Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 04/2002 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 30.09. 2002

Zápis č . 4/2002

z veřejného zasedání Zastupitelstva města OdolenaVoda

konaného dne 30. září 2002 v ZK AERO od 17.00 hodin



Členů zastupitelstva přítomno : 18

omluveni : Ing. Franěk Miloslav, p. Trejbal Karel

neomluveni : Ing. Vacík Petr,

Občanů přítomno : 9

Pracovníci Městského úřadu : tajemník, vedoucí SO, ŽÚ, SÚ, FO, OS za TS p. Haluza

 

P r o g r a m :

1) Kontrola usnesení z minulého Zastupitelstva města Odolena Voda

2) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

3) Vyhláška č. 1/2002 o zajištění veřejného pořádku

4) I. část veřejné diskuse

5) Vyhláška č. 2/2002 o povinném hubení obtížných hlodavců

6) Prodej majetku města

7) Přechod ZŠ a MŠ na právní subjektivitu

8) Název nové ulice v lokalitě Pode vsí

9) II. část veřejné diskuse

 

Ověřovatelé z minulého jednání : p. Čurda Vladimír, p. Král Jiří

z dnešního jednání : pí Blahnová Jana, Ing. Ledvinka Milan, CSc.

 

...................................... .......................................... .......................................................

N e d o m a Jiří B l a h n o v á Jana Ing. L e d v i n k a Milan, CSc.

starosta města ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Návrhová komise ve složení : pí Odehnalová Eva, p. Hoch Josef, p. Hanžl Antonín

 

Starosta města pan Nedoma zahájil v 17.10 hodin dnešní veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda, přivítal jeho členy v počtu 14, pracovníky Městského úřadu a TS Odolena Voda v počtu 6 a přítomné občany v počtu 9.

Pan starosta ustanovil ověřovatele dnešního jednání - pí. Blahnovou Janu

- Ing. Ledvinku Milana, CSc.

Pan starosta podal návrh na složení návrhové komise :

- pí Odehnalová Eva, p. Hoch Josef, p. Hanžl Antonín. Protinávrh nebyl podán.

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení

- 11 hlasů pro

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

Poté pan starosta seznámil ZM s programem dnešního zasedání podle návrhu RM.

Hlasování : o schválení programu dnešního zasedání ZM

- návrh 14 hlasy jednomyslně schválen

 

1. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda

Paní místostarostka provedla kontrolu ověření minulého zápisu Zastupitelstva města Odolena Voda.

Členové ZM obdrželi písemně kontrolu usnesení ZM č. 3/2002 ze dne 24.6.2002.

V tomto bylo p. tajemníkovi uloženo prověřit znění bodu č. 1 v kapitole "RM neschvaluje� usnesení RM č. 6/2002 ze dne 18. 4. 2002. Správnost znění článku (pronájem- podnájem po konzultaci s právníkem.

Paní místostarostka přečetla výsledek jednání s právníkem s tím, že pokud se pronajímá byt, na který je řádně uzavřena nájemní smlouva a má být znovu pronajat - jedná se o podnájem, vždy na dobu určitou. Pan starosta se ujistil, zda byla provedena oprava ve výše jmenovaném usnesení RM.

Poté bylo znění zápisu a usnesení odsouhlaseno.

Hlasování : o schválení předložené kontroly usnesení ze zasedání

ZM č. 3/2002 ze dne 24.6.2002

- návrh 14 hlasy jednomyslně schválen

 

Dostavili se další členové ZM - Ing. Radolf Jiří, pí Kutičková Ludmila a p. Tichý Václav - počet členů ZM 17.

 

2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

Členové ZM předem obdrželi v písemných materiálech na dnešní zasedání ZM usnesení z jednání RM č. 9/2002 z 18.7.2002, RM č. 10/2002 z 15.8.2002 a RM č. 11/2002 z 12.9.2002.

K těmto usnesením vznesli členové ZM řadu dotazů, na něž odpovídal pan starosta :

Jedná se o dotazy k jednotlivých bodům usnesení RM č. 9/2002 ze dne 18. 7. 2002:

Paní Jandusové na dotaz k bodu č. 4) - kdy bude zahájena výstavba 373 bytových jednotek - technická příprava pro výstavbu byla zahájena dne 16. 9. 2002, ale fyzická výstavba bude zahájena, až po nashromáždění potřebných finančních prostředků.

Dále pí Jandusové k bodu 1) - (RM bere na vědomí), jak bude ještě dlouho trvat oprava komunikace Ke Stadionu - smlouva je podepsána do konce října t. r. - práce by v tomto termínu měly být ukončeny.

Mgr. Predigerové na dotaz k bodu č. 3) bere na vědomí na přechod MěP z 24 hodinové služby na dva strážníky, na jejich pracovní dobu, dále na pult centralizované ochrany - současní strážníci budou sloužit 2x v týdnu noční službu a zbytek dnů mají osmihodinovou pracovní dobu. Pult centralizované ochrany je převeden na firmu GRÁL. Dále pan starosta řekl, že veškeré pracovní potřeby strážníků byly odevzdány na MěÚ dne 30. 9. 2002.

Ing. Hladíkovi na dotaz k bodu č. 2) (RM bere na vědomí) - na jednání valné hromady VKM Kladno - Mělník došlo k odsouhlasení vložení majetku města - fond národního majetku hlasoval proti.

Dále Ing. Hladíkovi k bodu č. 4) RM schvaluje - zda je možné uhlídat trvalé bydliště nájemníků v nových bytech v Odoleně Vodě na Cukrovaru - nájemníci podepsali čestné prohlášení + nájemní smlouvu, pokud by se trvale nepřihlásili - nebyla by s nimi tato nájemní smlouva uzavřena.

Dále Ing. Hladíkovi k bodu č. 21) RM schvaluje k činnosti podnikání firmy YSSEN, s.r.o. Litvínov kpronájmu městských nebytových prostor v Odoleně Vodě a jestli tento pronájem bude nějakým přínosem pro město - tato firma se zabývá obchodní činností se stavebním materiálem.

Ing. Ledvinkovi, CSc. na dotaz k bodu č. 4) RM schvaluje kritéria, která byla stanovena nejsou funkční a že byty, o které byl největší zájem už byly rozděleny, pokud někdo přišel později - toto tvrzení bylo zamítnuto s tím, že kritéria odsouhlasena RM dne 18. 7. 2002 jsou platná. Pokud by se takovýto případ objevil, okamžitě podat písemnou stížnost na MěÚ a bude se okamžitě řešit. Také je nutné porovnat případy v podání žádosti s okamžitou platbou, tento zájemce samozřejmě bude mít přednost i ve výběru bytu a s platbou jinou formou.

Ing. Radolfovi na dotaz k bodu č. 22) RM schvaluje na výši nájemného nebytových prostor na Horním nám. čp. 255 panu Valešovi - tento prostor suterénní (bez oken) - cena byla stanovena 1000,- Kč ročně. Byla podána žádost o změnu ceny a rozhodnuto na základě schváleného nájemného.

Dále Ing. Radolfovi k bodu č. 4( (RM bere na vědomí) - k průběhu teplofikace - kdy tato bude ukončena - v podstatě je tato ukončena mimo 3 bytů, kde se nepodařilo přesvědčit nájemníky k zabudování ústředního topení z důvodů, že již mají elektrické topení, které budovali na vlastní náklady a tento způsob vytápění jim vyhovuje. Způsob a výše úhrady (vyúčtování) u těchto nájemníků bude ještě projednáváno v orgánech města.

Panu Tichému na dotaz ke stejnému bodu - proč se s nájemníky před lety nejednalo o termínu teplofikace, že by to již věděli dříve a dále, že nájemníci mají v bytech údajně chladno - na kolik stupňů se byty vytápí - město s nájemníky o této věci jednalo, již řadu let, ale nevěděl se bohužel termín z důvodu nedostatku finančních prostředků, byty se vytápí na 22o C, což je podle platné vyhlášky a dále bylo ZM informováno o schůzce dne 9. října 2002 s těmito nájemníky, kde jim budou veškeré dotazy zodpovězeny.

Paní Jandusové na dotaz ke stejnému bodu - zda bylo nájemníkům nabídnuto odkoupení těchto bytů - tato možnost jim byla nabídnuta, ale město musí ještě určit za jakých podmínek, cenu za topení a cenu celkem.

Jedná se o dotazy k jednotlivým bodům usnesení RM č. 10/2002 ze dne 15. 8. 2002:

Ing. Radolfovi na dotaz k bodu č. 1) - (RM bere na vědomí) - co se rozumí formulací "hrubé porušení nájemní smlouvy� na městský byt - tato nájemnice pronajímala tento byt dalším nájemníkům bez vyrozumění a schválení města - tento případ byl předán právníkovi firmy Centra, v.o.s. k ověření a pak bude dále řešen.

Jedná se o dotazy k jednotlivých bodům usnesení RM č. 11/2002 ze dne 12. 9. 2002

- RM schvaluje

Paní Jandusové na dotaz k bodu č. 2) - proč byly odepsány pohledávky za nájem a služby spojené s užíváním bytu po paní Anně Babičové a kdo tento byt dostal - pohledávky byly odepsány z důvodu úmrtí nájemkyně a také dalšího nástupce tj. syna, který též zemřel, tento byt byl přidělen rozhodnutím RM ze dne 2/2002 paní učitelce Petře Juklové po dobu pracovního poměru v ZŠ v Odoleně Vodě.

Ing. Radolf na dotaz k bodu č. 11) - proč RM rozhodla o připojení pozemků k honitbě O. Voda - rozhodla na základě žádosti honebního společenstva Odolena Voda-Postřižín o připojení pozemků dosud užívaných honebním společenstvem Veliká Ves - proběhlo jednání mezi uvedenými společenstvy o určení nové hranice honitby.

Dále Ing. Radolfovi k bodu 13) - proč bylo RM odsouhlaseno přemístění primerního uzlu technolog. linky kamenolomu Čenkov - RM tento bod odsouhlasila s důvodů ekologického dopadu - snížení hladiny hluku v okolí lomu Čenkov, (primerní drtič kamenolomu Čenkov bude přemístěn na dno lomu).

Dále Ing. Radolfovi k bodu č. 14) - proč byla odpuštěna úhrada neinvestičních nákladů za docházku dítěte na dobu 10 měsíců pro pí A. Ladovou - z důvodů, že rodina nemá dostatečné příjmy k zajištění výživy a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost (v souladu s vyhl. č. 3/97 odst. III).

Paní Predigerové na dotaz zda byl zveřejněn pořadník 373 byt. jednotek - tento pořadník je k dispozici na MěÚ k nahlédnutí všem ZM.

Hlasování : odsouhlasení zpráv o činnosti RM dle zápisů č. 9,10,11/2002

- zprávy o činnosti RM 17 hlasy jednomyslně schváleny

 

3. Vyhláška č. 2/2002 o zajištění veřejného pořádku

Pan starosta informoval zastupitele o důvodu vydání této vyhlášky. Léta naše občany města zužuje hluk z diskoték v Santě Marii do ranních hodin, hlavně občany bydlících na Dolním náměstí. Velkým problémem je, že mládež posilněná velkým množstvím alkoholu při noční cestě domů dělá velký hluk a ničí všechno co jim stojí v cestě (dopravní značky, světla, úřední vývěsky, zeleň apod.) a řekl, že město vynakládá na opravy a obnovování po vandalismu nemalé finanční prostředky, které by se mohly využít na jiné důležitější potřeby.

RM při svém zasedání řešila opět stížnost občanů, formou petice a dospěla k názoru, že tuto diskotéku ve městě většina občanů nechce, a proto je nutné ze zákona tuto vyhlášku přijmout a upravit provozní dobu tak, aby obyvatelé města nemuseli již snášet agresivitu některých návštěvníků diskotéky v Santě Marii v nočních a ranních hodinách. Dále podotkl, že toto zařízení navštěvují z velké části lidé z jiných měst a obcí, kteří zde pak páchají trestnou činnost.

Poděkoval též paní Jandusové za zorganizování sepsání petice občanů proti pořádání těchto diskoték.

Pan starosta řekl, že by se přikláněl k omezení provozu výhradně pro Santu Marii, aby se podnikatelé provozující hostinské služby ve městě necítili poškozeni.

Pan starosta v diskusi k této vyhlášce odpovídal na jednotlivé dotazy

Paní Cibulkové na stížnost na hluk a nepořádek u restaurace Bodlák a Večerka v neděli v dopoledních hodinách, neboť se tam scházejí podivní lidé, posilněni alkoholem, ze kterých jde strach - pokud se nedopouštějí přestupků, nelze zasahovat, v opačných případech se tak děje.

Paní Jandusové na stížnost na hluk v nočních hodinách z restaurace u p. Zampra (ze zahrádky), většinou o víkendu a v letních dnech - měli by důsledně dodržovat otevírací dobu.

Panu Hanžlovi, který se přiklonil k plošnému omezení pro všechny restaurace - není to tak jednoznačné, neboť hlavně ten problém je Santa Maria na ještě někdy Opera, hlavně o víkendu.

Panu Mikolášovi na názor, že plošné omezení provozní doby restaurací si budou podnikatelé vysvětlovat jako omezování podnikatelské svobody, měla by se omezit provozní doba pouze v příslušné provozovně (Santa Maria), kvůli které se toto vše odvíjí - p. starosta vyjádřil souhlas.

Ing. Radolfovi na nesouhlas s názorem p. Mikoláše, že když omezíme provoz pouze v Santě Marii, pijáci se přemístí do těch otevřených ve městě a budou zase v nočních hodinách rušit obyvatele, čímž by se tento problém nevyřešil - nemusí to být pravda, protože Santa Maria na rozdíl od jiných podniků mívá otevřeno do rána a právě odtamtud jde velký hluk, někteří návštěvníci notně posilněni alkoholem při cestě domů vše ničí co jim stojí v cestě a dělají hluk ještě na ulici.

Panu Tichému na názor na Santu Marii, že je otevřena nejdéle ve městě, proto by MěP měla občas provést kontrolu pořádku - MěP již nyní nebude tyto kontroly provádět, neboť je značně omezena v počtu strážníků. Doposud byla činnost MěP provozem Santy Marie pravidelně vázána.

Paní Cibulkové na názor, že ani ona není proto, aby se omezily všechny provozovny ve městě, což je velmi nepřijatelné a není důvod omezovat ostatní podnikatele v hostinském provozu

- p. starosta vyslovil souhlas.

Ing. Hladíkovi na názor omezit provoz u všech provozoven tohoto typu do 24 hodin po celý týden, dále navrhl vyškrtnout větu v čl. 3 (závazné podmínky a omezení) bod c) v návrhu vyhlášky o zajištění veřejného pořádku č. 1/2002- pan starosta o tomto návrhu Ing. Hladíka dal hlasovat. Pan starosta opět vyjádřil nesouhlas s plošným omezením, zbytek návrhu podpořil.

Hlasování: o návrhu Ing. Hladíka Miloše vyškrtnout celou větu v článku 3 v bodu 1c)

- Návrh 17 hlasy jednomyslně schválen

Tímto schválením se bod d) mění na bod c).

V pokračování diskuse se přihlásil o slovo p. Slabý (nájemce), který argumentoval s tím, že opatření proti hluku byla již provedena (např. zamezování otevírání oken a pod.). Dále řekl, že jsou řádně odváděny poplatky městu, když bude omezen provoz, že se podstatně sníží návštěvnost a i poplatky. Také řekl, že kontroly pořádku uvnitř diskotéky MěP prováděla velmi málo. Také řekl, že poslední upozornění na hluk apod. dostal od města naposledy v červenci t. r.

Pan starosta odpověděl, že hluk je stále stejný a hlavně vibrace a dunění vycházející z restaurace je neúnosné a také řekl, že je to za posledních deset let tento rok nejhorší, že se tu vyskytují různá individua, v podnapilém stavu a hlavně v pátek a MěP byla přítomna na

Dolním náměstí, aby se nestalo ještě něco horšího, než jen vandalismus. Proto je mnoho důvodů, aby se vyhláška o zajištění veřejného pořádku č. 1/2002 upravila a odsouhlasila na dnešním ZM.

Nato se přihlásil o slovo pronajímajitel Santa Marie p. Hubáček a velice se cítil dotčený, že prý on nezodpovídá za návštěvníky, kteří jsou již mimo provozovnu a že si nemyslí, že se toto vše děje když končí jeho diskotéka, Dále řekl, že si můžeme nechat provést měření hluku hygienickou stanicí a tím dokázat, že nepřekračuje hladinu hluku.

Paní Jandusová reagovala tak, že zdůraznila, že minulý víkend byl opět slyšet v noci velký hluk ze Santy Márie i venku od aut a vandalové zase ničili značky a pod. a byla by velmi vděčná za opatření - p. starosta s tímto názorem souhlasil a řekl, že tento problém se musí urychleně řešit, avšak ne plošně.

I názor Ing. Hladíka byl namístě, když řekl, že je od toho ZM, aby se tento problém vyřešil.

Ing. Ledvinka řekl, že omezení provozu restaurací bude zásah do podnikatelské činnosti a z našeho města se stane mrtvé město a nebude tady pulzovat žádný život - p. starosta odpověděl, že tento názor sice chápe, ani on by nechtěl omezovat místní podnikatele, ale i obyvatelé mají nárok na noční klid a proto je nutné toto řešit.

Po diskusi k vyhlášce byl podán návrh v čl. 3 (závazné podmínky a omezení) v bodu 1 a)  a v bodu 1 b) ve vyhlášce o zajištění veřejného pořádku č. 1/2002, vypustit část věty

"je pátek a v sobotu a v ostatní dny ve 22.00 hod.�

Hlasování: o návrhu vypuštění části věty v čl. 3 v bodu 1 a) a v bodu 1 b) formulaci "je v pátek a v sobotu a v ostatní dny ve 22 hodin�

- 16 hlasů pro

- l se zdržel hlasování

- návrh schválen

Poté se zastupitelé vrátili k projednávání čl. 2 (vymezení území) v bodu 1), kde p. Král navrhoval vypustit varianty A) a C) a variantu B) ponechat "na celém území města Odolena Voda. Pan starosta s tímto návrhem nesouhlasil, že není pro plošné omezení provozu z důvodů neomezovat ostatní podnikatele, kteří dodržují předpisy a na to podal protinávrh k odsouhlasení varianty C) v bodu 1 čl. 2 " Pohostinství a bar Úžická 27, Odolena Voda.

Hlasování: o protinávrhu p. starosty vypustit varianty A) a B) v čl. 2 a ponechat variantu C)

- 1 hlas pro

- 13 hlasů proti

- 5 se zdrželo hlasování

- návrh nebyl schválen

Hlasování: o návrhu p. Krále Jiřího vypustit varianty A) a C) v čl. 2 a ponechat variantu B)

- 15 hlasů pro

- 1 hlas proti

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

Mezi projednáváním vyhlášky přišel p. Čurda Vladimír v 18.35 hod. Počet členů ZM 18.

Ing. Radolf podal návrh v čl. 4 (kontrola a sankce) o rozšíření znění bodu č. 1 "případně odbor samosprávy MěÚ Odolena Voda�, z důvodu, že již MěP nefunguje 24 hodinovou službou a nebyla by prováděna kontrola.

Hlasování: o návrhu Ing. Radolfa rozšíření bodu č. 1) v čl. 4

- 14 hlasů pro

- 4 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Dále Ing. Radolf podal návrh vyškrtnout větu v čl. 3 (závazné podmínky a omezení) v bodu č. 1 d) Konec provozní doby hostinské provozovny "Restaurace Pod Tvrzí� v čp. 395 je od pondělí až do neděle nejpozději do 22.00 hod. Z důvodů, aby omezení do 24.00 hod. bylo pro všechny provozovny v Odoleně Vodě stejné. Na to p. starosta řekl, s touto restaurací byla, uzavřena smlouva a že by bylo lepší tuto provozovnu nechat otevřenou pouze do 22.00 hod., neboť je umístěna v pečovatelském domě, kde bydlí převážná část starších lidí (důchodců).

Hlasování: o protinávrhu p. starosty ponechání věty v čl. 3 v bodu č. 1 d)

- 10 hlasů pro

- 4 hlasů proti

- 4 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Hlasování: o návrhu Ing. Radolfa vyškrtnutí věty v čl. 3 v bodu č. 1 d)

- 9 hlasů pro

- 5 hlasů proti

- 4 se zdrželi hlasování

- návrh nebyl chválen

Po důkladném projednávání o úpravách a změnách v návrhu vyhlášky o veřejném pořádku č. 1/2002 podal p. starosta návrh na odsouhlasení upravené vyhlášky o zajištění veřejného pořádku č. 1/2002.

Hlasování: o konečném návrhu znění upravené vyhlášky o zajištění veřejného pořádku

č. 1/2002

- 15 hlasů pro

- 2 hlasy proti

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

Po odsouhlasení výše uvedené vyhlášky pan starosta ještě uvedl, že je možné na odboru samosprávy MěÚ si vyřídit výjimku na akce (např. taneční zábava a pod.), která by dovolovala prodloužení otevírací doby provozoven na dobu delší, než ukládá vyhláška o zajištění veřejného pořádku č. 1/2002.

Tato vyhláška vchází v platnost dne 18. 10. 2002 po nabytí právní moci.

 

4. I. část veřejné diskuse

p. Mikoláš přečetl příspěvek z tisku, kde se psalo o akciích VKM a. s. z čehož vyplynula obava o vrácení státní dotace SFŽP -p. starosta řekl, že tyto obavy jsou zbytečné, státní dotace se vracet nebude, neboť město postupuje podle smlouvy se SFŽP.

Na dotaz občana, za jakých podmínek byly převzaty pozemky p. Malého na komunikaci v Dolínku p. starosta odpověděl, že pozemek byl převeden na město, p. Cihelka zajistil projekt na komunikaci a město s připomínkami vrátilo zpět. Pokud si sdružení stavebníků zajistí finanční prostředky, pak město vezme roli investora na vybudování přístupové komunikace.

V možnosti města bylo využití smluvní částky 300.000,- Kč od firmy Colas a. s., ale nyní tyto finanční prostředky jsou využity na opravu (výstavbu) silnice Ke Stadionu, bez které nebude vyřešena autobusová doprava ve městě.

Ing. Sankotová informovala ZM, že bez vybudované přístupové komunikace (bez povrchových vrstev), nebude stavebním úřadem povolena kolaudace RD na tomto pozemku.

Na dotaz pí Kutičkové - kdo opraví překopanou (zničenou) komunikaci v Dolínku a kdo bude tuto škodu hradit - p. starosta odpověděl, že samozřejmě majitele nemovitostí, kterých se to týká.

Dále se zeptala, jak by se dal vyřešit problém padajících hrušek ze tří hrušní, které stojí na pozemku dětského hřiště za školou a značně znečišťují okolí a je zde možný úraz uklouznutí - p. starosta požádal p. Haluzu, aby tento prostor kontroloval a eventuelně TS uklidily, též vnesl názor, že by bylo účelnější vysázet jinou zeleň a hrušně porazit..

Pí Jandusová vznesla dotaz na občanskou vybavenost na Dolním náměstí po vybudování 373 byt. jednotek, zda se zlepší hlavně zásobování potravinami (event. výstavba Supermarketu apod.) - p. starosta odpověděl, že hlavně rozestavěná budova nákupního střediska na Dolním náměstí by se měla k těmto účelům využít a věří, že výstavba nových bytů zláká podnikatele k podnikatelské činnosti jak ve službách, tak v zásobování.

Po I. části veřejné diskuse byla vyhlášena desetiminutová přestávka.

Po přestávce p. starosta podal návrh na změnu pořadí v projednávání bodu 7) místo bodu č. 5) a naopak se kterým všichni zastupitele souhlasili.

Hlasování : o návrh pana starosty o změnu pořadí bod 4) místo bodu 5) a naopak

- návrh 18 hlasy jednomyslně schválen

 

5. Přechod ZŠ a MŠ na právní subjektivitu

Pan starosta, řekl že tato změna souvisí se zrušením školských úřadů a se zrušením školského odboru na OKÚ P-V ke dni 31. 12. 2002. Jedná se o 18 škol v regionu, z toho 9 už právní subjektivitu mají a 9 ne. K datu 1. 1. 2003 je nutné odsouhlasit, zda ZŠ a MŠ budou jedna společná příspěvková organizace s právní subjektivitou, pod kterou budou spadat další školská zařízení a nebo odděleně, což podle názoru odborníků by bylo po všech stránkách lepší, neboť každá ředitelka by měla oddělené pravomoce.

Dále přivítal na ZM ředitelku ZUŠ pí Snížkovou z Klecan, neboť i této školy se toto dotýká, jak bude rozhodnuto. od 1. 1. 2003.

V diskusi k bodu 5) - Ing. Hladík vyzval Mgr. Predigerovou - učitelku ZŠ v Odoleně Vodě, aby se vyjádřila k tomuto projednávanému bodu jako osoba nejkvalifikovanější.

Ing. Radolf a pí Odehnalová se pozastavili nad tím, proč obě ředitelky nepřišly na zasedání ZM, když se jedná o jejich zařízení a pí ředitelka ze ZUŠ ano. Na to Mgr. Predigerová řekla, že spolu s pí ředitelkou ZŠ Mgr. Sochůrkovou tuto záležitost před ZM náležitě projednaly a shodly se na návrhu řešení, že by byly rády, kdyby ZM odsouhlasilo odděleně ZŠ a MŠ, hlavně kvůli hospodaření obou zařízení, každé zařízení má odlišné učební pomůcky (MŠ hračky - ZŠ učebnice, sešity apod.). Také organizační záležitosti jsou odlišné, pod ZŠ spadá ještě ZŠ

U Kostela, jídelna a družina. Dále řekla, že pokud nebude schválena zřizovací listina k 1. 1. 2003, nebudou poskytnuty finanční prostředky pro školu.

Pan starosta odpověděl, že pí ředitelku ZUŠ pozval sám na ZM s tím, že by mělo dojít mezi ZŠ a ZUŠ ke smluvnímu vztahu, abychom o tuto školu nepřišli. Pan starosta zároveň poděkoval ředitelce ZUŠ za vynikající úroveň benefičního koncertu věnovaného záplavám.

Ing. Hladíkovi a pí Odehnalové a p. Tichého na dotaz zda se bude také předávat majetek ZŠ a kdo může ředitele ZŠ jmenovat i odvolat - město nadále bude vlastnit majetek ZŠ, protože bude zřizovatelem, odvolání a jmenování ředitele provádí město po předchozím projednání s K.Ú.

Ing. Radolf upozornil ZM, že by se mělo soustředit nejprve na schválení pro oddělenou nebo společnou právní subjekty ZŠ a MŠ a potom pokračovat v diskusi o úpravách zřizovacích listin s právní subjektivitou. S tímto p. starosta souhlasil dal o tomto návrhu hlasovat nejprve pro oddělenou právní subjektivitu ZŠ a MŠ.

Hlasování: o návrhu schválení přechodu ZŠ a MŠ na právní subjektivitu odděleně

- návrh 18 hlasy jednomyslně schválen

Zřizovací listina ZŠ

Dále probíhala diskuse k úpravám ve zřizovací listině ZŠ.

Ing. Hladík měl připomínku k čl. V (vymezení majetkových práv) v bodu 5.2) doplnit "ZŠ� a totéž u bodu č. 5.3). Tyto úpravy by se měly provést též u zřizovací listiny pro MŠ, s čímž ZM souhlasilo.

Dále se navrhovalo ještě v bodu 5.2) čl. V), aby byly odstraněny závorky ve větě v tomto znění �nabývat věci movité a nemovité do vlastnictví�. Tuto úpravu též provést u MŠ.

O tomto návrhu dal p. starosta hlasovat.

Hlasování: o návrhu vyškrtnout závorky v bodu 5.2) čl. V) zřizovací listiny pro ZŠ a MŠ

- 16 hlasů pro

- 2 hlasy proti

- návrh schválen

Dále se diskutovalo o rozšíření o bod 5.6) ve znění: - "základní škola je povinna podle pokynů zřizovatele smluvně poskytnout své prostory Základní umělecké škole Klecany s pobočkou v Odoleně Vodě a Mateřské škole v Odoleně Vodě.� Z důvodů, aby za několik let nevznikly problémy v tomto směru.

Pan starosta dal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: o návrhu rozšíření o bod č. 5.6) v čl. V - zřizovací listiny s právní subjektivitou ZŠ

- 16 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Mgr. Predigerová upozornila na malé chyby ve slovu kritéria u obou zřizovacích listin.

Poté pan starosta podal návrh na schválení takto upravené zřizovací listiny s právní subjektivitou ZŠ.

Hlasování: o návrhu schválení upravené zřizovací listiny s právní subjektivitou ZŠ Odolena Voda

- návrh 18 hlasy jednomyslně schválen

Zřizovací listina - MŠ

Pan starosta se zeptal ZM, zda mají nějaké připomínky ke zřizovací listině MŠ, kromě malých změn, které byly jednotlivě již odsouhlaseny zároveň se zřizovací listinou ZŠ. Nikdo k tomuto neměl námitky a p. starosta podal návrh k hlasování.

Hlasování: o návrhu schválení upravené zřizovací listiny s právní subjektivitou MŠ Odolena Voda

- návrh 18 hlasy jednomyslně schválen

 

6. Vyhláška o povinném hubení obtížných hlodavců č. 2/2002

Pan starosta uvedl několik důvodů, které vedly k nutnosti vydání této vyhlášky.

Mohly by nastat problémy s vlastníky objektů a pozemků, kteří by včas neobjednali ochrannou deratizaci. Deratizační práce budou účinné, budou-li provedeny v celém městě zároveň.

Jen tak se zamezí přemnožení obtížných hlodavců, kteří jsou zdraví nebezpeční. Proto je dnes tato vyhláška předložena k projednání a odsouhlasení.

 

Diskuse

Ing. Hladík navrhl v čl. 3 (součinnost vlastníků, nájemců a uživatelů objektů a pozemků) v bodu 1) upravit text věty na "vlastníci, nájemci a uživatelé objektů a pozemků�, že není potřeba uvádět právnické a fyzické osoby.

Pan starosta dal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: o návrhu schválení úpravy v čl. 3 v bodu 1)

- 15 hlasů pro

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Dále byla navržena úprava věty v čl. 3 v bodu 2) ve znění: "deratizace bude prováděna na náklad vlastníků, případně nájemců objektů, prostor..�

Hlasování: o návrhu schválení úpravy v čl. 3 v bodu 2)

- 14 hlasů pro

- 4 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Na připomínku p. Krále k čl. 4, (způsob a termíny provádění deratizace) k bodu 1), upravit znění věty jen na "deratizace bude prováděna celoplošně na území města dle stavu zamoření�.

Proč tyto městské části jsou ve větě, že není potřeba je tam uvádět. Dále proč uvádět ve dvou etapách (pravidelně), když by tato činnost byla z nějakého důvodu zbytečná. Každý si může nechat deratizovat dle potřeby.

Pan starosta řekl, že se městské části opsaly z jiné vyhlášky - nemusíme je uvádět - souhlasí s úpravou věty a dal hlasovat.

Hlasování: o návrhu p. Krále o schválení úpravy v čl. 4 v bodu 1)

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

Na návrh Ing. Radolfa v čl. 5 (pokuty a postihy) v bodu 2) vypustit oba body a) a b).

Nikdo k tomuto neměl jiné připomínky. O tomto návrhu ZM hlasovalo.

Hlasování: o návrhu schválení vypuštění odrážek a) a b) v bodu 2) čl. 5

- návrh 18 hlasy jednomyslně schválen

V čl. 6 (závěrečná ustanovení) v bodu č. 3) - Mgr. Predigerová opravila text v první větě  s přesunutím slov v rámci češtiny a dvě malé chyby ve slovech v textu.

ZM s těmito malými úpravami souhlasilo a byl podán návrh na odsouhlasení upravené vyhlášky č. 2/2002 o povinném hubení obtížných hlodavců.

Hlasování: o návrhu schválení upravené vyhlášky č. 2/2002 o povinném hubení obtížných hlodavců

- vyhláška 18 hlasy jednomyslně schválena

 

7. Prodej majetku města

A) Prodej pozemku parc. č. 629 v k. ú. Odolena Voda

Jedná se o prodej pozemku o výměře 37 m2 z majetku města za odhadní cenu ve výši  4.691,- Kč p. Ing. Karlu Dostálovi z Prahy 4. Jedná se o pozemek před a pod garáží. Náklady spojené s převodem hradí kupující. K tomuto prodeji neměli ZM žádné připomínky.

Pan starosta podal návrh na schválení.

Hlasování: o návrhu schválení prodeje pozemku parc. č. 629 v k. ú. Odolena Voda

- 16 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

B) Prodej pozemku parc.č. 228/26 v k. ú. Dolínek

Jedná se o prodej pozemku o výměře 760 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m2 a sdružení finančních prostředků ve výši 400,-Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí manželům Fišerovým z Mělníka. Náklady spojené s převodem hradí město.

K tomuto prodeji neměli ZM žádné připomínky. Pan starosta podal návrh na schválení.

Hlasování: o návrhu schválení prodeje pozemku parc. č. 228/26 v k. ú. Dolínek

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

C) Prodej pozemku parc. č. 228/24 v k. ú. Dolínek

Jedná se prodej pozemku o výměře 613 m2 z majetku města za kupní cenu 33,- Kč/m2 a sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí panu Davidovi Doubravovi z Kladna. Náklady spojené s převodem hradí město.

K tomuto prodeji neměli ZM žádné připomínky. Pan starosta podal návrh na schválení.

Hlasování: o návrhu schválení prodeje pozemku parc. č. 228/24 v k. ú. Dolínek

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

8. Název nové ulice v lokalitě Pode vsí

Pan starosta seznámil ZM s některými skutečnosti ohledně výběru názvu nové ulice " U Jordánu� v lokalitě Pode vsí, který byl navržen RM a ta jej odsouhlasila. Další návrh byl  " U Špičáku� a ten neprošel. Jeden z důvodů byl, že blíže k této lokalitě se nachází rybník "Jordán�.

V diskusi pan starosta odpovídal na jednotlivé dotazy ZM. Ing. Radolfovi, proč se někdo nezeptal lidí, kteří v této lokalitě budou bydlet, jaký název by jim vyhovoval a líbil. K tomuto názoru se přikláněla i Mgr. Predigerová. Přikláněl by se k referendu o tomto názvu a navrhl název "Pode vsí� - referendum není nutné, protože o ostatních názvech nových ulic také rozhodovalo ZM a je to v jeho pravomoci. p. Mikolášovi na názor, že by navrhoval název "Nad Jordánem�.

Byl podán protinávrh Ing. Radolfa na nový název ulice "Pode vsí�.

Hlasování : o protinávrhu Ing. Radolfa na název ulice "Pode vsí�

- 2 hlasy pro

- 9 hlasů proti

- 7 se zdrželo hlasování

- návrh nebyl schválen

Dále byl podán protinávrh p. Mikoláše na nový název ulice "Nad Jordánem�

Hlasování : o protinávrhu p. Mikoláše na název ulice "Nad Jordánem�

- 8 hlasů pro

- 4 hlasy proti

- 6 se zdrželo hlasování

- návrh nebyl schválen

Návrh p. starosty na nový název ulice U Jordánu� byl podán k odsouhlasení.

Hlasování : o původním návrhu RM na název ulice " U Jordánu�

- 13 hlasů pro

- 5 se zdrželo hlasování

- návrh schválen

 

9. II. Část veřejné diskuse

Pan starosta odpovídal na jednotlivé dotazy.

P. Hochovi na parkoviště u lesa, které je vydlážděné a co se tam vlastně bude provozovat.

Ing. Sankotová odpověděla, že investor parkoviště v projektu vydláždění sice neměl, ale měl by dodat doplňující projekt.

Pí Cibulkové, proč p. Parma staví takovou vysokou zeď u silnice - je prováděna na ohlášení stavebnímu úřadu O. V.

Ing. Radolfa - informoval o tom, že je členem komise pro vymáhání dluhů města, že měli dostat zápis o identifikaci k jednotlivým případům dluhů města a že JUDr. Kestl slíbil, že tyto dluhy bude vymáhat a že seznam pohledávek MěÚ nemá - JUDr. Kestl dluhy může vymáhat, nic mu nebrání v jeho práci, neboť dostal všechny podklady, které jsou též k dispozici na fin. odboru i pro komisi. Dále bude svolána komise pro vymáhání dluhů města.

Pí Jandusové na nebezpečí břízy v Malém háji, která je nahnutá - p. Haluza řekl, že ji nelze porazit vlastními prostředky TS a bylo mu uloženo toto zkontrolovat zda je situace tak vážná.

PhDr. Martinákové na dvě otázky: ta první byla stížnost na p. Koblice, proč nedělá kontrolu o stavu bytového fondu, včetně zápisů do deníku Centry a druhá stížnost byla na špatné dopravní značení v našem městě - když vyjedeme z Aera do Dolínku - není ukončení O. Vody - p. Koblic v reakci na první stížnost řekl, že na tyto nedostatky byl upozorněn p. Jirásek z Centry, kontroly a zápisy jsou prováděny a doplněny.

Na druhou stížnost p.Koblic řekl, že označení Dolínku je místní označení a dle SÚS Říčany je odsouhlasené dopravní policií. Pan starosta požádal vedoucího organizační složky TS o znovu prošetření - správnosti označení místní tabule Dolínek u SÚS Říčany.

Po diskusi Ing. Radolf dal návrh uložit a odsouhlasit p. starostovi jeho požadavek zajistit vypracování aktuálního seznamu pohledávek města k datu 31. 12. 2001, včetně údajů o jejich vymáhání do příštího jednání.

Hlasování : o návrhu Ing. Radolfa o uložení úkolu p. starostovi zajistit vypracování aktuálního seznamu pohledávek města k datu 31. 12. 2001, včetně údajů  o jejich vymáhání do příštího jednání ZM

- 16 hlasů pro

- 3 se zdržely hlasování

- návrh schválen

Po ukončení II. části veřejné diskuse bylo přečteno a předloženo návrhovou komisí usnesení ze zasedání ZM, které zapsala a přečetla pí Odehnalová.

Hlasování : o schválení usnesení z dnešního zasedání ZM

- návrh 18 hlasy jednomyslně schválen

Na závěr ZM p. starosta poděkoval všem občanům a organizacím, kteří se zúčastnili pomoci lidem postiženým záplavami při likvidaci škod.

 

Konec jednání : 21.50 hodin

Zapsala : Doubková


Vítejte v Odoleně Vodě