Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 03/2002 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 24.06. 2002

Z á p i s č . 3/2002

z veřejného zasedání Zastupitelstva města OdolenaVoda

konaného dne 24. června 2002 v ZK AERO od 17.00 hodinČlenů zastupitelstva přítomno : 19

omluveni : 0

neomluveni : p. Hanžl Antonín, ing. Vacík Petr

Občanů přítomno : 5

Pracovníci Městského úřadu : tajemník, vedoucí SO, ŽÚ, SÚ, FO za MěP velitel p. Plachý

za TS p. Haluza

P r o g r a m :

1) Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda

2) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

3) Účast na valné hromadě VKM a.s.

4) I. část veřejné diskuse

5) Vypořádání dokončení stavby s VKM a.s.

6) Schválení výsledků veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby 373 bytových jednotek

7) Prodej majetku města

8) Výše odměn členům RM, ZM, předsedům komisí a výborů

9) Určení počtu členů ZM pro příští volební období

10) Prominutí penále za nájemné a služby spojené s užíváníms bytu

11) Žádost manž. Divišových o stanovisko ZM k realizaci stavby rodinného domu na parc. č. 112/3

12) II. část veřejné diskuse

 

Ověřovatelé z minulého jednání : pí PhDr. Martináková Libuše, p. Hoch Josef

z dnešního jednání : p. Čurda Vladimír, p. Král Jiří

...................................... .......................................... ............................................

N e d o m a Jiří Č u r d a Vladimír K r á l Jiří

starosta města ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Návrhová komise ve složení : Ing. Hladík Miloš, pí Jandusová Oldřiška, p. Mikoláš Jaroslav

Starosta města pan Nedoma zahájil v 17.12 hodin dnešní veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda, přivítal jeho členy v počtu 15, pracovníky Městského úřadu, MěP a TS Odolena Voda v počtu 6 a přítomné občany v počtu 5.

Pan starosta ustanovil ověřovatele dnešního jednání - p. Čurdu Vladimíra

- p. Krále Jiřího.

Pan starosta podal návrh na složení návrhové komise :

- Ing. Hladík Miloš, pí Jandusová Oldřiška, p. Mikoláš Jaroslav. Protinávrh nebyl podán.

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení

- 12 hlasů pro

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Dostavil se další člen ZM p. Tichý Václav - počet členů ZM 16.

Pan starosta provedl kontrolu ověření minulého zápisu Zastupitelstva města Odolena Voda. Znění zápisu a usnesení bylo odsouhlaseno a podepsáno.

Poté pan starosta seznámil ZM s programem dnešního zasedání a podal návrh :

- na vyškrtnutí bodu 6) - Převod komunikace od IGEPY spol. s r.o. - z důvodu, že IGEPA nebyla zatím schopna respektovat požadavky RM, a proto p. starosta navrhl stahnout tento bod z dnešního programu a až IGEPA vše doplní a dodá, bude bod projednán na dalším ZM.

- místo tohoto bodu navrhl p. starosta zařadit bod :

6) Schválení výběrového řízení na výstavbu 373 byt. jednotek v Odoleně Vodě

- místo bodu 11) - II. část veřejné diskuse - zařadit bod :

11) Žádost manželů Divišových o výstavbu rodinného domu,

kterou si vyžádal stavební úřad Odolena Voda ke schválení ZM.

- bod 11) II. část veřejné diskuse - bude zařazena jako bod 12).

Ing. Ledvinka navrhl zařadit před bod 4) I. část veřejné diskuse :

- Zprávu kontrolního výboru. Pan starosta sdělil, že tento požadavek je zařazen v programu pod bodem "Kontrola usnesení�.

Dostavili se další členové ZM ing. Franěk Miloslav a p. Hoch Josef - počet členů ZM 18.

Hlasování : o vypuštění a nahrazení bodu 6) a rozšíření programu zasedání ZM o výše uvedené body a o posunutí uvedených bodů

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

Pan starosta informoval členy ZM o materiálu, který jim byl předán dnes na zasedání a který se týká schválení doplnění zákona o obcích v Parlamentu ČR 13.6.2002. Pan starosta absolvoval školení a kontaktoval se s pracovníky ministerstva vnitra. V novém znění doplnění zákona oobcích se jedná v § 85 písm. k) (dle nového označení) o výraz "a zřízení věcného břemene na těchto věcech� - který se ruší. Pan starosta podal k tomuto doplnění zákona širší vysvětlení.

 

1. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda

Členové ZM obdrželi písemně kontrolu usnesení ZM č. 2/2001 ze dne 15.4.2002, ke které pan starosta podal výklad a poté předal slovo ing. Ledvinkovi - předsedovi kontrolního výboru.

A) Ke kontrole usnesení ZM - řešení sporu mezi p. Borůvkou a ing. Dvořákem

Kontrolní výbor vypracoval a předložil "Zápis o jednání kontrolního výboru� ze dne 24.6.2002 týkající se kontroly smluv a právních vztahů ohledně pronájmu nebyt. prostoru Večerky na Horním náměstí a s tímto spojeného sporu mezi panem Borůvkou a panem ing. Dvořákem. Ktomuto sporu také bylo předloženo vyjádření právníka města Odoleny Vody JUDr. Kestla zedne 20.11.2001 spodáním návrhu řešení.

Pan starosta informoval, že po vyvěšení záměru na pronájem nebyt. prostoru nebyla uzavřena smlouva s podmínkou ing.Dvořáka, RM vyvolala v rámci řešení tohoto sporu jednání mezi p.Borůvkou a ing. Dvořákem, mezi kterými nedošlo k dohodě. Pan ing. Dvořák chce jednat jen směstem. JUDr. Kestl se vyjádřil k věci stejně jako ke stejnému názoru dospěl kontrolní výbor, tj. dát výpověď panu Borůvkovi a vyvěsit výběrové řízení s podmínkami a pak jednat s oběma.

Pan starosta podal návrh - Pronajmout nebytové prostory v čp. 249 - Večerka s podmínkou vzájemného vyrovnání se s p. Borůvkou i s ing. Dvořákem.

- Přístavek u nebytového prostoru v čp. 249 nelze pronajmout, je ve vlastnictví ing. Dvořáka.

Pronájem je věcí rekolaudace.

Pan starosta pověřil

- pana tajemníka provést kontrolu, jak pokračují opravy ostatních smluv na CENTŘE v.o.s. sohledem na zjištěné chyby v tomto případě

- kontrolní výbor, aby udělal namátkovou kontrolu těchto smluv.

V diskusi ve výše uvedené věci vystoupili se svými návrhy, připomínkami a protinávrhy tito členové ZM :

Během začátku diskuse se dostavila na zasedání ZM pí Kutičková - počet členů ZM 19.

Ing. Radolf

- domnívá se, že je špatně uveden předmět nájmu s ing. Dvořákem

- navrhuje, ať město odstraní závady ve smlouvách a ing. Dvořák a p. Borůvka se vyrovnají mezi sebou, neboť kdyby se vypsalo nové výběrové řízení, nový nájemce nepřistoupí na podmínku vyrovnat se s původními dvěma nájemci

Ing. Ledvinka

- přečetl dopis Obecního úřadu Odolena Voda podepsaný pí Odehnalovou zástupkyní starosty a adresovaný ing. Dvořákovi, který pronajal tuto prodejnu firmě RENY, která až skončí, bude prodejna zpět vrácena k podnikání ing. Dvořákovi

PhDr. Martináková - navrhla opravit všechny smlouvy vč. smlouvy p. Borůvky

Pan Čurda - navrhl pozvat oba nájemce k řešení sporu na zasedání ZM

Ing. Hladík

- navrhl dát věci dohromady časově i skutkově, vše dohledat, dopracovat, dokončit, nepřiklonit se na stranu jednoho nájemce a pak teprve rozhodnout

odp. starosta - údajů ve věci je hodně, má názor nestranit ani jednomu, odstoupit od obou neplatných smluv a pronajmout nebyt. prostory po jejich nabídce dle zákona znovu

Pan starosta

- podal návrh překontrolovat všechny smlouvy, zda jsou v pořádku - kontrolním výborem

Pan Mikoláš

- se dotázal, zda nebude město dlužit těch 350.000,- Kč, když dá oběma nájemcům výpověď z nebyt. prostoru

odp. starosta - nebude, neboť město nemá právní vztah o tomto ani s jedním nájemcem

Paní Cibulková

- proč se nepostupuje stejně jako s ostatními nájemci, aby smlouvy odpovídaly právnímu řádu

- zda ing. Dvořák podepsal podmínku 350.000,- Kč

odp. p. starosta - ve většině případů se jedná o uzavření smlouvy s jedním nájemcem, v tomto případě jde o 2 nájemce na 1 prostor, ing. Dvořák podmínku 350.000,- Kč nepodepsal

pí Odehnalová uvedla, že tato podmínka nebyla uvedena ani v záměru města (pouze v požadavku ing. Dvořáka)

pí Jandusová uvedla, že ing. Dvořák požaduje prodejnu zpět po městu Od. Voda

- zda smlouva uzavřená s městem a občanem je důvěryhodná

- protinávrh - opravit smlouvu s p. Borůvkou jako všem ostatním

- p. Borůvka a ing. Dvořák ať si řeší spor o 350.000,- Kč mezi sebou u soudu

- uložit kontrolnímu výboru, aby zkontroloval všechny smlouvy (např. jiné sídlo, bydliště nájemce apod.)

- navrhla k hlasování - uzavřít smlouvu na prodejnu s p. Borůvkou

Hlasování : o návrhu uzavřít řádnou smlouvu s panem Borůvkou na nebytový prostor v čp. 249 na Horním náměstí

- 14 hlasů pro

- 4 proti

- 1 se zdržel

- návrh schválen

B) Ke kontrole usnesení ZM - zóna "Cukrovar� a smlouva o sml. budoucí mezi

CTC SPORTSWEAR s.r.o. (nyní KENVELO CZ s.r.o.)

a CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s.

Kontrolní výbor provedl kontrolu smluv a dle zjištění doporučil ZM řešení (viz e-mail z 11.4.2002). Pan starosta uvedl, že zpráva není úplná, což potvrdil i ing. Radolf v podstatě s tím, že kontrolní výbor se neseznámil se všemi dostupnými materiály, čímž nemohl celou záležitost posoudit. Ing. Ledvinka se hájil tím, že zprávu poslal, avšak nebyla namnožena a předložena všem členům ZM. Jinou zprávu vypracovávat nebude, jinak přenechá funkci.

Ihned bylo panem tajemníkem zajištěno namnožení této zprávy a předání členům ZM.

Mezitím pan starosta podal vysvětlení o převodech z firmy Pražská cukerní a.s. na město, pak na firmu KENVELO CZ s.r.o. a na CZ Stavební Holding a.s.. Město mělo předkupní právo na tyto pozemky, nyní se jedná o ceně, neboť CZ Stavební Holding a.s. nechce přistoupit na vysokou cenu firmy KENVELO CZ s.r.o. vzhledem k tomu, že by se tím značně navýšila cena na výstavbu bytů.

C) Ing. Radolf měl připomínky k § 85 zák. o obcích, neboť má několik právních nedostatků, účinnost bude po volbách a ne zpětně před vydáním jeho novely, RM přijala několik "zřízení věcného břemene�, které mělo schválit i ZM, mělo by se o tom rozhodovat, až se písemně obdrží od ministerstva vnitra Sbírka zákonů o této novele a ne jednat dle telefonického sdělení o novele zákona o obcích.

Pan starosta odpověděl, že jen soud může vydávat výklad zákonů, novelu si lze ověřit na internetu, výraz o "zřízení věcného břemene� byl matoucí a proto se touto novelou odstraňuje a nebyla chyba, že bylo projednáno v RM, jejíž rozhodnutí pan starosta žádal ponechat a neměnit.

D) Ing. Radolf vznesl námitku ke kontrole usnesení ZM č. 2/2002 z 15.4.2002 - str. 12, bod 11 týkající se zapsání prodeje nemovitosti čp.48 v Odoleně Vodě, které je matoucí v zapsání věty "Prodej nemovitosti čp. 48 v ulici Velkoveská v k.ú. Odolena Voda dle výsledku činnosti prodejní komise za výchozí částku ve výši 1.250.000,- Kč� - navrhuje ing. Radolf vypustit větu "dle výsledku činnosti prodejní komise za výchozí částku ve výši 1.250.000,- Kč.

Po odpovědi pana starosty, že to byla soutěž a vše bylo ZM odsouhlaseno, ing. Radolf trval na tom, že zákon dává možnost vznést námitky k minulému usnesení a citoval z usnesení vypustit část věty a celou závorku za tím z důvodu, že ceny jsou uvedeny níže.

Hlasování : o výše uvedeném návrhu ing. Radolfa k úpravě zápisu usnesení

k prodeji čp. 48

- 8 hlasů pro

- 11 hlasů proti

- návrh neschválen

Hlasování : o schválení předložené kontroly usnesení ze zasedání ZM č. 2/2002 ze dne 15.4.2002

- 16 hlasů pro

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

Členové ZM předem obdrželi v písemných materiálech na dnešní zasedání ZM usnesení z jednání RM č. 6/2001 z 18.4.2002, RM č. 7/2002 z 16.5.2002 a RM č. 8/2002 z 5.6.2002.

K těmto usnesením vznesli členové ZM řadu dotazů, na něž jim odpovídal pan starosta :

Paní Cibulkové na dotaz k bodu č. 6 RM č. 6/2002 - proč odpouštíme penále neplatičům nájemného - tomu, kdo zaplatil celkový dluh nájemného do termínu (má právo požádat oprominutí penále) a je-li penále vyšší jak 20.000,- Kč, má ZM rozhodnout o odpuštění penále. V případě pí Markytánové se jedná o poslední splátku penále ve výši 6.856,- Kč.

Mgr. Predigerové k usnesení RM č. 7/2002 bodu č. 3, zda p. Valtera vyrovnal dluh s městem ve výši 85.000,- Kč, bylo sděleno, že z větší části ano a ještě nabídnul městu zařízení fitnesu do zástavy.

Ing. Radolfovi k dotazu k usnesení RM č. 6/2002 - str. 6 "ZM neschvaluje� - proč nebyl schválen pronájem bytu pí Kobesové pro paní Dolejší, vznikly na dnešním ZM dohady, jestli bylo správně napsán výraz pronájem nebo podnájem v zápisu a jinak v usnesení.

Bylo uloženo :

- aby se k tomuto vyjádřil právník města a uvedl správný právní výraz pro tento bod.

Panu Mikolášovi na dotaz k RM č. 6/2002 bod 2. o svozu odpadu, zda je cena pevná, kde se váží naložený odpad a namítal, že část odpadů se platí 2x, ostatní váhou, k čemu je vážení, když se platí víc za váhu než za popelnice a proč občané platí za odpad podnikatelů.

Na to odpověděl p. starosta, že cena je pevná, s firmou A.S.A. je dohoda o přerovnání podle počtu kontejnerů s podnikatel. odpady, a to každé čtvrtletí a koncem roku.

Pan Tichý uvedl, že odpady ve své prodejně třídí a sám odváží do sběrných surovin, má na to doklad a ještě za to příjem. Pan starosta uvedl, že takto to lze řešit, ale je třeba předložit smlouvu s oprávněnou osobou poskytující odvoz odpadu, tj. pro město Odolena Voda vybraná firma A.S.A. V případě, že by bylo více odvozců odpadů, byly by místní komunikace více zatěžovány a ničeny.

Ing. Franěk upozornil a navrhuje, že je projednáván teprve bod 2. zasedání ZM a je 19.00 hodin a nárok na přestávku a občané se ještě nedočkali bodu - I. část veřejné diskuse.

Ing. Radolfovi k usnesení RM č. 7/2002 bodu 11. - nebyl přiložen zaslaný návrh na odměny.

Ing. Radolfovi k usnesení RM č. 8/2002 bodu 2. - teplofikace domů v majetku města v ulici Revoluční - odpověděl p. starosta, že peníze z prodeje bytů z části půjdou do bytového fondu, SFŽP musí byty vyjmout ze zástavy s podmínkou, že budou vypracovány nové znalecké posudky a vytěžené peníze z prodeje bytů půjdou z části na umoření úvěru.

Během této diskuse se dostavil na zasedání ZM vedoucí ŽÚ p. Chaloupka - počet členů MěÚ 7.

Hlasování : odsouhlasení zpráv o činnosti RM dle zápisů č. 6,7,8/2002

- 16 hlasů pro

- 4 se zdrželi hlasování

- zprávy o činnosti RM byly schváleny

Hlasování : o návrh pana starosty o přehození bodů 3. a 4. před přestávkou, aby bodem 3. byla pro občany I. část veřejné diskuse

- 17 hlasů pro

- 1 hlas proti

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

3. I. část veřejné diskuse

Na dotaz občana, kdy bude letos provedeno vyúčtování nájemného r. 2001, odpověděl pan starosta, že letos bylo provedeno včas a v termínu s výjimkou obytného domu čp. 350, který je závislý na AERU a.s. Vodochody, které vyúčtování ještě neprovedlo a předal slovo p. Královi za AERO a.s. Paní Cibulková uvedla, že nebylo provedeno v řádném termínu, ale dříve než vloni.

Pan Král toto zdůvodnil, že AERO a.s. nepodepsalo závěrečnou fakturu s dodavatelem tepla firmou HARPEN ČR a.s., v pátek bylo jednání a nezná výsledek. Jinak zadal rozúčtovat určitou částku.

Pan Mikoláš upozornil na provozování her "profesionálních skořápkářů� na trzích pořádaných ve středu v Odoleně Vodě a jestli se zde tato činnost bude trpět. Na dotaz pana starosty, zda

MěP obdržela v této věci podnět od občanů, odpověděl p. Plachý za MěP, že bude-li zjištěna tato činnost, budou po oznámení občanů tito "hráči� vykázáni.

Paní Jandusová upozornila také MěP na bezdomovce a "bunkry� ve Velkém háji. Dále, zda existuje vyhláška o rušení nočního klidu v obci, která by řešila hluk a výtržnosti účastníků diskoték o víkendech na Dolním náměstí a dala návrh na odebrání živnosti nebo povolení diskoték nejdéle do 2.00 hod., příp. řešit jiným způsobem.

Pan starosta informoval, žebezdomovci a bunkry ve Velkém háji se už nevyskytují, kdiskotékám je účinné podat oficielní stížnost občanů. Pan Chaloupka za ŽÚ vysvětlil, žekvůli diskotékám nelze odebrat živnost, ale přijmout obec. závaznou vyhlášku na řešení nebo požadovat ukončení do určité hodiny, s omezením souhlasil i ing. Radolf.

Pan starosta potvrdil, že platná vyhláška řeší narušování klidného soužití po celý den a nyní je zpracováván domovní řád, který bude také ukládat noční klid od 22.00 do 6.00 hodin.

Občan p. Červenka upozornil na nedodržování rychlosti povolené v městě a hluku z motorek.

Pan starosta informoval, že toto bylo řešeno s MěP a dále se v této věci obrátil na Policii ČR v Čenkově a písemně na ředitelství Policie Praha-východ, aby byly znovu prováděny dopravní kontroly ve městě jako vloni. Rámus silných motorek je i při 30-ti km rychlosti.

Paní Kutičková poděkovala MěÚ za výbornou přípravu volebních místností a dalšího zajištění. Navrhla, aby na frekventovaných ulicích byly umístěny koše a sáčky na psí exkrementy a dále se ptala na výši dluhů našeho města, vzhledem k zadluženosti města Rokytnice a následné situaci a obavám občanů, a které budovy v Od. Vodě jsou zastaveny.

Pan starosta uvedl, že výše dluhů města je 1/10 výše dluhů v Rokytnici, zadluženost našeho města je z důvodu výstavby kanalizace a ČOV a zbytek na DPS, zastaveny jsou obytné domy vmajetku města na starém sídlišti a pokud by nebyl v rámci reformy veřejné správy změněn systém rozpočtového určení daní, který naše město nyní poškozuje ročně o více než 5 mil. Kč, nebylo by stávající zadlužení pro město žádným problémem. Současný stav je však i s ohledem na výsledek parlamentních voleb nepříznivý.

Na poplatku ze psů se ročně vybere asi 50.000,- Kč, z toho se hradí poškození omítek domů, zeleň atd., letos se zakoupily sáčky za 1.250,- Kč a koše není třeba, neboť jsou rozmístěny popelnice.

Pan starosta poděkoval v reakci na slova pí Kutičkové všem občanům, kteří se zhostili práce ve volebních komisích při uplynulých volbách.

Pan Trejbal namítal, že se vybírá nízký poplatek ze psů, k čemuž velitel MěP uvedl, že bylo 38 neplatičů a nyní je jich 12 a jsou to většinou domkaři. Pan starosta informoval, že do konce října 2002 se bude řešit nová vyhláška o poplatku ze psů a poplatky se zvýší.

Poté následovala 10-ti minutová přestávka od 19.50 do 20.00 hodin.

 

4. Účast na valné hromadě VKM a.s.

Pan starosta informoval členy ZM o konání valné hromady Vodáren Kladno-Mělník a.s. zítra 25.6. na Kladně, kterého by se pan starosta účastnil za město Odolena Voda, pokud jeho delegaci schválí dnešní ZM. Dále vysvětlil postup města s akciemi VKM a.s. - o záměru vložit majetek vybudovaného vodovodního řadu v Dolínku a v Čenkově a kanalizační stoky vDolínku v celkové hodnotě 14.286.770,- Kč do majetku vodárenské společnosti VKM a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, Kladno, a to formou upsáním 90 % akcií v počtu 12.857 ks ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 akcii a prodejem majetku (10 %) za cenu 1.429.775,- Kč. Dálevysvětlil postup při majetkovém vypořádání dokončené stavby ČOV Odolena Voda sVKM a.s. za poskytnutí finančních prostředků ve výši 4.500.000,- Kč, které by bylo po schválení ZM provedeno na základě článku VI. smlouvy o sdružení finančních prostředků zedne 30.3.2000 převodem některých objektů ČOV v hodnotě 4.500.000,- Kč do vlastnictví VKM, a.s. Jednalo by se o objekty - vodovodní přípojka, technologie čerpání, biologické čištění, kalové hospodářství.

Pan starosta informoval o výběru zahraničního partnera francouzské firmy VIVENDI WATER do společnosti VKM a.s.. Město Kladno, které má 30 % akcií, se rozhodlo své akcie této společnosti prodat. Město Odolena Voda má 1 % akcií. Vstup zahraničního partnera je vázán podmínkami - 20 let bude zvyšována cena vodného a stočného pouze o inflaci, stejnými podmínkami VKM a.s. Kladno a všech akcionářů v převodu akcií na společnost VIVENDI WATER a podmínkou jednorázového finančního vkladu 200 mil. Kč do společnosti VKM a.s.

Cena za jednu akcii je 170,- Kč. Cena byla přijata vzhledem k přistoupení francouzs. firmy na dané podmínky akcionářů. Ing. Radolf měl názor, že převody budou za levno a upsání za draho vzhledem k pořizovací ceně tohoto majetku, za níž by bylo výhodnější uskutečnit prodej.

Na dotaz pí Cibulkové, že města Mělník, Neratovice a Kralupy n. Vlt. považují vstup spol. VIVENDI WATER za nevýhodný, uvedl pan starosta, že si chtějí sami rozhodovat o nakládání s vodou a jsou to města s větším počtem akcií, jsou v orgánech společnosti VKM a.s. a některá z nich jsou u zdrojů vody. Ing. Radolf navrhoval výběrové řízení města Odolena Voda na prodej akcií.

Pan starosta vysvětlil, že je třeba oddělit vklad akcií a prodej akcií. Pro město Kladno je to výhodnější, ale ne pro naše město, které má méně akcií a v případě prodat 1 % za více, kdy by bylo nutné vypisovat výběrové řízení, by nebylo výhodné.

Diskuse :

Ing. Radolf navrhl dále vložit jen kanalizační stoky a ne ČOV, na toto pan starosta se tázal, coby město dělalo s ČOV bez technologie.

Ing. Ledvinka uvedl, že tímto výkladem dochází k matení členů ZM, proč ze zadlužení města 80 mil. Kč na kanalizaci by mělo město získat jen 11 mil. Kč a zda jde o akcie prodejné či neprodejné. Pan starosta sdělil, že jde o akcie neprodejné - neobchodovatelné, převod bude na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, z úvěru, který je 32 namísto uváděných 80 mil. Kč se odečte 5 mil. bez dluhu (za r. 2002) asplácení zbývající části úvěru se pokusí p. starosta vyjednat ze 6 let na 9 let.

Ing. Radolf navrhl, aby se obce spojily a ve výběrovém řízení si určily také podmínky (cena vodného a točného atd.), měly společně více akcií, když VIVENDI WATER ještě není majoritním akcionářem. Dále aby město samo provozovalo ČOV, např. přes s.r.o.

Ing. Sankotová za stavební úřad upozornila ZM, že od 1.1.2002 platí nové nařízení pro vlastníka a provozovatele, které je náročnější, drahé a termín je do r. 2004. Na to měla názor píJandusová, že na provozování se musí zaplatit odborníci, starat se a členové ZM se neseznámili s tímto nařízením, aby toto řešení schválili. Ing. Hladík uznal, že není reálné prodat akcie samostatně za víc peněz a ZM by mělo schválit navržený převod akcií na VKM a.s.

Pan starosta ještě dodal, že i nadále bude VKM a.s. provozovat kanalizaci a ČOV, k čemuž jsme vázáni smluvně od doby výstavby kanalizace a ČOV. ZM města Mělník již schválilo další postup převod akcí, ale ještě neuplatnilo. Další názory uvedli ing. Radolf, píCibulková, ing. Ledvinka a pí Odehnalová. Na dotaz ing. Fraňka, že tomu všemu výkladu nerozumí, pan starosta provedl ještě jednou výklad k tomuto bodu. Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování : o schválení delegáta p. Jiřího Nedomy na valnou hromadu VKM a.s.

dne 25.6.2002 konané v Kladně

- 15 hlasů pro

- 1 hlas proti

- 3 se zdržele hlasování

- návrh schválen

Hlasování : o schválení smlouvy o smlouvě budoucí na vklad vodárenského majetku města Odolena Voda do VKM a.s. Kladno

- v pořizovací hodnotě 27.500 tis. Kč v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 16.949.300,- Kč

- a prodejem vodárenského majetku v hodnotě 1.796.200,- Kč dle znaleckého posudku za cenu 1.429.775,- Kč

- 11 hlasů pro

- 5 hlasů proti

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Hlasování : o schválení převodu 12.857 kusů akcií VKM a.s. Kladno na město Odolena Voda jako nepeněžitý vklad vodárenského majetku v odhadní ceně 16.153.100,- Kč

- 11 hlasů pro

- 3 hlasy proti

- 5 se zdrželo hlasování

- návrh schválen

 

5. Vypořádání dokončení stavby s VKM a.s.

K vypořádání stavby ČOV s VKM a.s. podal pan starosta výklad, ke kterému měl připomínky ing. Radolf, aby se převedl jiný majetek, který městu zbývá, vypracovat rozbor nového zákona o provozování ČOV pro rozhodnutí, zda by město mohlo jako vlastník ČOV provozovat.

Mezitím odešel bez omluvy a vysvětlení ing. Ledvinka - odtud byl počet členů ZM 18.

Hlasování : o schválení majetkového vypořádání ČOV - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na převod 21.850 kusů vodárenských akcií VKM a.s. Kladno

- ISIN CZ 0009062964 - na Českou spořitelnu a.s. ve prospěch společnosti VIVENDI WATER ČR s.r.o. za min. cenu 170,- Kč / 1 akcii

- 16 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

6. Schválení výsledků veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby 373 bytových jednotek

Pan starosta informoval členy ZM o konání a výsledcích výběrové komise na dodavatele stavby 373 b.j., jejíž členy byli i členové ZM ing. Hladík Miloš a p. Král Jiří, dalšími členy bylizástupci firmy CZ stavební holding a.s. Pardubice, zástupci firmy TENDER GROUP, za

Stavební úřad Odolena Voda ing. Sankotová, dále pracovníci ministerstva pro místní rozvoj a obchodu, ministerstvo financí se omluvilo. Zadání bylo dobře zpracováno do tabulek a pan starosta seznámil členy ZM s výslednou tabulkou.

Umístění firem :

1. IMOS Brno a.s.

2.Sdružení firem Stavební podnik Ralsko a.s., Česká Lípa, a Syner s.r.o., Liberec

3. Průmstav a.s. Praha 4.

Ing. Radolf upozornil, že u firem je špatně uvedeno IČO. Bylo konstatováno, že bude nutné toto opravit hodnotící komisí a opravit IČO dle výpisů z obch. rejstříků firem.

Hlasování : o schválení pořadí nejvhodnějších nabídek na výstavbu 373 b.j.

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

 

7. Prodej majetku města

A) prodej pozemku parc.č. 228/11 - firmě ISOP s.r.o.

Pan starosta podal informace o pozemku parc.č. č. 228/11 v k.ú. Dolínek o výměře 7.028 m2 zmajetku města do majetku firmy ISOP s.r.o., Politických vězňů 9, Praha 1, za cenu 3.162.200,- Kč. Náklady spojené s převodem by hradilo město.

Pozemek se nachází mezi AERO a.s. a Dolínkem. Byli dva zájemci, jeden z nich odstoupil azbyla nabídka firmy ISOP s.r.o. , Praha 1, za cenu 3.162.000,- Kč. Příjem za tento prodej se bude realizovat na kapitálové výdaje (teplofikace prostředního bloku domů na horním sídlišti +na rekonstrukci silnice kanalizace u křižovatky, kde by se postupně vyměňovaly popraskané roury).

Diskuse :

Ing. Radolf doplnil, že firma měla záměr výstavby bytů na pozemku, což však dle územního plánu nelze uskutečnit, ale firmě to nevadí a shání i zájemce na prodej pro využití na komerční účely.

Ing. Franěk namítl, že nemá cenu prodávat pozemek spekulantům a aby na něm 20 let rostly kopřivy.

Ing. Hladík podal návrh, aby podnikatelský záměr provedl město s tím, že na pozemek přivede inž. sítě, které by provedly Technické služby Od. Voda, získaly by tím pro sebe práci, a pak by se pozemek prodal za více peněz. Z hlediska marketingu atd., zda město udělalo vše.

Pan starosta odpověděl, že na tuto investici nemá město peníze. Vedoucí stavebníhio úřadu ing. Sankotová upřesnila tento návrh, že neznáme záměry investora apřivedení inž. sítí by bylo jen na hranici pozemku.

Pan starosta uvedl, že se nabízí majetek, který se získal, nenabízí se majetek historický a ten, který obec pracně získala a městu na něm záleží, např. ZŠ, MŠ, komunikace atd.

Dalším problémem je, že i před podepsáním smlouvy se stává, že zájemci odstupují a musí se hledat další zájemci.

Paní Jandusová namítla, že pořád se prodává majetek města a co městu vůbec zbyde.

Paní Cibulková zase namítla, že občané mají kohout od tepla ve sklepě a pak se jim bude muset říci, že teplofikace provedena nebude.

Hlasování : o schválení prodeje pozemku v majetku města parc. č. 228/11 v k.ú. Dolínek o výměře 7.028 m2 z majetku města do majetku firmy ISOP s.r.o.,

Politických vězňů 9, Praha 1, za cenu 3.162.200,- Kč.

Náklady spojené s převodem hradí město.

- 16 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

B) prodej pozemku parc.č. 228/24 - manželům Langovým

Pan starosta předložil návrh RM na vyhovění žádosti manželů Romany a Libora Langových, bytem Babákova 2160, Praha 4 o koupi pozemku parc.č. 228/24 v k.ú. Dolínek o výměře 613 m2 z majetku města Odolena Voda za kupní cenu 300,- Kč/m2 a dále vyhovění žádosti na sdružení finančních prostředků na výstavbu inž. sítí, a to v ceně 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inž. sítí. Náklady spojené s převodem by hradilo město.

K tomuto prodeji nebyly vzneseny žádné dotazy ani námitky.

Hlasování : o schválení prodeje pozemku parc.č. 228/24 manž. Langovým v k.ú. Dolínek o výměře 613 m2 z majetku města Odolena Voda za kupní cenu 300,- Kč/m2 a dále vyhovění žádosti na sdružení finančních prostředků na výstavbu inž. sítí, a to v ceně 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inž. sítí.

Náklady spojené s převodem by hradilo město.

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

 

8. Výše odměn členům RM, ZM, předsedům komisí a výborů

Ing. Radolf informoval o zvýšení odměn dle nařízení vlády č. 122/2002 a schválení hodnocení komisí radou města. Ing. Radolfem zpracovaný "Návrh odměn za výkon funkce� zaslaný e-mailem byl na MěÚ upraven a ing. Radolf žádal o doplnění chybějících údajů, a to : - ".... schválení výše měsíční a další odměny s účinností od 1.3.2002 ......�

- uvést č. zákona, podle kterého je odměna vyplácena.

Dále bylo sděleno, že MěÚ již tyto odměny doplatil a vyplácí, max. odměna je 440,- Kč/měs. pro člena ZM, zaokrouhluje se na celé 100,- nahoru, jak dochází ke krácení odměny, např. vdobě nemoci a další.

Paní Cibulková namítla, že nerozumí tomu, proč se zasahuje do materiálu zaslaného velektronické podobě.

Ing. Radolf doporučil, aby MěÚ pracoval na počítačích v programu MICROSOF OFISE, aby se materiály nemusely přepisovat.

Ing. Hladík navrhl, aby bylo tedy hlasováno o návrhu zaslaného e-mailem ing. Radolfa.

Ing. Hladík dále navrhl, že je již čas na další přestávku (22.00 hodin) a aby se přestávka nedělala.

Hlasování : o schválení "Návrhu odměn za výkon funkce� zaslaného e-mailem ing. Radolfa

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

9. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Odolena Voda

pro příští volební období let 2002 - 2006

Pan starosta navrhl, vzhledem pro obtížnost a přípravu kvalitních kandidátek a konstruktivnější činnost budoucího ZM, snížení počtu členů ZM Odolena Voda ze současného počtu 21 na 15 pro příští volební období let 2002-2006, a požádal, aby jednotlivé volební strany vybíraly své kandidáty, kteří by se funkci zastupitele města řádně věnovali a zúčastňovali se zasedání.

Dále informoval, že dle nového nařízení může být i sudý počet členů ZM, v propočtu vychází na město Odolena Voda 13,5 člena a při počtu 11 členů rozhoduje více starosta bez rady města.

Proto tedy navrhuje 15 členů pro budoucí ZM.

Vyjádření členů ZM :

Pan Čurda - schválit stejný počet, tj. 21 členů ZM

Paní Cibulková - při počtu 15 členů je málo 8 osob pro hlasování při nadpoloviční většině

Ing. Radolf - souhlasí s návrhem pana starosty

Ing. Franěk - dal protinávrh pro počet 21 členů ZM

Hlasování : o stanovení počtu 21 členů ZM pro volební období let 2002-2006

- 7 hlasů pro

- 8 hlasů proti

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh neschválen

Hlasování : o stanovení počtu 15 členů ZM pro volební období let 2002-2006

- 12 hlasů pro

- 3 hlasy proti

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

10. Prominutí penále za nájemné a služby spojené s užíváním bytu

A) Penále p. Andrýska Václava, bytem Komenského 276, Odolena Voda

Pan starosta informoval členy ZM, že pan Andrýsek neuhradil další splátku dluhu, a proto navrhuje projednání jeho žádosti vypustit z programu ZM a jednat o něm, až předloží úhradu.

Členové vzali toto na vědomí a tento bod nebyl projednáván v ZM.

B) Penále pí Buriánkové Jany, bytem Kpt. Jaroše 268, Odolena Voda

Pan starosta předložil ZM návrh RM na prominutí penále za dlužné služby poskytované sužíváním bytu č. 13 ve výši 20.497,- Kč vzhledem k tomu, že jmenovaná uhradila dluh vůči městu v plné výši.

Ktomuto bodu nevznesli členové ZM žádné připomínky.

Hlasování : o odpuštění penále za služby spojené s užíváním bytu č. 13 ve výši 20.497,- Kč pro paní Janu Buriánkovou

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

11. Žádost manželů Divišových o stanovisko ZM k realizaci stavby rodinného domu na parc. č. 112/3

Pan starosta podal k posouzení materiál a žádost manž. Divišových o vyjádření k záměru výstavby RD na stpč. 112/3 nacházející se dle územního plánu na předpokládané obchvatové komunikaci Dolínku. Uvedená komunikace je v úpravě územního plánu navržena vypustit.

Rada města žádost projednala a doporučila s podmínkou napojení na kanalizační stoku vČenkovské ulici.

Na dotaz Mgr. Predigerové, když se na kanalizaci nenapojí a budou chtít vlastní ČOV, odpověděl pan starosta, že město vlastní ČOV nepovoluje z důvodu, že byla draze zavedena kanalizace a umožňuje se napojení na ni, aby byla řádně využita.

Ing. Hladík - jako člen stavební komise uvedl, že nesrovnalostí s územním plánem je víc, ÚP nerespektuje realitu, uniká možnost ovlivňovat výstavby, neboť vyřizování trvá dlouho, jestliže se povolili vyjímky dříve, tak aby se vyjímka povolila i v tomto případě.

Navrhl, aby návrh byl doplněn o větu - "Napojení na kanalizaci bude bez finanční účasti města�.

K tomu tajemník MěÚ poznamenal, že napojení na kanalizaci může být obtížné, pokud bude muset být vedeno přes pozemky patřící jiným vlastníkům.

Ing. Sankotová za stavební úřad navrhla, aby podobným vyjímkám byl k dnešnímu dni proveden "stop-stav� a byla dodržována garance územního plánu.

Hlasování : o schválení záměru manželů Divišových vystavět na stpč. 112/3 rodinný domek s podmínkou napojení na kanalizační stoku v Čenkovské ulici bez finanční účasti města Odolena Voda

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

 

12. II. část veřejné diskuse

Pan starosta seznámil členy ZM se současným stavem nedostatku finančních prostředků MěÚ z důvodu, že nebyly v době voleb převáděny daně z finančního úřadu pro nesouhlas ministerstva financí, pracovníci MěÚ neobdrželi 1/2 13. platu a dodavatel tepla firma HARPEN ČR s.r.o. byl požádán o odklad platby za teplo.

Z obavy nad dalším vývojem daňových příjmů města proto pan starosta navrhl snížit některé funkce poskytované občanům, a to :

- zrušit 24-hodinovou službu Městské policie Odolena Voda k datu 1.10.2002

- omezit službu MěP na 2 strážníky od 1.7.2002

- dát ostatním strážníkům a dispečerkám výpověď k 1.7.2002

- pult centrální ochrany bude předán za symbolickou cenu např. firmě Sifgard v Aholdu vKlecanech, která nabízí pro město OdolenaVoda a další klientelu poskytovat tuto službu i nadále.

Diskuse :

Pan Čurda navrhl nechat k projednání dalšímu zastupitelstvu, ale pan starosta byl toho názoru, že byl ZM muselo sestavit dobrý rozpočet a počítat s platem na 2-3 měsíce pro "odškodné�.

Ing. Hladík se tázal, jak v případě služby 2 strážníků bude vše fungovat ve dne a v noci.

Pan starosta sdělil, že velitel požádá o penzi a ostatní strážníky lze nabídnout k uplatnění u jiné MěP. Dva strážníci v Odoleně Vodě budou vykonávat službu dle rozpisu nárazově ve dne i v noci, a telefonicky budou dostupní pouze v pracovní době MěÚ. Na návrh pana Hocha ponechat 4 strážníky pan starosta odpověděl, že 24-hodinová služba byla možná minimálně se 7 strážníky, ale ne se 4.

Pan starosta ještě dodal, že je třeba okamžitě opravit tabulky s telefonními čísly napolicii vtelefonních budkách (z čísla 687 .... na čísla 8397 .... ).

Hlasování : o zrušení 24-hodinové služby Městské policie Odolena Voda od 1.10.2002 z důvodu nedostatku financí a zredukování na 2 strážníky od 1.7.2002

- 12 hlasů pro

- 3 hlasy proti

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Pan Hoch upozornil, že při opravě či výstavbě ve městě nejsou umístěny značky. Pan starosta slíbil, že se bude na firmy apelovat, aby značky umísťovaly, nyní v Zahradní ulici.

Ing. Hladík (za investora stavby) slíbil, že se podstará, aby do středy byla komunikace zaasfaltována.

Po ukončení II. části veřejné diskuse bylo přečteno a předloženo návrhovou komisí usnesení ze zasedání ZM, které zapsal a přečetl ing. Hladík.

K usnesení doplnila pí Cibulková k bodu 373 b.j. - se jedná o schválení výsledků.

K usnesení doplnil ing. Radolf k bodu o počtu členů ZM dle § 67 se jedná - ZM stanovuje.

Hlasování : o schválení usnesení z dnešního zasedání ZM

- 16 hlasů pro

- 0 hlasů proti

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Konec jednání : 23.45 hodin

Zapsala : Doležalová


Vítejte v Odoleně Vodě