Zprávy o činnosti RM a výborů města Odolena Voda

  4. I. část veřejné diskuze

  5. Žádost Volejbalového klubu Odolena Voda s.r.o. o prominutí penále ve finanční výši 75 000 Kč

  6. Záměr na návrh směny pozemků mezi Městem Odolena Voda, část pozemku p.č. 786/1 LV 10001 a dílů 3/8 pozemku p.č. 210/9  od J. B. a dílů 3/8 pozemku p.č. 210/9  od paní M. K., LV 2816,  vše k.ú. Odolena Voda

  7. Vypracovaná kupní smlouva mezi Městem Odolena Voda a společností S group develop s.r.o., části pozemků p.č. 903/30 a 903/31 k.ú. Odolena Voda, které jsou v majetku Města Odolena Voda, LV 10001

  8. Záměr na návrh směny pozemků mezi Městem Odolena Voda, část pozemku p.č. 881, LV 10001 a pozemku p.č. 77/2  od pana Z. a od paní Z., LV 177, vše k.ú. Odolena Voda

  9. Novela OZV č.5/2007 O veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda

  10. Rozpočtového opatření (RO) č. 9 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017 bez změny salda příjmů a výdajů

  11. Rozpočtové opatření (RO) č.10 - změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017

  12. II. část veřejné diskuze


  Vítejte v Odoleně Vodě