Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Příloha číslo 1 k usnesení z jednání městského zastupitelstva 05/2005

Datum: 27.10. 2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Odolena Voda se na svém zasedání dne 19. září 2005 usnesením č. 5/2005 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a v souladu s § 10 zákona a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem se mění a doplňuje takto:

1.Čl. 3 bod 1. písm. c) zní:
Kontejnery (barevně označené) na tříděný odpad � slouží pro odkládání tříděného odpadu:
- papír (kontejner modré barvy)
- sklo (kontejner zelené barvy)
- plasty (kontejner žluté barvy)
- nápojové kartony (kontejner černé barvy)
Stanoviště těchto kontejnerů schvaluje Rada města Odolena Voda a jsou přílohou č. 6 této vyhlášky.

Do označených kontejnerů na tříděný odpad patří:
u papíru - noviny, časopisy, kancelářský papír, skartovaný papír, balící papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly
u skla - prázdné láhve, skleněné nádoby a střepy z čirého a barevného skla, tabulové sklo
u plastů - prázdné PET láhve (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
u nápojových kartonů (tetra pack) - nápojové kartony (stlačené)

Z důvodu dalšího zpracování do označených kontejnerů na tříděný odpad nepatří:
u papíru � uhlový a voskovaný papír, asfaltovaný a dehtový papír, brusné papíry, papíry vrstvené kovovou folií, textilem, plasty, papír s fotografickou emulzí, nápojové kartony, papír mokrý, mastný, hygienicky závadný nebo jinak znečištěný
u skla � zrcadla, drátěné sklo, keramika, olovnaté sklo, zářivky, TV obrazovky, křišťál, autosklo
u plastu � PVC (např. linolea a novodurové trubky), obaly od nebezpečných látek (motorových olejů, chemikálií, barev apod.), molitan

2.V Čl. 3 bod 1. písm. d) se ve větě "Odkládací místa�." ruší text "a ve Větrné ulici u č.p. 314 (u Městské policie Odolena Voda)."

3.V Čl. 3 bod 1. písm. e) zní poslední věta takto: Sběrné dvory nebezpečných složek komunálního odpadu jsou umístěny v areálu Technických služeb Odolena Voda, Úžická 33 a v areálu kotelny v Malém háji (dále jen sběrné dvory).

4.V Čl. 3 bod 2. písm. a) se slova "areál Technických služeb Odolena Voda" se nahrazují slovy: "sběrné dvory".

5.Čl. 3 bod 2. písm. d) se ruší a nahrazuje tímto textem:
d) Baterie a akumulátory
� sběrné dvory , místa prodeje, na které se povinnost zpětného sběru vztahuje.

6.Čl. 3 bod 2. písm. e) se ruší a nahrazuje tímto textem: e) Vyřazené léky - Lékárna Odolena Voda, U Lékárny 306
- sběrné dvory

7.Dosavadní přílohy č. 5 a 6 se nahrazují přílohami, které jsou součástí této vyhlášky a jsou k ní připojeny.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2005 z důvodu naléhavého obecního zájmu na zajištění povinností daných zákonem a udržení čistoty a pořádku ve městě.

místostarostka města: Jana Blahnová , v.r.
starostka města: Eva Odehnalová, v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 9. 2005

Vítejte v Odoleně Vodě