Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 05/2001 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 25.06. 2001

Z á p i s č . 5/2001

z veřejného zasedání Zastupitelstva města OdolenaVoda

konaného dne 25. června 2001 v ZK AERO od 17.00 hodinČlenů zastupitelstva přítomno : 21

omluveni : 0

neomluveni : 0

Občanů přítomno : 0

Pracovníci Městského úřadu : tajemník, vedoucí SO, ŽÚ, OS za MěP velitel p. Plachý za TS p. Haluza

P r o g r a m :

1) Kontrola usnesení z minulého Zastupitelstva města 2) Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

3) Rozpočet města Odolena Voda na rok 2001

4) I. část veřejné diskuse

5) Zřizovací listiny organizačních složek

6) Delegování zástupce města na řádnou valnou hromadu VKM, a.s.

7) Směna pozemků pana Karla Malého

8) Přidělení názvu nové ulice

9) II. část veřejné diskuse

 

Ověřovatelé z minulého jednání : pí Jandusová Jindřiška, PhDr. Martináková Libuše

z dnešního jednání : Ing. Hladík Miloš, p. Trejbal Karel

 

...................................... .......................................... ............................................

N e d o m a Jiří Ing. Hladík Miloš Trejbal Karel

starosta města ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Návrhová komise ve složení :

- pí Blahnová Jana, pí Kutičková Ludmila. p. Hoch Josef

 

Starosta města pan Nedoma zahájil v 17.10 hodin jednání dnešního veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda, přivítal jeho členy v počtu 14, pracovníky Městského úřadu, MěP a TS v počtu 6.

Pan starosta ustanovil ověřovatele dnešního jednání - Ing. Hladíka Miloše a pana Trejbala Karla

Podal návrh na složení návrhové komise :

- pí Blahnová Jana, pí Kutičková Ludmila a p. Hoch Josef.

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení

- 14 hlasů pro

- návrh schválen

Pan starosta provedl kontrolu ověření minulého zápisu ZM. Znění zápisu a usnesení bylo potvrzeno a odsouhlaseno.

Seznámil ZM s programem dnešního zasedání a podal návrh na rozšíření programu

ZM následně:

o bod 5 - Zřizovací listiny organizačních složek

o bod 6 - Delegování zástupce města na řádnou valnou hromadu VKM, a. s.

o bod 7 - Směna pozemků p. Karla Malého

o bod 8 - Udělení názvu nové ulice.

Hlasování : schválení dnešního programu, včetně rozšíření a zařazení bodů 5, 6, 7, a 8.

dle návrhu pana starosty

- program jednomyslně schválen 14 hlasy

Pan Hanžl Antonín přišel na ZM v 17.15 hod.

 

1. Kontrola usnesení ZM

Pan starosta informoval o splnění úkolu vyplývajícího z minulého usnesení ZM. Členové ZM obdrželi před zasedáním usnesení ZM č.4/2001 z mimořádného zasedání a kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZM č. 3 a 4/2001 konaných dne 28. 5. a 11. 6. 2001.

Hlasování : - 14 hlasů pro

- 1 hlas se zdržel

- kontrola usnesení schválena

 

2. Zprávy z jednání Městské rady

Členové ZM předem obdrželi písemně usnesení z jednání RM č. 10 /2001 a usnesení z RM č. 11/2001 obdrželi před zasedáním ZM. .

Pan starosta seznámil členy ZM s jednotlivými body v usnesení RM č. 11/2001.

K bodům o zprávách z jednání RM - nebyly vzneseny žádné dotazy.

Ing. Ledvinka Milan, CSc. přišel v 17.20 hod.

 

Hlasování : odsouhlasení zpráv o činnosti RM dle zápisů č.10 a 11/2001

- 15 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- zprávy o činnosti RM schváleny

 

3. Rozpočet města Odolena Voda

Pan starosta oznámil, že i přes všechna úsporná opatření ve výdajové části rozpočtu nebylo možné rozpočet města po nabytí účinnosti zákona o rozpočtovém určení daní dlouho jako vyrovnaný sestavit.

Návrh vyrovnaného rozpočtu se podařilo předložit, až po úspěšném zakončení řady jednání na MFČR, na základě nichž bude městu přidělena státní vyrovnávací dotace.

Pan starosta odpovídal na dotazy a připomínky zastupitelů k jednotlivým položkám rozpočtu města.

Během projednávání rozpočtu města přišel p. Tichý Václav v 17.35 hod.

K bodu č. 3 na straně č. 25 v položce 5111 v par. 6171 rozpočtu města se projednávala činnost místní správy a hlavně platy 21 zaměstnanců.

Pan Vacík Petr přišel v 18.10 hod

K tomuto tématu se odvíjela živá diskuse, v níž zastupitelé reagovali na předložené návrhy.

Pan starosta na připomínky a dotazy zastupitelů jednotlivě odpovídal.

Pan Čurda Vladimír přišel v 18.40 hod.

Ing. Ledvinka Milan, CSc. podal protinávrh ponechat platy zaměstanců místní správy ve výši rozpočtu platů na 4750,-tis.Kč, zmrazit platy na rok 2002 a ušetřit 200,-tis.Kč z rozpočtu místní správy.

Hlasování : o posledním protinávrhu Ing. Ledvinky ponechat platy na 4750,-tis.Kč, zmrazit platy na rok 2002 a ušetřit 200,-tis.Kč z rozpočtu města.

- 1 hlasů pro

- 1 hlas proti

- 18 se zdrželo hlasování

- návrh nebyl schválen

Před tím byl podán protinávrh pí. Odehnalovu Evou - finančním výborem doporučení ponechat mzdy ve výši 4750,-tis.Kč mzdy v roce 2002 nezvyšovat, pouze v případě, že inflace přesáhne 6% a to pouze o procentní body převyšující tuto hranici.

Hlasování : o protinávrhu pí. Odehnalové - finanční výbor

- 7 hlasů pro

- 2 hlasy proti

- 12 se zdrželo hlasování

- návrh nebyl schválen

Ing. Radolf Jiří podal návrh na snížení platů z 4.750,-tis.Kč na 4.630,-tis.Kč a k tomu odpovídající snížení odvodu na sociální, zdravotní pojištění a vlastním fondům formou snížení osobního ohodnocení s účinností od 1. 6. 2001, neboť tento návrh byl odsouhlasen na Radě města dne 21. 6. 2001.

PhDr. Martináková Libuše přišla v 19.45 (telefonicky se omlouvala panu ST).

Hlasování: o původním předloženém návrhu Ing. Radolfa na snížení platů

z 4.750,-tis.Kč na 4.630,-tis.Kč

- 12 hlasů pro

- 2 hlasy proti

- 7 se zdrželo hlasování

- návrh schválen

 

4. I. část veřejné diskuse

Pan starosta požádal o přeřazení I. části veřejné diskuse do II. části veřejné diskuse z důvodu neúčasti veřejnosti na ZM.

 

5. Zřizovací listiny

Pan starosta informoval zastupitele o sepsání zřizovacích listin na jednotlivé organizační složky, které byly konzultovány právnickou firmou dle zákona. Jednotlivé organizační složky se liší majetkem.

Zřizovací listina pro organizační složku - Městská knihovna Odolena Voda.

Hlasování : o návrhu zřizovací listiny pro MěK Odolena Voda

- návrh jednomyslně schválen - 21 hlasy

Zřizovací listina pro organizační složku - Technické služby Odolena Voda.

Ing. Radolf Jiří měl připomínku k ods. VI. v bodu č. 1 - chybné číslo garáže.

Pan starosta souhlasil a byla provedena oprava.

Hlasování : o návrhu zřizovací listiny pro TS - Odolena Voda

- návrh jednomyslně schválen - 21 hlasy

Zřizovací listina pro organizační složku - Sportovní hala Odolena Voda

Hlasování : o návrhu zřizovací listiny pro TS - Odolena Voda

- návrh jednomyslně schválen - 21 hlasy

Zřizovací listina pro organizační složku - Mateřská škola Odolena Voda

Hlasování : o návrhu zřizovací listiny pro TS - Odolena Voda

- návrh jednomyslně schválen - 21 hlasy

Zřizovací listina pro organizační složku - Základní škola Odolena Voda

Ing. Radolf Jiří měl připomínku - chybné číslo zákona.

Pan starosta souhlasil a byla provedena oprava.

Hlasování : o návrhu zřizovací listiny pro TS - Odolena Voda

- návrh jednomyslně schválen - 21 hlasy

 

6) Delegování zástupce města na valnou hromadu VKM, a. s.

Na minulém mimořádném zasedání ZM došlo ke zrušení valné hromady VKM, a. s. a to na základě telefonátu ředitele VKM, a. s. Ing. Bartáka a to z důvodů, že firma nedala do věstníku informaci konání valné hromady.

Další řádná valná hromada se koná 24. 7. 2001.

Pí Cibulková sdělila, že si myslí, že souhlas ZM na delegování zástupce města Odolena Voda na valnou hromadu VKM, a.s. je zbytečný.

Pan starosta přečetl program valné hromady VKM, a.s. a blíže seznámil zastupitele s touto problematikou, jakožto i s důvody delegování zástupce zastupitelstvem, vyplývající ze zákona.

Hlasování : o návrhu delegovat p. Jiřího Nedomu - ST zástupcem města na řádnou valnou hromadu VKM, a.s.

- 18 hlasů pro

- 3 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

7) Směna pozemku p. Karla Malého v Dolínku

Pan starosta informoval, že zde musí dojít k vyrovnání vlastnických vztahů mezi p. Malým

Karlem a městem Odolena Voda.

Město Odolena Voda přenechá panu Malému Karlovi pozemek 6 m2 , na kterém stojí jeho část rodinného domu a pozemek 13 m2 z veřejného prostranství p. Malý Karel přenechá městu Odolena Voda.

Ing. Hladík Miloš se dotazoval, jak je možné, že může někdo postavit rod. dům na cizím pozemku.

Pan starosta odpověděl, že se toto může stát při dodatečném zaměřování pozemků a přechodu na digitalizované mapy.

Hlasování : o návrhu p. starosty směna pozemku p. Karla Malého

- 19 hlasů pro

- 1 hlas proti

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

8) Přidělení názvu nové ulice

Pan starosta informoval, že RM na svém zasedání projednala žádost sdružení Višňovka v Dolínku na přidělení názvu ulice a to "Višňová�, RM odsouhlasila. Pan starosta podal písemný návrh na usnesení ZM o schválení názvu ulice "Višňová� na pozemku parc. č. 204/22 v k. ú. Dolínek.

Hlasování : o návrhu p. starosty přidělení názvu nové ulice "Višňová "

- návrh jednomyslně schválen 21 hlasy

 

9. II. část veřejné diskuse

Ing. Ledvinka Milan, CSc. požádal o rozšíření programu ZM o doplňující bod - volba místostarosty.

Pan starosta souhlasil a dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování : o návrhu Ing. Ledvinky Milana, CSc. rozšíření programu o doplňující bod volba místostarosty

- 10 hlasů pro

- 6 hlasů proti

- 5 se zdrželo hlasování

- návrh nebyl neschválen

V diskusi pan starosta informoval zastupitele o tom, že v projektu "Igepy� stavba komunikace v délce 550 m chybí ještě 20 m komunikace, ale věří, že se tento problém podaří vyřešit ve spolupráci s firmou Igepa, která je investorem této stavby.

Dále hovořil o plánovaném projektu - výstavba 450 bytů na Dolním náměstí "Cukrovar�.

Existuje smlouva na pozemky mezi firmou CZ Stavební holding Pardubice a firmou Kenvelo.

Firma CZ Stavební holding, by chtěla na tomto pozemku stavět bytové jednotky.

Ing. Ledvinka Milan CSc. se dotázal na současný stav ve výstavbě garáží u dálnice v Odoleně Vodě.

Pan starosta odpověděl, že na posledním mítinku v Klubu Aero se zájemci o tyto garáže slíbil, že dodá dotazníky, ale v současné době mnoho lidí od tohoto záměru odstupuje a jsou obavy jestli se naplní potřebný počet zájemců (153), aby byly fin. prostředky na koupi potřebných pozemků. Proto ve spolupráci s majiteli pozemku a přípravným výborem sdružení budoucích stavebníků připravuje novou (levnější) nabídku.

Paní Blahnová Jana přečetla návrh usnesení z dnešního zasedání ZM.

Hlasování : o schválení usnesení z dnešního zasedání ZM

- 17 hlasů pro

- 4 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

Konec jednání : 21.30 hodin

Zapsala : Doubková


Vítejte v Odoleně Vodě