Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 02/2003 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 14.04. 2003

U s n e s e n í

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2 / 2003

konaného dne 14. 4. 2003 v 17.00 hod. v ZK AEROZastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1. Návrhovou komisi ve složení : pí Mgr. Měchurová Miroslava, Ing. Ledvinka Milan CSc., p. Straka Roman.

2. Úpravu programu - rozšíření o bod č. 6 - Nákup majetku o bod č. 7 - Delegování zástupce města na valnou hromadu VKM a.s. a bod č. 6 - bude bodem 8. - II. část veřejné diskuse.

3. Kontrolu usnesení ZM č. 1 / 2003 ze dne 10. 3. 2003.

4. Rozpočet města Odolena Voda na rok 2003 jako vyrovnaný.

  Výdaje ve výši 352.652.000,- Kč.

  Příjmy ve výši 352.652.000,- Kč.

5. Nové názvy ulic :

  - v lokalitě Na Zdolnici - parc. č. 209/18 v k.ú. Dolínek jako "Slunečná�

  - v lokalitě 12 RD v Dolínku - parc. č. 228/13 a 228/15 v k.ú. Dolínek jako "K Šálku�

  - parc. č. 228/14 v k. ú Dolínek jako "Nad Úvozem�.

6. Nákup pozemku parc. č. 228/47 v k.ú. Dolínek o výměře 105 m2 za cenu 700,- Kč/m2, tedy celkem 73.500,- Kč (slovy "sedmdesáttřitisícpětset� korun českých) od paní Soni Šťovíčkové, bytem Červenkova 527/2, Praha 8, z důvodu vybudování obratiště na budoucí místní komunikaci. Náklady spojené s převodem bude hradit město Odolena Voda.

7. Pana starostu Jiřího Nedomu jako zástupce města Odolena Voda na zasedání Valné hromady VKM a.s. konaného dne 23.4.2003.

 

Zastupitelstvo města u k l á d á :

1. Panu Haluzovi, aby na příští zastupitelstvo připravil informaci o příjmu za váhové vyrovnání svozu odpadu v roce 2002 od spol. A.S.A..

2. Panu starostovi, aby připravil do příštího ZM podrobnější informaci ve věci nových nájemních smluv :

  -VOLLEY-BALL spol. s r.o. Odolena Voda s firmou DVOZA spol. s r.o.

  - Tělovýchovné jednoty Odolena Voda s firmou DVOZA spol. s r.o.

 

Zastupitelstvo města d e k l a r u j e :

1. Město Odolena Voda bude i nadále maximálně usilovat o vytvoření podmínek pro provozování extraligy volejbalu v Odoleně Vodě.

 

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í :

1. Zprávu o činnosti Rady města Odolena Voda - č. 5 / 2003 ze dne 20. 3. 2003 č. 6 / 2003 ze dne 3. 4. 2003

2. Zápis ze zasedání finančního výboru města Odolena Voda ze dne 1. a 9. 4. 2003 k rozpočtu města Odolena Voda na rok 2003.

 

Za návrhovou komisi usnesení zapsala : Mgr. Měchurová Miroslava

.................................................... ......................................................

B l a h n o v á Jana N e d o m a Jiří

místostarostka starosta města


Vítejte v Odoleně Vodě