Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 05/2002 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 29.10. 2002

Z á p i s č . 5/2002

z veřejného zasedání Zastupitelstva města OdolenaVoda

konaného dne 29. října 2002 v ZK AERO od 17.00 hodinČlenů zastupitelstva přítomno : 19

omluveni : 0

neomluveni : Ing. Vacík Petr, pí Jandusová Oldřiška

Občanů přítomno : 10

Pracovníci městského úřadu : tajemník, vedoucí SO, ŽÚ, SÚ, FO, OS za TS p. Haluza

 

P r o g r a m :

1) Kontrola usnesení z minulého Zastupitelstva města Odolena Voda

2) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

3) Závěrečný účet města za rok 2001

4) I. část veřejné diskuse

5) Pozemkové úpravy k. ú. Čenkov

6) Převod majetku města

7) II. část veřejné diskuse

 

Ověřovatelé z minulého jednání : pí Blahnová Jana, Ing. Ledvinka Milan, CSc. z dnešního jednání : pí Cibulková Jana, p. Trejbal Karel

...................................... .......................................... .......................................................

N e d o m a Jiří C i b u l k o v á Jana T r e j b a l Karel

starosta města ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Návrhová komise ve složení : pí Predigerová Jitka, p. Král Jiří, p. Tichý Václav

Starosta města pan Nedoma zahájil v 17.10 hodin dnešní veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda, přivítal jeho členy v počtu 16, pracovníky Městského úřadu a TS Odolena Voda v počtu 6 a přítomné občany v počtu 10.

Pan starosta ustanovil ověřovatele dnešního jednání - pí. Cibulkovou Janu

- p. Trejbala Karla

V 17.15 se na ZM se dostavil p. Tichý.

Pan starosta podal návrh na složení návrhové komise : - pí Predigerová Jitka, p. Král Jiří,

Protinávrh nebyl podán. p. Tichý Václav

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení

- 15 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Dále se dostavili p. Hanžl Antonín, PhDr. Martináková Libuše.

Poté pan starosta seznámil ZM s programem dnešního zasedání podle návrhu RM.

Hlasování : o schválení programu dnešního zasedání ZM

- návrh 19 hlasy jednomyslně schválen

Ing. Ledvinka CSc. navrhl ke schválení změnu pořadí programu v projednání bodů č. 3) (závěrečný účet města za rok 2001) za bod č. 6) (převod majetku města) z důvodů dřívějšího odchodu několika zastupitelů z jednání ZM. Pan starosta dal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování : o schválení změny pořadí programu dnešního zasedání ZM

- 16 hlasů pro

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

1. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda za celý rok 2002

Paní místostarostka k tomuto řekla, že nejsou splněny dva úkoly kontroly usnesení:

a) úkol č. 8 - řešení pohledávek města

b) úkol č. 1 - oznámení jména členů úkrytových družstev - tento úkol je splněn částečně.

K úkolu 1 a) řešení pohledávek města - p. starosta sdělil, že dne 23. října 2002 zasedala komise pro vymáhání pohledávek města, kde se jednotlivé případy řešily. Čtyři pohledávky byly projednávány na RM č. 13/2002 dne 24. 10. 2002 - z toho dvě pohledávky byly odsouhlaseny radou města a dvě (S+B spol. s r. o. a Hana Pokorná , Emanuel Grubner) byly doporučeny k odsouhlasení na zasedání ZM z důvodů, že částka převyšuje 20.000,- Kč.

Poté v diskusi ke kontrole usnesení za rok 2002

Pan starosta odpovídal na jednotlivé dotazy, které byly vzneseny p. Ing. Radolfem, pí Cibulkovou, pí Odehnalovou a p. Hanžlem k úkolu č. 2) - stanovisko ke sporu o nájem nebytových prostor "Potraviny v podloubí� mezi Ing. Dvořákem a p. Borůvkou týkající se přístavby nebytového prostoru a jak je celá tato záležitost řešena - celý problém spočívá v tom, že ZM odsouhlasilo novou nájemní smlouvu na nebytový prostor s p. Borůvkou, jejíž uzavření do vyřešení majetkoprávního vztahu k přístavbě by bylo v rozporu se zákonem. Město nemůže pronajmout nebytový prostor, který není v jeho vlastnictví.

Ke kontrole usnesení z minulého ZM nebyly vzneseny žádné připomínky

Pan starosta dal hlasovat o odsouhlasení předložené kontroly usnesení za rok 2002 a kontroly usnesení z minulého ZM č. 4/2002.

Hlasování : o odsouhlasení předložené kontroly usnesení ZM za rok 2002 a z minulého ZM 4/2002 ze dne 30. 9. 2002

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- 1 hlas byl proti

- návrh schválen

 

2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

Členové ZM předem obdrželi v písemných materiálech na dnešním zasedání ZM usnesení z jednání RM č. 12/2002 z 10.10. 2002, RM č. 13/2002 z 24. 10. 2002 .

K těmto usnesením vznesli členové ZM své dotazy, na něž pan starosta odpovídal.

K usnesení RM č. 12/2002 ze dne 10. 10. 2002:

Ing. Radolfovi na dotaz k bodu č. 6) (RM schvaluje) - koho se týká kontrolní řád města - vnitřní kontroly města a dále řekl, že pí Blahnová Jana byla schválena RM pověřenou osobou.

Dále na dotaz k bodu č. 2) (RM jmenuje) - když RM jmenovala ředitelku ZŠ a MŠ, proč ředitelka MŠ pí Grubauerová musí projít konkursem - ředitelka ZŠ již konkursem prošla a ředitelka MŠ ne, proto jej musí absolvovat.

Dále pan starosta sdělil doplňující informace k jednotlivým bodům usnesení RM 13/2002 a zeptal se na dotazy ZM. Poté dal hlasovat k odsouhlasení zpráv z RM č. 12 a 13/2002.

Hlasování : odsouhlasení zpráv o činnosti RM dle zápisů č. 12 a 13/2002

- zprávy o činnosti RM 19 hlasy jednomyslně schváleny

 

3. Převod majetku města

A) Převod komunikace Igepa group velkoobchod papírem Odolena Voda Pan starosta informoval zastupitele o návrhu schválení uzavření budoucí darovací smlouvy mezi firmou Igepa a městem na obslužnou komunikaci s tím, že jednou se smluvních podmínek je trvání smlouvy po dobu 12-ti let a po této době bude komunikace darována městu. Dále, že správu, běžné opravy a údržbu (čištění, dopravní značení a běžnou údržbu) bude po dobu trvání budoucí darovací smlouvy provádět město. Ostatní opravy bude po dobu trvání budoucí darovací smlouvy provádět firma Igepa. Řekl, že by tento návrh podpořil, neboť pro město jsou tyto podmínky dobré a tak by městu odpadly velké opravy na této komunikaci a také spolupráce s touto firmou je na dobré úrovni.

V diskusi k tomuto tématu odpovídal p. starosta na jednotlivé dotazy:

Pí Cibulkové na dotaz, proč RM o tomto nejednala a členové ZM nedostali materiály k tomuto převodu komunikace k prostudování dříve před zastupitelstvem - z důvodů časových, se nestihlo projednat v RM, ani zaslat materiály ZM.

Na dotaz p. Krále, čím se rozumí běžná údržba komunikace - je to drobná údržba - čištění komunikace, čištění a údržba dopravních značek, větší údržbu bude provádět firma Igepa.

Pí Cibulkové na žádost o celkové podrobnější vysvětlení k tomuto tématu, neboť neměla možnost si tyto materiály prostudovat - není problém a podrobně vše vysvětlil.

Na dotaz Ing. Hladíka, zda by se nemohlo během trvání smlouvy tj. 12-let stát, že by Igepa tuto komunikaci uzavřela pro potřeby města - tato varianta je vyloučena.

Na dotaz Ing. Ledvinky - možné napojení této komunikace k novým garážím - je s tímto počítáno.

Hlasování: o návrhu uzavření budoucí darovací smlouvy mezi firmou Igepa velkoobchod papírem spol. s r. o. a městem Odolena Voda na obslužnou komunikaci vystavěnou na pozemcích v k. ú. Odolena Voda a v k. ú. Dolínek návrh 19 hlasy jednomyslně schválen

B) Uzavření darovací smlouvy - BD Dubina II

Pan starosta informoval zastupitele o vykoupení pozemků BD DUBINA II (CZ Stavební holding, s. r.o.) od firmy Kenvelo na výstavbu 373 byt. jednotek. Dále řekl, že BD DUBINA II navrhuje uzavření budoucí darovací smlouvy mezi bytovým družstvem Dubina II a městem Odolena Voda, kterou se BD Dubina II zavazuje bezplatně převést pozemky dotčené stavbou 373 bytových jednotek na město Odolena Voda. Jedná se o pozemky  v k. ú. Odolena Voda: parc. č. 914 - 3368 m2

stav. parc. č. 1/2 - 122 m2

1/3 - 99 m2

1/4 - 195 m2

1/5 - 173 m2

1/6 - 150 m2

1/7 - 195 m2

2/5 - 1231 m2

2/6 - 499 m2

2/7 - 1793 m2

914 - 3368 m2.

oddělená část 1/1 - 7000 m2.

Ing. Hladík vnesl dotaz zda nehrozí pro město tímto převodem neplánovaná investice - nehrozí - po 20-ti letech budou pozemky převedeny bezúplatně na nájemníky.

Hlasování : o návrhu pana starosty o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi BD DUBINA II a městem Odolena Voda o bezúplatném převodu pozemků dotčené stavbou 373 byt. jednotek

- návrh 19 hlasy jednomyslně schválen

C) Převod části pozemků na garáže od p. Emanuela Grubnera a pí Hany Pokorné

Pan starosta informoval zastupitele o tomto převodu pozemků s tím, že celá smlouva zatím nebyla naplněna. Po několika jednáních s majiteli pozemků se podařilo městu snížit cenu na hodnotu 1.300.000,- Kč a dále jsou ochotni počkat, až se podaří sehnat zbývající počet zájemců o garáže v počtu cca 7 míst. Nato byli svoláni všichni zájemci o garáže a jednalo se s nimi o uspořádání garáží o ceně atd. - bude jich 9 v řadě. V současné době je snaha zbývající místa na garáže nabízet a prodat. Cena za pozemek na garáže činí 430,-Kč/m2 , (včetně zainvestování pozemku).

V diskusi pan starosta odpovídal na dotazy:

Ing. Hladíkovi na dotaz finančního zajištění města kolem stavby garáží, co bude hradit

- město vybuduje osvětlení (2 lampy), chodník a přístupovou komunikaci.

Panu Tichému na dotaz, zda by nebylo lepší stavět v Dolínku, než odkupovat od majitelů pozemky, že by to nebylo tak finančně náročné - ne a to z důvodů stávajícího územního plánu, který by se musel změnit a v současné době se v této lokalitě zatím stavět nemůže (ochranné pásmo). Po diskusi podal pan starosta návrh na hlasování.

Hlasování : o návrhu převodu části pozemku z majetku pí Hany Pokorné a pana Emanuela Grubnera za účelem zajištění pozemků na výstavbu garáží v částce 110,-Kč/m2

- 18 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

D) Převod oddělených pozemků na výstavbu garáží

Pan starosta informoval zastupitele o tomto převodu pozemků od města na zájemce o stavbu garáží a podal návrh na odsouhlasení tohoto převodu.

Hlasování : o návrhu převodu oddělených pozemků z majetku města do majetku zájemců o výstavbu garáží v částce 430,-Kč/m2

- návrh 19 hlasy jednomyslně schválen

 

4. I. část veřejné diskuse

Pan starosta odpovídal na jednotlivé dotazy ZM

Ing. Radolfovi na převod majetku p. Ježo - nedodal geometrický plán - tento úkol je v RM

- až budou kompletní doklady doloženy, pak bude předáno k odsouhlasení do ZM.

Občanu panu Kratochvílovi na stížnost o stavu silnice v Růžové ulici: zmizela značka o zákazu vjezdu - ulice je úzká a ještě část silnice je ve špatném stavu, příčně překopána - terén je špatný a jezdí tam i nákladní vozy, dvě auta mají problém se vyhnout. Chodník je zničen. Dále řekl, že tento problém trvá již dva roky.

Pan starosta požádal vedoucího TS o vysvětlení - řekl, že značka byla odstraněna z důvodu špatného stavu (téměř nečitelná), pracuje se na jejím obnovení - bude vrácena co nejdříve zpět.

Dále řekl, že část silnice je v pořádku po plynofiakci a druhá část je poškozena po napojení vodovodních přípojek, ale bohužel město na tyto opravy nemá v současné době potřebné finanční prostředky.

Ing. Hladíkovi na dotaz, kdo roznášel materiály do ZM, které nedostal - p. Ventura MěP.

Panu Hochovi na informace od občanů na časté návštěvy dětí u pochybného občana v domě, kde se prý děje asi něco nekalého, nastaly obavy aby se něco nestalo, zda by se dalo tomuto předejít - nejprve by se měli rodiče více zajímat o to, kde jejich děti tráví svůj volný čas.

Doporučil zjistit jména dětí, kteří tam chodí a potom by se v této věci daly dělat nějaké kroky

- jinak nelze.

Dále na dotaz pana Hocha - proč chybí označení ulice Nerudova - tabule je objednána a dodací lhůty jsou cca jeden měsíc.

Nato pan starosta navázal a řekl, že je poškozená tabule označení ulice "Květnová�, kterou je potřeba vyměnit - p. Haluza slíbil nápravu v co nejbližším termínu.

Pan Hanžl žádal o dodání tabule - označení ulice "U Pivovaru�, která tam vždycky byla , časem asi byla odcizena. Nabídl, že ji připevní - bude dodána v dohledné době.

V 17.10 hod. pan starosta vyhlásil asi půlhodinovou přestávku.

Poté opustili zasedací místnost : Ing. Ledvinka CSc, p. Mikoláš a p. Čurda.

 

5. Pozemkové úpravy v k. ú. Čenkov

Pan starosta informoval zastupitelé o tom, že by bylo potřebné souhlasné stanovisko za město jako jednoho z majitelů pozemků dotčených pozemkovými úpravami v k. ú. Čenkov z majetku.

Jedná se o pozemky majitelů získaných v restituci - vznik nového vlastnictví po restituci. Cílem také je sloučit menší pozemky ve větší celek. S pozemky kolem bývalého kravína má město záměr nabídnout a využít je v rámci podnikání. Vůči Veliké Vsi se změnila hranice, se kterou vlastníci souhlasili. Dále ukázal všechny pozemky na mapě a předložil seznam nových vlastníků a vyjmenoval příslušné lokality, kterých se tyto úpravy dotýkají (U Zvoničky, Pod

Hrází, pás. ekolog. stability atd.). Při zaměřování se přihlíželo, aby stávající cesty byly využitelné veřejností (rozšíření cesty a pod).

Pan starosta otevřel diskusi k tomuto tématu a vnesl dotaz na Ing. Sankotovou - zda budou zpřístupněny cesty na soukromé pozemky - tyto jsou zajištěny - nejsou zahrnuty biokoridory.

Poté podal návrh k odsouhlasení.

Hlasování: o návrhu schválení souhlasného stanoviska za město jako jednoho z majitelů pozemků dotčených pozemkovými úpravami v k. ú. Čenkov

- návrh 16 hlasy jednomyslně schválen

 

6. Závěrečný účet města za rok 2001

Pan starosta požádal předsedu finančního výboru Ing. Radolfa o informování zastupitelů o závěrečném účtu města za rok 2001.

Seznámil zastupitele s usnesením Finančního výboru k závěrečnému účtu města Odolena Voda za rok 2001. Finanční výbor vyjádřil spokojenost, že nebyl nárůst mezd oproti rozpočtu. Dále hovořil o vymáhání pohledávek za odpady za rok 2001. Byl předán přehled dlužníků za odpady za rok 2001 - jedná se o 592 neplatičů a částka činí 416,000,- Kč. Ke dni 30. 9. 2002 bylo uhrazeno 253.000,- Kč od 293 neplatičů. Dále požádal o rozklíčení položky "teplo� u paragrafu 6409, které je možno udělat až po závěrečném vyúčtování. Toto opatření pomůže městu přI tvorbě rozpočtu na rok 2003.

Pan starosta navrhoval odsouhlasit nejprve dvě pohledávky města a potom závěrečný účet.

Hovořil o již neexistující firmě S+B, která dluží městu částku 126.033,- Kč a podařilo se získat pouze 63.000,- Kč soudní cestou a rozdíl v částce 62.850,40 již vrácen městu nebude.

Dále navrhoval odsouhlasit odepsání pohledávky v částce 85.179,- Kč za paní Hanou Pokornou a Emanuelem Grubnerem.

Ing. Radolf souhlasil s odepsáním těchto pohledávek s tím, že není jiné východisko. Měl však připomínky k práci komise pro vymáhání pohledávek města.

Nato p. starosta odpověděl, že dluhy města, které město převzalo se ještě stále vlečou z minulého režimu a mnohdy je velmi těžké tyto vyřešit ku prospěchu města. Dále řekl, že nájemní pohledávky řeší většinou Rada města Odolena Voda.

Byl podán návrh k odsouhlasení na odepsání 2 pohledávek města, které nejsou již vymahatelné.

Hlasování: o návrhu odepsání pohledávky v částce 85.179,- Kč za paní Hanou Pokornou, bytem Havlíčkova 183, Roudnice nad Labem a panem Emanuelem Grubnerem, bytem Kryblická 419, Trutnov a pohledávky v částce 62.858,40 Kč za S+B spol. s r. o. se sídlem Květnová 3, Odolena Voda

- 15 hlasů pro

- 1 hlas proti

- návrh schválen

Dále byl podán návrh k odsouhlasení závěrečného účtu města za rok 2001.

Hlasování: o závěrečném účtu města za rok 2001

- 15 hlasů pro

- 1 hlas proti

- návrh schválen

 

7. II. část veřejné diskuse

Pan starosta poděkoval všem zastupitelům, předsedům a členům komisí, všem pracovníkům MěÚ, za naplnění společného programu za poslední čtyři roky.

Osobně předal písemné poděkování všem přítomným zastupitelům.

Poděkoval pí Cibulkové, Ing. Fraňkovi, p. Trejbalovi, kteří již nekandidovali do ZM, popřál jim hodně úspěchů a zdraví do dalších let. Paní Cibulkové předal kytičku.

Poté požádal zapisovatelku návrhové komise pí Mgr. Predigerovou o přečtení usnesení ZM.

K tomuto usnesení měl Ing. Radolf dvě připomínky:

1) navrhoval malou úpravu v bodě č. 4) usnesení (ZM schvaluje) "za majitelů� je divné, přikláněl by se k formulaci "z majitelů� pozemků atd.

2) upozornil na bod č. 7) a 8) usnesení (ZM schvaluje) - chybí formulace věty "náklady spojené s převodem hradí město�.

Zastupitelé s těmito úpravami souhlasili a byl podán návrh na odsouhlasení usnesení ZM č. 5/2002.

Hlasování : o návrhu schválení usnesení z dnešního zasedání ZM

- návrh 16 hlasy jednomyslně schválen

 

Konec jednání : 20.30 hodin

Zapsala : Doubková


Vítejte v Odoleně Vodě