Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 01/2000 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 07.02. 2000

Z á p i s č . 1 /2 000

z veřejného zasedání Městského zastupitelstva Odolena Voda

konaného dne 7. února 2000 Klubu AERO od 17.00 hodinČlenů zastupitelstva přítomno: 17

omluveni: pí Jandusová, p. Kocour, p. Král

neomluven: p. Ledvinka

Občanů přítomno: 10

Za Městský úřad: tajemník, vedoucí FO, SO, ŽÚ,

ředitel TS, velitel MěP

 

Program:

1. Kontrola usnesení

2. Zprávy z jednání městské rady

3. Změna funkčnosti uspořádání lokalit dle schváleného územního plánu

4. I. část veřejné diskuse

5. Prodej pozemku z majetku města Odolena Voda

6. Schválení vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

7. Odměny členům komisí MěR

8. Zástava majetku za DPS

9. II. část veřejné diskuse

 

Ověřovatelé z minulého jednání: ing. Miloš Hladík, MUDr. Petr Kebl

Ověřovatelé z dnešního jednání: pí Jana Cibulková, ing. Jiří Radolf

Návrhová komise:

p. Jaroslav Mikoláš, p. Václav Tichý, p. ing. Petr Vacík

 

 

Hlasování o složení návrhové komise :

Starosta města p. Jiří Nedoma zahájil jednání dnešního veřejného zasedání Městského zastupitelstva, přivítal jeho členy, pracovníky městského úřadu i přítomné občany. Ustanovil ověřovatele dnešního jednání - pí Cibulkovou a p. ing. Radolfa a podal návrh na složení návrhové komise - p. ing. Vacík, p. Tichý a p. Mikoláš.

 

Hlasování o složení návrhové komise :

Pro : 16 hlasů

Proti : 1 hlas - návrh byl schválen

 

Dále pan starosta navrhl rozšíření dnešního programu jednání o bod č. 8 - Zástava

majetku za DPS.

Pro : 17 hlasů - návrh programu byl schválen

 

1. Kontrola usnesení z jednání MěZ ze dne 27. 10. 1999 a 13. 12. 1999

Pan Pokorný informoval o plnění nesplněných úkolů za rok 1999 a konstatoval, že všechny úkoly uložené městským zastupitelstvem v roce 1999 byly splněny. Pan starosta upřesnil bod týkající se prodeje pozemku firmě CTC a zodpověděl dotaz p. ing. Radolfa týkající se ankety o prodeji obecních bytů v čp. 350.

 

Hlasování o schválení kontroly usnesení :

Pro : 17 hlasů, všichni členové MěZ

- schváleno

 

2. Zprávy z jednání městské rady

Členové městského zastupitelstva obdrželi společně s pozvánkou na dnešní jednání písemně usnesení z jednání MěR ze dne 18. a 25. 11. 1999, 16. 12. 1999, 6. 1. 2000 a 20.1.2000. Pan starosta zodpověděl dotazy p. ing. Hladíka týkající se rozšíření chodníku před "Harmonikou� a  p.  Mikoláše  ohledně  ustanovení  škodní  komise.  Dále  byl  zodpovězen dotaz  p. ing. Fraňka

o přemístění tržiště do ul. Ke Stadionu a diskutována problematika určení ceny za svoz a likvidaci odpadu ve městě ( diskutoval p. Mikoláš, pí Cibulková a p. Čurda).

 

 

Hlasování o schválení zpráv z jednání MěR :

Pro : 15 hlasů

Proti : 2 hlasy - schváleno

 

3. Změna funkčnosti uspořádání lokalit dle schváleného územního plánu

Pan starosta informoval přítomné o nutnosti změn nebo úprav územního plánu z důvodu plánovaných investičních akcí. Dle zákona je v pravomoci města provést změnu zóny II. - zóny se smíšenou funkcí (bydlení s možností drobného podnikání) na zónu I. ( určena pro drobné podnikání  s  možností bydlení).  Tyto  změny  se  týkají pozemku  p. Malého v Dolínku, který byl

v  územním  plánu  určen  pro  drobné  podnikání  a  nyní  je  třeba  změnit  na  zónu  pro  bydlení

a pozemku p. Fialy v ul. Nová, který byl v ÚP určen pro zemědělské farmy a nyní byl panem Fialou prodán pro výstavbu rodinných domků.

 

Hlasování o změně funkčnosti lokalit dle předloženého návrhu p. starosty :

Pro : 16 hlasů

Proti : 1 hlas

- návrh byl schválen

 

4. I. část veřejné diskuse

Pan starosta zodpověděl dotaz pí Mgr. Predigerové ohledně výměny pozemků s Aerem Vodochody a.s. a městem Odolena Voda.

Proběhla dlouhá diskuse o problematice svozu odpadu, kapacity kontejnerů a popelnic, určení ceny  za  svoz  odpadu - diskutovali  p. Mikoláš,  ing. Pokorný,  p. Tichý,  občan  z čp. 350,

ing. Radolf, p. Čurda, pí Odehnalová.

Pan starosta zodpověděl dotazy p. Hocha týkající umístění zrcadla na křižovatce na Kopeč a retardérů v ulici Školní.

 

 

5. Prodej pozemku z majetku města

MěR i stavební komise doporučuje MěZ schválit žádost p. Bisingera, ul. Pod Hrází 219, Odolena Voda Čenkov o odkoupení 129 m2 pozemku p. č. 276 v k.ú. Čenkov, který se nalézá na svahu za jeho domem. Rada doporučuje prodat tento pozemek za 1,5 násobek odhadní ceny plus náklady spojené s převodem pozemku.

 

Hlasování o schválení návrhu :

Pro : 16 hlasů - schváleno všemi hlasy ( PhDr. Martináková se z dalšího jednání

omluvila )

 

6. Schválení vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Členové MěZ obdrželi písemný návrh novely vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška upravuje ceny za užívání veřejného prostranství a navrhuje přemístit tržnici z Horního náměstí na parkoviště v ulici Ke Stadionu. Na Horním náměstí před

 

prodejnou Materna bude umožněn pouze prodej zemědělských přebytků. Pan starosta zodpověděl dotazy a připomínky p. Tichého, ing. Radolfa, ing. Fraňka, pí Cibulkové, ing. Vacíka a p. Hanžla.

Pan starosta a p. ing. Radolf přednesli následující návrhy na úpravy ve vyhlášce :

- v čl. 1 doplnit "....vykonává zdejší městský úřad a městská policie..�

- opravit poslední větu vyhlášky: "Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2000�

- k čl. 3 - u sazby poplatku u všech bodu doplnit "za každý i započatý m2�

- str. 1 - první řádek upravit: "§ 36, odst. 1 , písm. f)

- str. 1 - čtvrtý řádek upravit " v souladu s ustanovením § 16 citovaného zákona

- čl. 3 d) - doplnit pro rok 2001 "a každý další rok�

Hlasování o schválení vyhlášky :

Pro : 14 hlasů

Zdrželi se : 2 hlasy - vyhláška byla schválena

 

7. Odměny členům komisí MěR, kteří nejsou členy MěZ

Členové MěZ obdrželi seznamy s uvedením odměn členům komisí, kteří nejsou členy městského zastupitelstva. S připomínkami vystoupili p. ing. Franěk a pí. Cibulková.

 

Hlasování o schválení odměn:

Pro: 15 hlasů

Zdržel se: 1 hlas - odměny členům komisí byly schváleny

 

 

8. Zástava majetku za DPS

Město Odolena Voda obdrželo dotaci 27 mil Kč na stavbu DPS. Z této dotace bylo vyčerpáno 26. 846.200 Kč. Po kolaudaci domu musí město uzavřít s Okresním úřadem Praha-východ zástavní smlouvu na majetek v této výši - zavázala se k tomu v zástavní smlouvě. Dle znaleckého posudku je odhadní cena DPS 42 643.042 Kč, již je zastavěn majetek v částce 14.800 tis Kč.

 

Hlasování o zástavě majetku :

Pro : 14 hlasů

Proti : 1 hlas

Zdržel se : 1 hlas

- zástava majetku za DPS byla schválena

 

 

9. II. část veřejné diskuse

Pan Chaloupka přednesl znovu připomínku ke zrušení tržiště na Horním náměstí.

Dotaz  pí  Kutičkové  na  vybudování  půdních  nástaveb  na  čp. 275 - 277 zodpověděl p.starosta,

(nástavba  nemůže  být  provedena  s ohledem na nevyhovující výsledek posudku statiky domu). Paní  Kutičková  požádala o  umístění  tabulí  se zákazem vstupu psů  na dětské hřiště  za čp. 304

v ulici Větrná - pan starosta zadal tento úkol technickým službám.

Ing. Radolf diskutoval o rozpočtovém provizoriu města na rok 2000 a požádal starostu, aby seznámil členy MěZ s opatřeními v souvislosti s rozpočtovým provizóriem.

Pan starosta předložil MěZ návrh na schválení principu rozpočtového provizória až do přijetí řádného rozpočtu na rok 2000 s následujícím omezením: až do schválení řádného rozpočtu budou peníze používány pouze pro zajištění běžného provozu města, s výjimkou havárií.

 

Hlasování o schválení principu rozpočtového provizória :

Pro : 13 hlasů

Proti : 1 hlas

Zdržel se : 2 hlasy - návrh byl schválen

 

Na závěr přečetl pan Tichý usnesení z dnešního jednání MěZ.

 

Hlasování o schválení usnesení z jednání:

Pro: 16 hlasů - usnesení z jednání bylo schváleno všemi přítomnými členy MěZ

 

 

Konec jednání: 20.15 hodin

Zapsala: J. Tyglová


Vítejte v Odoleně Vodě