Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Příloha č. 2 usnesení ZM 4/2006

Datum: 06.10. 2006

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ

PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMKŮ V K.Ú. DOLÍNEK

FORMOU OBÁLKOVÉ METODY

schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 4/2006 dne 26. 9. 2006

1.Podmínky účasti ve veřejné soutěži
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která dovršila alespoň v den soutěže věk 18 let nebo právnická osoba. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které dle stávajících platných právních předpisů nemohou nabývat nemovitý majetek na území ČR do svého vlastnictví. Soutěže se nemůže zúčastnit osoba mající v den vyhlášení soutěže dluh vůči městu Odolena Voda.

Dalšími podmínkami účasti v soutěži jsou:
a)bezvýhradná akceptace podmínek soutěže
b)složení soutěžní jistoty (dále jen jistota) ve výši 50tis. Kč na účet města č.1222-28129201/0100, var. symbol je číslo pozemku
c)u právnických osob předložení výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců ode dne konání soutěže.

2.Průběh soutěže
Zájemce o účast v soutěži se stává účastníkem podáním písemné přihlášky a složením jistoty.
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
a)jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČ u právnické osoby
b)kontaktní adresu v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště nebo sídla účastníka
c)nabídku kupní ceny v Kč
d)doklad o složení jistoty, která bude v případě vítězství v soutěži započtena jako záloha na kupní cenu
e)datum a podpis účastníka.

Přihláška musí být doručena do podatelny Městského úřadu Odolena Voda v uzavřené obálce označené podle podmínek veřejné soutěže. Na požádání bude účastníkovi vyhotoveno potvrzení o doručení obálky.

Hodnocení doručených přihlášek provede 5 členná komise, stanovená zastupitelstvem města. Hodnocení se zahajuje otevřením obálek s doručenými přihláškami a vyhotovením seznamu účastníků veřejné soutěže.

Z veřejné soutěže komise vyřadí přihlášky, které:
a)byly doručeny po lhůtě stanovené v podmínkách veřejné soutěže nebo,
b)byly podány osobami, které nemohou přihlášku podat nebo,
c)obsahují nabídku kupní ceny nižší než je minimální prodejní cena stanovená v podmínkách veřejné soutěže
d)neobsahují doklad o složení jistoty
e)neobsahují veškeré náležitosti uvedené ve vyhlášených podmínkách soutěže

Účastníci, jejichž přihlášky byly ze soutěže vyřazeny, budou o této skutečnosti písemně vyrozuměni a bude jim vrácena složená jistota do 10-ti dnů ode dne vyřazení jejich přihlášek.

Přihlášky, které nebyly z veřejné soutěže vyřazeny, se seřadí podle výše nabídnuté částky. V případě stejné výše nabídnuté kupní ceny u více účastníků rozhodne komise o jejich pořadí losem. Komise vyhotoví seznam účastníků s uvedením jejich pořadí a výše nabídnuté kupní ceny.

Jediným kriteriem pro hodnocení nabídek soutěže je výše nabídnuté kupní ceny s tím, že podmínkou účasti v soutěži je nabídka kupní ceny alespoň ve výši minimální nabídkové ceny.
Vítěze soutěže schvaluje Zastupitelstvo města Odolena Voda.
Vyhlašovatel je oprávněn kdykoliv před podpisem kupní smlouvy soutěž zrušit.
Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout všechny návrhy ze strany zájemců, včetně návrhu, který byl vyhlášen jako nejvýhodnější, a to bez udání důvodů.

3.Uzavírání kupní smlouvy
Vítěz soutěže, který bude vyzván k uzavření kupní smlouvy, je povinen kupní smlouvu uzavřít v termínu navrženém vyhlašovatelem nebo dohodnout s vyhlašovatelem jiný vhodný termín tak, aby smlouva byla uzavřena nejpozději patnáctý pracovní den po doručení výzvy.
V případě, že vítěz soutěže odmítne uzavřít kupní smlouvu, je složená jistota nevratná.

Vítejte v Odoleně Vodě