Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 01/2002 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 28.01. 2002

Z á p i s č . 1/2002

z veřejného zasedání Zastupitelstva města OdolenaVoda

konaného dne 28. ledna 2002 v ZK AERO od 17.00 hodinČlenů zastupitelstva přítomno : 18

omluveni : pí Odehnalová, ing. Ledvinka CSc., ing. Franěk

neomluveni : 0

Občanů přítomno : 5

 

Pracovníci Městského úřadu : tajemník, vedoucí SO, ŽÚ, SÚ, OS, FO za MěP velitel p. Plachý

za TS p. Haluza

 

P r o g r a m :

1) Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda

2) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

3) Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 4/2001 (poplatek za odpady)

4) I. část veřejné diskuse

5) Přijetí principu rozpočtového provizoria na rok 2002

6) Zvýšení těžby lomu Čenkov

7) Sestavení provozních hlídek krytů civilní ochrany obyvatel

8) Prodej majetku města

9) Měsíční a další odměny členům ZM , předsedům komisí a výborům

10) Žádost občanského sdružení ODOLEN I

11) Schválení dosavadních přísedících u Okresního soudu Praha-východ

12) II. část veřejné diskuse

 

Ověřovatelé z minulého jednání : MUDr. Kebl Petr, pí Odehnalová Eva

z dnešního jednání : pí Blahnová Jana, pí Kutičková Ludmila

 

...................................... .......................................... ............................................

N e d o m a Jiří B l a h n o v á Jana K u t i č k o v á Ludmila

starosta města ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Návrhová komise ve složení : Ing. Radolf Jiří, MUDr. Kebl Petr, Trejbal Karel

 

Starosta města pan Nedoma zahájil v 17.13 hodin dnešní veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda, přivítal jeho členy v počtu 16, pracovníky Městského úřadu, MěP a TS Odolena Voda - v počtu 8.

Pan starosta ustanovil ověřovatele dnešního jednání - pí Blahnovou Janu

- pí Kutičkovou Ludmilu.

Dostavil se další člen ZM ing. Vacík Petr - počet členů ZM 17.

Pan starosta podal návrh na složení návrhové komise :

- Ing. Radolf Jiří, MUDr. Kebl Petr, Trejbal Karel. Protinávrh nebyl podán.

 

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení

- 17 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

 

Dostavil se další člen ZM p. Tichý Václav - počet členů ZM 18.

Pan starosta provedl kontrolu ověření minulého zápisu Zastupitelstva města Odolena Voda. Znění zápisu a usnesení bylo odsouhlaseno a podepsáno.

Poté pan starosta seznámil ZM s programem dnešního zasedání a podal návrh na rozšíření programu ZM o jeden bod následně s posunutím v pořadí :

bod 11) bude - Schválení dosavadních přísedících u Okresního soudu Praha - východ

bodem 12) bude - II. část veřejné diskuse

 

Hlasování : o rozšíření programu zasedání ZM o výše uvedený bod

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

 

1. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda

Členové ZM obdrželi písemně kontrolu usnesení ZM č. 7/2001 ze dne 3.12.2001 a kontrolu usnesení za celý rok 2001. Kontrolní komise vypracovala také kontrolu usnesení akonstatovala, že byly splněny úkoly v plném rozsahu (ing. Ledvinka a pí Kröblová). Panstarosta informoval o kontrole cen a prodeje akcií České spořitelny a.s. a k úkolu vymáhání pohledávek sdělil, že komise bude zasedat 11.2.2002.

Diskuse :

Ing. Radolf měl dojem, že plnění posledního úkolu bylo formální, měl se jím někdo zabývat. Pan starosta odpověděl, že minulé ZM ho hodnotilo jako splněný.

Pan Trejbal podal námitku týkající se neplatné volby místostarostky pí Jany Blahnové a pan starosta podal návrh na rozpečetění volební obálky s hlasovacími lístky. Paní Cibulková navrhla toto schválit zastupitelstvem před rozpečetěním. PhDr. Martináková vznesla požadavek vyslechnout si magnetofonový záznam - jak bylo hlasování definováno. Pan starosta uvedl, že tato část na magnetofonovém pásku není zaznamenána pro špatnou funkci záznamu z tohoto zasedání ZM a navrhl proto volbu místostarostky opakovat. Ing. Radolf vysvětloval, že jako členové volební komise jsou oprávněni rozhodnout o platnosti hlasu.

Hlasování : o návrhu rozpečetit obálku s hlasovacími lístky pro volbu místostarostky

pí Jany Blahnové

- 8 hlasů pro

- návrh nebyl přijat

Hlasování : o návrhu pro opakování volby místostarostky pí Jany Blahnové

- 11 hlasů pro

- návrh nebyl přijat z důvodu technické připomínky ing. Radolfa, který vznesl pochybnost o sčítání hlasů

Hlasování : o návrhu pro opakování volby místostarostky pí Jany Blahnové

- 10 hlasů pro (pan Hanžl v opakované volbě již nehlasoval pro)

- 3 hlasy proti

- 5 se zdrželo hlasování

- návrh nebyl přijat, proto platí schválení pí Jany Blahnové místostarostkou dle usnesení ZM ze dne 3.12.2001

Vzhledem k dotazu pana starosty, zda má někdo jiný návrh a že nikdo jiný návrh neměl, bylo přistoupeno ke hlasování o schválení kontroly usnesení jako celku.

Hlasování : o schválení kontroly usnesení ze zasedání ZM č. 7/2001 ze dne 3.12.2001 jako celku

- 14 hlasů pro

- 4 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

Členové ZM předem obdrželi v písemných materiálech na dnešní zasedání ZM usnesení z jednání RM č. 18/2001 z 13.12.2001 a RM č. 1/2002 z 10.1.2002.

K těmto usnesením vznesli řadu dotazů, na něž jim odpovídal pan starosta :

Mgr. Predigerové na dotaz k bodu č. 8 RM č. 18, že se jedná o obslužnou komunikaci v ulici "bezejmenná� pod ulicí Nová.

Ing. Radolf k usnesení RM č. 1/2002 bodu č. 7 k uzavření mandátní smlouvy s firmou Tender Group plus, s.r.o., se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 25, na přípravu veřejné soutěže "373 bytových jednotek - Odolena Voda� podal návrh na vypsání veřejné soutěže, i když firma byla vybrána jako jediný uchazeč a schválena Radou města Odolena Voda. Ing. Radolf se domnívá, že členové RM nedokáží posoudit, zda cena 100.000,- Kč je úměrná a proto navrhuje vyžádat si více nabídek a zabránit tak případné korupci. Pan starosta vysvětlil ještě celou situaci týkající se této výstavby, zadávání a výběru stavební firmy. Hodnotící komisi bude jmenovat vláda ČR, komise se bude skládat ze 3 zástupců ministerstev, 2 členů zástupců města Odolena Voda a min. dalších 2 zástupců, neboť se jedná ovelkou zakázku ve výši asi 350 mil. Kč. Rada města Odolena Voda v r. 2001 pověřila firmu CZ Stavební holding a.s. Pardubice zorganizováním veřejné soutěže a schválila zadávací podmínky pro tuto soutěž. Firma CZ Stavební holding a.s., Pardubice se obrátila na firmu Tender Group plus., s.r.o., se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 25, na přípravu veřejné soutěže "373 bytových jednotek - Odolena Voda� s tím, že úhrada ve výši cca 100.000,- Kč bude provedena firmou CZStavební Holding a.s. a bude rozpuštěna do ceny bytů. Na firmu Tender Group plus, s.r.o. byly zjištěny ty nejlepší reference, které dávají garanci nezrušení soutěže.

Ing. Radolf upozornil, že veřejnou soutěž má zajišťovat cizí firma a město mělo možnost obstaravatelskou firmu vybrat z více nabídek a podal tento návrh písemně.

Ing. Sochůrek odpověděl, že dle zákona může obec vybrat firmu sama do výše 500.000,- Kč amůže to být i výběr jediného uchazeče.

Ing. Sankotová za stavební úřad podotkla, že výše ceny je ošidná jako 1. kritérium, více o firmě napoví reference.

Pan Tichý dodal, že šance na korupci je větší u více kandidátů než u jediné firmy.

Hlasování : o návrhu ing. Radolfa - výběr firmy z více nabídek

- 3 hlasy pro

- 11 hlasů proti

- 4 se zdrželi hlasování

- návrh neschválen

Paní Cibulková dále učinila dotaz k RM č. 1/02 - str. 9 - k vyjádření bytové komise k pronájmu bytu panem Bártou. Pan starosta vysvětlil, že p. Bárta je nájemníkem, žije jinde a od r. 1997 pronajímá byt panu Veselému. Bytová komise vydala k prodloužení pronájmu záporné vyjádření a byl podán návrh na vystěhování dle zákona a na základě právní pomoci právníka MěÚ. Za odbor samosprávy p. Koblic a za CENTRU v.o.s. p. Jirásek podali návrh vytypovat byty stejného využití. Paní Cibulková navrhla toto zjišťovat při odečítání stavu vodoměrů. PhDr. Martináková upozornila, že dle RM č. 18/01 - bod č. 6 - není dodnes od CENTRY v.o.s. vyřízen přechod nájmu na sl. Svobodovou s účinností od 1.1.2002.

Pan starosta požádal pana Koblice z odboru samosprávy MěÚ, aby prověřil do jednání RM 7.2.2002, zda byla smlouva uzavřena.

Hlasování : odsouhlasení zpráv o činnosti RM dle zápisů č.18/2001 a č. 1/2002

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- zprávy o činnosti RM byly schváleny

 

3. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2001 (poplatek za odpady)

Rada města na svém zasedání dne 10.1.2002 odsouhlasila Přílohu č. 1 k vyhlášce č. 4/2001 omístním poplatku za likvidaci odpadů, která by se každoročně měnila dle vynaložených skutečných nákladů za minulý rok. Pan starosta podal vysvětlení k této příloze.

Evidence odpadu je na tuny, poplatek řeší náklady na zbytkový odpad, velkoobjemový odpad ačerné skládky. Vysvětlil výpočet poplatku na 420,- Kč na osobu a rok, který RM schválila.

Vymáhání poplatku od neplatičů bude provádění dle absolvovaného školení pomocí MěÚ, případně Finančním úřadem. V roce 2001 byl odpad vyhodnocen dle váhy, bylo zjištěno, že občané odpad více separují.

Firma A.S.A. Ďáblice upouští od pronájmu popelnic, jejichž množství pro občana je neomezené za stejný roční poplatek a tím se více udržuje pořádek, cena a separace. U výpočtu poplatku lze část, kterou tvoří 170,- Kč snížit na 134,- Kč (musí být vždy dělitelná 12-ti), což by záleželo na rozhodnutí ZM. Tudíž nejnižší celý poplatek na rok 2002 by byl 396,- Kč -kterýpan starosta navrhl a tím požadoval revokovat i rozhodnutí RM ze Kč 420,-.

Další výše poplatku by mohla být 408,- a 420,- Kč. Ceny jsou včetně nákladů zapoštovné avydání platebního výměru.

Pan Mikoláš, ing. Radolf, pí Jandusová a pí Blahnová diskutovali s panem starostou o ceně za uložení odpadu, o vážení odpadu, o počtu popelnic, o srovnání výše poplatků v okolních obcích a o zavedeném jiném systému.

Ing. Hladíka zajímalo, jaká je šance výběru poplatku od neplatičů z minulých let.

Pan starosta sdělil, že lze zpětně za 3 roky, s 1/5 neplatičů právník MěÚ provedl řízení svydáním rozhodnutí. Ve městě je asi 30 % neplatičů (1500 občanů), přestupková komise chystá přípravu na skupinové řízení, není možnost pokutovat dle zákona a vymáhat, ale lze neplatiče odsoudit "za jiný správní delikt� a za rok 2001/2002 je jiná vymahatelnost správního poplatku, které se bude řešit rozhodnutím a pak předáním Finančnímu úřadu Praha -východ "zaneplacení daně�.

Ing. Hladík navrhl změnit bod 1.a) Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 4/2001, a to výši 170,- Kč na 146,-Kč. Roční poplatek na osobu by tedy činil 146,- Kč + dle bodu 1.b) 250,- Kč - celkem 396,- Kč.

Hlasování : - o návrhu ing. Hladíka - snížit částku 170,- Kč na 134,- Kč,

tj. celkový roční poplatek za osobu bude činit 396,- Kč pro rok 2002

- 16 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

Pan Hoch měl dotaz k platbě poplatku. Pan starosta informoval, že poplatek je splatný do 20.2.2002 a dále dle formuláře "Prohlášení poplatníka .... " v dalších termínech a možnostech splátek. Správce poplatku je město, "Prohlášení� bude doručeno do každé domácnosti začátkem února 2002.

Ing. Radolf měl připomínku, že v některých místech města je nadměrný počet nádob na odpad anádoby nejsou plně využité a jinde je odpad odkládán kolem nádob a žádal o řešení. Dále požadoval informaci k možnosti výběru poplatku vlastníky bytových domů (např. od AERA, Bytového družstva atd.). Pan starosta uvedl, že bylo o tom jednáno, avšak vlastníci by požadovali od nájemníků poplatek k nájmu za tuto službu.

Hlasování : - o schválení Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 4/2001 s provedením číselných změn

- 16 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

4. I. část veřejné diskuse

V I. části veřejné diskuse nebyl z řad občanů vznesen žádný dotaz.

Pan Hanžl se dotázal, zda se bude rušit Městská policie Odolena Voda. Pan starosta vysvětlil, že činnost MěP je hrazena z běžných příjmů rozpočtu města. Bude stát za tím, nekrátitslužby občanům a tedy MěP ponechat. Probíhá jednání s ministerstvem financí ve věci nezrušení příp. omezení činnosti MěP, požadování převzetí odpovědnosti státu za bezpečnost občanů, který však není schopen toto zaručit. V obvodu Policie ČR v Odoleně Vodě je málo členů Policie ČR na počet trestných činů.

MUDr. Kebl podal za Honební společenstvo Odolena Voda ústní stížnost na vedení, obsluhu, nezájem, nevstřícnost, špatnou hygienu a předražení občerstvení v Restauraci OPERA vDolínku, která byla pronajata rozhodnutím ZM současným uživatelům.

Pan starosta potvrdil, že má stejnou zkušenost dle zajištění zasedání ZM v prosinci 2001 vOPEŘE.

Pan starosta zadal úkol - jednat s uživateli Restaurace OPERA v Dolínku.

Paní Cibulková opět navrhla prodat majetek města čp. 274 v ulici Komenského (obchody - ovoce-zelenina, galanterie, elektro, maso-uzeniny) a prodej Restaurace OPERA, a to ještě před rozpočtem města na rok 2002. Navrhla účelněji využít peníze z prodeje na plynofikaci zbylých obytných domů vmajetku města a tím úplně zrušit lokální topení u těchto domů kvůli zlepšení ovzduší.

Pan Tichý upozorňoval na časté kouření a svícení a úniku tepla z otevřených oken na schodištích v obytných domech v majetku města a jak toto řešit.

Pan starosta uvedl, že by bylo dobré mít placené domovníky v domech, vyvěšené domovní řády a podat písemnou stížnost nájemníků s důvodem, že odmítají platit společný nájem s tím, žepokud bude docházet k úniku tepla, obtěžování zápachem, osvětlení společných prostor zdůvodu kouření a zábavy ve společných prostorách domu atd., odmítají se nájemníci podílet na platbách za škody vzniklé v domě a souvisejících s poškozením z uvedených důvodů anehospodárným využíváním služeb pro společné prostory.

Ing. Hladík měl názor, že za pořízení domovních řádů by si správce domů firma CENTRA v.o.s. účtovala peníze.

Pan starosta zadal úkol - pořídit a vyvěsit domovní řády do obytných domů.

Poté následovala 10-ti minutová přestávka do 19.15 hod.

 

5. Přijetí principu rozpočtového provizoria na rok 2002

Pan starosta dal návrh zastupitelstvu města schválený radou města, jak nakládat s penězi na účtu města do doby schválení rozpočtu na rok 2002.

Ing. Radolf předal písemný návrh projednaný a schválený ve finančním výboru, aby do schválení rozpočtu města na rok 2002 bylo možno finanční prostředky města Odolena Voda používat pouze na :

a) na nejnutnější běžné provozní výdaje

b) pro řešení havarijních situací

c) k naplnění smluvních vztahů řádně uzavřených před 1.1.2002.

Dále požádal starostu města, aby předložil rozpočet města na rok 2002 k projednání v orgánech města v následujících termínech :

a) finančnímu výboru nejpozději do 25.2.2002

b) radě města nejpozději do 15.3.2002

c) zastupitelstvu města nejpozději do 31.3.2002.

Dále ing. Radolf navrhl, aby rozpočet na rok 2002 byl projednán a dán ke schválení zastupitelstvu města v I. čtvrtletí r. 2002.

Hlasování : o přijetí principu rozpočtového provizoria na rok 2002 dle návrhu ing. Radolfa

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

 

6. Zvýšení těžby v lomu Čenkov

Pan starosta podal obsáhlé vysvětlení a informace k žádosti firmy COLAS a.s. Jihlava :

- začátkem 90. let žádal minulý majitel lomu zvýšení těžby ze 100.000 tun na 190.000 tun

- aby nedošlo k ohrožení v dopravě, byla městem dána podmínka vybudování obchvatu a toto řešení zůstává v platnosti, jakož i výstadba zeleně západně od lomu

- v posledních letech lom Čenkov těžil 100.000 tun kamene a 50.000 tun dovážel ke zpracování, toto řešení nebude městem respektováno

- dle nově vydaného zákona je ten, kdo těží nerosty, povinen platit obci poplatky, což u těžby

150.000 tun činí poplatek asi 400.000,- Kč ročně a poplatek za dobývací prostor činí 10.000,-Kč ročně

- schválení výšetěžby a podmínky budou zapracovány do smlouvy uzavřené s firmou COLAS

- firma COLAS je ještě navíc ochotna dodat pro město práci v ceně 300.000,- Kč ročně

- schválení zvýšení těžby kamene na 150.000 tun ročně je podmíněno nedovážením kamene odjinud, dle sdělení lomu i bez dováženého kamene bude kapacita obalovny plně vytížena

- další podmínkou bude snížení prašnosti a hlučnosti a omezení hladiny hluku v obytné části města v uvedené době pod 45 dB

- v lomu Čenkov je provedena plynofikace a po vyřešení majetkoprávních vztahů by byla vybudována plynová kotelna, což by bylo řešeno přes Pozemkový fond

- pro informaci sděleno, že průměrná cena kamene je 150,- Kč za tunu

Pan starosta navrhl ke schválení ZM zvýšení těžby v lomu Čenkov za výše uvedených a projednaných podmínek.

Pan Hoch se tázal, zda dále budou auta se štěrkem jezdit přes Dolínek, kde je obzvlášť urybníka úzká komunikace pro obousměrnou jízdu dvou nákladních aut.

Pan starosta uvedl, že naložené vozy budou jezdit pouze směrem ven z Dolínku.

Hlasování : o schválení písemného návrhu pro zvýšení těžby kamene v lomu Čenkov (viz usnesení bod 7)

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

 

7. Sestavení provozních hlídek krytů civilní ochrany obyvatel

Členové ZM obdrželi předem písemný materiál "Metodika činnosti krytového družstva�, kekterému pan starosta ještě podal další informace a vysvětlení :

- OkÚ Praha - východ byl městem Odolena Voda požádán o kontrolu stavu krytů CO, pak byly kryty vydesinfikovány, vymalovány, vytřídily se staré věci a kryty budou zavezeny novým vybavením

- pro údržbu a kontrolu krytů byla přijata pí Fliegerová

- takto vybavené kryty lze použít i v případě ohrožení od okolních měst (Mělník, Neratovice, Kralupy n. Vlt.)

- místostarostka pí Blahnová vypracovala seznam krytů CO, ke kterým je třeba určit velitele úkrytu a 3 členy, kteří by se starali o jim určený kryt a osoby v případě poplachu či jiné události

- v dolní části Odoleny Vody a v Dolínku je třeba jednat s majiteli rodinných domů pro využití jejich části domu pro úkryt osob.

Místostarostka pí Blahnová informovala o současném počtu 14 krytů a předložila mapku obce sumístěním krytů. Požádala členy ZM, kteří by měli zájem vykonávat velitele úkrytu smožností vybrat si tři členy pro spolupráci.

Vzhledem ke svému povolání nebyli vzati v úvahu pro provádění této funkce - pan starosta, ing. Hladík - velitel Hasičů AERO aMUDr. Kebl - lékař, kteří by byli případně odvoláni na jiné místo. Pan Král Jiří vykonává tuto funkci v domech AERO, ale nebrání se ji vykonávat současně i pro město a Mgr. Predigerová je velitelkou v ZŠ Odolena Voda.

Z ostatních členů ZM odmítli vykonávat tuto činnost nebo ji odmítli z důvodu výkonu dalších funkcí nebo měli jiný názor a názor, že se jedná o profesionální funkci - pí Cibulková, ing.Radolf, PhDr. Martináková.

Paní Jandusová navrhla specialistu z útvaru obrany a ochrany AERA p. Fišmistra, který by mohl pomoci alespoň radou, neboť by nemohl vykonávat tuto funkci na dvou místech najednou.

Pan Hanžl odmítl vykonávat tuto funkci ve svém bydlišti v čp. 350, vzhledem k panelovému domu, ale nebránil by se zřídit kryt a být velitelem v objektu "Pivovar�.

S funkcí velitele krytového družstva souhlasili a byli navrženi :

jméno bytem velitel krytu v ulici

Tichý Václav Kpt. Jaroše 268 Partyzánská čp. 264, Odolena Voda

Čurda Vladimír Čs. armády 366 Revoluční čp. 280, Odolena Voda

Hoch Josef Nerudova 95 U Závodu 205, Odolena Voda

Mikoláš Jaroslav V Malém háji 357 V Malém háji 357, Odolena Voda

Trejbal Karel Čs. armády 366 Čs. armády 363, Odolena Voda

Hlasování : o schválení pěti výše uvedených velitelů krytů CO v Odoleně Vodě

- 13 hlasů pro

- 1 proti

- 4 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

8. Prodej majetku města

A) Prodej pozemku parc.č. 228/24 v k.ú. Dolínek o výměře 613 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m2 a schválení sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí manželům paní Janě Kaščákové, bytem Spojovací 92, Odolena Voda a panu Jánu Kaščákovi, bytem Železničná 839/6, Gelnica, okr.Gelnica, SR.

Náklady spojené s převodem hradí město.

Hlasování : o schválení prodeje pozemku parc.č. 228/24 v k.ú. Dolínek

včetně výše uvedených podmínek

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

B) Prodej pozemku parc.č. 228/21 v k.ú. Dolínek o výměře 1162 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m2 a schválení sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí panu Miroslavu Vysušilovi, Stavbařů 1784, Roudnice n.L., PSČ 413 01, a paní Michaele Holasové, Záveská 836/6, Praha 10.

Náklady spojené s převodem hradí město.

Hlasování : o schválení prodeje pozemku parc.č. 228/21 v k.ú. Dolínek

včetně výše uvedených podmínek

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

C) Přijetí půjčky ve výši 25.700,- Kč od níže uvedených zájemců o plynofikaci na realizaci stavby středotlakého plynovodního řadu včetně veřejných částí přípojek zakončených

HUP včetně pilířků v ulicích: Nová a Růžová.

Kuba Rudolf Nová 337 Odolena Voda 25.700.- Kč

Kupec Ladislav Nová 18 Odolena Voda 25.700.- Kč

Kratochvíl Karel Růžová 164 Odolena Voda 25.700.- Kč

Kanyitur Jan Růžová 36 Odolena Voda 25.700.- Kč

Helíková Štěpánka Růžová 44 Odolena Voda 25.700.- Kč

D) Přijetí půjčky ve výši 20.700,- Kč od níže uvedených zájemců o plynofikaci na realizaci stavby středotlakého plynovodního řadu včetně veřejných částí přípojek zakončených

HUP bez pilířku v ulici bez názvu v lokalitě "Pod vsí�.

Kudrna Radek Vysočanská 703 Světlá nad Sázavou 20.700.- Kč 774/65

Záchová Jana V Malém háji 352 Odolena Voda 20.700.- Kč 774/27

Hlasování : o schválení přijetí výše uvedených zápůjček dle bodu C) a D)

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

 

9. Měsíční a další odměny členům ZM, předsedům komisí a výborům

Členové byli předem písemně seznámeni s měsíční odměnou a dalšími odměnami členům ZM, předsedům komisí a výborům. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Rozpis jednotlivých odměn je uveden v bodě č. 13 usnesení.

Hlasování : o schválení měsíční a další odměny členům ZM, předsedům komisí a výborům dle rozpisu uvedeném v bodě č. 13 usnesení

- 17 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

10. Žádost občanského sdružení ODOLEN I

Pan starosta seznámil členy ZM se žádostí zástupců občanského sdružení ODOLEN I, které provádí výstavbu cca 50-ti rodinných domků v ulici "bezejmenná� pod ulicí Novou v Odoleně Vodě, o pomoc k vybudování příjezdových komunikací pomocí techniky nebo příspěvku.

Město nemůže přispět finančně, ale je možná pomoc bagrem nebo za pomoci firmy COLAS - lom Čenkov. Dále by bylo možno požádat o dotaci na inž. sítě pro rodinné domky, avšak nejsou finance.

Ing. Hladík upozornil, že takováto pomoc by měla být stejná pro všechny lokality - městské, soukromé apod., aby nedošlo ke znevýhodnění, upřednostňování a pomoc byla dle potřeby vzhledem k různému podloží atd.

Pan starosta požádal stavební komisi o vyjádření a předložení návrhů k řešení. Tímto byl osloven ing. Hladík, který od 11.1.2002 se stal předsedou stavební komise jmenováním RM z10.1.2002.

Paní Cibulková a paní Kutičková učinily dotaz na položení nové komunikace v ulici Alšova.

Pan starosta sdělil, že k domu dojde v březnu 2002.

Hlasování : o zařazení zpevnění ploch místních komunikací v lokalitách 12 RD Dolínek,

RD Višňovka, RD p. Malý - Dolínek, RD ul. bezejmenná "Pod vsí�do záměru města se podílet na těchto místních komunikacích

(pomocí TS Odolena Voda a smluvní pomocí firmy COLAS CZ, a.s., Jihlava) a usilování o státní dotaci k tomuto účelu.

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

 

11. Žádost okresního soudu

Pan starosta seznámil členy ZM s dopisem Okresního soudu Praha-východ o žádosti prodloužit mandát o další 4 roky jmenovaným přísedícím u Okresního soudu Praha-východ, tj. na funkční období r. 2002 - 2006 s tím, že ZM má tuto kandidaturu projednat a schválit.

Jedná se o prodloužení mandátu pro pí Romanu Duranovou, pí Hanu Jirmusovou, pí Jaroslavu Vovsovou, pana Františka Kellera a ing. Miroslava Červinku.

Hlasování : o zvolení výše jmenovaných do funkce přísedících u Okresního soudu Praha-východ na funkční období r. 2002 - 2006

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

 

12. II. část veřejné diskuse

Pan starosta seznámil členy ZM s dopisem firmy MEJWAG spol. s r.o., Komenského 4, Domažlice, adresovaného dne 5.12.2001 na MěÚ - správu majetku města, Odolena Voda, vevěci nabídky na odkup použitých dlažebních kostek, obrubníků a chodníkových desek. Členové ZM neměli k této nabídce žádné dotazy, návrhy ani připomínky.

Pan starosta informoval k usnesení RM č. 18/2001 k bodu "navrhuje� :

k bodu č. 1 - korespondenci adresovanou členům RM - bude jim doručována.

k bodu č. 2 - informoval ke sporu o nájem nebytových prostor "Potraviny v podloubí� mezi ing.Martinem Dvořákem a panem Zd. Borůvkou a z toho vyplývajících důsledků pro město Odolena Voda. Při pronájmu došlo k chybám ve smlouvách. Řešení situace bylo konzultováno s právníkem a RM navrhla začít záležitost řešit kontrolním výborem, který má dát RM vyjádření a na základě toho bude věc řešena radou a zastupitelstvem města. Pan starosta navrhl tento nebytový prostor zveřejnit ve vývěskách MěÚ k pronájmu a přenechat jej zájemci, který doloží písemné vyrovnání mezi ním, panem Borůvkou a ing. Dvořákem.

Pan Tichý měl dotaz ke smlouvě písemné a ústní dohodě.

Pan starosta vysvětlil, že došlo k pochybení všech, jak CENTRY v.o.s., městské rady, pana Borůvky a ing. Dvořáka. Ze strany CENTRY a znalců je rozpor v určení nájmu na sklep či přístavek a na počet m2. Smlouva nebyla právně podložena, výpověď byla dána s podmínkou, tedy je to neplatná výpověď. Měla by být zpracována nová platná smlouva.

Ing. Vacík zastával názor, že by se mělo jednat o občansko-právní spor, na což pan starosta odpověděl, že soud toto odmítne pro nepravost právních smluv.

PhDr. Martináková měla výhradu, proč to má řešit ZM, když je placen právník a fi CENTRA.

Paní Jandusová navrhla dále se tím nezabývat, postupovat dle rozhodnutí RM, aby kontrolní výbor provedl kontrolu. Pan starosta řekl, že RM toto doporučuje a navrhuje, ale ať o tom rozhodne ZM a je to uvedeno v usnesení.

Hlasování : o uložení kontrolnímu výboru vypracovat stanovisko ke sporu o nájem nebytových prostor "Potraviny v Podloubí�

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

Ing. Radolf dle usnesení RM č. 18/2002 navrhuje uložit kontrolnímu výboru zkontrolovat, jak v roce 2001 byla doručována korespondence adresovaná radě města. Toto požaduje z důvodu, že pisatel dopisu se ing. Radolfa dotázal, jak věc byla řešena. Ing. Radolf je přesvědčen, že v několika případech korespondence nebyla vůbec doručena nebo doručena později. PhDr. Martináková upozorňovala, že takových případů bylo spousta.

Ing. Hladík žádal sdělit od PhDr. Martinákové doložit konkrétní případy nedoručení korespondence a tyto pak řešit.

Pan starosta odpověděl, že toto se těžko zjistí zpětně, neboť kdo se na město obrátí písemně, zvolí různé oslovení, které nemůže vyřizovat oslovený, ale přísluší k vyřízení např. odboru MěÚ.

PhDr. Martináková vyžadovala obdržet všechnu korespondenci adresovanou radě města či zastupitelstvu od občana včetně případných podkladů od MěÚ.

Pan Král žádal ukončit diskusi, neboť RM rozhodla, aby se tím zabýval kontrolní výbor.

Paní Kutičková chtěla znát ještě termín odpovědi na dopis od občana.

Na tento dotaz odpověděl pan starosta, že termín vyřízení je 30 dní a ing. Sankotová doplnila, že ve sporných případech je lhůta 60 dní.

Hlasování : o uložení kontrolnímu výboru provést kontrolu jak a kdy byla doručována korespondence členům rady města v kalendářním roce 2001

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

Pan Chaloupka měl dotaz a připomínku k prováděným střelbám v lomu Čenkov. ke zvýšení těžby kamene v lomu a kde je zaručeno, že nebude dovážen štěrk do lomu a různé kvality, dále kde se bude měřit hlučnost do 45 dB a zda bude po vytěžení lom sloužit ke skládkování či jiným účelům.

Pan starosta sdělil, že toto bude ošetřeno ve smlouvě, že štěrk se nebude dovážet, vzdálenosti jsou určeny izofonami, počátek měření dB bude od zástavby od pekárny a v určených hodinách. Firma je povinna ukládat ročně finance na rekultivaci lomu až těžba skončí, bude za tyto finance realizován rekultivační projekt.

Další dotaz p. Chaloupky se týkal, zda bude vybudován chodník pro pěší mezi Dolínkem aAEREM.

Pan starosta informoval, že výstavba chodníku je pro město drahá, ale až budou kolem této komunikace stavět firmy v okolní průmyslové zóně, bude pro ně vyplývat podmínka přispět na vybudování tohoto chodníku.

Paní Cibulková upozornila, že pro AERO a.s. Vodochody vyplývá ze zákona, že nesmí obtěžovat znečišťováním životního prostředí obytnou zónu Odoleny Vody.

Pan starosta informoval, že minulý týden byl na jednání u vedení AERA a.s. a požadoval, aby AERO a.s. uzavřeno s městem smlouvu o spolupráci, neboť jejich motorové zkoušky prováděné v pracovních dnech, tak i v sobotu a v neděli, znečišťují ovzduší, které je pro Odolenu Vodu další ekologickou zátěží vedle okolních měst (Neratovice, Kralupy n. Vlt., Mělník, Praha). Vedení AERA a.s. s tím finančním odvodem však nesouhlasí a ani s ním nelze počítat, neboť by to AERO a.s. finančně položilo.

Paní Jandusová se tázala všech členů ZM, jak se jim "líbí� ulice Spojovací včetně schůdnosti mezi horní a dolní částí města.

Pan starosta vysvětlil, že ulice je v horším stavu vzhledem k výstavbě rodinného domu, ke kterému je dopravován materiál, dále v této ulici bydlící občané projíždějí svými osobními vozy, vzimním období je v ulici posypový štěrk a místy jsou prohlubně a cesta se propadá.

Pan starosta sdělil, že na řádnou opravu této ulice nemá město peníze. Jinak nařídil TS ulici zamést, nápravu řešit pomocí MěP a pana Koblice požádal, aby majitelům novostavby bylo nařízeno uvedení cesty do původního stavu před novostavbou.

Paní Jandusová a pan Trejbal se dále tázali, kdo povolil autobusům ČSAD jezdit kolem firmy IGEPA.

Pan starosta odpověděl, že nikdo toto nepovolil a věc lze řešit pouze tím, že se napíše SPZ autobusu projíždějícího kolem IGEPY a předá se MěP. MěÚ pak napíše stížnost na ČSAD - ROPID. Tím řidič autobusu riskuje výpověď z pracovního místa a jinak by měl dodržovat trasu dle jízdního řádu.

Paní Kutičková navrhla, ať toto ohlídá MěP, ne občané. Další problém je špatný přístup ke kontejneru u budovy MěP, kde v blízkosti kontejneru parkuje vozidlo MěP.

Pan starosta uvedl, že vozidlo MěP má být zaparkováno tam, kde je pro něj vyznačeno parkování nebo to řešit posunutím kontejneru. Velitel MěP sdělil, že parkují tak, aby na auto viděli ze služebny.

Pan Hanžl si stěžoval na neprůchodný a propadající se kanál na horním konci "pivovaru�.

Pan starosta vysvětlil, že se jedná o dešťový kanál, který je ve správě Technických služeb Odolena Voda a splaškové kanály jsou ve správě Vodáren Kladno - Mělník a.s.

Ing. Radolf požádal ZM na základě návrhu ing. Ledvinky o provedení doplnění člena kontrolního výboru z důvodu, že členem je pí Jana Blahnová a vzhledem k tomu, že byla zvolena místostarostkou od 1.1.2002, nemůže ze zákona vykonávat funkci člena kontrolního výboru.

Do této funkce navrhl ing. Miroslava Červinku, bytem Revoluční 227, Odolena Voda, skterým toto bylo projednáno a on s touto funkcí souhlasí.

Hlasování: o vzetí na vědomí o odstoupení pí Jany Blahnové od 1.1.2002

z funkce člena kontrolní komise

- 18 hlasů pro

- návrh jednomyslně schválen

Hlasování: o schválení jmenování ing. Miroslava Červinky do funkce člena kontrolního výboru od 1.1.2002

- 15 hlasů pro

- 0 proti

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

MUDr. Kebl měl dotaz na využití hřiště u Malého háje.

Pan starosta informoval, že TJ AERO zaslala vyjádření, že se vzdává všech movitých věcí na pozemku a RM navrhla záměr města na pronájem tohoto prostoru ke sportovního apodobnému využití.

Pan starosta zadal tento úkol odboru samosprávy MěÚ - zpracovat návrh pro RM na zveřejnění tohoto záměru.

Pan Hoch učinil dotaz na dořešení nové zastávky ČSAD u ZŠ vzhledem ke stížnosti občanů na špatné osvětlení večer v prostoru u lesa a z důvodu bezpečnosti občanů, dále malý prostor při výjezdu z parkoviště pana Malého a vyhýbání se dvou autobusů v prostoru zastávky, která je umístěna v zatáčce. Proč byla zastávka umístěna právě tam a nebyla ponechána zastávka na sídlišti.

Pan starosta sdělil, že zastávka bude mít brzy instalované osvětlení. Umístění zastávky u ZŠ bylo určeno dle pravidel firmou ROPID a Policií ČR.

Panu Haluzovi z TS uložil pan starosta vybudovat osvětlení zastávky a umístit odpadkový koš atd.

Pan Hoch vznesl připomínku na "pejskaře�, kteří chodí venčit psy do lesa u školy, kamovelkou přestávku chodí i žáci ZŠ a pak jsou psí sekrementy vnášeny do ZŠ.

Pan starosta odpověděl, že by měli životní prostředí dodržovat "pejskaři� a výchovné prostředí školy její žáci.

Ing. Hladík zastával názor, že výchova "pejskařů� nefunguje a měla by se řešit např. ročním poplatkem ve výši 1.000,- Kč za psa a z vybraných poplatků platit uklizeče.

Pan starosta navrhl poplatek zatím 1.000,- Kč ročně za psa a postupně poplatek zvyšovat, pokud to zákon dovolí.

Pan Trejbal si stěžoval i na pobíhání koček na pískoviších na sídlišti.

Pan Hoch se tázal na postup přeložky 22 kV v Dolínku.

Pan starosta podal informace o stávajícím stavu přeložky jak 22 kV, tak i 400 kV.

Po ukončení II. části veřejné diskuse bylo přečteno a předloženo návrhovou komisí usnesení ze zasedání ZM, které zapsal a přečetl ing. Radolf.

Hlasování : o schválení usnesení z dnešního zasedání ZM

- 16 hlasů pro

- 0 hlasů proti

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

Konec jednání : 22.15 hodin

Zapsala : Doležalová


Vítejte v Odoleně Vodě