Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 05/2002 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 29.10. 2002

U s n e s e n í

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2002

konaného dne ze dne 29. 10. 2002 v 17.00 hod. v ZK AEROZastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1. Návrhovou komisi ve složení Mgr. Predigerová Jitka, p. Král Jiří a p. Tichý Václav.

2. Program jednání dle pozvánek a změnu pořadí v projednávání bodů č. 3) za bod č.6).

3. Kontrolu usnesení ZM č. 4/2002 ze dne 30. 9. 2002 a kontrolu usnesení ZM Odolena Voda za rok 2002.

4. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda č. 12/2002 ze dne 10. 10. 2002 a č. 13/2002 ze dne 24. 10. 2002 .

5. Uzavření budoucí darovací smlouvy mezi firmou Igepa velkoobchod papírem spol s r. o. a městem Odolena Voda na obslužnou komunikaci vystavěnou na pozemcích parc. č. 241/30, 241/71, 241/72, 241/74, 241/78 v k. ú. Odolena Voda, 209/16, 333/3 a 333/4 v k. ú. Dolínek.

    Smluvní podmínky

    1. Trvání budoucí darovací smlouvy - 12 let - po této době bude darována komunikace městu.

    2. Správu, běžné opravy a údržbu (čištění, dopravní značení a běžná údržba, atd.) bude po dobu trvání budoucí darovací smlouvy provádět město Odolena Voda.

    3. Ostatní opravy bude po dobu trvání budoucí darovací smlouvy provádět firma Igepa velkoobchod papírem spol. s r. o.

6. Uzavření budoucí darovací smlouvy mezi bytovým družstvem Dubina II a městem Odolena Voda, kterou se BD Dubina II zavazuje bezplatně převést pozemky dotčené stavbou 373 bytových jednotek na město Odolena Voda. Jedná se o pozemky v k. ú. Odolena Voda parc. č. 914 - 3368 m2  

stav. parc. č.

1/2 - 122 m2

1/3 - 99 m2

1/4 - 195 m2

1/5 - 173 m2

1/6 - 150 m2

1/7 - 195 m2

2/5 - 1231 m2

2/6 - 499 m2

2/7 - 1793 m2

914 - 3368 m2.

oddělená část 1/1 - 7000 m2.

7. Převod části pozemku 241/1 o výměře 3824 m2 a části pozemku 241/77 o výměře 27 m2 z majetku paní Hany Pokorné, bytem Havlíčkova 183, Roudnice nad Labem a pana Emanuela Grubnera, bytem Kryblická 419, Trutnov do majetku města Odolena Voda za účelem zajištění pozemků na výstavbu garáží v částce 110,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město.

8. Převod oddělených pozemků na výstavbu garáží z pozemku parc. č. 241/72, 241/74  a z pozemku. parc. č. 241/77 a 241/1 z majetku města do majetku zájemců o výstavbu garáží dle seznamu, který je přílohou č. 1. v částce 430,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí město.

9. Odepsání pohledávky v částce 85.179,- Kč za paní Hanou Pokornou, bytem Havlíčkova 183, Roudnice nad Labem a panem Emanuelem Grubnerem, bytem Kryblická 419, Trutnov a pohledávky v částce 62.858,40 Kč za S+B spol. s r. o. se sídlem Květnová 3, Odolena Voda.

10. Závěrečný účet města Odolena Voda za rok 2001 bez výhrad.

11. Souhlasné stanovisko za město jako jednoho z majitelů pozemků dotčených pozemkovými úpravami v katastrálním území Čenkov (dle předloženého návrhu pozemkového úřadu).

 

V Odoleně Vodě 29. října 2002

Za návrhovou komisi usnesení zapsala : pí Mgr. Predigerová Jitka

Usnesení odsouhlaseno :

................................................. ......................................................

B l a h n o v á Jana N e d o m a Jiří

místostarostka starosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě