Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 01/2001 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 22.01. 2001

U s n e s e n í

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2001

konaného dne 22. 1. 2001 od 17.00 hodin v ZK AEROMěstské zastupitelstvo s c h v a l u j e :

 

1. Návrhovou komisi ve složení : pí Jandusová Oldřiška, pí Odehnalová Eva, p. Mikoláš Jaroslav.

2. Předložený program zasedání ZM a změnu programu ZM

- vypuštění bodu 7) - Volba místostarosty a člena Rady města Odolena Voda

3. Kontrolu usnesení z jednání ZM č. 7/2000 ze dne 11.12.2000.

4. Zprávu z jednání Rady města Odolena Voda č. 1 ze 4.1.2001 a č. 2 z 18.1.2001.

5. Princip rozpočtového provizoria, platného do schválení řádného rozpočtu na rok 2001. Používat finanční prostředky města pouze na :

a) jeho nejnutnější provozní výdaje

b) pro řešení havarijních situací

c) k naplnění smluvních vztahů řádně uzavřených před 1.1.2001.

6. Odměny členům ZM a členům komisí za práci za rok 2000 - viz příloha.

7. Měsíční odměny neuvolněným členům ZM a předsedům komisí - nečlenům ZM na rok 2001

- viz příloha.

8. Pravidla, podmínky a výši odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva i nečlenům zastupitelstva za výkon funkce od roku 2002.

9. Způsob hlasování aklamací na obsazení funkce předsedy finančního výboru.

10. Paní Evu Odehnalovou do funkce předsedy finančního výboru od 1. 1. 2001.

11. Odložení volby předsedy kontrolního výboru na příští jednání zastupitelstva města.

 

Městské zastupitelstvo n e s c h v a l u j e

1. Návrh změny programu ZM - vypuštění bodu 8) - Volba předsedů výborů ZM.

2. Návrh na doplnění usnesení týkajícího se rozpočtového provizoria o text :

Finanční prostředky čerpání v rozpočtovém provizoriu jsou omezeny čerpáním do maximální výše 1/12 částky plánovaného rozpočtu pro rok 2000.

 

Městské zastupitelstvo u k l á d á :

1. Opravit v usnesení Rady města Odolena Voda č. 1/2001 ze dne 4.1.2001 výši odměny poskytované neuvolněným členům ZM a nečlenům ZM Odolena Voda - bod 4. zápisu RM - z částky 1.300,- Kč na 1.200,- Kč tak, aby výše odměny byla v souladu s nařízením vlády č. 358/2000.

Stejnou úpravu provést v "Pravidlech, podmínkách a výši odměn� v bodě 7., 8. a10. a k tomu upravit částky z 1.300,- Kč na 1.200,- Kč a 650,- Kč na 600,- Kč.

 

Termín : 31.1.2001

Odpovídá : tajemník

 

Usnesení zapsala : pí Eva Odehnalová

 

Usnesení odsouhlaseno :

 

ing. P o k o r n ý Miloslav N e d o m a Jiří

místostarosta starosta města Odolena Voda

 


Vítejte v Odoleně Vodě