Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 01/2002 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 28.01. 2002

U s n e s e n í

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2002

konaného dne 28. 1. 2002 od 17.00 hodin v ZK AEROZastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1) Návrhovou komisi ve složení Ing. Radolf Jiří, MUDr. Kebl Petr, Trejbal Karel.

2) Program Jednání ZM doplněný o bod :

11) Přísedící Okresního soudu Praha východ

12) II. část veřejné diskuse (v návrhu programu bod 11)

3) Kontrolu usnesení ZM č. 7/2001 ze dne 3. 12. 2001 a kontrolu usnesení ZM za celý rok 2001.

4) Zprávy o činnosti Rady města č. 18/2001 ze dne 13.12.2001 a č. 1/2002 ze dne 10.1.2002.

5) Přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 4/2001 s těmito změnami : - v bodě 1. a) ......... ve výši 146,- Kč

- celková výše poplatku na osobu a rok je stanovena pro rok 2002 částkou 396,- Kč

- skutečné náklady na osobu za rok 2001 ve výši 351 Kč 40 hal. - v bodě 2

- vypuštění výrazu "..... a osoby vlastnící rekreační zařízení ...� - v bodě 3

- viz příloha.

6) Princip rozpočtového provizoria na rok 2002 :

Do schválení rozpočtu města na rok 2002, podle kterého je finanční prostředky města Odolena Voda možno používat pouze :

a) na nejnutnější běžné provozní výdaje

b) pro řešení havarijních situací

c) k naplnění smluvních vztahů řádně uzavřených před 1.1.2002.

7) Zvýšení těžby v Kamenolomu Čenkov firmou COLAS CZ, a. s. počínaje rokem 2002 na 150.000 tun ročně při splnění následujících podmínek:

1. Do jednoho roku po dořešení majetkoprávních vztahů k přístupovým pozemkům provede provozovatel obalovny plynofikaci stávající kotelny.

2. Do 30. 4. 2003 provede provozovatel drtiče kamene jeho přemístění do spodních pater dobývacího prostoru.

3. Mimo úhrady za množství vydobytého nerostu dle vyhl. MH č. 426/2001 bude COLAS CZ, a. s. poskytovat městu ročně naturální plnění ve výši 300.000,-Kč.

4. Provozovatel obalovny nebude nad rámec povolení roční těžby dovážet ke zpracování materiál z jiných kamenolomů.

5. Podmínky ze dne 5. 12. 1996 zůstávají v platnosti

- výsadba zeleně západně od lomu

- omezení hladiny hluku v obytné části města v uvedené době pod 45 dB.

8. Velitele krytových družstev :

jméno bytem velitel krytu v ulici

Tichý Václav Kpt. Jaroše 268 Partyzánská čp. 264, Odolena Voda

Čurda Vladimír Čs. armády 366 Revoluční čp. 280, Odolena Voda

Hoch Josef Nerudova 95 U Závodu 205, Odolena Voda

Mikoláš Jaroslav V Malém háji 357 V Malém háji 357, Odolena Voda

Trejbal Karel Čs. armády 366 Čs. armády 363, Odolena Voda

 

9. Prodej pozemku parc.č. 228/24 v k.ú. Dolínek o výměře 613 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m2 a schvaluje sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí manželům paní Janě Kaščákové, bytem Spojovací 92, Odolena Voda a panu Jánu Kaščákovi, bytem Železničná 839/6, Gelnica, okr.Gelnica, SR.

Náklady spojené s převodem hradí město.

10. Prodej pozemku parc.č. 228/21 v k.ú. Dolínek o výměře 1162 m2 z majetku města za kupní cenu 300,- Kč/m2 a schvaluje sdružení finančních prostředků ve výši 400,- Kč/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí panu Miroslavu Vysušilovi, Stavbařů 1784, Roudnice n.L., PSČ 413 01, a paní Michaele Holasové, Záveská 836/6, Praha 10.

Náklady spojené s převodem hradí město.

11. Přijetí půjčky ve výši 25.700,- Kč od níže uvedených zájemců o plynofikaci na realizaci stavby středotlakého plynovodního řadu včetně veřejných částí přípojek zakončených HUP včetně pilířků v ulicích: Nová a Růžová.

Kuba Rudolf Nová 337 Odolena Voda 25.700.- Kč

Kupec Ladislav Nová 18 Odolena Voda 25.700.- Kč

Kratochvíl Karel Růžová 164 Odolena Voda 25.700.- Kč

Kanyitur Jan Růžová 36 Odolena Voda 25.700.- Kč

Helíková Štěpánka Růžová 44 Odolena Voda 25.700.- Kč

12. Přijetí půjčky ve výši 20.700,- Kč od níže uvedených zájemců o plynofikaci na realizaci stavby středotlakého plynovodního řadu včetně veřejných částí přípojek zakončených HUP bez pilířku v ulici bez názvu v lokalitě "Pod vsí�.

Kudrna Radek Vysočanská 703 Světlá nad Sázavou 20.700.- Kč 774/65

Záchová Jana V Malém háji 352 Odolena Voda 20.700.- Kč 774/27

13. Měsíční a další odměnu v roce 2002 v souladu s usnesením Zastupitelstva města ze dne 22.1.2001 :

a) pro členy Rady města účast na jednání RM výše odměny

Příjmení a jméno (období 11/00-10/01) [Kč]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PhDr. Martináková Libuše 89% 1200,-

Odehnalová Eva 100% 1200,-

Král Jiří 89% 1200,-

Ing. Radolf Jiří 100% odstoupil z funkce k 31.12.2001

 

b) pro předsedy komisí a výborů komise, výbor předseda hodnocení výše odměny

(období 11/00-10/01) [Kč]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přestupková komise - JUDr. Kestl Milan výborný 1200,-

Stavební komise - ing. Vacík Petr výborný 1200,-

KPOZ - Mgr. Průchová Marie výborný 1200,-

KŽP - Odehnal Josef výborný 1200,-

Kulturní komise - Straka Roman výborný 1200,-

Bytová komise - Jandusová Oldřiška výborný 1200,-

Dopravní komise - Šimonek Milan výborný 1200,-

Škodní a likvidační - Mikoláš Jaroslav výborný 1200,-

komise

Finanční výbor - Odehnalová Eva výborný člen RM

- ing. Radolf - ve funkci od 1.1.2002 1.200,-

Kontrolní výbor - ing. Ledvinka Milan CSc. dobrý 600,-

Sociální komise - PhDr. Martináková Libuše výborný člen RM

 

c) pro členy Zastupitelstva města

účast na jednání ZM výše odměny

Příjmení a jméno (období 11/00-10/01) [Kč]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cibulková Jana 88 % 400,-

Čurda Vladimír 75 % 200,-

Ing. Franěk Miloslav 75 % 200,-

Hanžl Antonín 88 % 400,-

Ing. Hladík Miloš 100 % 400,-

Hoch Josef 75 % 200,-

MUDr. Kebl Petr 100 % 400,-

Kutičková Ludmila 100 % 400,-

Mgr. Predigerová Jitka 100 % 400,-

Tichý Václav 88 % 400,-

Trejbal Karel 83 % 400,-

Ing. Vacík Petr 88 % 400,-

14) Zařazení zpevnění ploch místních komunikací v lokalitách 12 RD Dolínek, RD Višňovka, RD p. Malý - Dolínek, RD ul. bezejmenná "Pod vsí� do záměru města se podílet na těchto místních komunikacích (pomocí TS Odolena Voda a smluvní pomocí firmy COLAS CZ, a.s., Jihlava) a usilování o státní dotaci k tomuto účelu.

15) Přísedící Okresního soudu pro Prahu-východ na funkční období r. 2002 - 2006 :

pí Romanu Duranovou nar. 12. 1. 1961 bytem Dolínek 97

pí Hanu Jirmusovou nar. 7.10. 1945 bytem Čs. armády 369, Odolena Voda

p. Františka Kellera nar. 3.12. 1950 bytem V Malém háji 353, Odolena Voda

pí Jaroslavu Vovsovou nar. 1. 4. 1948 bytem Čs. armády 369, Odolena Voda

Ing. Miroslava Červinku nar. 29. 8. 1952 bytem Revoluční 227, Odolena Voda

16) Doplnění kontrolního výboru panem Ing. Miroslavem Červinkou, nar. 29.8.1952, bytem Odolena Voda, Revoluční 227.

 

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e :

1) Otevření obálky s výsledky voleb místostarostky z minulého zasedání ZM.

2) Opakování volby paní Jany Blahnové místostarostkou.

3) Návrh na zajištění výběru firmy na přípravu veřejné soutěže "373 bytových jednotek - - Odolena Voda� z více nabídek.

Nejvýhodnější nabídku pro město určí Rada města Odolena Voda.

Kriteria hodnocení nabídek : cena, termín, reference, rozsah, kvalita.

 

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í :

1) Odstoupení paní Jany Blahnové z funkce člena kontrolního výboru k 31.12.2001 z důvodu, že byla zvolena místostarostkou města Odolena Voda (neslučitelnost těchto funkcí ze zákona o obcích).

 

Zastupitelstvo města ž á d á :

1) Starostu města, aby projednal s provozovatelem a nájemcem Restaurace "Opera� v Dolínku úroveň poskytovaných služeb a dodržování podmínek nájemní smlouvy.

Zodpovídá : p. starosta

Termín : do 28.2.2002

2) Starostu města, aby předložil rozpočet města na rok 2002 k projednání v orgánech města v následujících termínech :

a) finančnímu výboru nejpozději do 25.2.2002

b) radě města nejpozději do 15.3.2002

c) zastupitelstvu města nejpozději do 31.3.2002.

3) Starostu města, aby zajistil vymáhání škody způsobené městu poškozením komunikace v ulici Spojovací.

Termín : do příštího zasedání ZM

4) Starostu města, aby zjistil stav legislativy v oblasti místního poplatku ze psů.

Termín : do příštího zasedání ZM

 

Zastupitelstvo města u k l á d á :

1) Velitelům úkrytů CO oznámit na MěÚ Odolena Voda jména členů krytových družstev.

Zodpovídá : velitelé úkrytů Termín : do 25.2.2002

2) Kontrolnímu výboru vypracovat stanovisko ke sporu o nájem nebytových prostor "Potraviny V Podloubí� mezi ing. Martinem Dvořákem a panem Zdeňkem Borůvkou a z toho vyplývajících důsledků pro město .

Termín : do příštího zasedání ZM

3) Kontrolnímu výboru provést kontrolu jak a kdy byla doručována korespondence členům Rady města Odolena Voda v kalendářním roce 2001.

Termín : do příštího zasedání ZM

 

Za návrhovou komisi usnesení zapsal : Ing. Radolf Jiří

Usnesení odsouhlaseno :

 

.................................................... ......................................................

B l a h n o v á Jana N e d o m a Jiří

místostarostka starosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě