Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Diskuse: Samospráva - Stránka 5

Co není dovoleno v diskusních fórech města Odolena Voda:
- Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně 
- Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
- Vydávat se za někoho jiného
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
- Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem fóra

Samospráva

připomínky, náměty, podněty k činnosti MěÚ

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 281

Možnosti řazení
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 >|

Co se to děje v našem městě ? – 10/1

Dnes bych se chtěl vyjádřit k veřejnému zasedání zastupitelstva 28.4.2014. Zúčastnil jsem se ho na základě vzájemné dohody obyvatel ul. U Jordánu, ale zaujala mně v něm řada dalších projednávaných otázek. Zasedání je dalším důkazem růstu sebevědomé občanské společnosti v našem městě. A to považuji za dobrou věc.
Na začátku zasedání se starostka Výborová distancovala od jednoho rozhodnutí Rady města a předložila ho zastupitelstvu k přezkumu. Přiznám se, že jsem té věci zpočátku nerozuměl. Jedná se o toto: Kulturní komisi města opustil její dlouholetý předseda pan Straka a ještě další dva členové (pan Straka nebyl na zastupitelstvu přítomen, takže se k motivaci svého rozhodnutí nemohl vyjádřit). Zbývající členové komise předložili Radě města konkrétní jmenovitý návrh na její doplnění. Rada reagovala, pro mě, zcela nepochopitelně. Na svém posledním zasedání zrušila nejen komisi kulturní, ale i plně funkční komisi pro komunitní plánování a volný čas a rozhodla o vytvoření nové komise. Jak jsem se dozvěděl, pro zrušení komunitní komise neexistuje žádný důvod. V letošním dubnovém Odolenu jsem si přečetl článek předsedkyně komunitní komise paní Lohniské o činnosti této komise. Komise je mi velmi sympatická. Jednak je složena z žen a já vnášení ženského prvku a přístupu do komunální politiky považuji za pozitivní. Komise organizuje řadu populárních akcí např. únorový vydařený masopust nebo Vodolskou kapku či Den pro Vodolku. Pak jsem si vzpomněl, že paní Lohniská zveřejnila začátkem roku v Odolenu kritický článek a rozhodnutí Rady se pro mě stalo srozumitelnějším. Na závěr projednávání tohoto bodu zastupitelstvo rozhodnutí Rady zrušilo a komunitní komise se může zase věnovat pořádání oblíbených akcí pro obyvatele našeho města.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 29.4.2014 11:26 | Návštěvník: 4906 Reagovat

Re: Co se to děje v našem městě ? – 10/1- objektivita

Reagovala jsem 2.5. na příspěvek p. Kročka , který se týkal jednání posledního zastupitelstva města. Můj příspěvek zřejmě nějakou chybou z diskuse zmizel.
Chtěla bych upřesnit informace z textu p. Kročka - rada města ve svých usneseních nikde nezrušila žádnou komisi, pouze uložila p. místostarostovi znovu projednat se členy kulturní komise jejich další setrvání v komisi a kontrolu funkčnosti komisí. Nic jiného jsem nenašla v oficiálních informacích zveřejněných na webu města. Nevím, kde p. Kroček získal informace, které ve svém příspěvku uvádí- to v rámci objektivity.
Je dobře , že se občané zúčastňují aktivně jednání zastupitelstva, jen bych o jejich zájmu o dění ve městě byla více přesvědčena, pokud by většina z nich neodcházela z jednání ihned po projednání bodů , na kterých mají osobní zájem. Ale i tak je to pozitivum. V usnesení rady města také najdeme vyslovení nespokojenosti s plněním schválených úkolů z jednání rady města i zastupitelstva města, ale je bezzubé, protože neobsahuje návrh odstranění tohoto (pro mne) zásadního nedostatku v kontrolní činnosti. potom se mohou skutečně některé problémy ve městě neřešit v podstatě léta.
Velké zklamání, ale ne překvapení, je pro mne chování stávající ,,koalice" na naší radnici. Členové koalice místo aby spolupracovali ku prospěchu města a dodržovali koaliční pravidla- to pro mne znamená důvěru, spolupráci, korektní vystupování, chovají se téměř jak nepřátelé. Jednací řád zastupitelstva se částečně nedodržuje při každém jednání zastupitelstva - přitom jeho dodržováním by se jednání zefektivnilo.

Miroslava Měchurová

Autor: Miroslava Měchurová | Přidáno: 4.5.2014 09:34 Reagovat

Re: Re: Co se to děje v našem městě ? – 10/1- objektivita

Dobrý večer, paní Měchurová,

pan Kroček získal veškeré informace o rozhodnutí Rady města ode mě přímo na jednání ZM 2, kde jsem členy zastupitelstva a informovala o nesprávném rozhodnutí Rady města 6/2014 ze dne 25.4., která "sloučila" dvě komise do jedné (Komisi pro komunitní plánování a volný čas a Kulturní komisi) pod novým názvem. Tento postup je však dle zákona o obcích nepřijatelný, Rada může pouze zřizovat a rušit komise, nikoli slučovat. Nehledě nyní na to, že to bylo rozhodnutí účelové. Dle par. 105 zákona o obcích jsem tedy toto nesprávné rozhodnutí RM pozastavila a předložila k rozhodnutí nejbližšímu jednání Zastupitelstva, které rozhodlo o zachování současné Komise pro komunitní plánování a volný čas a doplnění členské základny Kulturní komise tak, aby mohla zajišťovat kulturní akce ve městě dle schváleného plánu.

S pozdravem
Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 4.5.2014 23:34 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 10/2

Po pozitivních pocitech z rozhodnutí zastupitelstva ve věci komisí jsem, však, zažíval doslova příval negativních pocitů při projednávání problému bytů v nástavbě v ul. Kpt.Jaroše. Nájemníků v těchto bytech je mi líto. Zastávám názor, že město, jako investor je povinno těmto lidem pomoci a nahradit jim vzniklé škody, alespoň ty majetkové. (Nemajetkovou újmu tzn. roky trápení při bydlení v nevyhovujících podmínkách jim asi už nenahradí nikdo.) Bude to stát samozřejmě peníze a to nemalé. Ale ti lidé ty škody nezpůsobili. Město by mělo nechat zpracovat odborný posudek, který by stanovil osobní odpovědnost za vzniklé škody a vymáhat náhradu těchto škod na konkrétních vinících. Velmi smutno mi bylo z vystupování bývalého starosty pana Nedomy. Problémy bytů v nástavbě neuvěřitelným způsobem bagatelizoval a nájemníkům bytů doslova vyhrožoval, že od města se pomoci nedočkají, protože mají špatně uzavřené smlouvy. (Kdo ty smlouvy s nimi uzavíral?)
Pan Nedoma mně ještě doslova šokoval tím, že kritizoval stávající vedení města za to, že nechce darovat čističku města soukromé společnosti VKM. Za starostování pana Nedomy a paní Odehnalové město již darovalo soukromé společnosti VKM vodohospodářskou infrastrukturu kromě čističky. Nyní pan Nedoma žádá ještě darování čističky. Nedovedu si to vysvětlit jinak, než, že to společnosti VKM slíbil a chtěl by svůj slib dodržet.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 29.4.2014 11:25 | Návštěvník: 4906 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 10/3

Na zastupitelstvu padl také dotaz na nově vzniklý záhon na Horním náměstí. Záhon byl osázen v sobotu, 26.dubna, při akci ROZKVETLÁ VODOLKA, kterou pořádalo občanské SDRUŽENÍ PRO ODOLKU, DOLÍNEK A ČENKOV. Celá akce byla zdokumentována fotografem Zdeňkem Kocurem, fotografie lze nalézt na www.kocur.estranky.cz. Naleznete zde i fotografii informačního panelu, který je umístěn v čele záhonu na Horním náměstí. Panel byl zpracován významným českým odborníkem na zeleň ing. Ondřejem Fousem a vysvětluje co to je letničková louka. Podrobnější informace, nejen k letničkovému záhonu na Horním náměstí, ale i k veškeré zeleni v našem městě naleznete na webu SDRUŽENÍ PRO ODOLKU, DOLÍNEK A ČENKOV www.odoc.cz, který bude zahájen 1.května 2014. Tak prozatím velmi stručně.
SDRUŽENÍ PRO ODOLKU, DOLÍNEK A ČENKOV je sdružením občanů Odoleny Vody, kterým není lhostejný stav a fungování našeho města, lidí, kteří se rozhodli věnovat určitou část svého volného času práci pro město. Cílem sdružení je rovnoměrný rozvoj města ve všech kategoriích a oblastech, transparentní hospodaření, využívání dotací a vytvoření podmínek pro dobré fungování komunit a zdravého životního prostředí. Sdružení není politickou stranou a nemá žádné cíle mimo region města.

Jednou z prioritních oblastí činnosti sdružení je regenerace veřejného prostoru a krajiny v katastru našeho města. Sdružení do značné míry navazuje na práci Komise města pro životní prostředí (KŽP), jejíž členové jsou buď zakládajícími členy sdružení nebo jeho sympatizanty. Sdružení zpracovalo projekty regenerace Horního náměstí, Dolního náměstí a farské zahrady. Na projektech se podílejí významní odborníci na zeleň, např. ing.Ondřej Fous z Prahy nebo ing.Tereza Fraňková z Dolínku. Sdružení seznámilo se svými plány na regeneraci veřejného prostoru a krajiny v katastru našeho města občany na setkání 27.února 2014.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 29.4.2014 11:24 | Návštěvník: 4906 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 9/1

V minulém příspěvku jsem se zamýšlel nad článkem pana Jiřího Nedomy v časopise Odolen nazvaném VOLBY SE BLÍŽÍ, ATMOSFÉRA NA VODOLCE HOUSTNE. Pan Nedoma v něm napadá článek ing.arch.Lohniského v časopise Odolen nazvaný ZODPOVĚDNOST ZA PROBLÉM „NÁSTAVBA V ULICI KAPITÁNA JAROŠE“. Tvrdí, že byty v nástavbě byly a jsou v pořádku. Článek ing.Lohniského označuje za „šíření poplašné zprávy“. Obviňuje i některé současné pracovníky města a starostku, že „shánějí posudky, které by tuto lež potvrdily“. Paní starostka nyní zveřejnila na webu města poslední odborný posudek. Ten naopak usvědčuje ze lži pana Nedomu.
Paní starostka píše, že „vzhledem k tomu, že v těchto bytech se objevuje souhrn různých problémů zásadně snižujících kvalitu bydlení (kročejová hlučnost, zatékání, vlhko, plíseň, chvění konstrukce, tepelná nepohoda, praskání podlah atd.), bude muset město dobře zvážit další kroky. Osobně se domnívá, že jedním z lepších, možná v konečném důsledku i úspornějších řešení, by bylo odstranění nástavby a navrácení domu do původní podoby se sedlovou střechou.“

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 16.4.2014 09:07 | Návštěvník: 4906 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 9/2

Chci se vrátit i k další části článku pana Jiřího Nedomy v časopise Odolen. Pan Nedoma v něm napadá článek ing.Lucie Švecové a ing.Marie Smejkalové nazvaný PONĚKUD OPOŽDĚNÉ ZJIŠTĚNÍ otištěný v březnovém Odolenu. ( Článek je otištěn hned před mým článkem MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD ÚZEMNÍM PLÁNEM. Proto jsem se rozhodl, že se o svůj článek podělím i se čtenáři tohoto webu a vyvěsil jsem ho v rubrice Územní plán. Kdo má zájem tak ho tam najde. ) Ale zpět ke článku paní Švecové a paní Smejkalové.
Přiznám se, že o případu restaurace OPERA v Dolínku nic nevím. V článku paní Švecové a Smejkalové jsou věcným způsobem uvedena nějaká fakta a čísla. Bez komentáře. Vysvětlení pana Nedomy, však, vůbec nerozumím, protože neznám konkrétní okolnosti. Uvádí, že v nějakém dokumentu byla v částce za opravu elektroinstalace ( možná i úmyslně ) posunuta desetinná čárka. Nevím, možná má pravdu. Ale nechápu proč potom označuje prosté a věcné uvedení fakt a čísel za lži a pomluvy. V článku paní Švecové a Smejkalové je uvedeno, že Rada města konaná 5. září 2013 rozhodla na základě revizní zprávy v objektu o podání trestního oznámení pro podezření z trestného činu ve věci neuskutečněné opravy v objektu restaurace Opera v celkovém objemu 979 966 Kč. Stěžuje-li si pan Nedoma v případě restaurace Opera na „zabývání se minulostí (byť i formou lží a pomluv)“ má zřejmě na mysli rozhodnutí Rady města z 5. září 2013. Já myslím, že pokud Rada města zjistila nějaké podezření na spáchání trestného činu měla povinnost podat trestní oznámení, aby věc byla řádně vyšetřena orgány činnými v trestním řízení. Přístup pana Nedomy k celé věci považuji za podivný.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 16.4.2014 09:06 | Návštěvník: 4906 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 8

Vracím se k článku pana Jiřího Nedomy v časopise Odolen nazvaném VOLBY SE BLÍŽÍ, ATMOSFÉRA NA VODOLCE HOUSTNE. Pan Nedoma v něm napadá článek ing.arch.Lohniského v časopise Odolen nazvaný ZODPOVĚDNOST ZA PROBLÉM „NÁSTAVBA V ULICI KAPITÁNA JAROŠE“. K článku ing.Lohniského jsem se v této rubrice již vyjadřoval. Ing. Lohniský uvádí, že na zmiňované stavbě došlo v důsledku porušení vícero zákonných povinností ze strany investora, tedy města, ke škodám, které je nezbytné napravit. Jinak by se v těch bytech nedalo bydlet. Pan Nedoma s ním nesouhlasí. Tvrdí, že byty v nástavbě byly a jsou v pořádku. Článek ing.Lohniského označuje za „šíření poplašné zprávy“. Obviňuje i některé současné pracovníky města a starostku, že „shánějí posudky, které by tuto lež potvrdily“. Přiznám se, že jsem zmaten. Ing.Lohniský je vysokoškolsky vzdělaný odborník ve stavebnictví. Bohužel nevím, jaké stavební vzdělání má pan Nedoma, že vynáší takové kategorické soudy. V této rubrice, o něco níže, je zveřejněn příspěvek pana Erika Fejleka, nájemníka ( nebo vlastníka ? ) bytu v uvedené nástavbě. Pan Fejlek si hořce stěžuje na jednání vedení města. Uvádí, že se stali obětí doslova podvodu a došlo ke zmaření jejich investic. Problémy s bydlením je provázejí a znepříjemňují bydlení od samého počátku výstavby. Pan Fejlek uvádí : „Po mnoha letech nepomohla ani oprava zateplení a oprava proti zatékání v roce 2008. Opět žádný nebo nedostatečný stavební dozor, žádná kontrola, žádná zpětná vazba od nás, žádná návštěva ze strany města, prostě nic co by se dalo označit jako technický dozor investora (co jsem se naposílal e-mailů a fotek z rekonstrukce a nikoho to vůbec nezajímalo), vyhozených cca 5 mil. Ano tehdy se jednalo o peníze nás daňových poplatníků a právě asi proto to nikoho nezajímalo:( Bylo zpracováno už asi 10 různých posudků, dokonce i několik statických. Každý z nich dopadl téměř shodně a to špatně! My jsme se o nich nikdy nedozvěděli, až nyní, kdy byl proveden poslední ve vyhořelém bytě. )“ Tak opravdu nevím. Pan Nedoma tvrdí, že byty v nástavbě byly a jsou v pořádku.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 10.4.2014 07:42 | Návštěvník: 4905 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 7/1

Tentokrát mně zaujal článek pana Jiřího Nedomy v časopise Odolen nazvaný VOLBY SE BLÍŽÍ, ATMOSFÉRA NA VODOLCE HOUSTNE. Exstarosta Odoleny Vody z let 1990 – 2005 v něm reaguje na „stále se množící kritiku polistopadového vývoje v našem městě na stránkách Odolenu“. To jsou silná slova navozující dojem, že v našem městě se vyskytují a sílí jakýsi odpůrci „polistopadového vývoje“. Další četba tento dojem rozptýlila. Jedná se jen o trapná klišé, která se panu Nedomovi jaksi „zadřela pod kůží“ v době působení ve vysoké politice za tehdejší vládní stranu. „Kritikou polistopadového vývoje“ míní pan Nedoma kritiku jeho dvou činů z doby, kdy stál v čele našeho města. Ty sám upřesnil : „Za… neúspěch… rozhodně nepovažuji nákup a následný pronájem „Opery“ v Dolínku, ani statiku půdní nástavby v ulici Kpt.Jaroše. Ty byly a jsou v pořádku.“ Kritické články týkající se těchto dvou věcí podle něho postrádají reálný základ, slušnou formu a návrh lepší alternativy. Doslova píše : „A absence výše zmíněného je právě společný jmenovatel článků od autorů nového sdružení Pro Odolenu Vodu“. Pan Nedoma zde zaútočil proti jakémusi novému sdružení, které, podle něho, stojí za „kritikou polistopadového vývoje v našem městě“. Jaké sdružení měl ale pan Nedoma na mysli ? Podle uvedeného názvu se jedná zřejmě o „Občanské sdružení Pro Odolenu Vodu“. Toto sdružení má webové stránky www.proodolenuvodu.cz , kde si lze přečíst oč sdružení usiluje. Problém je v tom, že toto sdružení pan Nedoma zřejmě nemyslel.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 4.4.2014 09:21 | Návštěvník: 4905 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 7/2

Pan Nedoma měl na mysli zřejmě sdružení v němž působí autor článku o půdní nástavbě v ulici Kpt.Jaroše ing.arch.Lohniský a také autor tohoto příspěvku. To je ale SDRUŽENÍ PRO ODOLKU, DOLÍNEK A ČENKOV. Toto sdružení založili občané našeho města, kteří se již delší dobu angažují v ochraně a zlepšování prostředí pro život lidí v našem městě. Ve sdružení se, mimo jiných, angažují např. i všichni členové Komise pro životní prostředí. Protože nejsou členové a sympatizanti sdružení spokojeni s tím, jak bylo a je naše město řízeno rozhodli se kandidovat v příštích komunálních volbách jako sdružení nezávislých kandidátů. V blízké době otevře sdružení své veřejné a interaktivní webové stránky, kde bude podrobně informovat o svém volebním programu a cestách k jeho naplnění. Sdružení organizuje a bude nadále organizovat akce na zvelebování životního prostředí v našem městě. Tak např. zítra, v sobotu, 5.4.2014 se uskuteční „VELKÝ VODOLSKÝ JARNÍ ÚKLID A OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK“. Sraz je ve 14:00 hod. u Základní školy. Na závěr bude neformální „lidová veselice“ s konzumací přineseného občerstvení a nápojů. Všichni jsou vítáni. V sobotu, 26.4.2014, proběhne na Horním náměstí od 14:00 hod. akce „ROZKVETLÁ VODOLKA“. Při ní společně vysadíme 200 letniček na veřejném letničkovém záhonu a setkáme se s významným odborníkem na zeleň. Pro děti budou přichystány keramická dílna a skákací hrad, vyřezávání píšťalek a další atrakce. No, myslím, že to by pro dnešek stačilo. K článku pana Nedomy se v krátké době ještě vrátím.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 4.4.2014 09:20 | Návštěvník: 4905 Reagovat

Zimní smrádek.

Fascinuje mi, jak lidé v Odolce hodně řeší rozšíření letiště. Někteří jsou pro, jiní proti. Je to logické. Na druhou stranu mi děsí, jak brutální ticho je zde vůči nehoráznému zápachu, který se každou zimu šíří městečkem. Chudí, možná blbí, nebo jen neohleduplní? Jací jsou ti, kteří pálí v kamnech něco, co zplodinami je horší než fabrika? Čekal bych, že to zde zažiji jednou dvakrát za zimu. Byť je zima mírná, je to zde na denním pořádku. Bydlím zde druhým rokem, přemýšlel jsem o trvalém bydlišti, ale vlastně si říká, proč? Když já obci nestojím za to, aby zde bylo příjemné žitrí, obec mi nestojí za daně, které by sem šly z mého platu. Tedy až na daň z nemovitosti, za kterou dostáváááám...no zápach z komínů starousedlíků.

Autor: Karel Drda | Přidáno: 26.2.2014 18:41 | Návštěvník: 4900 Reagovat

Re: Zimní smrádek.

K Vašemu podnětu Vám sděluji, chcete-li něco udělat pro čistotu ovzduší tak se obraťte na kontrolní a dozorovou činnost na úseku ochrany ovzduší, která je v současné době v kompetenci Městského úřadu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, odbor životního prostředí - pracoviště Praha.
V případě podezření na porušování zákona se obraťte na příslušný orgán ochrany ovzduší, případně dejte podnět prostřednictvím našeho úřadu či městské policie. Váš podnět by měl obsahovat především popis události, včetně pachových a zrakových vjemů, místo a čas.(nejlépe foto,automaticky je zaznamenám čas a datum) Každý Váš podnět bude řádně prošetřen a projednán. V této činnosti Vám přeji hodně úspěchů.

Vedoucí stavebního odboru Zdeněk Sova

Autor: Zdeněk Sova | Přidáno: 28.2.2014 09:34 | Návštěvník: 4901 Reagovat

Re: Zimní smrádek.

Dobrý den, pane Drdo,
městský úřad Odolena Voda na základě mé žádosti podával podnět do Brandýsa na odbor životního prostředí již 2x. Ani já ale nejsem příliš optimistická v tom, že se podaří zimní kouř ve městě eliminovat, bohužel v této záležitosti nemáme mnoho možností jak řešit. Naštěstí tato zima byla v tomto ohledu příznivější než ty předchozí.

S pozdravem
Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 3.3.2014 18:43 | Návštěvník: 4902 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 6/1

Zaujal mně článek ing.arch.Lohniského v časopise Odolen nazvaný ZODPOVĚDNOST ZA PROBLÉM „NÁSTAVBA V ULICI KAPITÁNA JAROŠE“. Na této stavbě došlo v důsledku porušení vícero zákonných povinností ze strany investora, tedy města, ke škodám, které je nezbytné napravit. Jinak by se v těch bytech nedalo bydlet. Doposud odhalené škody nás již stály nebo budou stát více než 13 mil. korun. To je na 12 bytů docela dost. Horší je, že to zřejmě není konečný výčet napáchaných škod. Největší riziko představuje nepřístupná nosná ocelová konstrukce, která je již dnes za hranou únosnosti a bude časem degradovat. Pan Lohniský navrhuje vrátit na dům původní střechu s nižším počtem bytů a zbylým nájemníkům najít náhradní ubytování nebo je vyplatit. To by, samozřejmě, stálo město, tj. nás všechny, další milióny korun ( nebo spíše desítky miliónů). Ale z dlouhodobějšího hlediska by to asi byla ta nejlepší a také nejúspornější varianta. V případě nástavby v ul. Kpt.Jaroše se, však, nejedná pouze o zfušovanou realizaci stavby a miliónové škody. Celá věc má další negativní aspekt, který já, osobně, považuji za závažnější. Přiznám se, že když jsem tu nástavbu uviděl poprvé bylo mi do pláče.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 14.2.2014 12:45 | Návštěvník: 4867 Reagovat

Re: Co se to děje v našem městě ? – 6/1

Pane Kročku, v zásadě s Vámi souhlasím a sdílím Vaše rozhořčení nad plýtváním penězi minulých vlád našeho města.
Měl bych pouze jednu, ale zásadní připomínku ohledně financování této nástavby. Není docela pravdu, že nás daňové poplatníky, tato nástavba stála již 13 mil. korun. My, nájemníci nástavby, jsme se z největší části (více jak 2/3) podíleli na financování při výstavbě těchto bytů v roce 1998. Jednalo se dohromady o částku cca 9 mil + město dostalo dotaci od MMR 3,84 mil (320tis. na byt). Poskytli jsme městu bezúročnou půjčku na výstavbu s tím, že nájemné se bude z této částky odečítat. Aby se vůbec stihlo nájemné z částky odečíst v zákonem stanovené lhůtě pro poskytnutí dotace, bylo ze strany obce zvoleno tzv. věcně usměrňované nájemné. Výše odečitatelného nájemného byla ještě donedávna zhruba trojnásobkem regulovaného nájemného v této lokalitě! Tak vysoké nájemné nám stanovili a tvrdili nám, že se musí stihnout vyčerpat do 20ti let, aby se byty daly převést do osobního vlastnictví. Komu by to tehdy vadilo, že? Nikoho z nás tehdy nenapadlo jak se dají "zbastlit" byty už při výstavbě. V tuto chvíli máme za naše peníze byty, do kterých zatéká, padající stropy, vyskytující se plísně, chvějící se celou nástavbu při větru, zimu v bytech, hluk od sousedů, houpající se podlahy, atd.

Vůbec tady nehodlám rozebírat a obtěžovat případné čtenáře těchto stránek problémy s bydlením, které nás provázejí a znepříjemňují bydlení od samého počátku výstavby. Pouze jsem chtěl upřesnit, že jsme se stali obětí doslova podvodu na nás a jak došlo ke zmaření našich investic!

Po mnoha letech nepomohla ani oprava zateplení a oprava proti zatékání v roce 2008. Opět žádný nebo nedostatečný stavební dozor, žádná kontrola, žádná zpětná vazba od nás, žádná návštěva ze strany města, prostě nic co by se dalo označit jako technický dozor investora (co jsem se naposílal e-mailů a fotek z rekonstrukce a nikoho to vůbec nezajímalo), vyhozených cca 5 mil. Ano tehdy se jednalo o peníze nás daňových poplatníků a právě asi proto to nikoho nezajímalo:( Bylo zpracováno už asi 10 různých posudků, dokonce i několik statických. Každý z nich dopadl téměř shodně a to špatně! My jsme se o nich nikdy nedozvěděli, až nyní, kdy byl proveden poslední ve vyhořelém bytě.
Výborné že? To je v kostce náš příběh!

Autor: Erik Fejlek | Přidáno: 17.2.2014 20:36 | Návštěvník: 4868 Reagovat

Re: Re: Co se to děje v našem městě ? – 6/1

Dobrý den, pane Fejlku. Děkuji za Váš příspěvek. Pomáhá osvětlit problém nástavby v ul. Kpt.Jaroše z pohledu těch nejvíce postižených lidí. Myslím, že Vaše hodnocení, „že jste se stali obětí doslova podvodu a došlo ke zmaření Vašich investic“ není přehnané. Mně zaráží jedna věc: jak to, že se o takovém závažném problému dovídají občané až dnes, po tolika létech ? Kolik takových „kostlivců“ vytvořených činností a rozhodováním minulých zastupitelstev a vedení města je ještě před našimi zraky skryto. Píšete o tom kolik e-mailů a fotek z rekonstrukce v r.2008 jste se naposílal a reakce ze strany vedení a zastupitelstva města nebyla žádná. To mně nepřekvapuje. Já jsem se v té době setkal se snahou paní starostky Odehnalové kriminalizovat kritické připomínky zveřejněné na webu města.
Váš problém je stále živý a otevřený. Ve „zfušovaných“ bytech stále bydlí lidé, kteří za ty byty zaplatili nemalé částky. Je třeba se zasazovat o svá práva. Za Vaše problémy nesou odpovědnost konkrétní lidé. Je třeba, aby se tito lidé ke své odpovědnosti přihlásili a snažili se věc napravit. Doporučuji Vám, aby všichni poškození nájemníci z nástavby v ul. Kpt.Jaroše sdružili své síly. V nedávné době vzniklo Sdružení pro Odolku, Dolínek a Čenkov jehož jedním z cílů je pomáhat občanům při řešení jejich závažných životních problémů souvisejících s řízením města a poškozováním životního prostředí ve městě. Předpokládám, že toto sdružení by Vám poradilo jak dále postupovat.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 19.2.2014 09:08 | Návštěvník: 4867 Reagovat
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 >|

Pro vstup do diskuze musíte být přihlášeni.

Přihlášení

Vítejte v Odoleně Vodě