Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 05/2001 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 25.06. 2001

U s n e s e n í

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2001

konaného dne 25. 6. 2001 od 17.00 hodin v ZK AEROZastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1) Návrhovou komisi ve složení pí Blahnová Jana, pí Kutičková Ludmila a p. Hoch Josef.

2) Rozšíření programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda o tyto body:

bod č. 5 - Zřizovací listiny organizačních složek

bod č. 6 - Delegování zástupce na řádnou valnou hromadu VKM , a. s.

bod č. 7 - Směna pozemků pana Malého v Dolínku

bod č. 8 - Přidělení názvu nové ulici.

3) Kontrolu usnesení mimořádného zasedání ZM Odolena Voda ze dne 11. 6. 2001.

4) Zprávy o činnosti Rady města č. 10 a 11/2001.

5) Návrh RM na změnu návrhu rozpočtu města Odolena Voda na rok 2001 v oddíle 61 v par. 6171 činnost místní správy snížením platů zaměstanců MěÚ na pol. 5111 z původní částky 4.750,-tis.Kč na částku 4.630,-tis.Kč a tomu odpovídající snížení odvodu na sociální, zdravotní pojištění a vlastním fondům, formou snížení osobního ohodnocení s účinností od 1. 6. 2001.

6) Návrh rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2001.

7) Provedení úprav ve zřizovací listině Technických služeb a Základní školy Odolena Voda.

Úprava ve zřizovací listině TS - v odst. VI v bodě 1 - chybně uvedeno číslo popisné garáže v Seifertově ulici

Úprava ve zřizovací listině ZŠ-chybně uveden zákon č. 250/2000 (bylo uvedeno 218/2000)

8) Návrhy upravených zřizovacích listin organizačních složek města Odolena Voda Městské knihovny, Technických služeb, Základní školy, Mateřské školy a Sportovní haly.

9) Starostu města pana Jiřího Nedomu delegátem za město Odolena Voda na řádnou valnou hromadu VKM, a. s.

10) Provedení směny pozemků v k. ú. Dolínek: parc. č. 309/3 díl b) o výměře 6 m2 z vlastnictví města Odolena Voda do vlastnictví p. Karla Malého, bytem Dolínek č. 15 Odolena Voda a stavební parcela č. 24 díl a) v kat. území Dolínek o výměře 13 m2, který přejde z vlastnictví pana Karla Malého do vlastnictví města Odolena Voda.

11) Přidělení názvu nové ulice "Višňová� na pozemku parc. č. 204/22 v k. ú. Dolínek v nové lokalitě výstavby rodinných domků.

 

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e:

1) Protinávrh Ing. Ledvinky ponechat platy zaměstnanců místní správy na 4750,-tis.Kč, zmrazit platy zaměstnanců na rok 2002 a ušetřit 200,-tis.Kč z rozpočtu místní správy.

2) Protinávrh finančního výboru ponechat platy zaměstnanců místní správy ve výši 4750,-tis.Kč a mzdy v roce 2002 nezvyšovat, pouze v případě, že inflace přesáhne 6%. a to pouze o procentní body převyšující tuto hranici.

3) Návrh Ing. Ledvinky Milana CSc. na rozšíření programu ZM o bod - volba místostarosty města Odolena Voda.

 

Usnesení zapsala: pí Blahnová Jana

Usnesení odsouhlaseno :

 

.................................................. N e d o m a Jiří

člen Rady města starosta města Odolena Voda

 


Vítejte v Odoleně Vodě