Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 01/2001 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 22.01. 2001

Z á p i s č . 1 /2 001

z veřejného zasedání Městského zastupitelstva Odolena Voda

konaného dne 22. ledna 2001 v ZK AERO od 17.00 hodinČlenů zastupitelstva přítomno : 17

omluveni : ing. Franěk, ing. Pokorný, ing. Vacík

neomluveni : p. Čurda Vladimír

Občanů přítomno : 3

 

Pracovníci Městského úřadu : tajemník, vedoucí FO, SO, ŽÚ za MěP p. Plachý

 

P r o g r a m :

1) Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda

2) Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda

3) Pravidla hospodaření města Odolena Voda

do schválení rozpočtu města na rok 2001

4) I. část veřejné diskuse

5) Odměny členům ZM - pracujících v komisích

za rok 2000

6) Měsíční odměny neuvolněným členům ZM

a předsedům komisí - nečlenům ZM na rok 2001

7) Volba předsedů výborů ZM

8) II. část veřejné diskuse

 

 

 

Ověřovatelé z minulého jednání : pí Jandusová Oldřiška, p. Hoch Josef

z dnešního jednání : p. Hanžl Antonín, p. Král Jiří

 

...................................... .......................................... ............................................

N e d o m a Jiří H a n ž l Antonín K r á l Jiří

starosta města ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Návrhová komise ve složení :

- pí Odehnalová Eva, pí Jandusová Oldřiška, p. Mikoláš Jaroslav

 

Starosta města pan Nedoma zahájil v 17.20 hodin jednání dnešního veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda, přivítal jeho členy v počtu 16, pracovníky Městského úřadu v počtu 5 a 3 přítomné občany.

Pan starosta ustanovil ověřovatele dnešního jednání - pana Antonína Hanžla a pana Jiřího Krále.

 

Podal návrh na složení návrhové komise :

- pí Odehnalová Eva, pí Jandusová Oldřiška, p. Mikoláš Jaroslav.

 

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení

- 14 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

 

Pan starosta provedl kontrolu ověření minulého zápisu MěZ. Znění zápisu a usnesení bylo potvrzeno a odsouhlaseno.

Seznámil MěZ s programem dnešního zasedání a podal protinávrh na stažení z programu bodu :

7) Volba místostarosty a člena RM

- s odůvodněním, že dosavadní místostarosta ing. Pokorný Miloslav, který rezignoval na svou funkci místostarosty k 31.1.2001 - je nemocen, omlouvá se, pan starosta tuto situaci konzultoval na ministerstvu vnitra a bylo doporučeno vyškrtnout tento bod z dnešního jednání a projednat jej na příštím zasedání ZM po termínu rezignace ing. Pokorného a doplnění nového zastupitele na místo uvolněného mandátu.

Na dotaz pana starosty o jiném protinávrhu k bodu 7) reagoval ing. Ledvinka, že bude nutno vyškrtnout i bod 8) - Volba předsedů výborů ZM, protože souvisí s bodem 7) a vzhledem k tomu, že ing. Radolf chce kandidovat na funkci místostarosty, nemohl by proto dle zákona vykonávat funkci předsedy výboru. Pan starosta s tímto nesouhlasil, neboť je třeba výbor finanční zvolit nutně pro vypracování rozpočtu města na rok 2001 a pro další práce této funkce vyplývající.

Během této diskuse se zvýšil dnešní počet zúčastněných členů ZM na 17.

Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.

Hlasování : o vypuštění bodu 8) - Volba předsedů výborů ZM

- 1 hlas pro

- 12 hlasů proti

- 4 se zdrželi hlasování

- neschváleno

 

Hlasování : o vypuštění bodu - 7) Volba místostarosty a člena RM

- 17 hlasů pro

- 0 hlasů proti

- 0 se zdrželi hlasování

- schváleno

 

1. Kontrola usnesení ZM

Pan starosta informoval o splnění úkolu.

Další uložené úkoly z minulého zasedání ZM - termín jejich plnění trvá.

Ke kontrole usnesení ZM nebyl vznesen žádný dotaz.

Hlasování : o kontrole usnesení minulého MěZ a splnění úkolu

- kontrola usnesení jednomyslně schválena 17 hlasy

 

2. Zprávy z jednání Městské rady

Členové ZM předem obdrželi písemně usnesení z jednání RM konaných ve dnech :

4.1.2001 - RM č. 1/2001 a 18.1.2001 - RM č. 2/2001.

V diskusi o činnosti RM byly vzneseny následující dotazy, připomínky :

Na dotaz paní Cibulkové k zamítnutí ukončení pronájmu bez výpovědní lhůty pí Kolářové v čp. 24 na Dolním náměstí (SECOND HAND) odpověděl pan starosta, že výpovědní lhůta je tří měsíční, pí Kolářová vložila investice do objektu asi v částce 7.000,- Kč a ty by "prodala� městu proti nájmu, v tom případě by to byl precedens vůči ostatním podnikatelům podobně podnikajícím v nájmu nebytových prostor města a přes zimu by nebylo vhodné, aby objekt byl celý prázdný (i bývalá prodejna p. Hanžla).

Paní Mgr. Predigerová chtěla vysvětlit bod 1. - rozklad Kč 153,- Kč z kotelny K1 V Malém háji pro rok 1998, zdůvodnění chyby při vyúčtování tepla a TUV za rok 1998/1999 a zda za rok 2000 bude provedeno vyúčtování včas. Pan starosta uvedl, že město má určité požadavky vůči dodavateli tepla - firmě HARPEN ČR, uvažuje o uzavření dodatku na platby elektřiny v předávacích stanicích. Byla požádána firma CENTRA o zastupování města a při zpracování vyúčtování s dodavatelem tepla. K tomuto bude CENTROU předložena nabídka včetně požadované odměny. Vyúčtování za rok 2000 má být provedeno do konce května.

Pan Mikoláš vznesl dotaz na schválenou částku 384,- Kč za svoz odpadu na rok 2001 za osobu a jaká byla přijata opatření ke svozu odpadu. Pan starosta sdělil, že s místostarostou provedl kontrolu popelnicových nádob, počet nádob byl zredukován, např. v ulici Lidická.

Dnes již není zcela rozhodující objem nádoby, neboť město přešlo na váhový systém.

Za 3 měsíce bude provedeno váhové vyhodnocení a pak dle výsledku budou přijata případná další opatření.

K dotazu ing. Ledvinky o nájmu s VKM a.s. 100,- Kč za rok při provozu ČOV odpověděl pan starosta, že město je akcionářem VKM a.s., tato společnost má jednotné stočné a vodné, nepodporuje finančně výstavby ČOV, výjimku tvoří výstavba ČOV města Odolena Voda a Mělník. Městu Od. Voda bylo poskytnuto nenávratných 4,5 mil. Kč. Až bude tento majetek vložen do VKM a.s. a budou městu připsány akcie, do té doby je potřeba najít provozovatele, pak to nebude nájem.

Hlasování : odsouhlasení zprávy o činnosti RM dle zápisu č. 1 a 2/2001

- 15 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- zpráva o činnosti MěR schválena

 

3. Pravidla hospodaření města do schválení rozpočtu na rok 2001

Pan starosta informoval, že finanční komise města nebyla zatím zrušena, ale dle nového zákona bude její funkci zastávat finanční výbor, do něhož je nutné na dnešním zasedání zvolit předsedu. Pan starosta je v jednání, jak naplnit běžné příjmy obce, zabývá se reformou veřejné správy, jedná se státními institucemi. Pan starosta přečetl písemný návrh rozpočtového provizoria - viz návrh a usnesení zápisu ZM.

V diskusi podala protinávrh paní Cibulková, aby finanční prostředky čerpané v rozpočtovém provizoriu byly omezeny čerpáním do maximální výše 1/12 částky plánovaného rozpočtu pro rok 2000. Pan starosta sdělil, že příjmy nejsou ani v poměru 1/12, je nemožné toto opatření u všeho dodržet, je třeba počítat finance na havárie, ale plýtvání omezit. Pan tajemník dodal, že jsou platby i za předcházející měsíc, a proto tento návrh nelze všude specifikovat.

Na dotaz pana Mikoláše odpověděla paní Cibulková, že protinávrh by se měl týkat nejen provozních výdajů, ale všech výdajů (včetně havarijních a smluvních) v max. výši 1/12.

Hlasování : o písemném protinávrhu paní Cibulkové

- 1 hlas pro

- 13 hlasů proti

- 3 se zdržel hlasování

- návrh neschválen

Hlasování : o návrhu starosty rozpočtového provizoria do schválení řádného rozpočtu

na rok 2001

- 16 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

4. I. část veřejné diskuse

Paní Hladíková vyslovila poděkování, uznání a ocenění finanční pomoci města na zbudování dětského centra Sluníčko a příspěvku na nákup hraček. Informovala o využití centra i na psychologické a lékařské přednášky a na velkou spokojenost maminek a dětí.

Pozvala pana starostu a členy ZM na možnost prohlédnout si dětské centrum Sluníčko.

Pan starosta poděkoval za pozvání a přislíbil, že pokud to bude možné, bude v rozpočtu pamatováno i na centrum Sluníčko, vzhledem k tomu, že o jeho využití a provoz je opravdový zájem.

Ing. Ledvinka učinil několik dotazů a připomínek k autobusové dopravě Odol.Voda - Praha :  co se dělá proti značnému zvýšení ceny jízdného dopravce ČSAD Střední Čechy, proč prý pan starosta je proti dopravní firmě JAKÁL, informace o změnách vyvěšovat na nástěnce a jak přínosná bude plánovaná integrovaná doprava z Prahy.

Pan starosta informoval, že zvýšení jízdného a předprodeje bylo písemně oznámeno ČSAD 28.12.2000 a bylo ihned vyvěšeno do autobusových zastávek. Tyto informace nebyly plně  dostačující, po novém roce byly upřesněny a také vyvěšeny. Po obdržení cenového věstníku pro jízdné v roce 2001 bylo zjištěno, že na příslušné km je jízdné max. 18,- Kč a k tomu koeficient závislý na zisku, dotacích, prodaných jízdenkách atd. Náklady prokazuje ČSAD Střední Čechy a jízdné bylo po koeficientu 1,6 spočítáno na 24,- Kč z Odoleny Vody do Prahy.

O tomto proběhlo jednání na OkÚ Praha-východ, který provedl kontrolu ceníků a bylo konstatováno, že cena 24,- Kč je v pořádku.

Pan starosta zkontaktoval starosty okolních obcí, aby bylo požadováno od ČSAD doložení podkladů pro výpočet koeficientu. Po jednání by ČSAD bylo ochotno přistoupit na snížení ceny od 1.2.2001. Dopravci požadují od obcí dotace, proto obce požadují doložení nákladů, počet cestujících atd. Dopravce p. Jakál však od začátku svého podnikání v dopravě tyto náklady řádně nepředkládá, upravuje jízdní řády na dobu před odjezdy autobusů ČSAD, nemá řádnou licenci, proto mu nemůže být poskytnuta dotace. V zájmu možnosti vyčíslení nákladů a poskytnutí dotace panu Jakálovi byly jemu zakoupeny Okresním úřadem Praha-východ dva strojky na vydávání jízdenek. Rada města rozhodla, že by zakoupila další strojky. Pan Jakál by je splácel, on však na tuto nabídku nereagoval.

Jinak proti dopravě pana Jakála nelze mít výhrady, neboť je levný, rychlý a spolehlivýa není proto mít důvod proti jeho dopravě.

Paní Odehnalová toto doplnila, že OkÚ Praha-východ panu Jakálovi leccos toleruje, nemá vydanou licenci, nedokládá ztrátovost, dopravu nechce provozovat v sobotu a v neděli, nemůže proto žádat o dotaci a tudíž jezdit pod cenou, jinak je snaha mu vyhovět.

Pan starosta informoval, že pan Jakál bude provozovat dopravu minimálně do doby zavedení integrované dopravy, jejíž činnost sjednává a organizuje dopravní obslužnost v území firma ROPID.

Zavedení této dopravy se plánuje od konce měsíce září 2001a firma ROPID připravuje nabídku dopravní obslužnosti pro město Odolena Voda, které bude spadat do II. tarifního pásma a jednotlivá jízdenka by měla být v ceně 18,- Kč do Prahy - Holešovic a v ceně 24,- Kč do jiných míst v Praze. Byly by také nabídnuty měsíční a čtvrtletní kupony na dopravu do zaměstnání v ceně 330,- a 900,- Kč, čímž by jedna jízda vyšla asi na 8,50 Kč, další varianty kuponů by byly v ceně 550,- a 1.530,- Kč. Vzhledem k ukončení činnosti okresních úřadů za2 roky, by OkÚ dotovalo tuto dopravu pouze 2 roky a pak by dotace přešly na samotné město. Vzhledem k zavedení této dopravy by bylo nutno provést rekonstrukci všech autobus. zastávek (nástupních ostrůvků, "zálivů�) ve městě, aby odpovídaly předpisům, což by stálo značné finance.

Paní Jandusová měla připomínku k tomu, že řidiči nemívají vystaveny ceníky jízdného a počítají různou výši jízdného na stejné trase. Pan starosta sdělil, že ceníky byly městským úřadem vyvěšeny na autobusových zastávkách, případně ve vývěskách MěÚ. Jinak občané mají hlásit na služebnu městské policie nejetý spoj, den a hodinu "neodjezdu� spoje a z které zastávky, aby město mohlo provést za to odpočet z dotace dané dopravci.

Paní Odehnalová upozornila, že v sobotu i v neděli platí stejné ceny 24,- Kč nebo předplatné 20,- Kč jako ve všední den včetně zajíždění do obce Bašť.

MUDr. Kebl žádal informace pro občany Nerudovy ulice v Dolínku k budoucí prováděné plynofikaci této ulice. Pan starosta podal informaci o plánovaném zítřejším jednání se spořitelnou Raifeisen, která je ochotna dát nabídku stavebního spoření občanům na vybudování plynofikace ulice Nerudova, předpoklad je asi 24.000,- Kč na rodinný dům a tito občané budou svoláni k jednání o nabídce.

Paní Jandusová upozornila, že v únoru 2001 bude probíhat sčítání lidu, domů a bytů a jak město připravuje seznámení o sčítání pro občany. Pan starosta řekl, že občané mají možnost se seznámit s informacemi o sčítání v únorovém čísle časopisu ODOLEN a paní Duranová doplnila, že ČSÚ je 2 měsíce ve skluzu, dodalo zatím oznámení pro občany, které MěÚ vyvěsil do vývěsek, do samoobsluh a dal k vytištění v ODOLENU. S dalšími informacemi budou občané postupně seznamování prostřednictvím vývěsek a místním rozhlasem.

 

5. Odměny členům Zastupitelstva Města Odolena Voda - pracujících v komisích za rok 2000

Pan starosta přednesl, jak rada města vyhodnotila zprávy komisí, rozdělila je do tří skupin dle pracovních výsledků a vzhledem k nim byly stanoveny podílem odměny předsedům a členům komisí. Vycházelo se z celkové částky 60.000,- Kč. Celkový soupis je v příloze 1A a 1B zápisu RM č. 1/2001 ze dne 4.1.2001.

Pan starosta ještě informoval o rozhodnutí RM o schválení odměny za práci pro časopis ODOLEN za rok 2000, a to 2.000,- Kč paní Evě Odehnalové za práci prozatímní šéfredaktorky a 1.500,- Kč Mgr. Jitce Predigerové za korektury textu.

Hlasování : o radou města schválených a navržených odměnách členům

Zastupitelstva Města Odolena Voda - pracujících v komisích za rok 2000

- 15 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

6. Měsíční odměny neuvolněným členům ZM a předsedům komisí - nečlenům ZM na rok 2001

A) Schválení odměn

Pan starosta seznámil členy ZM s návrhem a usnesením RM v zápisu č. 1/2001 ze dne 4.1.2001 a jeho přílohou č. 2 - "Pravidla, podmínky a výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva i nečlenům zastupitelstva za výkon funkce� pro období od 1.1.2001 a od roku 2002.

V diskusi o "pravidlech ...� žádala paní Odehnalová vysvětlení k bodu 11) a 4). Ing. Radolf a pan starosta vysvětlili, že došlo k opravě textu v bodu 4) na rok 2001 a v bodu 5) s následnou přílohou. V roce 2001 je odměna jako startovací částka a v roce 2002 jsou odměny a jejich hodnocení vycházející z roku 2001 a dle "Pravidel o odměnách.... "

Ing. Hladík se dotázal, proč RM schválila odměnu předsedům komisí ve výši 1.300,- Kč, když dle zákona 358/2000 Sb. by měla být 1.050,- + 150,- = 1.200,- Kč, dále jaký je výklad zákona a zda je to stejné u výborů i komisí.

Pan starosta i ing. Radolf jako navrhovatel uznali, že došlo při výpočtu k chybě a požádal návrhovou komisi, aby toto zapracovala do úkolů v usnesení.

Hlasování : o opraveném předloženém návrhu měsíční odměny neuvolněným členům ZM a předsedům komisí - nečlenům ZM na rok 2001

- 15 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- návrh schválen

 

B) Schválení "Pravidel o odměňování�

Pan starosta upozornil na stejnou chybu ve výpočtu měsíčních odměn a dalších odměn :

- za výkon funkce člena rady města - neuvolněnému členu zastupitelstva města,

- za výkon funkce předsedy výboru, předsedy komise, předsedy zvláštního orgánu neuvolněnému členu i nečlenu zastupitelstva města, a navrhl opravit částku 1.300,- Kč na 1.200,- Kč a 650,- Kč na 600,- Kč - v usnesení a přílohách zápisu RM č. 1/2001 ze 4. 1. 2001.

Ing. Ledvinka měl k "pravidlům o odměňování� názor, že pravidla jsou příliš složitá, není to motivující, když 1/2 roku člen nebude pracovat a odměny by se měly vyplácet plošně.

Pan starosta a ing. Radolf vysvětlili podmínky docházky a následné procentní ohodnocení

v roce 2001 a 2002.

Hlasování : o přijetí předloženého a opraveného návrhu "Pravidel, podmínek

a výše odměn poskytovaných neuvolněným členům ZM i nečlenům ZM

a předsedům komisí - nečlenům ZM�

- 14 hlasů pro

- 2 hlasy proti

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

7. Volba předsedů výborů

A) Volba předsedy finančního výboru

Pan starosta informoval o zákonném zvolení finančního a kontrolního výboru od 1.1.2001.

Na dnešním zasedání je třeba zvolit předsedy těchto výborů, kteří do příštího zasedání ZM prověří a vyberou členy do výboru a navrhnou je ke schválení ZM. Tyto výbory jsou orgány zastupitelstva města, mají své pravomoci, kontrolní komise kontroluje i plnění usnesení ZM a RM.

Pan starosta navrhl do finančního výboru ing. Radolfa a do kontrolního výboru paní Jandusovou, která k tomu oznámila své rozhodnutí nevzít tuto funkci a zůstat u funkce předsedkyně bytové komise. Pan starosta požádal členy ZM, aby podali na předsedu kontrolního výboru jiný návrh s tím, že předseda by měl být z jiné strany než ODS, která nese dle výsledku voleb v roce 1998 odpovědnost za řízení města.

Ing. Radolf se vzdal kandidatury na předsedu finančního výboru a navrhl paní Odehnalovou, která ze zkušeností své dřívější funkce má znalosti v rozpočtu města. Jinak sdílí názor na zvolení předsedy kontrolního výboru z jiné politické strany než je ODS.

Pan starosta opět navrhoval ing. Radolfa, který je většinou v opozici a vždy pečlivě studuje materiály pro rozpočet, do funkce předsedy finančního výboru. Domnívá se, že právě nyní je potřeba využít ve prospěch města spolupráci a spoluodpovědnost finančního výboru a vedení radnice k sestavení a schválení rozpočtu na rok 2001.

Paní Cibulková se tázala, které politické strany z těch, které jsou zastoupeny v ZM Odolena Voda, jsou v koalici a kdo je opozice. Ing. Radolf prohlásil, že kandiduje na funkci místostarosty města a domnívá se, že být zvolen předsedou finančního výboru na dobu do příštího zastupitelstva, kdy bude zvolen místostarosta (např. 1 měsíce), by nic neřešilo.

Paní Jandusová poznamenala, že z počtu 21 členů ZM jsou 4 předsedové komisí, což je dost málo.

Paní Odehnalová se k návrhu zvolení do funkce předsedkyně finančního výboru vyjádřila kladně.

Pan starosta přistoupil k hlasování, zda aklamací či tajným hlasováním.

Členové ZM se vyjádřili pro hlasování aklamací.

Hlasování : o hlasování aklamací a zvolení paní Evy Odehnalové do funkce předsedkyně

finančního výboru s platností od 1.1.2001 dle zákona o obcích - 16 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

B) Volba předsedy kontrolního výboru

Pan starosta navrhl p. Krále, který je za KSČM a za ČSSD navrhla PhDr. Martináková

ing. Ledvinku. Oba jmenovaní kandidaturu odmítli.

Pan starosta seznámil ZM se zněním a výkladem části zákona k práci tohoto výboru.

Byli ještě osloveni členové ZM p. Hanžl, který tuto funkci odmítl a i paní Kutičková, která má názor, že její vzdělání tomu neodpovídá.

Poté pan starosta dal návrh přesunout tedy volbu předsedy kontrolního výboru na další zasedání ZM, s jeho návrhem souhlasila také paní Jandusová. PhDr. Martináková podala návrh, aby byl zvolen do této funkce ten, kdo by tuto funkci vykonával dobře a byl ochoten ji dělat, a to bez ohledu na to, kterou stranu zastupuje. Paní Kutičková ještě navrhla pana Mikoláše, který však také tuto kandidaturu nepřijal.

Paní Cibulková upozornila, že zákon o zvolení těchto výborů platí již od listopadu 2000, zda je v zákoně podmínka, od kdy musí být tyto výbory zvoleny. Pan starosta sdělil, že podmínka není zákonem dána, avšak jmenované výbory je třeba sestavit.

Dále ing. Radolf informoval, že o této funkci uvažoval člen ZM ing.Franěk, avšak se rozmyslel z důvodu nesplnění podmínky opozice a z osobních a pracovních důvodů.

Pan starosta ještě oslovil paní Blahnovou, která však také tuto nabídku nepřijala z důvodu svého krátkého členství v ZM.

Hlasování : o návrhu přesunout volbu předsedy kontrolního výboru na další zasedání ZM

- návrh jednomyslně schválen

 

7. II. část veřejné diskuse

Mgr. Predigerová přednesla vyslovení spokojenosti občanů - důchodců, kteří si platí a odebírají  obědy ve školní jídelně ZŠ. Další důchodci by měli zájem o tyto obědy a zajímala se o to, zda by bylo možno rozšířit počet těchto zájemců.

Pan starosta odpověděl, že se tímto problémem již zabývá a že žádal i ředitelku mateřské školky o kapacitní možnosti. Zatím bude o tomto probíhat jednání i v RM a bude proveden rozbor kalkulace ceny obědů.

Paní Cibulková měla názor případně zvýšit hranici věku pro odběr obědů na 65 let pro potřebné a schopnější důchodci by si mohli ještě uvařit sami.

Pan Hanžl se tázal, za kolik korun se uvaří oběd a pan starosta sdělil, že toto bylo zadáno kontrolní komisi - paní Klíglové, která však tuto funkci již nebude zastávat, ale tento úkol ještě splní s stermínem asi do 15. 2.2001. Paní Odehnalová upřesnila, že cena oběda odpovídá nákladům na 1 oběd.

Dále paní Odehnalová informovala členy ZM o tom, že panu starostovi se podařilo získat koncem roku pro město zcela mimořádnou dotaci ve výši 4,5 mil. Kč.

Pan starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení z dnešního zasedání ke schválení zastupitelstvu města, jehož text sepsala a přečetla paní Odehnalová.

Hlasování : o schválení usnesení z dnešního zasedání Zastupitelstva města

- 16 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- návrh schválen

 

Konec jednání : 20.45 hodin

Zapsala : Doležalová


Vítejte v Odoleně Vodě