Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zápis z veřejného jednání 05/1999 městského zastupitelstva města Odolena Voda

Datum: 27.10. 1999

Z á p i s č . 5 / 9 9

z mimořádného veřejného zasedání  Městského zastupitelstva Odolena Voda  konaného  dne 27. října  1999

v  Restauraci "OPERA� v Dolínku  od  17.00  hodinČlenů zastupitelstva přítomno : 15

omluveni : pí Cibulková, Mgr. Predigerová

p. Čurda, p. Kocour, pí Jandusová neomluveni : ing. Ledvinka

Občanů přítomno : 8

Pracovníci Městského úřadu : vedoucí ŽÚ, FO, pí ing. Sankotová - SÚ

 

P r o g r a m : Koupě objektu Restaurace "OPERA� v Dolínku

a) Koncepce financování města v letech 1999 - 2002

s ohledem na tuto koupi

b) Přijetí odměny od RWE-Energie za prodej akcií

jako mimořádný zdroj financování tohoto nákupu

c) Podmínky koupě objektu Restaurace "OPERA�

v Dolínku

 

Ověřovatelé z minulého jednání : p. ing. Ledvinka Milan CSc., p. Hoch Josef

z dnešního jednání : pí Kutičková Ludmila, p. Hanžl Antonín

Návrhová komise ve složení : ing. Franěk Miloslav, pí Odehnalová Eva, p. Tichý Václav

 

Starosta města pan Nedoma zahájil v 17.15 hodin jednání dnešního mimořádného veřejného zasedání Městského zastupitelstva Odolena Voda, přivítal jeho členy, pracovníky Městského úřadu i přítomné občany.

Seznámil MěZ s programem dnešního zasedání, další návrhy nebyly vzneseny.

Ustanovil ověřovatele dnešního jednání - pí Kutičková Ludmila, p. Hanžl Antonín.

Podal návrh na složení návrhové komise - ing. Franěk Miloslav, pí Odehnalová Eva,

p. Tichý Václav.

 

Hlasování : o schválení programu dnešního zasedání MěZ

- program jednomyslně schválen

Hlasování : o schválení návrhové komise ve výše uvedeném složení

- jednomyslně schváleno

 

1. Koupě objektu Restaurace "OPERA� v Dolínku

 

A) Koncepce financování města v letech 1999 - 2002 s ohledem na tuto koupi

Pan starosta podal výklad k možnosti koupě objektu Restaurace "OPERA� v Dolínku

s ohledem na podmínky této koupě a její financování. K tomuto obdrželi členové MěZ materiál

"Struktura očekávaných finančních příjmů a výdajů let 1999 - 2002� a "Předpokládaný vývoj příjmů v letech 1999 - 2002 v tis. Kč�. Dále pan starosta informoval o přijetí odměny od RWE-Energie za prodej akcií jako možnosti financování koupě restaurace.

 

D i s k u s e :

a) ing. Radolf - vyjádřil svůj náhled k tabulce příjmů a výdajů v letech 1999 - 2002

odp. starosta - pokud by nedošlo k prodeji akcií, musely by se shánět jiné finanční zdroje,

proto stojí za to akcie prodat

- nelze věc řešit sdruženými prostředky, neboť AERO a.s. Vodochody dokud nebude mít vlastní zisk, nelze počítat s jeho pomocí, i když AERO a.s. deklaruje snahu pomoci regionu a na akcích by se podílela

 

- příští rok je možno počítat se státní dotací, které vláda připravuje na výstavbu bytů

- odhadní cena restaurace je přes 4 mil. Kč, prodejní cena se propadla na 1,5 mil. Kč

 

b) ing. Franěk - zastává názor, že nyní je cena nízká, lze objekt případně v budoucnu prodat za více, nyní se objekt zachová i pro kulturní účely, včetně historického hlediska,

nejde o vyhozené peníze, ale o vložené do nemovitosti, získáním dobrého nájemce a jeho dobrým hospodařením by se do budoucna zvýšila i hodnota

objektu atd.

odp. starosta - ano, ale nejprve je třeba schválit přijmutí odměny od RWE-Energie, aby za ni mohl být objekt koupen

 

c) PhDr. Martináková - návrh - dát též slovo občanům, než se schválí přijmutí odměny

odp. starosta - je to dobrá připomínka, i podle jednacího řádu mají občané možnost se vyjádřit

- upřesnil, že RWE-Energie prostřednicvím banky vykoupila od nás práva akcionářská , výše odměny za rychlé uzavření smlouvy vzešla z částky 350,- Kč

na 1 obyvatele, tj. 1.520.000,- Kč

- příjem těchto peněz podléhá schválení v MěZ

- p. starosta přečetl návrh smlouvy ke schválení odměny od RWE-Energie.

 

Hlasování : o schválení poskytnutí finančních prostředků od společnosti

RWE-Energie AG se sídlem Kruppstrasse 5, 45128 Essen, Německo,

ve výši 1.520.400,- Kč

- jednomyslně schváleno

 

B) Přijetí odměny od RWE-Energie za prodej akcií jako mimořádný zdroj financování tohoto nákupu

Pan starosta informoval o nabídce firmy FILADELFIA invest, která zastupuje zájmy věřitelů

JEDNOTY Říčany, pro ně chtějí vymoci částečné krytí pohledávky formou postoupení pohledávky městu umožnit její vyrovnání vůči Jednotě. Je třeba proto vypracovat smlouvu

o postoupení pohledávky a kupní smlouvu na tuto transakci, o čemž se bude hlasovat.

 

D i s k u s e :

a) PhDr. Martináková - nerozumí výkladu a domnívá se, že ani členové MěZ a občané

odp. starosta - Jednota má dluhy vůči různým věřitelům, věřitelé sehnali firmu, firma navrhla vyrovnání dluhů těchto věřitelů formou prodeje nemovitosti, to znamená že tito věřitelé, kteří dali plnou moc této firmě, by postoupili část pohledávek městu

Od. Voda a zároveň dohodly s Jednotou Říčany, že by uzavřela kupní smlouvu.

Při podpisu této kupní smlouvy peníze ale nepůjdou Jednotě, ale advokátovi

do advokátní kanceláře kde budou deponovány aby byly ochráněny a po zavklado-

vání do katastru nemovitostí, peníze budou uvolněny věřitelům.

- pan starosta navrhuje záměr, který MěR neschválila, aby MěZ a město využilo této příležitosti koupě do pátku 29.10.1999, proto je třeba dohodnout i podmínky,

za kterých zveřejníme pronájem této nemovitosti tomu, kdo bude investovat do kanalizace, WC, kuchyně, odsávání sálu atd.

- byla-li by splněna tato podmínka záruky činnosti a využitelnosti sálu, budeme muset zájemci umožnit podmínky finanční návratnosti, je proto třeba ošetřit dobu pronájmu, výši nájmu, jakou formu reinvestovat do objektu atd.

 

b) PhDr. Martináková - má obavy, aby se neplnily něčí dluhy a povinnosti do budoucna

odp. starosta - měl také obavy, zjistil si na katastrálním úřadu, zda na nemovitosti neváznou břemena, u obchodního soudu si zjistil, zda představitelé Jednoty mají oprávnění, nabývací tituly pohledávek, aby obec nepřevzala s nemovitostí i dluhy

- Jednota dluží l věřiteli 13 mil. Kč

- věřitel se do smlouvy nebude podepisovat

 

c) ing. Radolf - dotaz, zda Jednota je v konkurzu

odp. starosta - Jednota není v konkurzu, bude rušena likvidací

 

d) ing. Franěk - dotaz, zda je určen správce konkurzní podstaty

- jak může s majetkem Jednoty disponovat věřitel

odp. starosta - s majetkem bude disponovat předseda představenstva

 

e) p. Hanžl - bylo by třeba vše ošetřit a peníze zaplatit až po zaregistrování smlouvy

 

f) ing. Franěk - dotaz k současnému nájemníku

odp. starosta - dle jeho zájmu a možností bude pokračovat v nájmu, pokud bude majitelem město, objekt bude nabídnut do nájmu veřejnosti a bude-li vybrán jiný nájemce, dojde k dohodě se současným nájemcem o ukončení nájmu a provozování dalším nájemcem

odp. souč. nájemce - nájem je na dobu určitou od 8/99 na 1 rok, má zájem o vložení financí do objektu a pokračování v podnikání

 

g) ing. Radolf - je nemile překvapen dluhy Jednoty a upozornil na to, že pokud Jednota dluží

i státu, může dojít i k tomu, že smlouva po 1/2 roku pozbude platnosti

odp. starosta - neví, jestli jsou dluhy vůči státu, peníze by Jednota nedostala, pokud bude smlouva zavkladována, pak je to nevratné

 

h) pí Křemenová - jako občanka Dolínku podporuje koupi a zachování objektu OPERY,

objekt patří i historicky k Dolínku

 

i) p. Aust - zástupce spolku myslivců v Od. Vodě - podporuje návrh pana starosty

- objekt se stavěl svépomocí, brigádami

- je to jediný kulturní stánek pro provoz akcí, např. plesy apod.

 

j) p. Kotrba - zástupce spolku Baráčníků - spolek je pro koupi objektu městem Od. Voda,

spolky využívají sál, který je jediný vhodný pro konání akcí tohoto spolku.

k) p. Boháč - zástupce klubu důchodců - přiklání se k názoru, aby objekt zůstal v majetku obce

 

l) ing. Radolf - má názor, že 1,5 mil. Kč by bylo lépe vložit do fondu rozvoje bydlení, byla by možnost je využít i na napojení domů na plyn, které ještě nejsou napojeny

 

m) p. Hanžl - nebudu hlasovat pro, každý z občanů si hájí své, neudělalo se nic pro děti

 

n) PhDr. Martináková - většina názorů zde svědčí o zájmu, aby se zde něco dělo, nesouhlasí

s p. Hanžlem

o) p. Tichý - souhlasí s pí Martinákovou

 

p) p. Kutičková - souhlasí s koupí objektu, vždyť spolky se podílely svou prací i na Sportovní hale v Odoleně Vodě, nejenom na restauraci OPERA v Dolínku

 

r) p. Aust - zást. myslivců - MěZ projednává své záležitosti od 17.00 hodin a na otázky občanů se

(odpovídá p. Hanžlovi) dostane až kolem 21.00 hodin

odp. starosta - vždy po 3. bodu programu je bod - I. část veřejné diskuse a v ní mají občané možnost vznášet své dotazy a připomínky, čehož také někteří využívají

 

Hlasování : o koupi objektu restaurace "OPERA� čp. 90 v Dolínku včetně venkovních schodů, zábradlí, terasy, rampy a žumpy a včetně movitého majetku dle inventárního seznamu, to vše na pozemku č. 4/1, na základě kupní smlouvy mezi současným majitelem Jednotou, obchodním družstvem Říčany,

se sídlem v Říčanech u Prahy, 17. listopadu 51, za celkovou cenu ve výši

1.500.000,- Kč.

 

- 12 hlasů pro

- 2 se zdrželi hlasování

- 1 hlas proti

- návrh schválen

 

C) Podmínky koupě objektu Restaurace "OPERA� v Dolínku

Pan starosta vysvětlil podmínky k uzavření dohody a o postoupení pohledávky.

Ing. Petr Lampíř, Praha 4-Chodov - je věřitel vůči Jednotě a on vystupuje jako postupitel této pohledávky. Dojde k postoupení této pohledávky z 1.6.1999 Investiční a poštovní banky - ve výši 12,5 mil. Kč, původní pohledávka ve výši 13,5 mil na základě smlouvy

o úvěru včetně dodatků, kterými bude dokladovat, že je oprávněnou osobou mající pohledávku a tato původní pohledávka se skládá z nezaplacené jistiny 11.238.000,- Kč, úroky 1.800.000,- Kč, úrok z prodlení 281.000,- Kč a poplatek ve výši 6.500,- Kč. Postupitel postupuje touto smlouvou postupníkovi do jeho vlastnictví za úplatu část

z výše článku I. této smlouvy uvedené pohledávky tak, jak ji sám vlastní, a to ve výši 1.500.000,- Kč.

Toto je předmětem této dohody o postoupení pohledávky. Postupník, což je město Odolena Voda zaplatí postupiteli za postoupenou část pohledávky částku 1.500.000,- Kč a to tak, že v den podpisu smlouvy složí do úschovy advokátní kanceláře dr. Josefa Tuška, který tuto částku uvolní ve prospěch postupitele pouze za toho předpokladu, že

dojde ke vkladu vlastnického práva postupníka k nemovitostem objektu občanské nemovi- tosti s tím, že objekt je zapsán na listu vlastnictví Jednoty Říčany a k převodu dojde za kupní cenu 1.500.000,- Kč. Kupní smlouva se uzavírá v den podpisu této smlouvy obě smlouvy budou uzavírány současně, což je podmínkou. K úhradě kupní ceny těchto nemovitostí dojde za této smlouvy započtením pohledávky postupníka za Jednotu obch. družstva Říčany, kterou postupující získal na základě této smlouvy.

Pokud by nedošlo z jakéhokoliv důvodu v době do 3 měsíců od podpisu smlouvy ke vkladu vlastnického práva k nemovitostem uvedeným, ve čl. III. smlouvy na postupníka, má tento právo od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

 

D i s k u s e :

a) p. Kutičková - ing. Radolf upozornil na to, že po 1/2 roku by smlouva mohla pozbýt platnosti, jak se toto ošetří

odp. starosta - toto si ověříme, navrhuje do usnesení dát ověření majetkové nevratnosti tohoto kroku

 

b) ing. Radolf - jestliže tato okolnost není ošetřena, neměly by se peníze vyplatit ve lhůtě delší než 1/2 roku

odp. starosta - na to se ve smlouvě nepřistoupí, neboť tato cena záleží na rychlosti vyřízení

 

c) p. Tichý - navrhuje vše ošetřit vinkulací na našem účtu

odp. starosta - ano, kvůli úroku je to jednodušší řešení

 

d) p. Mikoláš - koupě za 1,5 mil. Kč by měla být včetně zařízení a toto dát do smlouvy

odp. starosta - za tuto cenu bude koupě včetně zařízení a součást smlouvy bude příloha - inventární seznam

 

e) ing. Vacík - navrhuje, aby peníze byly uloženy u notáře, ne u advokáta

odp. starosta - u notáře to stojí více peněz než u advokáta, na katastr. úřadu si pan starosta

ověřil, že ze zákona má advokát i notář stejné povinnosti

 

Hlasování : o schválení dohody o postoupení části pohledávky, kterou ing. Petr Lampíř, bytem Praha 4 - Chodov, Hráského 1908/7, postupuje městu Odolena Voda do jeho vlastnictví část z pohledávky za společností MAHAVA s.r.o.,

se sídlem ve Štiříně č. 737, za cenu ve výši 1.500.000, které je vlastníkem.

- 11 hlasů pro

- 1 se zdržel hlasování

- 1 hlas proti

- návrh schválen

 

D i s k u s e :

Pan starosta požádal členy MěZ o podání návrhů, za jakých podmínek zveřejnit na 30 dnů záměr města Odolena Voda na pronájem Restaurace "OPERA� v Dolínku. Pan starosta navrhl podmínku využití společenských sálů ke kulturním a společenským činnostem a provozování restaurace, příp. využití podkroví, přilehlé zahrady, nádvoří a k jiným dalším účelům.

 

a) ing. Radolf - souhlasí s podmínkou rekonstrukce objektu

b) ing. Vacík - navrhl zachování stávajících činností a podnikatele neomezovat

c) p. Mikoláš - má názor, že podnikatel dá i svůj záměr

d) p. Kutičková - umožnit činnost v sálech místním spolkům

e) ing. Hladík - navrhl pověřit přípravou podmínek k pronájmu Městskou radu, která by je předložila MěZ ke schválení

odp. starosta - tento úkol vyplývá pro MěR ze zákona, je na dohodě, zda toto dát MěZ

k rozhodování

f) občan - p. Veselý - vybrat z podnikatelských návrhů

g) p. Kotrba - Baráčníci - ing. Radolf a p. Král jsou nyní proti koupi, jsou členy MěR,

jak budou v MěR toto projednávat

h) p. Král - k bodu o schválení nájemní smlouvy se zdržel, nechce aby podnikatel byl omezován

- kdo z MěR a MěZ bude vše kontrolovat

 

Hlasování : o návrhu ing. Hladíka - podmínky pronájmu Restaurace "OPERA� připraví MěR a předloží je MěZ ke schválení

- jednomyslně schváleno

 

D i s k u s e :

a) p. starosta - podal informace ze semináře veřejné správy konané v Brně 25. a 26.10.1999

 

b) p. Kotrba - Baráčníci - pokud by do konce letošního roku pořádal spolek nějakou akci,

kolik by bylo možno obsadit míst, protože dle inventáře je zde asi 1/3 míst

odp. starosta - je třeba se obrátit na současného nájemce při pořádání akce

c) p. Aust - spolek myslivců - navrhuje dát do smlouvy i to, co zde obec nebude podporovat

odp. starosta - toto se bude brát v úvahu, nelze podnikatele úplně omezit, v případě umístění hracích automatů je třeba se v malé míře tolerovat

d) p. Veselý - když nebude v restauraci žádný hrací automat, nebudou do restaurace hosté chodit

e) p. Odehnalová - neměla by se však z objektu stát herna

f) současný nájemce - zatím je v restauraci 1 automat, více jich nechce

- větším problémem bylo, že Jednota nechtěla povolit napojení na kanalizaci

g) p. Hoch - je třeba sehnat židle

h) současný nájemce - je zde 140 míst, sežene se na počet 180 židlí

 

Pan starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení z dnešního zasedání

ke schválení Městskému zastupitelstvu.

 

Připomínky k usnesení :

a) ing. Radolf - připomínka k mechanismu koupě objektu

odp. starosta - nejdříve kupujeme pohledávku, Jednota nám ji vyrovná majetkem a dále pan starosta vysvětlil dle textu ve smlouvě, že pohledávka je přes společnost "MAHAVA� s.r.o.

b) p. Chaloupka - doporučuje ověřit, zda firma, která toto zprostředkovává, má na to právo

z obchodního rejstříku

odp. starosta - zprostředkovatelská firma má na projednávání plnou moc

c) p. Hoch - dotaz, zda se toto bude projednávat v příštím MěZ

odp. starosta - je třeba projednat samostatně úpravu rozpočtu r. 1999

- v kontrole usnesení bude uvedeno, jak se ve věci postupuje

d) PhDr. Martináková - smlouva současného nájemce objektu restaurace je do měs. 8/2000,

co očekává od objektu, dojde ke zvýšení hodnoty objektu ?

odp. starosta - nájemce by se měl co nejrychleji starat o všechno

- raději vše dříve projednat, než 14 dní před ukončením nájmu v 8/2000

e) PhDr. Martináková - dotaz, jak rychle bude smlouva zavkladována

 

Usnesení sepsala a přečetla po připomínkách paní Odehnalová.

Hlasování : o schválení usnesení z dnešního zasedání Městského zastupitelstva

- jednomyslně schváleno

 

Konec jednání : 20.00 hodin

Zapsala : Doležalová


Vítejte v Odoleně Vodě