Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 02/2002 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 15.04. 2002

U s n e s e n í

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2 / 2002

konaného dne 15. 4. 2002 od 17.00 hodin v ZK AEROZastupitelstvo města Odolena Voda - s c h v a l u j e :

1. Návrhovou komisi ve složení - pí Cibulková Jana, p. Král Jiří a Ing. Ledvinka Milan, CSc.

2. Prodejní komisi ve složení - pí Kutičková Ludmila, p. Tichý Václav a p. Trejbal Karel.

3. Program jednání ZM ( - doplněný o bod : č. 6 - uzavření smlouvy o sdružení investorů s bytovým družstvem Dubina II a č. 8 návrh na jmenování členů hodnotící komise OVS, vypuštění z původního programu bodů č. 5 a 9 a přesunutí bodů č. 6 na bod č. 2 a bod č. 10 přiřadit k bodu č. 1. a přečíslování ostatních bodů).

4. Kontrolu usnesení ZM č. 1/2002 ze dne 28. 1. 2002 s následujícími úkoly:

  - Rozšíření kontroly usnesení o bod č. 8 - trvá úkol vymáhání pohledávek.

  - Ukládá RM připravit a projednat novou vyhlášku v oblasti místního poplatku ze psů v termínu do konce října 2002.

  - Splnit úkol č. 2 - tj. stanovisko Kontrolního výboru ke sporu pronájmu nebytového prostoru čp. 249.

  - Předložit úplnou zprávu kontrolního výboru o kontrole smluv a právních vztahů mezi firmou Kenvelo CZ a firmou CZ Stavební holding a. s., včetně vyjádření kontrolovaného subjektu.

5. Zprávy o činnosti Rady města č. 2/2002 ze dne 7. 2. 2002, č. 3/2002 ze dne 28. 2. 2002, č. 4/2002 ze dne 11. 3. 2002 a č. 5/2002 z 28. 3. 2002.

6. Dohodu podílových spoluvlastníků bytového domu č.p. 401 v ulici Revoluční, Odolena Voda mezi městem Odolena Voda se sídlem Dolní náměstí 14, Odolena Voda a Bytovým družstvem Hojná Voda se sídlem Štrossova 277, Pardubice o podílu města Odolena Voda ve výši 51 % a podílu Bytového družstva Hojná Voda ve výši 49%.

7. Zástavu spoluvlastnického podílu k bytovému domu v ulici Revoluční č.p. 401 ve výši 51%, ve prospěch ČR - Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, z důvodu přiznání státní dotace na výstavbu 31 bytových jednotek.

8. Prodej pozemku parc.č. 228/25 v k.ú. Dolínek o výměře 688 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m2 a sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí od pana Romana Ulče a paní Jany Ulčové, oba bytem Rytířova 809, Praha 4. Náklady spojené s převodem hradí město.

9. Prodej pozemku parc.č. 228/26 v k.ú. Dolínek o výměře 760 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m2 a sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí od paní Hany Lojínové, bytem Gorazdova 13, Praha 2, nar. 5.9.1965 a pana Jana Kadlečka, bytem Gorazdova 13, Praha 2 nar. 21.5.1966. Náklady spojené s převodem hradí město.

10. Prodej pozemku parc.č. 228/21 v k.ú. Dolínek o výměře 1.162m 2 za kupní cenu 300,- Kč za m2 a 400,- Kč m2 na sdružení finančních prostředků na inženýrské sítě od manželů pana Karla Šťovíčka, bytem Salmovská 1539/10, Praha 2 a paní Sonii Šťovíčkové, bytem Červenkova 52/2, Praha 8. Náklady spojené s převodem hradí město.

11. Prodej nemovitosti čp. 48 v ulici Velkoveská v k.ú. Odolena Voda dle výsledku činnosti prodejní komise za výchozí částku ve výši1.250.tis. Kč ("jedenmilióndvěstěpadesáttisíc� korun českých) v tomto pořadí:

  a) panu Tomáši Kotasovi, bytem Hlivická 418, Praha 8 za částku 1.350 tis. Kč (jedenmilióntřistapadesáttisíc� korun českých) Náklady spojené s převodem hradí město.

  b) paní Jaquelině Doupalové, bytem Bubenská 15, Praha 7 za částku 1.290 tis. Kč ("jedenmilióndvěstědevadesáttisíc� korun českých) Náklady spojené s převodem hradí město.

12. Přijetí dodatku č. 2 ke smlouvě č. 00349611 o poskytnutí podpory od SFŽP ze dne 29. 5.1997 o změně termínu první splátky o jeden rok.

13. Vyrovnaný rozpočet města Odolena Voda na rok 2002 ve výši 207.743 tis. Kč.

14. Uzavření smlouvy o sdružení investorů s bytovým družstvem Dubina II se sídlem v Pardubicích, Štrossova č. 277 na výstavbu 373 bytových jednotek ve 4 bytových domech v lokalitě "Cukrovar�v poměru nabytého majetku 51 % Město Odolena Voda a 49 % družstvo Dubina II.

15. Návrh na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise obchodní veřejné soutěže (OVS) za město Odolena Voda na výstavbu 373 bytových jednotek v lokalitě "Cukrovar�.

A) Členové komise :

  1. Jiří Nedoma, Odolena Voda, Čs. armády 366, PSČ 250 70

  2. Ing. Miloš Hladík, Odolena Voda, Komenského 277, PSČ 250 70

  3. Jiří Král, Odolena Voda, V Malém háji 361, PSČ 25070

B) Náhradníci :

  za 1. člena - Jana Blahnová, Odolena Voda, Růžová115, PSČ 250 70

  za 2. člena - Ing. Petr Vacík, Odolena Voda, Dolní náměstí 384, PSČ 250 70

  za 3. člena - Jana Cibulková, Odolena Voda, Horní náměstí 250, PSČ 250 70

 

Zastupitelstvo města Odolena Voda - n e s c h v a l u j e :

1. Zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory čp. 249 na Horním náměstí jako prodejnu potravin "Večerka� s podmínkou vzájemného vyrovnání uchazeče s původními nájemci Ing. Dvořákem a p. Borůvkou za prokazatelné investice.

 

Zastupitelstvo města Odolena Voda - b e r e n a v ě d o m í :

1. Zápis kontrolního výboru ze dne 10. 4. 2002 - viz příloha č. 1.

2. Usnesení finančního výboru k rozpočtu města - viz příloha č. 2.

 

Zastupitelstvo města Odolena Voda - u k l á d á p. s t a r o s t o v i :

1. Doložit Zastupitelstvu města odborné stanovisko k § 85, odst. 1, písm. j) zákona o Obcích č. 128/2000 Sb.

 

Za návrhovou komisi usnesení zapsal : p. K r á l Jiří

Usnesení odsouhlaseno :

.................................................... ......................................................

B l a h n o v á Jana N e d o m a Jiří

místostarostka starosta města


Vítejte v Odoleně Vodě