Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z veřejného jednání 01/2000 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 07.02. 2000

U s n e s e n í

 

z věřejného zasedání Městského zastupitelstva Odolena Voda č. 1/2000

konaného dne 7. února 2000 od 17.00 hodin v Klubu AeroMěstské zastupitelstvo s c h v a l u j e :

1. Návrhovou komisi ve složení: p. ing. Petr Vacík, p. Václav Tichý, p. Jaroslav Mikoláš

2. Předložený program jednání rozšířený o bod 8 - Uzavření zástavní smlouvy na obytný dům

čp. 395 včetně příslušného pozemku.

3. Kontrolu usnesení MěZ ze dne 13. 12. 1999 a z mimořádného zasedání MěZ ze dne

27. 10. 1999

4. Usnesení MěR č. 16/99 ze dne 16. 12. 1999, č. 1/00 ze dne 6. 1. 2000, č. 2/00 ze dne

20. 1. 2000.

5. Změnu uspořádání lokalit v ul. Nová poz. č. 774/3 v k.ú. Odolena Voda a podél komunikace od Aera poz.č209/1 v k. ú. Dolínek z kategorie II. na kategorii I. Jedná se o území se smíšenými funkcemi.

6. Prodej pozemku parc. č. 276 kat. území Čenkov o výměře 129 m2 z majetku města Odolena

Voda manželům p. Bohuslavu Bisingerovi, bytem Pod Hrází 219, Odolena Voda a paní

Zdeňce Bisingerové, bytem Trytova 1123/1, Praha 9, za cenu ve výši 1,5 násobku odhadní

ceny t.j. za 1345,- Kč. Cena stanovena na základě znaleckého posudku p. ing. Ladislava

Kubíka č. 1300-01/00 ze dne 3. 1. 2000. Náklady s převodem bude hradit strana kupující.

7. Vyhlášku č. 1/2000 města Odolena Voda o místním poplatku za užívání veřejného prostran-

ství v doplněném znění:

- v čl. 1 doplnit "....vykonává zdejší městský úřad a městská policie..�

- opravit poslední větu vyhlášky: "Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2000�

- k čl. 3 - u sazby poplatku u všech bodu doplnit "za každý i započatý m2�

- str. 1 - první řádek upravit: "§ 36, odst. 1 , písm. f)

- str. 1 - čtvrtý řádek upravit " v souladu s ustanovením § 16 citovaného zákona

- čl. 3 d) - doplnit pro rok 2001 "a každý další rok�

8. Odměny členům komisí MěR, kteří nejsou členy MěZ, dle předložených seznamů.

9. Uzavření zástavní smlouvy na částku 26 846.200 Kč ve prospěch Okresního úřadu Praha-

-východ, nám. Republiky 3, Praha 1 a souhlasí , aby bylo v katastru nemovitostí zapsáno

zástavní právo na obytný dům čp. 395 a poz. stav. parc. č. 938/1 v k. ú. Odolena Voda

pro Okresní úřad Praha-východ dle smlouvy o dotaci.

10.Návrh, který dovoluje až do doby schválení rozpočtu města na rok 2000 použití finančních

prostředků města podle pravidel rozpočtového provizória a to zejména:

a) používat finanční prostředky města pouze na nejnutnější provozní výdaje

b) pro řešení havarijních situací

 

Návrh usnesení zapsal: p. Jaroslav Mikoláš

Usnesení odsouhlaseno:

N e d o m a Jiří

starosta města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě