Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Lom Čenkov

23.10.2016 21:09

Lom Čenkov

Dovolte mi, abych Vás informovala o jednání ze dne 10. 10. 2016, které proběhlo mezi vedením města a Obvodním báňským úřadem za přítomnosti zástupce Osadního výboru Čenkov ohledně negativních vlivů těžební činnosti v Lomu Čenkov na obyvatele města. Schůzka byla svolána na žádost města.

Město bylo seznámeno s veškerou dokumentací o těžbě včetně map a bylo poučeno o možnosti zažádat o pasportizaci vybraných objektů v historické zástavbě v blízkosti jižní hranice dobývacího prostoru. Dále bylo město seznámeno s tím, že od jara 2016 došlo k úpravě výše celkové nálože a jejího časování a že měření hluku ze zákonných důvodů spadá do kompetence Krajské hygienické stanice.

Báňský úřad požádal o výsledky měření seismického vlnění, které město provádělo v období od 11. 4. do 14. 6.2016. Tyto výsledky mu byly poskytnuty.

Nakonec město konzultovalo možnost snížení limitu těžby na původní hranici s ohledem na skutečnost, že provozovatel nesplnil závazky, ke kterým se smluvně zavázal a po odsouhlasení zvýšení limitu těžby ZM smlouvu jednostranně vypověděl. Báňský úřad konstatoval, že toto není v jeho kompetenci. Podobně mu nejsou známy důvody, které by opravňovaly ke změně stávajících hranic dobývacího prostoru nebo revizi územního rozhodnutí o ochranném pásmu dobývacího prostoru.

Hana Plecitá, starostka


Vítejte v Odoleně Vodě