Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1940 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 49 96 97 98 99 100 101 102 146 194 >|

Noc v kostele sv. Klimenta v Odoleně Vodě

31.5.2012 09:48

Přijměte pozvání organizátorů a prožijte večer a část páteční noci 1. června 2012 poněkud netradičně pod klenbou kostela sv. Klimenta a v jeho nejbližším okolí. Pro dospělé i dětské návštěvníky je v době 18.00 do 24.00 hodin připraveno několik soutěží, komentované prohlídky, koncerty, besedy, mimo jiné o restaurování freskové výzdoby kostela, provedené v 90. letech minulého století.

Na čem v současné době pracujeme:

30.5.2012 15:43

Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme také na:

  1. smlouvě o dílo na revitalizaci bytových domů na Horním náměstí s vítězem veřejné zakázky firmou Marhold a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 2
  2. smlouvě na správu bytového a nebytového fondu města s firmou Klokoč, s.r.o.
  3. dohodě města s firmou Vodárny Kladno-Mělník, a.s. na doodkanalizování města a rozšíření kapacity ČOV
  4. finalizaci podmínek smluv pro vytvoření regulačního plánu k zainvestování nové lokality U Jordánu s firmou MOPA Bohemia, s.r.o.
  5. zadání architektonické studie na revitalizaci Dolního náměstí
  6. řešení majetkových nesouladů města (tesko domeček u lékárny, pozemky pod bytovými domy ul. Seifertova, rybářská bašta u rybníka v Čenkově atd.)
  7. možnostech zajištění financí na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda
  8. zveřejnění veřejné zakázky na stavební práce MŠ Pod Tvrzí

Dita Výborová, starostka města

První obnovený ročník Cykloturistického dne „O VODOLSKOU KAPKU“

30.5.2012 15:27

Sobotní ráno 12. května bylo pro Vodolskou kapku opravdu příznačné. Pršelo jen se lilo a v 7.00 hod. začaly přípravy akce. Déšť neustával, naopak zesiloval a někteří z nás začali váhat, zda akci nezrušíme. Více informací ...

Jaro nám dává kapky

30.5.2012 15:25

Koncem měsíce dubna bylo počasí poměrně teplé, avšak deštivé, které vydrželo i několik dní v květnu a to způsobilo rychlý růst travin. Technické služby započaly s údržbou městské zeleně po svátku práce. Ovšem zeleň rostla takovým tempem, že jsme s nasazením kompletní techniky a pracovníků jen těžko zvládali dostat město do přijatelného stavu. Sečení zelených ploch provádíme dle schváleného plánu prací. Posekat celé město nám trvá 15-16 pracovních dní a to nepočítám ty odlehlejší lokality, kterým se musíme též věnovat. Se sečením začínáme v Úžické ulici, dále pokračujeme přes Dolní náměstí směrem k sídlišti Cukrovar a Pod Tvrzí, poté kolem kostela na horní Vodolku , obě mateřské školy, základní školu, sportovní areál směrem na Dolínek a okruh končíme v Čenkově.

Z činnosti městské policie

30.5.2012 15:16

V poslední době jsem byl kontaktován obyvateli našeho města, kteří se mě dotazovali na změnu dopravního značení v ulici Nad Štolami a to v její části blíže ke Zlatkovu a já slíbil, že se k této záležitosti vyjádřím obšírněji.  Více informací ...

Město bude zveřejňovat smlouvy a výdaje

30.5.2012 15:07

Zdá se to být v usnesení Rady města velmi nenápadná věta, ale pro město znamená zcela revoluční počin. Rada města č. 7/2012 dne 9. května rozhodla, že počínaje červnem tohoto roku bude městský úřad na webu města zveřejňovat smlouvy s právnickými osobami a všechny výdaje města. Zveřejňování smluv s fyzickými osobami jsme projednali s Úřadem na ochranu osobních údajů a zveřejnit můžeme pouze ty, kde k tomu dá fyzická osoba souhlas.

Je to první krok k tomu, abychom občanům umožnili kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. Chceme být transparentní a otevřenou radnicí a usnadnit lidem přístup k informacím, o které by jinak museli žádat dle zákona 106/1999 Sb. a platit správní poplatek.

Máme zájem o posílení důvěry občanů, a proto nabízíme transparentnost řídících procesů na městském úřadě a transparentnost nakládání s financemi města.

Dita Výborová, starostka města

Zastupitelstvo města NEROZHODLO ...

22.5.2012 12:01

... o zaslání důvodné námitky města Odolena Voda proti opatření obecné povahy, kterým se rozšiřují ochranná pásma letiště Vodochody.

Město řeší kapacitu základní školy

22.5.2012 05:59

Město Odolena Voda se zapojilo do aktivity starostů Středočeského kraje, kteří se sešli a pod vedením starosty obce Dolní Břežany p. Věslava Michalika se shodli na postupu při řešení středočeského problému s kapacitou základních škol.

Výhledem je možná realokace 1,5 mld. Kč z tzv. „měkkých“ dotačních titulů v základním školství do „tvrdých“ čili do investic. Pokud vláda ČR a poté parlament schválí toto přeskupení finančních prostředků, postoupí se tento požadavek Evropské unii a po schválení v Bruselu bude možné přes ROP Střední Čechy zažádat o dotaci na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda. Tento počin je v současné době jedinou reálnou možností, jak získat finanční prostředky k rozšíření základní školy. O průběhu Vás budeme na webu města dále informovat.

Ing. Dita Výborová
starostka města

Kontroly a čištění spalinových cest

21.5.2012 15:32

Firma KROS spol. s r.o. nabízí pro obyvatele města za zvýhodněnou cenu provedení kontroly a čištění spalinových cest.

Kontrola a čištění bude probíhat v termínu od 28. 5. do 2. 6. 2012.

V případě, že o tuto akci budete mít zájem, je možné si tuto službu objednat na Podatelně Městského úřadu, Dolní nám. 24, Odolena Voda.

Dětské rybářské závody

21.5.2012 13:00


Místní organizace Českého rybářského svazu Odolena Voda zve všechny děti na Dětské rybářské závody, které se konají  v pondělí 28.května 2012 od 16.00 hodin na rybníčku Kovárna v Dolínku.

Kdo má svůj prut, ať si ho vezme s sebou. Můžeme nabídnout pouze omezené množství prutů k zapůjčení.
Závodit se bude v technice na plavanou. Občerstvení pro děti je zajištěno. Při závodech za děti ručí dospělý.

Akce se koná za podpory města Odolena Voda.

|< 1 49 96 97 98 99 100 101 102 146 194 >|

Vítejte v Odoleně Vodě