Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 04/2002 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 30.09. 2002

U s n e s e n í

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2002

konaného dne ze dne 30. 9. 2002 v 17.00 hod. v ZK AEROZastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1. Návrhovou komisi ve složení pí Odehnalová Eva, p. Hanžl Antonín, p. Hoch Josef.

2. Program jednání dle pozvánek.

3. Změnu pořadí v projednání bodu č. 7) místo bodu č. 5) a naopak.

4. Kontrolu usnesení ZM č. 3/2002 ze dne 24. 6. 2002.

5. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda č. 9/2002 ze dne 18.7.2002, č. 10/2002 ze dne 15.8.2002 a č. 11/2002 ze dne 12.9.2002.

6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 města "O zajištění veřejného pořádku� s těmito úpravami:

- vypustit čl. 3 - bod 1 c)

- změnit čl. 3 - bod 1 a)

    na : konec provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb nejpozději ve 24 hod.

- bod 1 b)

    na : konec veřejné produkce hudby nejpozději ve 24 hod.

v čl. 2 - schválena varianta B

čl. 4 bod 1) - za MěP Odolena Voda doplnit "případně odbor samosprávy MěÚ Odolena Voda�.

7. Zřízení právní subjektivity samostatně pro Základní školu Odolena Voda a Mateřskou školu Odolena Voda.

8. Zřizovací listinu příspěvkové organizace " Základní školy Odolena Voda� jako neziskové zařízení s právní subjektivitou s účinností od 1. 1. 2003 s následujícími připomínkami:

- bod 5.2 doplnit - "ZŠ� je oprávněna

- 5.3 doplnit - "ZŠ� hospodaří

- bod 5.2 ve znění:

- nabývat věci movité a nemovité do vlastnictví

- rozšíření o bod 5.6 ve znění:

- základní škola je povinna podle pokynů zřizovatele smluvně poskytnout své prostory Základní umělecké škole Klecany s pobočkou v Odoleně Vodě a Mateřské škole v Odoleně Vodě.

9. Zřizovací listinu příspěvkové organizace "Mateřská škola Odolena Voda " jako neziskové zařízení s právní subjektivitou s účinností od 1. 1. 2003 s následujícími připomínkami:

- bod 5.2 doplnit "MŠ� je oprávněna,

- bod 5.3 doplnit " MŠ� hospodaří

- bod 5.2 ve znění:

- nabývat věci movité a nemovité do vlastnictví.

10. Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2002 "O povinném hubení obtížných hlodavců� stěmitoúpravami:

- článek č. 3 bod 1) upravit na:

- vlastníci, nájemci a uživatelé objektů a pozemků

- bod 2) upravit na: - deratizace bude prováděna na náklad vlastníků, případně nájemců objektů, prostor

- článek č. 4 bod 1) upravit na:

- deratizace bude prováděna celoplošně na území města dle stavu zamoření

- z článku č. 5 vypustit v bodu 2) odrážky a) a b).

11. Prodej pozemku parc. č. 629 v k. ú. Odolena Voda o výměře 37 m2 z majetku města za odhadní cenu ve výši 4.691,- Kč panu Ing. Karlu Vostálovi, bytem Tavolníkova 1842/7, Praha 4 Krč 142 00. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

12. Prodej pozemku parc. č. 228/26 v k. ú. Dolínek o výměře 760 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m a schvaluje sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí manželům panu Pavlu Fišerovi MUDr., paní Haně Fišerové MUDr., bytem Nezvalova 2680, Mělník 276 01. Náklady spojené s převodem hradí město.

13. Prodej pozemku parc. č. 228/24 v k. ú. Dolínek o výměře 613 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m2 a schvaluje sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí panu Davidovi Doubravovi, bytem Ukrajinská 2594, Kladno. Náklady spojené s převodem hradí město.

14. Název nové ulice v lokalitě Pode vsí parc. č. 774/3 v k. ú. Odolena Voda - ul.�U Jordánu�.

 

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e :

1. Návrh na název nové ulice v lokalitě Pode vsí parc. č. 774/3 v k. ú. Odolena Voda ul.� Pode vsí�.

2. Návrh na název nové ulice v lokalitě Pode vsí parc. č. 774/3 v k. ú. Odolena Voda ul.� Nad Jordánem�.

 

Zastupitelstvo města u k l á d á panu starostovi :

1. Zajistit vypracování aktuálního seznamu pohledávek města k datu 31. 12. 2001, včetně údajů o jejich vymáhání do příštího jednání ZM.

 

V Odoleně Vodě 30. září 2002

Za návrhovou komisi usnesení zapsala : pí Odehnalová Eva

Usnesení odsouhlaseno :

................................................. ......................................................

B l a h n o v á Jana N e d o m a Jiří

místostarostka starosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě