Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2102 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 54 97 98 99 100 101 102 103 106 159 211 >|

Výstavba kanalizace

11.9.2013 15:14

Od 16.9. do 6.10. 2013 bude uzavřena silnice III/24219 ulice Máslovická, linkový autobus 374 nebude obcí Postřižín projíždět.

Den pro Vodolku

10.9.2013 10:27

Vážení občané,
v sobotu 14. září 2013 od 14.00 hodin se v areálu u sportovní haly bude konat již 4. ročník akce Den pro Vodolku. Budete se moci seznámit s činností spolků, kroužků a sdružení, které působí v našem městě a spolu tak zažít příjemné odpoledne. Na závěr akce vystoupí hudební skupina Aulen Orfeus. Přijďte se pobavit. Srdečně Vás zve komise pro komunitní plánování, Komise školská a sociální a město Odolena Voda.
Více v příloze ve formátu jpeg

 

 

Pozvánka na Zastupitelstvo města 6-2013

10.9.2013 08:57

Starostka města zve občany na jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2013, které se bude konat v pondělí 23. září 2013 od 17.00 hodin v Klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Jste srdečně zváni.

Upozornění pro občany Odoleny Vody

10.9.2013 07:32

Upozornění pro občany Odoleny Vody
Odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  u p o z o r ň u j e  poplatníky na úhradu II. splátky tohoto poplatku, který je stanoven ve výši 350,- Kč za jednoho poplatníka s termínem úhrady nejpozději do 30. září 2013.
Poplatek je možno uhradit
a) v hotovosti v podatelně  na pokladně Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí čp. 24 v pokladních hodinách - pondělí od 8.00 do 18.00 hodin, úterý od 8.00 do 11.00 hodin, středa od 7.00 do 17.00 hodin a čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin
nebo
b) složenkou, kterou je možno si vyzvednout v podatelně Městského úřadu Odolena Voda
nebo
c) bankovním převodem na č. ú. 19-28129201/0100.

Odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  u p o z o r ň u j e  poplatníky na úhradu II. splátky tohoto poplatku, který je stanoven ve výši 350,- Kč za jednoho poplatníka s termínem úhrady nejpozději do 30. září 2013.

Poplatek je možno uhradit

a) v hotovosti v podatelně  na pokladně Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí čp. 24 v pokladních hodinách - pondělí od 8.00 do 18.00 hodin, úterý od 8.00 do 11.00 hodin, středa od 7.00 do 17.00 hodin a čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin

nebo

b) složenkou, kterou je možno si vyzvednout v podatelně Městského úřadu Odolena Voda

nebo

c) bankovním převodem na č. ú. 19-28129201/0100.

Zdravotní cvičení žen

4.9.2013 16:04

Začínáme!

Zdravotní cvičení žen zahajuje nový ročník v pondělí 16. 9. 2013 v 18.30 hodin. Pravidelně se budeme scházet v pondělí od 18.30 hodin a ve středu od 19 hodin. Těší se na Vás kvalifikované cvičitelky Ivana Hladíková a Vlaďka Lohniská.

Nově otevřené pracoviště speciálního pedagoga

4.9.2013 10:53

Od 3. září je na Horním náměstí 251 v Odoleně Vodě otevřeno pracoviště speciálního pedagoga. Nabízí stimulační, preventivní a nápravné programy pro děti, doučování žáků ZŠ, diagnostiku školní zralosti, laterality a poruch učení, další informace naleznete na webových stránkách: http://www.sppg.cz/

Generální pardon města – městské byty

3.9.2013 15:31

Zastupitelstvo města č. 1/2013 na svém prvním zasedání v letošním roce schválilo tzv. „Generální pardon“. Co to znamená?

Jedná se o prominutí poplatku z prodlení dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v majetku města Odolena Voda.

Vyhlášením generálního pardonu mají nájemci v bytech města, kteří se dostali do problémů s placením nájemného, šanci své dluhy vůči městu zaplatit bez penále.
Poplatek z prodlení – penále bude prominuto v plné výši, pokud platba za dlužné nájemné a služby s užíváním bytu spojené, vzniklé do 31. prosince 2012 bude připsána na účet města nejpozději do 31. října 2013. V případě, že nájemce zaplatí pouze část z dlužného nájemného, odpouští se pouze penále ze zaplacené částky. Další podmínkou prominutí penále je zaplacení všech ostatních pohledávek města Odolena Voda vůči žadateli a osobám žijících s ním ve společné domácnosti s tím, že tyto budou uhrazeny nejpozději s platbou dlužného nájemného.
Formulář žádosti je k dispozici na podatelně Městského úřadu Odolena Voda nebo na odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda. Také jej naleznete na webových stránkách města Odolena Voda.

Ivana Pirná, referentka odboru správy majetku

Co se dělo ve městě během prázdnin

3.9.2013 09:19

Mateřská škola Lidická 224

V srpnu jsme zkolaudovali 2 nové třídy mateřské školy Lidická 224 pro 34 dětí. Nyní ještě zajišťujeme poslední administrativní kroky, kterými zaregistrujeme novou MŠ do rejstříku škol a školních zařízení, abychom na tuto školku mohli od kraje dostávat dotace (příspěvky na platy zaměstnanců). Je možné, že z důvodu zákonných lhůt při vyřizování registrací a povolení nebude školka otevřena od 2. září, ale během tohoto měsíce se její zprovoznění jistě podaří.

Mateřská škola a družina v areálu základní školy

Přes prázdniny jsme zadali veřejnou zakázku na stavební práce na nové MŠ pro 50 dětí a 4 oddělení družiny ZŠ, která bude postavena v areálu základní školy. Rada města dne 13. srpna schválila vítěze zakázky za zhruba 10,5 mil. Kč bez DPH. Další rozhodnutí orgánů města, která budou řešit rozpočet na akci a smlouvu o dílo, budeme činit v průběhu září a pokud nebudou žádné průtahy, chtěli bychom mít postavenou budovu nové školky do jara příštího roku.

Výměna teplovodního potrubí firmou RWE Energo, s.r.o.

Jistě jste si v měsíci srpnu všimli značně rozkopané horní části města, kde to místy vypadalo jako při stavbě metra (viz. foto). Jednalo se však „pouze“ o plánovanou výměnu teplovodního potrubí, ke které se smluvně zavázala firma RWE Energo, s.r.o., se kterou město prodloužilo nájemní smlouvu na plynovou kotelnu V Malém Háji a rozvody potrubí ve městě do konce roku 2028. V letošním roce tak bude vyměněno letité potrubí až k ulici Kpt. Jaroše. Investiční akce firmy bude pokračovat v příštím roce výměnou trubek směrem k ulici Větrná.

Nový povrch parkoviště před bytovými domy v Malém Háji

S výměnou teplovodu je spojena i další záležitost, která se podařila a jejíž výsledek je velmi pěkný a tou je nový povrch parkoviště u kotelny V Malém Háji, který na své náklady zajistila firma RWE Energo.

Zkapacitnění základní školy o 2 kmenové třídy

V srpnu jsme zkolaudovali 2 nové kmenové třídy základní školy, které vznikly stavebními úpravami tříd pro speciální výuku ve 4. patře budovy. Stavebními úpravami byly učebny pro speciální výuku přesunuty ze 4. patra do prostoru původních šaten v přízemí budovy. Zároveň byly zrekonstruovány a rozšířeny toalety a to jak v přízemí tak ve 4. patře. Městu se touto investicí podařilo zajistit základní škole dlouho požadované rozšíření kapacity a věříme, že dalšími úpravami do příštích let budeme schopni pokračovat v rozšiřování dle požadavků a potřeb školy.

Zvýšení kapacity kuchyně MŠ

Stavebními úpravami a zakoupením nového gastrovybavení do kuchyně mateřské školy jsme navýšili kapacitu kuchyně MŠ na 300 jídel. Budeme mít tedy dostatečnou kapacitu vývařovny pro zajištění stravování stávající i plánované školky.

Dokončení revitalizace bytových domů na Horním náměstí

V měsíci srpnu jsme převzali dokončené dílo a to Revitalizaci bytových domů na Horním náměstí.  Tato investiční akce trvala rok, bylo proinvestováno 25 mil. Kč a nyní máme na obou blocích bytových domů nové střešní krytiny, okna, dveře a výkladní skříně, zateplení, chodníky v podloubích, terasy, svody a okapy. Jak to tak již bývá, řešili jsme v průběhu stavby několik problémů a to jak s nečistotou a nepořádkem na staveništi a okolí, nedostatky v projektové dokumentaci, s prodloužením termínu dokončení, nakonec však jsme rádi, že náměstí dostalo nový kabát a že jsme zhodnotili městský majetek. Celkový výsledek je pěkný, nyní zbývá ještě upravit povrch Horního náměstí, abychom měli pěkný a důstojný prostor v centru města.

Město zasáhla bouřka s přívalovým deštěm

Bouřka s přívalovým deštěm zasáhla v neděli 28. července i naše město. V pondělí jsme při prohlídce města zjistili několik závažných problémů, které byly způsobeny velkým množstvím vody, které se městem přehnalo. Z těch závažnějších jsme zjistili například vzedmutý obsah kanalizace v základní škole, kde v šatnách stálo asi 30 cm „vody“. S odklízením následků deště a s vyčerpáváním vody z budovy školy přijeli městu pomoci Dolínští hasiči, za což jim velice děkuji. Valící se voda vymlela v letošním roce položený nový povrch chodníku podél Pivovarského sklípku. V ulici ČS Armády vichr vyvrátil 3 stromy, které hned následující den zlikvidovali zaměstnanci Technických služeb. Objevilo se i několik podemletých děr v chodníku a na veřejném prostranství V Malém Háji, škody hlásili i občané na soukromém majetku. A to nezmiňuji štěrk a kamení, které voda roznesla po celém městě a které bylo třeba hned uklidit. Do dnešního dne odstraňujeme následky přívalového deště.

Dita Výborová, starostka města

|< 1 54 97 98 99 100 101 102 103 106 159 211 >|

Vítejte v Odoleně Vodě