Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Diskuse: Samospráva - Stránka 4

Co není dovoleno v diskusních fórech města Odolena Voda:
- Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně 
- Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
- Vydávat se za někoho jiného
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
- Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem fóra

Samospráva

připomínky, náměty, podněty k činnosti MěÚ

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 281

Možnosti řazení
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 >|

Co se to děje v našem městě ? – 13/1

Zúčastnil jsem se veřejného jednání ZM v pondělí, 23.6.2014. Daly by se o něm napsat desítky stran. Nebudu to dělat. Chci zde jenom vyjádřit své znepokojení nad tím na jakou úroveň se jednání ZM dostala. Většina zastupitelů ( 9 z 15 zastupitelů jsou dle vyjádření Místního sdružení ODS z tzv. „zavedených demokratických politických stran“) jedná neodpovědně a nebere ohledy na názory a zájmy občanů. Vyjádřil bych to tak, že se chová k občanům neslušně. A to mi vadí. Ledacos bych zastupitelům odpustil, ale neslušnost k občanům ne.
Nechápu proč RM rozhodla o zařazení na program ZM Pokynů k ÚP. Tvrdím, že předložené podklady byly nepřipravené, nepřehledné a matoucí. Opakovaně docházelo k tomu, že zastupitelé hlasovali o něčem a nevěděli pořádně o čem. Představitelé místní ODS vyjádřili názor, že jednání ZM je poznamenáno předvolebním bojem a štvanicemi na některé zastupitele. Dávám jim za pravdu. Nechápu ale, proč v této atmosféře tak úporně trvali na projednávání Pokynů k ÚP. Pan architekt Jetel informoval, že zpracovával ÚP před cca 5-6 léty na základě tehdejšího zadání a poslední čtyři roky se již na ÚP nepodílel. Doporučil vrátit se k zadání ÚP a nechat věc na projednání novému zastupitelstvu, které vzejde z říjnových voleb. To považuji za rozumný návrh. Většina zastupitelů, však, ne.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 24.6.2014 10:16 | Návštěvník: 4943 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 13/2

Bývalá starostka opakovaně vysvětlovala, proč je třeba zpracovávat ÚP na základě požadavků developerů a vlastníků pozemků. Na stanovisko drtivé většiny obyvatel Čenkova, však, ohled nebere. Jejich názory a zájmy ji zjevně nezajímají. Další zastupitel, kterého názory obyvatel Čenkova také nezajímají ( a opakovaně vznáší námitky proti umožnění diskuze veřejnosti s tím, že „zdržuje“ jednání zastupitelstva) prosazuje zájem skupiny lidí, včetně sebe, aniž by informoval o tom, že je ve střetu zájmu ( snaha prosadit, aby si lidé v zahrádkářské kolonii U Jordánu mohli na svých zahrádkách stavět domky o rozloze 50 m2 ). Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho.
Zastupitelé se nemohli dohodnout na žádné ze dvou variant A a B týkajících se zástavby na Čenkově. A tak vymýšlejí další trik. Prý platí Usnesení ze ZM č.2/2012 ze dne 21.3.2012, kde prý byla schválena varianta B. Občané Čenkova upozorňují, že ZM č.2/2012 schválilo nesouhlas se zastavitelnými plochami v Konceptu ÚP v lokalitě Čenkov tzn. schválilo nesouhlas s variantou B. Paní Odehnalo říká, že k Usnesení ze ZM č.2/2012 byla dodatečně připojena příloha, která vysvětluje, že slovo „nesouhlas“ v usnesení byl „název“ pro souhlas. Stále více tomu nerozumím. Dívám se na autentické dokumenty na webu města. V Usnesení ze ZM č.2/2012 je skutečně uvedeno, že ZM schválilo nesouhlas se zastavitelnými plochami. Žádnou přílohu k usnesení nenalézám, pouze zápis z jednání ZM, který je nazván „Zápis z usnesení zastupitelstva“. To je evidentní nesmysl. Opět hraní se slovíčky ! Opět nikdo vlastně neví o čem zastupitelé hlasovali ! Zmatečné usnesení, zmatečný „zápis z usnesení zastupitelstva“ ! Stejnou taktiku používají zastupitelé dnes ! Ale proč ? Proč se zastupitelé snaží krátce před volbami, za každou cenu protlačit nepřipravené a zmatečné Pokyny ? Proč ?

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 24.6.2014 10:15 | Návštěvník: 4943 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 13/3

Chtěl bych se vrátit k vyjádření představitelé místní ODS o štvanicích na některé zastupitele. Na začátku jednání ZM bylo cca 40 minut věnováno opět pseudoproblému „zrušení komunitní komise“. Zde došlo k hrubým osobním útokům a urážkám zastupitelky, která měla odvahu se v časopise Odolen podělit s občany o některé své postřehy z práce zastupitelstva a Rady. Vezmu-li v úvahu, že dotyčná zastupitelka se zjevně nachází v pokročilém stadiu těhotenství považuji osobní útoky na ni v této době za vyloženě sprosté. Společnost, která nechrání těhotné ženy před osobními a neslušnými útoky sprosťáků a hulvátů degeneruje. Já si to nepřeji a proto o tom zde píši. Tím současně vysvětluji, proč mi chování některých zastupitelů připadá neslušné.
A na závěr ještě jednu věc. Na jednání ZM vystoupil pan Lohniský a žádal písemnou omluvu od RM za vyjádření v Usnesení RM č. 7/2014 z 20.5.2014, že projektant MŠ je viník škody, která vznikla vícenáklady na díle výstavby MŠ v ZŠ spojené se změnou PD v rámci chybného zpracování PD (instalace ocelových konstrukcí). Při dalším projednávání se vyjasnilo, že městu žádná škoda nevznikla. Zhotovitel realizuje dílo za dohodnutou cenu, bez vícenákladů. Pouze dělá některé změny v rámci položkového rozpočtu ( něco ušetřil na základech a přidal to na ocelové konstrukce), což je ve stavebnictví věc zcela běžná. O „chybném zpracování PD“ nerozhodl žádný znalec ani „člověk znalý“, ale někteří členové Rady. To mě utvrzuje v přesvědčení, že další rozhodování RM v současném složení je pro město nebezpečné. Tentokrát zneužila RM své kompetence pro vyvolávání štvanice na člověka, který podle mých znalostí, již dlouhodobě věnuje svůj čas, úsilí i peníze pro dobro města a jeho obyvatel. To je další projev neslušného chování.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 24.6.2014 10:14 | Návštěvník: 4943 Reagovat

Re: Co se to děje v našem městě ? – 13/3

Dobrý den pane Kročku,
vzhledem k tomu, že jsem již při psaní svého článku v lednovém Odolenu avizovala, že čekám, kdy padne moje hlava, celá situace mě až tak nepřekvapuje. Nejde o komisi, která tu čtvrtým rokem mimo jiné pořádá akce pro občany města, jde o moji osobu.
To, že si k navíc na pondělním ZM někteří radní z ODS přidali ještě spoustu útoků plných polopravd a lží, to už je jen čiré zoufalství. Já mám svědomí čisté a všechna svá tvrzení, na rozdíl od nich, mohu prokázat písemně či na zvukových záznamech z předchozích jednání zastupitelstva. Když je někdo schopen tvrdit, že něco nikdy neřekl, nenapsal nebo neschválil a vzápětí je veřejně usvědčen ze lži, protože onen výrok je veřejně promítnut v zápise z rady města a dotyčný se ani nezačervená, natož aby se omluvil, to už o něčem vypovídá. Nemůžeme pak čekat, že lidé podobného charakteru snad budou respektovat vůli a názor občanů, i když právě občané je do ZM zvolili.
Každopádně Vám moc děkuji, že jste se mě takto veřejně zastal.
M. Lohniská

Autor: Mgr. Monika Lohniská | Přidáno: 25.6.2014 11:39 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 12/1

Dobrý den,
na úvod chci poděkovat paní Měchurové za odpověď na mé dotazy adresované jí. Trochu mně, ale, zklamala tím, že se vyhnula vyjádření jasného stanoviska k tomu, že RM nerespektuje usnesení zastupitelstva a dokonce jsem získal dojem, že chce toto závažné porušení zákona ze strany RM nějak „omlouvat“. Nebudu se také již vyjadřovat k jejímu chybnému pochopení § 105 zákona o obcích, protože tak již učinila paní starostka.
Záhada zrušení komunitní komise pokračuje. Jsem stále zmatenější. Na webu města se objevilo Usnesení Rady města č. 7-2014 ze dne 20. 5. 2014, které stanoví, že RM zřizuje Komisi pro volnočasové aktivity. Ale žádná jména členů ani předsedy/předsedkyně této komise. Na webu také stále visí Usnesení Rady města č. 6-2014 ze dne 25. 4. 2014, které obsahuje bod 6. : Rada města schvaluje, že s účinností od 15.5.2014 ruší Kulturní komisi a Komisi pro komunitní plánování za účelem sloučení v jednu Komisi pro volnočasové aktivity. Pod tím je zvýrazněným písmem napsáno : Tato část Usnesení byla zrušena Zastupitelstvem Odolena Voda č. 2/2014 dne 28.4.2014. Přibyla, ale, Opravená část Usnesení Rady města č. 6-2014, která opakuje beze změny bod 6., ale už bez té zvýrazněné vysvětlující věty, že tato část Usnesení byla zrušena Zastupitelstvem Odolena Voda č. 2/2014 dne 28.4.2014. Znamená to snad, že RM se rozhodla tvářit, že žádné usnesení ZM o zrušení dotyčného bodu 6 neexistuje ? Ale ono existuje ! Nejen já, ale desítky dalších přítomných občanů byly svědky toho, když ZM tento bod obsáhle projednávalo a pak ho řádným hlasováním zrušilo.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 13.6.2014 09:22 | Návštěvník: 4941 Reagovat

Re: Rada , zastupitelstvo

Pane Kročku, určité své domněnky fabulujete do nepřijatelných závěrů. Pět zastupitelů v žádném případě nemůže nic ovlivnit v 15 členném zastupitelstvu a už vůbec ne ovládat radu. Tato Rada byla zvolena( po rozbití povolební koalice v roce 2011... doplňte si, kdo měl zájem ji rozbít, tím došlo rozpadu povolební rady města a mého - jak píše p. starostka- emotivního odstoupení) řádně nadpolovičním počtem hlasů zastupitelů, tedy i hlasy ostatních členů současné rady(můžete si ověřit). Rada předkládá materiály zastupitelstvu(pokud nemá ze zákona rozhodující pravomoc) a o tomto materiálu rozhoduje hlasováním 15 zastupitelů a třetina je opravdu málo.
Současné dění mne ujišťuje, že mé emoce byly na místě, nehledě na to, že jsem měla dostatek času zvážit svoji úlohu, rozpad koalice totiž nebyl ze dne na den.
Přeji současné koalici, aby dovládla v klidu do podzimních voleb.
P.S. Existuje ještě vlastně Naše Město, za které máme 3 zastupitele a když p. starostka se již prezentuje v novém uskupení ,,Společně"?

Všem pěkné léto

Miroslava Měchurová

Autor: Miroslava Měchurová | Přidáno: 13.6.2014 15:07 Reagovat

Re: Re: Rada, zastupitelstvo

Dobrý den přeji, paní Měchurová,

k Vašemu P.S. - už 31.3.2011 na společné schůzce bývalé koalice jste byla paní Vendlovou ze sdružení Naše město informována, že v důsledku krize, která předcházela odvolání p. Muzikáře z pozice starosty, se sdružení Naše město rozpadlo. Vy osobně jste všem zúčastněným posílala zápis z této schůzky, kde toto tvrzení konstatujete. Chápu však, že takováto nepodstatná informace může někomu uniknout.

A ano, zapojila jsem se do aktivit sdružení Společně a pokud by Vás zajímalo více, naleznete na www.SpolecneOV.cz.
Přeji pěkný slunečný víkend

Dita Výborová, starostka města

P.S. Také Vás potěšila informace o zrušení stanoviska EIA k Letišti Vodochody? :-)

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 13.6.2014 16:18 Reagovat

Re: Re: Rada , zastupitelstvo

Dobrý den, paní Měchurová,
je mi to líto, ale vašemu příspěvku vůbec nerozumím. Zopakuji své tvrzení na něž reagujete :
RM byla vytvořena na základě koalice mezi ODS a Naše město. Starostka, která byla zvolena za Naše město se nyní od některých rozhodnutí RM distancuje. Tzn., že dotyčná koalice již nefunguje. V RM dnes rozhoduje většina za ODS, přitom ODS má jen třetinu zastupitelů. Tzn. de facto, že třetina zastupitelů si „přisvojuje“ právo rozhodovat v RM.
To, že paní starostka již není v koalici s ODS potvrdilo v posledním Odolenu i místní sdružení ODS. A to, že ODS má většinu v Radě a třetinu zastupitelů v zastupitelstvu je také fakt. Vysvětlete mi, prosím, kde jsou v mém tvrzení nějaké domněnky a nepřijatelné závěry.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 17.6.2014 07:24 | Návštěvník: 4943 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 12/2

Stav RM mně vážně znepokojuje. RM byla vytvořena na základě koalice mezi ODS a Naše město. Starostka, která byla zvolena za Naše město se nyní od některých rozhodnutí RM distancuje. Tzn., že dotyčná koalice již nefunguje. V RM dnes rozhoduje většina za ODS, přitom ODS má jen třetinu zastupitelů. Tzn. de facto, že třetina zastupitelů si „přisvojuje“ právo rozhodovat v RM. A to považuji za velmi závažné a varující. To je stav, který by neměl být tolerován.

Všiml jsem si v usnesení RM č. 7-2014, že na programu jednání příštího ZM dne 23.6.2014 je bod Pokyny pro návrh zadání územního plánu města Odolena Voda. Hledal jsem ty Pokyny na webu města. Našel jsem tam pouze materiál ze září 2012, který byl projednáván na ZM č.5/2012 dne 24.9.2012. Tehdy se Pokyny setkaly s ostrou kritikou z řad občanů města. Nejvíce frekventovaný argument byl o tom, že Pokyny byly zpracovány v zájmu developerů a vlastníků pozemků a proti zájmům občanů. Pan Lohniský seznámil zastupitelstvo s otevřenou výzvou, kterou podepsalo cca 500 občanů OV, kteří vyzývají zastupitele k přehodnocení jejich názorů k nově vznikajícímu ÚP a nevystavovali občany rizikům plynoucím z rychlého a legislativně špatně kontrolovatelného zastavování velkých ploch v katastru města. Hlasování o Pokynech bylo nakonec odloženo s tím, že budou zpracovány názory občanů a po nich bude následovat nové veřejné projednávání přepracovaných Pokynů. Od září 2012 se, však, na webu města žádné nové informace a přepracované pokyny neobjevily.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 13.6.2014 09:21 | Návštěvník: 4941 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 12/3

Územní plán je zcela zásadní dokument, který ovlivní prostředí pro život lidí v našem městě na stovky let. Vede k nevratným změnám. Tam, kde budou jednou postaveny domy budou s obrovskou pravděpodobností stát nějaké stavby i za tisíc let. Výstavba obytných domů bez současné výstavby odpovídající veřejné infrastruktury ( rozšíření školy, školky, zdravotnických zařízení, pošty, veřejné dopravy, čističky, vodovodů a kanalizací, chodníků a silnic, prostor pro volnočasové aktivity občanů atd. atd.) vede ke zhoršování podmínek pro život lidí. Už dnes pociťují občané našeho města zhoršení podmínek života ( nedostatek míst ve školce, nacpané autobusy, fronty na poště, zvýšený pohyb motorových vozidel a z toho vyplývající ohrožení dětí atd.) v důsledku neuvážené a neřízené zástavby v minulých létech (sídliště Dubina, Zlatkov, U Jordánu atd.). Domnívám se, že zařazení projednávání Pokynů v dnešní době je neodpovědné. Máme před sebou letní prázdniny a za měsíc po nich komunální volby. Ve městě se rozjelo naplno předvolební klání. RM i ZM jsou viditelně rozděleny. Jsme svědky toho, jak na sebe útočí navzájem jednotliví zastupitelé nebo i členové Rady. Nezaznamenal jsem letos žádnou veřejnou diskuzi na jednáních zastupitelstva k územnímu plánu. Pouze nová občanská sdružení jako jsou např. Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov nebo Sdružení SPOLEČNĚ si staví tvorbu rozumného územního plánu ve prospěch občanů jako svou prioritu. Hlasování v komunálních volbách tak bude do značné míry i hlasováním o územním plánu. Domnívám se, že ZM by nemělo rozhodovat o tak závažné věci v současné zjitřené atmosféře, ale mělo by rozhodování ponechat novému zastupitelstvu které vznikne z vůle občanů v říjnu.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 13.6.2014 09:20 | Návštěvník: 4941 Reagovat

Co se to děje v Radě našeho města ?

Dobrý den,
před několika dny jsem v této rubrice vznesl několik adresných otázek týkajících se rozhodování Rady našeho města ve věci tzv. „sloučení“ kulturní a komunitní komise za účelem vytvoření nové komise pro volnočasové aktivity. Nedočkal jsem se žádné odpovědi. Dne 27.5.t.r. bylo na webových stránkách města vyvěšena „Opravená část Usnesení z RM č.6/2014 ze dne 25.4.2014“. Porovnal jsem ji s původním Usnesením z RM č.6/2014 ze dne 25.4.2014, které bylo vyvěšeno na webových stránkách města dne 6.5.t.r. Ať jsem hledal sebeusilovněji nenašel jsem v předmětném bodě 6. usnesení žádnou změnu. Co se tedy v usnesení vlastně opravovalo ? Mám pocit, že něco by si opravu asi zasloužilo. Mám na mysli samotnou Radu města.
Paní starostko, pane místostarosto a další členové Rady, odpovíte mi někdo na otázku jak to tedy je s komisí pro komunitní plánování ? Je skutečně pravda to, co tvrdí pan místostarosta v této rubrice v příspěvku z 22.5.t.r. A sice, že komise pro komunitní plánování byla zrušena RM č. 6/2014 spolu s kulturní komisí a následně na RM č. 7/2014 nahrazena komisí novou, tj. komisí pro volnočasové aktivity“. Mimochodem, usnesení RM č. 7/2014, která se údajně konala 15.5.t.r., není občanům města stále zpřístupněno.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 28.5.2014 19:03 | Návštěvník: 4941 Reagovat

Re: Co se to děje v Radě našeho města ?

Dobrý večer, pane Kročku,

pokusím se zde odpovědět na Vaše dotazy, které zde na diskusi webu zaznívají. Rada města dne 25.4. dle mého osobního zápisu schválila usnesení kterým "SLOUČILA Komisi komunitního plánování a Komisi kulturní" přičemž já jsem hlasovala proti tomuto usnesení. Následně jsem toto usnesení Rady otevřela při diskusi na jednání Zastupitelstva města dne 28.4., což mi umožňuje zákon o obcích. Pan Bajer svůj názor a své rozhodnutí zdůvodnil, pan Philipp se nevyjádřil. Nikdo z přítomných členů RM nezpochybňoval usnesení RM o SLOUČENÍ komisí. Zastupitelstvo města toto usnesení RM po diskusi k tématu zrušilo a doporučilo RM dojmenovat členy Komise kulturní tak, aby mohla dále zajišťovat organizaci kulturních akcí města.

Následně jsem se při ověřování zápisu z RM 6 dne 25.4. dozvěděla od ověřovatele zápisu p. Hladíka, že RM hlasovala nikoli o SLOUČENÍ, jak jsem si zapsala já i p. tajemník jako pořizovatel zápisu jednání RM, nýbrž o ZRUŠENÍ obou komisí za účelem jejich sloučení. Následně v zápisu z RM 7 dne 20.5. jsem uplatnila námitku k tomuto postupu. Hra se slovíčky, leč v tomto kontextu velmi podstatná. Rada města (její většina) tím pádem považuje usnesení ZM o zrušení usnesení RM o sloučení komisí jako neplatné a dále považuje svoje usnesení o sloučení / zrušení jako platné.

Následně RM 7 ze dne 20.5. zřídila novou komisi - pro volnočasové aktivity. Panu radnímu Bajerovi byl uložen úkol kontaktovat všechny členy obou původních komisí a zájemců o práci v nové komisi, zda mají zájem v nově vzniklé komisi pracovat pro město dál. Tolik fakta.

Osobně jsem přesvědčena, že rušit / slučovat komise v době, kdy je 5 měsíců před komunálními volbami, po kterých zřejmě proběhnou další změny ve složení komisí, je velmi nesprávné a zřejmě účelové rozhodnutí a je nepodstatné, zda se jedná o sloučení nebo zrušení.

Doufám jen, že se podaří zachovat a realizovat kulturní a společenské akce, které obě komise pravidelně pro město zajišťovaly a že je budou dále organizovat ti, kdo to vždy rádi a s nadšením dělali.

Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 28.5.2014 21:06 Reagovat

Re: Re: Co se to děje v Radě našeho města ?

Dobrý večer, paní starostko,

děkuji za Vaši odpověď. Je mi z ní smutno. Že RM (její většina) začne jednat zcela svévolně, ignorovat rozhodnutí nejen občanů, ale i ZM, to jsem skutečně nečekal. Píšete, že RM (její většina) si „hraje se slovíčky“ a „považuje usnesení ZM o zrušení usnesení RM o sloučení komisí jako neplatné a dále považuje svoje usnesení o sloučení / zrušení jako platné“. Ta hra se slovíčky je směšná a trapná. Poslouchal jsem zvukový záznam ze ZM a bylo tam několikrát opakováno, že „sloučení komisí“ znamená jejich „zrušení“ za účelem vytvoření komise nové. To je logické a jinak to ani býti nemůže. Já to vidím prostě tak, že RM se rozhodla, z nějakých důvodů, „zlikvidovat“ komunitní komisi a její předsedkyni paní Lohniskou. Mám pocit, že jednání RM je v poslední době stále svévolnější a agresivnější.
V posledním Odolenu jsem si přečetl článek předsedkyně Komise pro životní prostředí (KŽP) paní Dariny Šmídové „Kytka jako třídní nepřítel“. RM zamítla (opět zcela svévolně) projekt KŽP na vysázení letničkového záhonu. Projektu se ujalo Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov (www.odoc.cz) a realizovalo jej na vlastní náklady. Přímé náklady (tzn. bez vložené práce) byly více než 18 tisíc korun. Členové sdružení a jeho sympatizanti je zaplatili z vlastních kapes. I to se setkalo s odporem RM.
Domnívám se, že stále svévolnější a agresivnější jednání RM je reakcí na vyplouvající špičku ledovce tvořeného rozhodnutími bývalého vedení města z ODS. Jen několik příkladů :
1. Nástavba v ul.Kapitána Jaroše.
2. Podvod v restauraci Opera ( Odolen č.3/2014, Poněkud opožděné zjištění)
3. Manipulace při tvorbě územního plánu ve prospěch developerů a majitelů pozemků a v neprospěch obyvatel města ( Odolen č.3/2014, Malé zamyšlení nad územním plánem, Odolen č.5/2014, Zajímejte se o budoucnost dřív než bude pozdě! Územní plán se týká každého.)
4. „Darování“ vodohospodářské infrastruktury města soukromé společnosti VKM, která za to účtuje našim občanům jedny z nejvyšších cen za vodné a stočné v republice (Odolen č.4/2014, Kdo má babu?)

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 29.5.2014 09:08 | Návštěvník: 4941 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 11

Dobrý den,
přiznám se, že současná diskuze v této rubrice mi doslova vyrazila dech. Když se již starostka města přiznává, že nerozumí rozhodnutím Rady města tak občané musí být naprosto zmateni. Když Rada rozhoduje tak, že tomu nerozumí ani její členové, tak je asi na čase s tím něco dělat. Kdybych měl použít na Radu psychiatrickou diagnozu tak by to byla asi schizofrenie.
Na můj poslední příspěvek v této rubrice reagovala paní Měchurová. Měla dojem, že jsem nesprávně pochopil informace na posledním zastupitelstvu, že Rada města zrušila komunitní a kulturní komise. Teď pan místostarosta potvrzuje, že jsem vše pochopil správně. Píše, že komise pro komunitní plánování, kterou vedla paní zastupitelka Lohniská „byla zrušena RM č. 6/2014 spolu s kulturní komisí a následně na RM č. 7/2014 nahrazena komisí novou, tj. komisí pro volnočasové aktivity“. Podíval jsem se na usnesení Rady Města. V usnesení Rady č. 6/2014 je bod 6. : Rada města schvaluje, že s účinností od 15.5.2014 ruší Kulturní komisi a Komisi pro komunitní plánování za účelem sloučení v jednu Komisi pro volnočasové aktivity. Pod tím je zvýrazněným písmem napsáno : Tato část Usnesení byla zrušena Zastupitelstvem Odolena Voda č. 2/2014 dne 28.4.2014. Usnesení RM č. 7/2014 není ještě na webu vyvěšeno. Rozumím vyjádření pana místostarosty tak, že RM se na svém zasedání č.7/2014 rozhodla nerespektovat usnesení Zastupitelstva ? To by znamenalo zřejmě to, že Rada překročila zákonný rámec a začala rozhodovat zcela svévolně. A to by byl pádný důvod pro to, aby činnost Rady byla ukončena.
Paní Měchurová, obracím se na Vás jako nedávnou místostarostku a představitelku jedné ze dvou nejsilnějších stran v současném zastupitelstvu. Neznepokojuje Vás rozhodování Rady ? Nemyslíte si, že takováto „schizofrenní“ rada může svým iracionálním a nepochopitelným rozhodováním způsobit městu škodu ? Podniknete se svými spolustraníky v zastupitelstvu města něco pro to, aby tento neúnosný a neudržitelný stav řízení našeho města byl ukončen ?

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 24.5.2014 08:22 | Návštěvník: 4941 Reagovat

Re: Co se to děje v našem městě ? – 11

Nebylo by hezké kdyby se našemu městu dařilo jako této obci? :

http://zpravy.aktualne.cz/regiony/evropska-vesnice-dolni-brezany/r~30fd8486e2b311e38a88002590604f2e/

Autor: Petr Homolka | Přidáno: 25.5.2014 20:17 | Návštěvník: 4942 Reagovat

Re: Co se to děje v našem městě ? – 11

Dobrý den pane Kročku,
jen pro vysvětlení... Dostala jsem informaci, že zápis jednání z RM č.6 byl zpětně pozměněn. Původní usnesení se týkalo sloučení komisí, nikoli jejich rušení. Po následném ZM, kde paní starostka upozornila, že komise nelze slučovat a zastupitelé odsouhlasili zachování obou komisí. To se však některým radním evidentně nelíbilo a tak byl text z jednání RM pozměněn na zrušení a zpětně schválen.
Důkazem toho je i fakt, že pokud by paní starostka informovala zastupitele mylně a výrazy sloučení a zrušení zaměnila, měli přítomní radní možnost ji opravit a informaci upřesnit. Pan Philipp mlčel, pan Bajer v podstatě slova paní starostky o sloučení potvrdil a pan Bubeníček, který přišel pozdě, ale část diskuze na toto téma stihl, se taky nevyjádřil. Pan Hladík přítomen na ZM nebyl. Takže pravděpodobně dochází ke zpětné úpravě zápisů z RM. Co k tomu dodat??? Já osobně nemám slov.....
Monika Lohniská

Autor: Mgr. Monika Lohniská | Přidáno: 25.5.2014 22:00 Reagovat

Re: Re: Co se to děje v našem městě ? – 11

Dobrý den, paní Lohniská,
je mi líto, ale Vaší informaci o zpětné úpravě zápisů z RM opět nějak nerozumím. Který zápis jednání z RM č.6 byl zpětně pozměněn ? Ten, který je vyvěšen na webu města ? Ten, který říká : „Rada města schvaluje : S účinností od 15.5.2014 zrušení Kulturní komise a Komise pro komunitní plánování a volný čas při Radě města Odolena Voda za účelem sloučení v jednu Komisi pro volnočasové aktivity“ ? Za tímto bodem je zvýrazněným písmem uvedeno : „Tato část Usnesení byla zrušena Zastupitelstvem Odolena Voda č. 2/2014 dne 28.4.2014.“
Žádám paní starostku, aby, jako členka Rady, podala srozumitelné vysvětlení situace. Celou věc považuji za mimořádně závažnou. Já jsem se zasedání zastupitelstva č. 2/2014 dne 28.4.2014 osobně zúčastnil a pamatuji si, že zastupitelstvo zrušilo usnesení RM o zrušení Kulturní komise a Komise pro komunitní plánování a za účelem sloučení v jednu Komisi pro volnočasové aktivity. Jestliže se prokáže, že RM se snaží prostřednictvím manipulace se slovíčky „obejít“ usnesení zastupitelstva považuji to za dostatečný důvod k odvolání Rady města.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 26.5.2014 09:24 | Návštěvník: 4941 Reagovat

Re: Re: Re: Co se to děje v našem městě ? – 11

Dobrý den,
jde o zápis z RM č.6. Nyní je tam uvedeno zrušení a následné sloučení. V původní verzi před ZM ale slovo zrušení vůbec nebylo a jednalo se pouze o sloučení.
M. Lohniská

Autor: Mgr. Monika Lohniská | Přidáno: 26.5.2014 10:35 Reagovat

Re: Co se to děje v našem městě ? – 11

Dobrý den pane Kroček,
reaguji opožděně na Váši výzvu pro moji osobu. O složení komisí rozhoduje rada města - je to plně v její kompetenci dle zákona - tedy struktura komisí, statut komisí, podmínky pro práci komisí. Jako bývalá místostarostka jsem toto měla v kompetencích - proto jsem navrhla strukturu komisí, statut komisí, formu spolupráce s komisemi - předložila radě města, která můj návrh schválila. měla jsem naplánována pravidelná setkání se všemi předsedy komisí dohromady ( aby o sobě věděli) a dále pravidelnou účast v jednáních rady města. Předseda komise se zodpovídá samozřejmě radě města Jestliže jsou tyto kompetence rady města dány zákonně, byla velmi opatrná a určitě bych musela mít zákonný podklad k tomu, abych využila opět zákona o obcích a jako ,,starostka" přenesla tento problém na jednání zastupitelstva. Při zpětném přehrání jednání příslušného zastupitelstva je můj závěr takový, že tyto zákonné důvody p. starostka neměla- že by rada města překročila své kompetence dané zákonem. A zastupitelé opět jako již poněkolikáté... no nedávali dostatečný pozor, co je jim vlastně předkládáno. Nemám ráda řešení v emocích- většinou ničemu nepomohou. I já jsem se setkala s protinávrhy na mnou navrhovaný systém komisí ve smyslu sloučení podobných agend do jedné komise - nebyly o systému, ale o osobách, které se tímto cítili dotčeny. Naopak komisi pro komunitní plánování jsem navrhla poprvé s jasným obsahem. Tím vůbec nezpochybňuji odvedenou práci komisí, kterých se to týká. Co může udělat ČSSD ? Je v opozici a má 4 hlasy v 15 členném ZM. Když jsme byli v ,,pozici" tuto oblast jsme považovali za velmi důležitou, stejně jako zapojení občanů do řešení problémů města - i na to jsem měla návrh- již se nerealizoval z důvodů rozbití tehdejší povolební koalice. Rada města není agresivní atd., ale musí projednat, hlasovat, neboť tak to je v demokratickém uspořádání dáno. Nemusí mi to vyhovovat nebo s tím souhlasit a potom jsou pro mne čtyři cesty - jedna, že přesvědčím radní o svém návrhu, druhá- nepřesvědčím a musím se hlasování podřídit, případně třetí- prosadím v zastupitelstvu odvolání rady města (či jen některých radních?), pokud je to pro mne nepřijatelné, čtvrtá cesta - rezignuji. Jsem totiž přesvědčena , že každý z nás je nahraditelný, tedy není to pro mne konec světa, ani ,,Odolky". A tak jak vše sleduji, mám pocit, že ne všichni jsou schopni si toto připustit.

Zdraví

Miroslava Měchurová

Autor: Miroslava Měchurová | Přidáno: 5.6.2014 15:31 Reagovat

Re: Re: Co se to děje v našem městě ? – 11

Dobrý den, paní Měchurová,

zákon o obcích 128/2000 Sb. a § 105 hovoří jasně: „Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5)“ Tento paragraf je záchrannou brzdou pro případ nesprávného rozhodnutí Rady města, který jsem v situaci, kdy RM sloučila / zrušila dvě komise, využila. Tudíž odmítám Váš osobní názor, že jsem neměla zákonné důvody. A zcela jistě se nejednalo o řešení v emocích, jak píšete, ale o rozumem zpracovaný návrh řešení, které následně Zastupitelstvo města projednalo a rozhodlo o zachování komisí.

To, že Zastupitelstvo, což je nejvyšší orgán města, nějak rozhodlo a Rada města toto rozhodnutí následně nerespektovala, pak napovídá, že někde není něco v pořádku. Závěrem mi pak dovolte připomenout, že demonstrací jednání pod vlivem silných emocí byla také Vaše rezignace na funkci místostarostky města a na zastupitelský mandát při jednání Zastupitelstva města č. 2/2011.

Dávám Vám za pravdu, že jednání a rozhodování pod vlivem emocí ničemu nepomůže.

Přeji pěkný slunečný víkend
Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 6.6.2014 14:49 Reagovat

Proč má letos město dva dětské dny?

Dobrý den, přeji,
protože dostávám dotazy, proč jsou letos ve městě dva dětské dny, pokusím se odpovědět. Stručná odpověď zní: protože to schválila Rada města dne 25.4.

Tato Rada projednávala dopis pana faráře p. Przechockého, ve kterém město informuje o konání koncertu skupiny The Tap Tap s doprovodným programem pro děti v rámci oslavy Dne dětí dne 1.6. Dále se v dopise pana faráře uvádí, že na tomto programu bude spolupracovat ZŠ, DC Sluníčko a další spolky a sdružení, bude bez vstupného a téměř vše je již zajištěno. Zároveň p. farář žádal město o příspěvek 20 tis. Kč na koncert skupiny The Tap Tap, jehož celkový rozpočet je 50 tis. Kč. Rada města tuto žádost p. faráři schválila.

Stejná rada města dne 25.4. schválila také konání dětského dne, který bude pořádat město Odolena Voda dne 31.5. s rozpočtem 30 tis. Kč. Ve městě se tedy budou konat dva dětské dny za sebou, v celkovém nákladu pro město 50 000 Kč. Ptáte se proč Rada města vzala na vědomí informaci o konání koncertu a dětského dne v neděli 1.6., schválila na koncert příspěvek a zároveň schválila konání městského Dětského dne v sobotu 31.5.? Ptám se také a nechápu toto rozhodnutí. Ale nakonec je možné se na tuto věc podívat i z druhé strany - naše děti z toho budou mít dvojnásobnou radost :-)

Všem kdo přijdou na oba dětské dny přeji příjemně strávené odpoledne
Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 23.5.2014 15:48 Reagovat

Re: Proč má letos město dva dětské dny?

Dobrý den paní starostko, říkám to nerad, ale z pohledu občana tohoto města to vidím tak, že místní ODS potřebuje před volbami projevit aktivitu, aby měli o čem mluvit, na co být hrdi a poukazovat co vše pro občana udělala. Tady nejsou peníze na chodníky, pro městskou policii nejste schopni prosadit radar, o vybavení do školky a školní družiny se rvete o každou korunu, ale 30 000 !!!! korun schválíte bez problémů! To že pan Philipp zase začíná šmírovat a škodit jako před lety (jak se ukázalo při sestřelování bývalého vedení města), to už je jen třešínka na dortu.

Autor: Petr Homolka | Přidáno: 25.5.2014 09:15 Reagovat

O co panu místostarostovi opravdu jde?

Komise pro komunitní plánování, ve které jsem předsedkyní, organizuje tuto sobotu 3. ročník akce Vodolská kapka. Pan místostarosta Philipp se bohužel snaží akci zkomplikovat a zkazit. Nejdříve si stěžoval na zdejším Stavebním úřadě na silničním správním úseku, tam mu to „nevyšlo“, tak posunul věc dál na Silničně správní odbor v Brandýse nad Labem. Odtud mi volal úředník p. Mrskoš a dotazoval se na organizaci této akce. O co přesně jde a co je špatně, jsem nepochopila. Jediné co mě napadá, že je to konečně hon na moji hlavu. V lednovém Odolenu jsem zveřejnila nepříjemný článek, kde jsem se mimo jiné obávala, kdy že padne moje hlava? Na předposlední Radě města se odsouhlasilo sloučení naší komise s komisí Kulturní, s tím že naše akce převezme pan místostarosta. Proč? Nevidím důvod, proč by se naše komise, která je plně funkční a několik let po sobě pořádá celkem velké akce pro občany města, neměla být zachována. Ten samý názor padl na následném Zastupitelstvu města, které má dle zákona o obcích vyšší pravomoc než Rada města a její unesení tedy bylo zrušeno. Vzhledem k tomu, že není relevantní důvod naši komisi rušit (dosud jsme neobdrželi jedinou výtku či projev nespokojenosti) vidím v tom úmysly čistě osobní a účelové. Nicméně má hlava zatím nepadla, tak nám a vlastně vám všem účastníkům Vodolské kapky bude alespoň znepříjemněna jinak celkem úspěšná akce, protože ji pořádá komise, které předsedám. Je jistě zajímavé, že dokud byl pan Philipp členem naší komise (sám z ní dobrovolně odešel) a dokud se skleněné upomínkové kapky vyráběly v továrně, ve které má nebo alespoň měl spoluvlastnický podíl, byla akce v pořádku. Teď se mu zatím nepodařilo naše akce právě sloučením komisí převzít (je velice jednoduché půl roku před volbami přijít k hotovému), tak nám je alespoň komplikuje. Co přijde příště? Jistě to není od pana místostarosty a radních z ODS poslední tah. No necháme se překvapit. Je docela možné, že se o tento pochod bude zajímat Policie ČR, nicméně vás všechny účastníky letošní Vodolské kapky prosím o shovívavost a omluvu případných komplikací, které nám akci jistě nemohou pokazit. Z naší strany je skutečně vše legální a v pořádku.
Monika Lohniská

Autor: Mgr. Monika Lohniská | Přidáno: 21.5.2014 16:36 Reagovat

Re: O co panu místostarostovi opravdu jde?

Musím paní zastupitelku upozornit, že komise, o které zde hovoří, již od 15.5.2014 neexistuje. Byla zrušena RM č. 6/2014 spolu s kulturní komisí (která se na základě Vašich článků v Odolenu rozpadla) a následně na RM č. 7/2014 nahrazena komisí novou, tj. komisí pro volnočasové aktivity.
Dále se musím ohradit proti „zkomplikovat a zkazit“. V loňském ročníku jste Vaší nedbalostí způsobili škodu paní Severové ve výši cca 8.000,- Kč. Celou věc vyšetrovala Policie ČR a paní Severová požadovala uhrazení škody po městě Odolena Voda. Paní Severová nebyla vyrozuměna, že účastníci závodu budou procházet přes její pozemky a tím jí způsobí škodu.
Na základě shora uvedených skutečností jsem minulý týden vznesl dotaz na paní Ludvíkovou (silniční-správní úřad Odolena Voda), jestli má cykloturistický závod všechna povolení. Ta mi sdělila, že na základě informací paní Pirné (spolupořadatele), že se o „závod nejedná“, žádná povolení nepotřebujete. Dále mne kontaktoval pan Mrskoš - silniční správní úřad Brandýs nad Labem - a také mne upozorňoval na to, že na webu města našel inzerát na cykloturistický závod a vznesl dotaz, zda máme všechna povolení od silničního správního úřadu v Brandýse n. Labem. Na to jsem odpověděl, že nevím, ať se s tímto dotazem obrátí na pořadatele akce, tj. na komisi pro komunitní plánování (paní Lohniskou) a více jsem celou věc neřešil. Dále k Vašemu prohlášení - vzhledem k tomu, že došlo k rozpadu kulturní komise, RM č. 6/2014 pověřila místostarostu pořádáním akcí kulturní komise nikoliv pořádáním akcí komisí pro komunitní plánování.
Mé odstoupení z komise pro komunitní plánování bylo čistě z důvodu naprosté neshody s Vámi a paní Pirnou. Výrobu Vodolských kapek na I. ročník jsem zajistil ve sklárně v Nenačovicích. Ale musím Vás zklamat, nikdy jsem v této sklárně podíl neměl a nemám.
Prosím o doložení Vámi tvrzených skutečností a nebo Vás žádám o veřejnou omluvu.
Závěrem Vám chci popřát, ať se Vám celá akce „Vodolská kapka“ vydaří a mohu Vás ujistit, že se akce, na kterou se těšíme a trénujeme spolu s dalšími členy ODS, zúčastníme a ujišťuji Vás, že není a ani nebylo mým přáním vám tuto akci zkomplikovat a zkazit a už vůbec ne přijít před volbami k „hotovému“. Tato nařčení mi připadají nesmyslná a dětinská.
Kapce zdar.

Karel Philipp

Autor: Karel Philipp | Přidáno: 22.5.2014 15:45 | Návštěvník: 4940 Reagovat

Re: Re: O co panu místostarostovi opravdu jde?reakce první část

Vážení čtenáři,
Nehodlám se tu dlouhodobě dohadovat s panem místostarostou a unavovat vás osobními spory, jen si dovolím oponovat… Předně ať si každý udělá sám svůj názor a úsudek, nikomu nic nevnucuji, pouze informuji.
1) Paní Severové jsme v loňském roce nezpůsobili škodu 8000 Kč. Částka za škodu nepřesáhla ani dva tisíce, další více než dvě třetiny částky byly za znalecký posudek. Skutečné způsobení škody je dodnes sporné, máme odborné vyjádření ekologického právního servisu. Pouze jsme se s nikým nechtěli dohadovat, spory protahovat a ustoupili jsme. Navíc trasa při prvním ročníku vedla stejnou cestou a paní Severová neměla problém. Neměl ho ani pan místostarosta, který s námi akci po této trase spoluorganizoval. Také nevidím relevantní důvod, proč se o tom teď zmiňuje, s mým článkem to absolutně nesouvisí.
2) Mně bylo telefonicky sděleno, že na úřadě v Brandýse byli upozorněni, nikoli že by si úředník něčeho všiml. Ani nemohl. (Pokud by se jednalo o závod, pak by byl skutečně problém. O závod se však nejedná, tudíž je vše v pořádku.) Těžko si někdo mohl všimnout na plakátě informace, že se jedná o závod, protože tam nic takového není a nemohl svévolně někoho kontaktovat. Situace se řešila na podkladě upozornění a pan Mrskot nám v závěru sdělil, že byl mylně INFORMOVÁN!!!
3) Odstoupení pana místostarosty z naší komise nemá smysl komentovat, každý máme svůj názor…..
4) Pokud pan místostarosta nemá a neměl spolupodíl ve firmě, která nám vyráběla kapky, pak se VÁM, ČTENÁŘŮM, omlouvám za mylnou informaci. Mohu vás však ujistit, že jsem nebyla jediná, komu se tím v době naší spolupráce pan Philipp chlubil. Kapky jsme tam nechali dělat proto, že nám nabídl výhodnou cenu právě z důvodu spoluvlastnictví. Pokud se chlubil něčím, co nebyla pravda, nemám k tomu co dodat. Dnes, po třech letech, už asi nikdo nedokážeme, jak to skutečně bylo.

Autor: Mgr. Monika Lohniská | Přidáno: 22.5.2014 18:32 Reagovat

Re: Re: O co panu místostarostovi opravdu jde? reakce druhá část

V závěru bych chtěla podotknout, že je pro mne ZCELA NOVÁ informace, že naše KOMISE BYLA k 15. květnu ZRUŠENA. V minulém článku jsem se obávala, kdy tedy pane moje hlava a je to tady. Když se nepodařilo sloučení, tak nás rovnou bez důvodu zruší. Chtěla bych jen podotknout, že Zastupitelstvo města je dle zákona o obcích nejvyšším správním orgán města, Rada města pouze výkonným. Tudíž jsou rozhodnutí Zastupitelstva nadřazena rozhodnutím Rady. Pokud tedy Zastupitelstvo města radním doporučilo zachovat naši komisi a doplnit členy do komise kulturní (viz zvukový záznam z posledního ZM) měli by to respektovat. Doporučení bylo na Zastupitelstvu řádně a logicky zdůvodněno. Z výše uvedeného vplývá, že naši radní z ODS si doslova dělají, co chtějí a nerespektují názor ostatních zastupitelů ani zákon o obcích. Smutným faktem zůstává, že zde primárně nejde o město a jeho občany, ale o vyřizování si osobních sporů a antipatií. A navíc těmi, kteří nás nikdy nepodpořili a někteří z nich ani pro občany města žádnou akci nepomohli nikdy zorganizovat. Jak jednoduché je kritizovat, rušit a mstít se….Budou volby a ideální je, abychom nebyli moc vidět. To že jsme 3 roky fungovali a pro občany dělali (a dělali jsme je rádi) ve svém volném čase velké akce (Den pro Vodolku, Vodolská kapka, Vodolský masopust aj.) a nikomu to nevadilo, to teď půl roku před volbami bohužel neplatí. Do komunální politiky dle mého názoru tyto osobní spory a nevraživost jednoznačně nepatří!!!
Monika Lohniská

Autor: Mgr. Monika Lohniská | Přidáno: 22.5.2014 18:32 Reagovat

Re: Re: Malý dovětek

Kulturní komise se nerozpadla kvůli mému článku v Odolenu, ale protože jí Radou města bylo zasahováno do financí, které byly komisi přiděleny. Myslím, že to pan Koščo na posledním jednání ZM vysvětlil dost jasně. Zvukový záznam z jednání je jasným důkazem. Tedy pokud se záhadně neztratí....
M. Lohniská

Autor: Mgr. Monika Lohniská | Přidáno: 22.5.2014 18:59 Reagovat
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 >|

Pro vstup do diskuze musíte být přihlášeni.

Přihlášení

Vítejte v Odoleně Vodě