Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 06/2002 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 11.11. 2002

U s n e s e n í

z ustavujícího veřejného zasedání

Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6 / 2002

konaného dne 11. listopadu 2002 od 17.00 hodin v ZK AERO1) Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í :

Zprávu registračního úřadu - MěÚ Odolena Voda o výsledku voleb. DoZastupitelstva města Odolena Voda bylo zvoleno 15 členů zastupitelstva města, a to takto :

7 mantádů Občanská demokratická strana

4 mandáty Česká strana sociálně demokratická

2 mandáty Sdružení nezávislých

2 mandáty Komunistická strana Čech a Moravy

 

2) Zastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1. Návrhovou komisi ve složení - pí Blahnová Jana, pí Odehnalová Eva, p. Roman Straka.

2. Volební komisi ve složení - ing. Mika Vladimír, MUDr. Kebl Petr, ing. Ledvinka CSc., p. Král Jiří.

3. Rozšíření programu zasedání ZM o bod č. 8 - Ustavení osadního výboru Čenkov.

4. Rozšířený program zasedání ZM :

  1) Ustanovení Zastupitelstva města Odolena Voda

  2) Volba starosty

  3) Volba místostarosty

  4) I. část veřejné diskuse

  5) Volba členů Rady města Odolena Voda

  6) Volba předsedy kontrolního výboru

  7) Volba předsedy finančního výboru

  8) Ustavení osadního výboru Čenkov.

  9) II. část veřejné diskuse

5. Způsob voleb volených zástupců :

- tajnou volbou

- jednokolový nebo vícekolový systém podle počtu kandidátů

(viz příloha č. 1 tohoto usnesení).

6. Odstoupení ing. Miky Vladimíra z volební komise vzhledem k jeho kandidatuře na starostu apráci volební komise jako tříčlenné.

7. Volbu starosty - Zastupitelstvo města Odolena Voda zvolilo pana Jiřího Nedomu starostou Města Odolena Voda.

8. Počet zástupců starosty - Zastupitelstvo města Odolena Voda schválilo volbu 1 místostarosty.

9. Počet uvolněných členů Zastupitelstva města Odolena Voda - Zastupitelstvo města Odolena Voda schválilo počet uvolněných členů Zastupitelstva města Odolena Voda - 2.

9. Volbu zástupce starosty - Zastupitelstvo města Odolena Voda zvolilo paní Janu Blahnovou místostarostkou Města Odolena Voda.

10. Volbu zbývajících členů Rady města Odolena Voda - Zastupitelstvo města Odolena Voda zvolilo zbývající členy Rady města Odolena Voda, a to :  pí Evu Odehnalovou, pí Mgr. Jitku Predigerovou, p. ing. Miloše Hladíka.

Složení Rady města Odolena Voda : p. Jiří Nedoma

pí Jana Blahnová

pí Eva Odehnalová

pí Mgr. Jitka Predigerová

p. Ing. Miloš Hladík.

11. Volbu předsedy kontrolního výboru - Zastupitelstvo města Odolena Voda zvolilo

p. Ing. Milana Ledvinku, CSc., předsedou kontrolního výboru.

12. Volbu předsedy finančního výboru - Zastupitelstvo města Odolena Voda zvolilo

pí Evu Odehnalovou předsedkyní finančního výboru.

13. Stažení bodu č. 8 rozšířeného programu zasedání ZM týkajícího se ustavení osadního výboru Čenkov.

 

3) Zastupitelstvo města u k l á d á :

1. Panu starostovi Jiřímu Nedomovi - zveřejnit návrh na vytvoření osadního výboru Čenkov.

 

Usnesení bylo schváleno závěrečným hlasováním.

Usnesení zapsal : p. Straka Roman

Usnesení odsouhlaseno :

................................................. .................................................

pí Jana B l a h n o v á p. Jiří N e d o m a místostarostka starosta města


Vítejte v Odoleně Vodě