Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 03/2002 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 24.06. 2002

U s n e s e n í

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2002

konaného dne 24. 6. 2002 od 17.00 hodin v ZK AEROZastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1) Návrhovou komisi ve složení Ing. Hladík Miloš, pí Jandusová Oldřiška, p. Mikoláš Jaroslav.

2) Program jednání dle pozvánek a změnu programu jednání ZM takto :

- ruší se předmět jednání bodu č. 6. - Převod komunikací od Igepy a nahrazuje se předmětem jednání - Schválení výsledků veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby 373 byt. jednotek - nahrazuje se předmět jednání bodu č. 11. tímto textem - Žádost manželů Divišových o stanovisko zastupitelstva města k realizaci stavby rodinného domu na parc. č. 113/3

- přečíslovat původní bod č. 11. na bod č. 12 - II. část veřejné diskuse.

3) Výměnu pořadí projednání bodu č. 3. a 4. v programu dnešního zasedání ZM.

4) Návrh na uzavření řádné smlouvy na nebytový prostor v čp. 249 a 250 se stávajícím nájemcem p. Borůvkou.

5) Kontrolu usnesení ZM č. 2/2002 ze dne 15.4.2002.

6) Zprávu o činnosti z Rady města č. 6, 7 a 8/2002.

7) Starostu města pana Jiřího Nedomu delegátem za město Odolena Voda na řádnou valnou hromadu VKM a.s., která se uskuteční na Kladně dne 25.6.2002.

8) Vklad vodárenského majetku města Odolena Voda v pořizovací hodnotě 27.500.000,- Kč do vodárenské společnosti VKM a.s. v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 17.949.300,- Kč takto :

a) upsáním 12.857 kusů akcií na město Odolena Voda jako nepeněžitý vklad vodárenského majetku v odhadní ceně 16.153.100 Kč (90 %).

b) prodejem vodárenského majetku v hodnotě 1.796.200,- Kč dle znaleckého posudku za cenu 1.429.775,- Kč (10 %).

9) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na převod 21.850 kusů vodárenských akcií ISIN CZ 0009062964 na Českou spořitelnu a.s. ve prospěch společnosti VIVENDI WATER ČR s.r.o. za min. cenu 170,- Kč/1 ks akcie.

10) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na převod 12.850 ks akcií (po schválení jejich upsání na valné hromadě VKM a.s. dne 25.6.2002 na město Odolena Voda) na Českou spořitelnu a.s. ve prospěch společnosti VIVENDI WATER ČR s.r.o.

11) Majetkové vypořádání města Odolena Voda ve věci dokončené stavby ČOV Odolena Voda s VKM, a. s. se sídlem U Vodojemu 3085, Kladno 4, formou převodu následujících objektů ČOV do majetku VKM, a. s.

  - objekt SO 16 vodovodní přípojka

  - objekt PS 01 technologie čerpání

  - objekt PS 03 biologické čištění

  - objekt PS 04 kalové hospodářství

v celkové pořizovací hodnotě 4.500.000,- Kč.

12) Pořadí nejvhodnějších nabídek na dodavatele stavby 373 b.j. - Odolena Voda - sídliště "Cukrovar� takto :

  1. IMOS Brno a.s. , Olomoucká 174, Brno IČO 25322257

  2. Sdružení firem Stavební podnik Ralsko a.s., Dubická 970/46, Česká Lípa IČO 25424742 a Syner s.r.o., Rumunská 655/9, Liberec IČO 48292516

  3. Průmstav a.s. Praha, Štětkova 18, Praha 4 IČO 25105825

13) Prodej pozemku parc. č. 228/11 v k.ú. Dolínek o výměře 7.028 m2 z majetku města do majetku firmy ISOP s.r.o., Politických vězňů 9, Praha 1, za cenu 3.162.200,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí město.

14) Prodej pozemku parc.č. 228/24 v k.ú. Dolínek o výměře 613 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m2 a schvaluje sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí manželům Romaně a Liboru Langovým, bytem Babákova 2160, Praha 4. Náklady spojené s převodem hradí město.

15) Výši měsíční a další odměny za výkon funkce členů Rady města, předsedů komisí nebo výborů a členů Zastupitelstva města Odolena Voda s účinností od 1.3.2002 (viz příloha).

16) Záměr manželů Divišových, bytem Šenovská 25, Praha 8, vystavět na st. p. č. 112/3 rodinný domek s podmínkou napojení na kanalizační stoku v Čenkovské ulici bez finanční účasti města.

 

Zastupitelstvo města s t a n o v u j e :

1) Počet 15 členů ZM pro příští volební období let 2002 - 2006 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), § 67, § 68.

 

Zastupitelstvo města s o u h l a s í :

1) S odpuštěním penále za služby spojené s užíváním bytu č.13 ve výši 20.497,- Kč pro paní Janu Buriánkovou, bytem Kpt. Jaroše 268, Odolena Voda, z důvodu úplného vyrovnání dlužné částky.

2) Se zrušením 24 hodinové služby Městské policie Odolena Voda od 1.10. 2002, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků nutných k zabezpečení tohoto provozu. Činnost MěP bude redukována k 1.7.2002 na 2 strážníky.

 

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e :

1) Návrh na vypuštění věty "za výchozí částku ve výši 1.250 tis. Kč� (včetně závorky) v čl. 11. usnesení ZM ze dne 15.4.2002.

2) Zařazení 2. přestávky v jednání ZM.

3) Počet 21 členů ZM pro příští volební období.

 

Zastupitelstvo města u k l á d á :

1) Tajemníkovi města prověřit znění bodu č. 1 v kapitole "RM neschvaluje� usnesení RM č. 6/2002 ze dne 18.4.2002.

Správnost znění článku (pronájem - podnájem) - konsultovat s právníkem města.

 

V Odoleně Vodě 24. června 2002

Za návrhovou komisi usnesení zapsal : Ing. Hladík Miloš

Usnesení odsouhlaseno :

.................................................... ......................................................

B l a h n o v á Jana N e d o m a Jiří

místostarostka starosta města Odolena Voda

 

Příloha č. 1 - usnesení ZM kap. "ZM schvaluje� - k bodu č. 15

Zastupitelstvo města schvaluje měsíční a další odměnu súčinností od 1.3.2002 v souladu susnesením Zastupitelstva města ze dne 22. 1. 2001 a nařízením vlády č. 358/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb. a č. 122/2002 Sb. :

a) pro členy Rady města

účast na jednání RM výše odměny

příjmení a jméno (období 11/00-10/01) [Kč]

PhDr. Martináková Libuše 89% 1300,-

Odehnalová Eva 100% 1300,-

Král Jiří 89% 1300,-

 

b) pro předsedy komisí a výborů

hodnocení výše odměny

komise, výbor předseda (období 11/00-10/01) [Kč]

Přestupková komise - JUDr. Kestl Milan výborný 1300,-

Stavební komise - Ing. Hladík Miloš ve funkci od 11.1.2002 1300,-

KPOZ - Mgr. Průchová Marie výborný 1300,-

KŽP - Odehnal Josef výborný 1300,-

Kulturní komise - Straka Roman výborný 1300,-

Bytová komise - Jandusová Oldřiška výborný 1300,-

Dopravní komise - Šimonek Milan výborný 1300,-

Škodní a likvidační - Mikoláš Jaroslav výborný 1300,-

komise

Finanční výbor - Ing. Radolf Jiří ve funkci od 1.1.2002 1.300,-

Kontrolní výbor - Ing. Ledvinka Milan CSc. dobrý 650,-

Sociální komise - Kutičková Ludmila ve funkci od 7.2.2002 1.300,-

 

c) pro členy Zastupitelstva města

účast na jednání ZM výše odměny

příjmení a jméno (období 11/00-10/01) [Kč] Cibulková Jana 88 % 440,-

Čurda Vladimír 75 % 220,-

Ing. Franěk Miloslav 75 % 220,-

Hanžl Antonín 88 % 440,-

Hoch Josef 75 % 220,-

MUDr. Kebl Petr 100 % 440,-

Mgr. Predigerová Jitka 100 % 440,-

Tichý Václav 88 % 440,-

Trejbal Karel 83 % 440,-

Ing. Vacík Petr 88 % 440,-

 

Doplatek měsíční odměny za březen, duben a květen 2002 a doplatek další odměny zaI.pololetí 2002 bude vyplacen ve výplatním termínu za měsíc červen 2002.


Vítejte v Odoleně Vodě